1,2 miljoen subsidie voor 16 projecten Gedrag en Passend Onderwijs

Het NRO verleent 1,2 miljoen euro aan subsidie aan zestien onderzoeksprojecten binnen het programma Gedrag en Passend Onderwijs. Acht hiervan zijn kortlopende onderzoeken, de andere acht zijn thematische overzichtsartikelen. Ze hebben allemaal een praktijkgerichte insteek.

Voor dit programma kozen deskundigen uit het speciaal en regulier onderwijs vier thema’s:

Thema 1. Perspectief van de schoolcultuur op het gedrag van de leerling binnen het regulier en speciaal onderwijs.
Thema 2. Toekomstperspectief van de leerling.
Thema 3. Perspectief van de leraar voor wat betreft de speciale onderwijsbehoeften van de leerling.
Thema 4. Perspectief van de leerling met speciale leerbehoeften.

De nu gehonoreerde projecten dragen elk bij aan een van deze vier thema’s.

De acht gehonoreerde overzichtsartikelen

Deze thematische overzichtsartikelen moeten in 7 maanden worden afgerond. Elk project ontvangt maximaal 50.000 euro.

Gehonoreerd in Thema 2. Toekomstperspectief:

– Passend onderwijs voor dubbel bijzondere (hoog) begaafde leerlingen: fabels en feiten over (het voorkomen van) frustratie van talent.
door: prof. dr. Evelyn Kroesbergen, Radboud Universiteit

Gehonoreerd in Thema 3. Perspectief van de leraar:

– Lesgeven in het Passend Onderwijs: Hoe Leerkracht-leerling relaties de Sociale Positie van Leerlingen in de Klas mee Bepalen.
door: dhr. Tim Mainhard, Universiteit Utrecht

– Leerkrachten en pesten: waarneming en de rol van de eigen ervaringen.
door: prof. dr. Ron Scholte, Radboud Universiteit Nijmegen.

– Van verdichting naar verlichting: leraarcompetenties voor succesvolle communicatie in het PO,  SBO en SO.
door: dr. Judith Stoep, Expertisecentrum Nederlands

Gehonoreerd in Thema 4. Perspectief van de leerling:

– Onderwijs op maat: wat is er bekend over hulpmiddelen die ingezet worden op school ter bevordering van de sensorische prikkelverwerking, executieve functies en schoolprestaties?
door: dr. Petra Hurks, Universiteit Maastricht

– Zie mij: een overzichtsstudie naar het signaleren van internaliserende problematiek bij leerlingen en hun behoeftes.
door: dr. Elianne Zijlstra, Rijksuniversiteit Groningen

– Leerlingen met autisme effectief ondersteunen bij sociale interactie in de klas.
door: dr. Carla Geveke, Hanzehogeschool Groningen

– De opbrengst van onderzoekend leren (OL) voor kinderen met een speciale onderwijsbehoefte.
door: prof. dr. Maartje Raijmakers, Vrije Universiteit Amsterdam

De acht gehonoreerde kortlopende projecten

Deze projecten duren maximaal 18 maanden. Elk project ontvangt maximaal 100.000 euro.

Gehonoreerd in Thema 1. Perspectief van de schoolcultuur:

– Schoolcondities en leraarvaardigheden voor passend onderwijs in vernieuwingsscholen
door: dr. Arnoud Evers, Open Universiteit

Gehonoreerd in Thema 2. Toekomstperspectief:

– Werkbaar in de klas. Het effect van samenwerking tussen ouders, leraren, maatschappelijk werk en jeugdhulp in de schoolklas.
door: dr. Dorien Graas, Hogeschool Windesheim

– ‘Weten Wat Werkt’: Het uitwerken van een blauwdruk voor effectieve interventies voor schoolweigering gebaseerd op een landelijke veldstudie naar ‘good practices’.
door: dr. David Heyne, Universiteit Leiden

Gehonoreerd in Thema 3. Perspectief van de leraar:

– Een praktijkonderzoek naar effectief handelen bij externaliserend leerlinggedrag.
door: dr. Jan Bijstra, RENN4

– Compententieversterking van docenten met PestPlotter en Lesson Study: Samenwerken aan sociale veiligheid in de klas.
door: dr. Jeroen Pronk, Vrije Universiteit Amsterdam

– Passend leren omgaan met uitdagend gedrag in de klas: Benutten van good practices.
door: dr. Linda van den Bergh, Fontys

Gehonoreerd in Thema 4. Perspectief van de leerling:

– Niet thuisgeven
door: dr. Marion Binsbergen, Kohnstamm Instituut BV

– De WOBBLE Studie: het Wiebelkinderen Onderzoek naar Betere Breinprestaties en LeerEffecten
door: dr. Celeste Meijs, Open Universiteit

Over het onderzoeksprogramma

Sinds augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht. Eén van de doelstellingen is dat meer kinderen een plek in het reguliere onderwijs vinden, zodat minder leerlingen naar het speciaal onderwijs worden verwezen. In zowel het reguliere als het speciaal onderwijs zijn hiervan de gevolgen te merken. In 2016 nam het NRO het initiatief om te inventariseren welke prangende kwesties er spelen op de werkvloer.
Deskundigen uit de praktijk hebben in dit traject de vier onderzoeksthema’s aangedragen. Met de nu gehonoreerde praktijkgerichte onderzoeken hoopt het NRO een bijdrage te leveren aan de kennis over deze vraagstukken en mogelijke antwoorden. In de loop van 2018 stelt het NRO een tweede subsidieronde Gedrag en Passend Onderwijs open voor onderzoeksvoorstellen. Houd voor de actuele stand van zaken de programmapagina Gedrag en Passend Onderwijs in de gaten.