18 onderzoeksprojecten kortlopend praktijkgericht onderzoek van start

Het NRO verleent 1,8 miljoen euro aan subsidie aan achttien onderzoeksprojecten binnen het programma kortlopend praktijkgericht onderzoek. Ieder project ontvangt een subsidie van maximaal 100.000 euro. De achttien onderzoeksprojecten zijn door de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek geselecteerd uit de 36 consortia die subsidie kregen van het NRO om hun projectidee uit te werken tot een volledig onderzoeksvoorstel.

Van de achttien onderzoeksprojecten zijn er zeven gericht op het primair onderwijs, zeven op het voortgezet onderwijs, drie op het middelbaar beroeps onderwijs en één specifiek op het speciaal onderwijs. Ieder project wordt uitgevoerd door een consortium van onderzoekers en onderwijsinstellingen.

Thema’s

De achttien onderzoeksprojecten starten in het schooljaar 2018-2019 en hebben betrekking op de volgende drie thema’s:

 1. Vakdidactiek van andere vakken dan taal en rekenen
 2. De socialiserende functie van onderwijs
 3. Onderzoek en onderwijsvernieuwing

Binnen ieder thema gaan zes onderzoeksprojecten van start. Het is de bedoeling dat de onderzoeksprojecten in één schooljaar kunnen worden uitgevoerd; de maximale looptijd is 18 maanden.

De achttien gehonoreerde onderzoeksprojecten

Hieronder vindt u de titel en de projectleider van de gehonoreerde onderzoeksprojecten.

Thema 1: Vakdidactiek van andere vakken dan taal en rekenen

 • Bevorderen van zelfregulatie bij de toepassing van domeinspecifieke vaardigheden in onderzoeksopdrachten over (historisch-)maatschappelijke verschijnselen.
  Projectleider: mevr. prof. dr. C.A.M. van Boxtel – Universiteit van Amsterdam.
 • Differentiëren met expliciete en impliciete motorische leermethoden in het speciaal (basis)onderwijs.
  Projectleider: dhr. dr. G.J. van der Kamp – Vrije Universiteit Amsterdam.
 • Uitbeelddidactiek in de biologieles: van good practice naar ontwerpprincipes.
  Projectleider: dhr. drs . C.L. Geraedts – Vrije Universiteit Amsterdam.
 • CLIL in het basisonderwijs: versterking van zaakvakdidactiek door focus op taal.
  Projectleider: dhr. prof. dr. H.C.J. de Graaff – Hogeschool Utrecht.
 • Zelfregulatie ontwikkelen in het bewegingsonderwijs.
  Projectleider: dhr. dr. R. Mombarg – Hanzehogeschool Groningen.
 • Maakonderwijs binnen Wetenschap & Technologie in het primair onderwijs.
  Projectleider: dh. dr. P.J.B. Gorissen – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Thema 2: De socialiserende functie van onderwijs

 • Stimuleren van sociale competenties van kleuters door het voeren van goede gesprekken.
  Projectleider: dhr. dr. C. van der Veen – Vrije Universiteit Amsterdam.
 • Het bevorderen van burgerschapscompetenties in de natuurwetenschappelijke vakken met behulp van zelfgemaakt actueel en innovatief lesmateriaal.
  Projectleider: mevr. dr. F.A. Henze-Rietveld – TU Delft
 • Gebruik maken van de verborgen buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen voor socialisatie en persoonsvorming.
  Projectleider: mevr. prof. dr. M.L.L. Volman – Universiteit van Amsterdam.
 • Burgerschapsonderwijs in het voortgezet onderwijs: wat werkt voor wie en waarom?
  Projectleider: mevr. dr. M. Coopmans – Universiteit van Amsterdam.
 • Burgerschapsonderwijs dat werkt. Concrete handvatten voor een effectieve aanpak voor scholen.
  Projectleider: dhr. prof. dr. A.B. Dijkstra – Universiteit van Amsterdam.
 • Ondersteuning door ‘peers’ bij socialisatie op school en in de samenleving.
  Projectleider: mevr. drs. R.W. Petit – Kohnstamm Instituut.

Thema 3: Onderzoek en onderwijsvernieuwing

 • Duurzaamheid van onderwijsvernieuwingen: De rol van de schoolleiding en besturen.
  Projectleider: mevr. dr. R. Prenger – Universiteit Twente.
 • Kwaliteit van onderwijs verhogen via Lesson Study: wat is nodig voor implementatie en duurzame inbedding?
  Projectleider: mevr. dr. W.D. Schot – Universiteit Utrecht.
 • Verbindend vernieuwen.
  Projectleider: mevr. dr. H.H. Wierda-Boer – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
 • Co-creatie van inductietrajecten in het mbo.
  Projectleider: mevr. dr. P. Brouwer – Expertisecentrum Beroepsonderwijs.
 • Lerend vermogen van mbo-teams versterken: teamleiders aan zet!
  Projectleider: dhr. prof. dr. A.F.M. Nieuwenhuis – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
 • Van Onderwijs Anders naar Leiderschap Anders: Innovatief leiderschap van bestuurders en directies.
  Projectleider: mevr. dr. B. de Vries – Vrije Universiteit.

Inspiratiebijeenkomst

Begin oktober 2018 komen de achttien consortia samen voor een inspiratiebijeenkomst om inspiratie op te doen en kennis uit te wisselen.

Meer informatie over praktijkgericht onderzoek (kortlopend) vindt u op de programmapagina.