22 Comenius Senior Fellows in het hoger onderwijs van start

Tweeëntwintig onderwijsprofessionals gaan hun visie en plannen voor onderwijsvernieuwing in het hoger onderwijs waarmaken. Dit doen zij met een Comenius Senior Fellow-beurs van 100.000 euro, waarmee ze een innovatie of verbetering binnen hun eigen opleiding kunnen doorvoeren. De Teaching Fellowprojecten hebben een looptijd van 24 maanden. De projectleiders zijn over het algemeen ervaren onderwijsprofessionals met minimaal 5 jaar onderwijservaring.

Comeniusprogramma

Het Comeniusprogramma stelt docenten in staat om, in geest van de naamgever van het programma, hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. De komende jaren zal het Comeniusprogramma uitgroeien tot een programma dat jaarlijks een breed scala aan onderwijsinnovaties mogelijk maakt. Door excellent en bevlogen docentschap zichtbaar te waarderen, wil de overheid nadrukkelijk ook een bijdrage leveren aan meer gevarieerde carrières van docenten en onderzoekers op hogescholen en universiteiten.

Binnen het Comeniusprogramma zijn er drie soorten beurzen. Per beurs gelden verschillende eisen aan het dienstverband, de positie en de ervaring van de hoofdaanvrager.
– Teaching Fellows, voor een innovatie binnen éen cursus of onderwijsonderdeel (50.000 euro). Bekijk de 46 toekenningen.
– Senior Fellows, voor innovatie binnen een gehele opleiding (100.000 euro)
– Leadership Fellows, voor een innovatie gericht op éen of meerdere faculteiten, of een hele instelling (250.000 euro). Bekijk de 6 toekenningen.

Thema’s

Er kon in deze tweede ronde ingediend worden op de volgende thema’s:
– Gepersonaliseerd onderwijs
– Gelijke Kansen
– Hoger Onderwijs in verbinding met de samenleving
– Vrij (over de volledige breedte van de Strategische agenda voor het Hoger Onderwijs)

» Meer informatie over het Comeniusprogramma

Het budget voor de beurzen wordt beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW.

Kick-off Comenius Netwerk 16 mei

De nieuwe  Comenius F0llows treden toe tot het Comenius Netwerk van de KNAW. Op 16 mei organiseert de KNAW in samenwerking met het NRO en OCW de Kick-off van dit netwerk.

» U vindt hieronder een beschrijving van de toegekende Comenius Senior Fellow-beurzen, alfabetisch gerangschikt op achternaam van de aanvrager.
» U vindt hieronder een beschrijving van de toegekende Comenius Senior Fellow-beurzen, alfabetisch gerangschikt op thema.

Lijst gesorteerd op alfabet

B

Bernink, M.J.F.
The bridge
Met The bridge beoogt de Nederlandse Filmacademie het contact te versterken tussen filmstudenten onderling en met professionals uit de film- en kunstwereld. Daarnaast probeert de Filmacademie het gebruik van artistiek onderzoek in en met film aan te moedigen, ook bij niet-artistieke wetenschappen.

Boor, P.K.I.
Naar een zelfsturende student
De Universiteit van Amsterdam ontwikkelt de webapplicatie Zichtbare Leerlijnen Creator (ZLC) waarmee studenten controle krijgen over hun leerproces. De ZLC integreert persoonlijke leerresultaten van studenten met de opbouw en samenhang van leerlijnen. Hiermee ontvangen studenten doorlopend gerichte feedback met de cyclus feed-up (waar ga ik naar toe?), feedback (waar sta ik nu?) en feed-forward (hoe ga ik verder?).

Brink, van den G.T.W.J.
Welkom bij de PA
Om studenten meer oog te laten hebben voor culturele verschillen wordt diversiteit opgenomen als integraal onderdeel van het onderwijs en de toetsing in de masteropleiding Physician Assistant van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Culturele diversiteit krijgt aandacht in de zelfstudieopdrachten, werkgroepen en – bij vragen van studenten – ook in responsiecolleges. Studenten worden tevens getoetst op hun culturele vaardigheden.

F

Franssen, G.E.H.I.
Letterkunde-onderwijs en 21st century skills
De Universiteit van Amsterdam ontwikkelt een nieuwe leerlijn letterkunde-onderwijs waarin 21st Century Skills een belangrijke plaats krijgen. Er is meer aandacht voor het combineren van beroepsgerichte competenties en onderzoeksvaardigheden. De opgedane vaardigheden zouden ook in andere disciplines of beroepen kunnen worden gebruikt.

G

Gaikhorst, L.
Academische-pabostudenten in verbinding met diverse gemeenschappen
De Universitaire Pabo van Amsterdam ontwikkelt een curriculumlijn die toekomstige leerkrachten toerust om les te geven in de diverse grootstedelijke context. Het doel is om hen betekenisvolle en duurzame relaties te laten ontwikkelen met de diverse etnische, culturele en religieuze gemeenschappen. Hiervoor worden structurele samenwerkingsverbanden met deze groepen opgezet. Studenten zullen aan de hand van ‘community projecten’ een bijdrage leveren aan initiatieven van deze gemeenschappen.

H

Hammer, A.
Een digitale leeromgeving voor onderzoek
De Hogeschool van Utrecht ontwikkelt een digitale leeromgeving om studenten en docenten te leren innoveren en hun onderzoeksvaardigheden te stimuleren.

Hoogenboom, M.M.
Bridging the gap: towards a full cycle of education in the performing arts
De Amsterdamse hogeschool voor de kunsten beoogt met een schakelprogramma genaamd Third de kloof te verkleinen tussen de master van de Academie Dans en Theater en internationale PhD-trajecten. Doel van Third is om individuele choreografen en theatermakers te ondersteunen bij het opzetten van een onderzoeksproject voor de derde cyclus, waardoor zij worden voorbereid op deelname aan het (inter)nationale onderzoeksterrein.

Hummels, C.C.M.
STIMULEER
De Technische universiteit Eindhoven vernieuwt het onderwijs van de faculteit Industrieel Design. STIMULEER staat voor Socio-Technical system Innovation enabled through a MUlti-stakeholder LEarning Eco-system. In plaats van met traditioneel onderwijsmateriaal werken studenten in interdisciplinaire teams aan maatschappelijke vraagstukken, in een maatschappelijke context. Ze worden daarbij ondersteund door nieuwe techniek die monitoring en evaluatie mogelijk maakt. Bovendien trainen de studenten zo nieuwe vaardigheden.

K

Kleemans, M.
Adaptief en autonoom
De bacheloropleiding Communicatiewetenschap van de Radboud Universiteit voert een didactische vernieuwing door waarin autonomie-ondersteunend onderwijs wordt gegeven. Het is de bedoeling dat studenten zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces. Twee concrete innovaties vinden plaats. Het onderzoeksobject van de opleiding, media, wordt ook als werk- en toetsvorm gebruikt. Daarnaast worden studenten in een opleidingsoverstijgend professionaliseringstraject ondersteund in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Kleijn, C.R.
Design engineering for physicists – a maker education approach
De TU Delft maakt voor natuurkundestudenten ontwerpen (van fysische experimenten en apparaten) expliciet onderdeel van het curriculum, gebaseerd op de Maker Education filosofie. De studenten leren zo gebruik te maken van nieuwe technologieën, zoals 3D-printing , of lasersnijden, en krijgen ontwerponderwijs dat aansluit bij de hedendaagse hightech-beroepspraktijk.

L

Leesen. T.G.
The resilience project: fail, fail again, fail better
Om studie-uitval en vertraging te voorkomen wil University College Tilburg in de opleiding de weerbaarheid en veerkracht van studenten vergroten. Doel is studenten inzicht te geven in zichzelf en hun handvatten te geven om adequaat om te gaan met falen.

M

Maanen, van N.L.M.
Studenten aan het roer
Derde- en vierdejaars pabo-studenten van de Iselinge Hogeschool krijgen met gepersonaliseerde portfolio’s de regie over hun eigen leerproces. De studenten leren op basis van principes van personaliseren en zelfgestuurd leren hun eigen leerproces te plannen, vorm te geven, te monitoren en te evalueren.

Makinwa, A.O.
Integrity education
De faculteit Bestuur, Recht en Veiligheid van de Haagse Hogeschool wil haar studenten opleiden tot integere compliance professionals (mensen die wet- en regelgeving naleven). Een digitale leermodule combineert de compliance training met een training gedragsethiek en integriteit. Studenten krijgen de bevoegdheid om te handelen met integriteit door het beoefenen van “how to do the right thing”.

Meerkerk, van, E.M.
Making undergraduate humanities research relevant for societal partners
De Radboud Universiteit ontwikkelt binnen de Geesteswetenschappen een nieuw onderwijsconcept voor bachelorstudenten, genaamd Think tanks. In deze Think tanks doen groepen studenten van verschillende disciplines onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken, aangedragen door maatschappelijke partners, zoals overheidsinstanties, culturele instellingen en bedrijven.

Muijlwijk-Koezen, van, J.E.
Een didactiek voor 3D redeneren met een virtual reality tool
Binnen de opleiding Drug Discovery & Safety van de Vrije Universiteit is een prototype van een virtual reality instrument ontwikkeld waarmee studenten de 3D structuur van moleculen kunnen verkennen en manipuleren. Studenten kunnen als het ware om structuren heenlopen, maar ook in een structuur afdalen om details te onderzoeken. Dit project voor het bèta en life science onderwijs koppelt de ontwikkeling van een didactiek voor onderzoekend leren met de verdere ontwikkeling van deze virtual reality tool.

P

Piersma, N.
Big data station (for technology students)
De Hogeschool van Amsterdam beoogt een permanente omgeving (station) voor big data te creëren in de faculteit Technologie in samenwerking met de bacheloropleidingen Aviation and Engineering. Studenten, onderzoekers en de industrie werken er samen aan realistische big data problemen, met echte data uit de praktijk.

Postma-Nilsenová, M.
Personalized science learning framework with virtual and augmented reality
De Universiteit van Tilburg ontwikkelt voor het onderwijsprogramma Cognitieve wetenschap & kunstmatige intelligentie, instrumenten om met virtual en augmented reality te leren. Doel is om de leerresultaten van studenten te verbeteren.

R

Riemersma, A.M.J.
Gelijke kansen door meertalige pabo’s
Hogeschool NHL Stenden versterkt de aandacht voor meertaligheid en intercultureel onderwijs in het curriculum van zijn pabo’s op vijf locaties. In de didactiek en het opleidingsonderwijs krijgen thuistalen een rol bij het leren. Daarnaast bevordert de hogeschool de toegankelijkheid van de pabo voor nieuwkomers met een schakelklas van mbo naar hbo.

T

Timmer, I.
Ict en Legal tech bij Hbo-rechten
Hbo-rechten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) intensiveert het onderwijs in ict en Legal tech. Het beoogde onderwijs besteedt aandacht aan zowel technische, juridisch-inhoudelijke, als organisatorische aspecten. De opleiding werkt intensief samen met andere opleidingen Hbo-rechten en lectoraten in een zogenoemde Legal tech-alliantie. De alliantie moet de uitwisseling van onderwijsmateriaal vereenvoudigen.

Timmeren, van, E.A.
Healthy ageing van mensen met een verstandelijke  beperking
De Hanzehogeschool ontwikkelt een interdisciplinaire module Gezond ouder worden van mensen met een verstandelijke beperking voor zorgprofessionals op mbo-, hbo- en wo-niveau. Mensen met een complexe zorg- en ondersteuningsvraag worden steeds ouder. Dat vraagt om andere zorgkennis van professionals op medisch, somatisch, psychologisch, gedragsmatig en sociaal gebied.

U

Uijl. S.G.
Student ownership at UCU; redesign of a personalized curriculum
De University College Utrecht wil met een verbeterd en gepersonaliseerd digitaal onderwijssysteem en een vernieuwd tutorsysteem studenten zelf keuzes laten maken in het curriculum. Zo wordt de student bewuster van de manier waarop ze leert en kan ze haar persoonlijke doelen koppelen aan de leerdoelen.

W

Waelen, J.T.F.A.
LEV-project: regie over eigen LEren via Videobeelden
De Marnix Academie ontwikkelt een leerlijn waar pabo-studenten gedurende de hele opleiding met videomateriaal leren van hun praktijkervaringen. De studenten leren om zelf beeldmateriaal te analyseren en feedback te geven op beeldmateriaal van medestudenten.

Naar boven

Lijst gesorteerd op thema

Gelijke Kansen

Brink, van den G.T.W.J.
Welkom bij de PA
Om studenten meer oog te laten hebben voor culturele verschillen wordt diversiteit opgenomen als integraal onderdeel van het onderwijs en de toetsing in de masteropleiding Physician Assistant van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Culturele diversiteit krijgt aandacht in de zelfstudieopdrachten, werkgroepen en – bij vragen van studenten – ook in responsiecolleges. Studenten worden tevens getoetst op hun culturele vaardigheden.

Riemersma, A.M.J.
Gelijke kansen door meertalige pabo’s
Hogeschool NHL Stenden versterkt de aandacht voor meertaligheid en intercultureel onderwijs in het curriculum van zijn pabo’s op vijf locaties. In de didactiek en het opleidingsonderwijs krijgen thuistalen een rol bij het leren. Daarnaast bevordert de hogeschool de toegankelijkheid van de pabo voor nieuwkomers met een schakelklas van mbo naar hbo.

Gepersonaliseerd onderwijs

Waelen, J.T.F.A.
LEV-project: regie over eigen Leren via Videobeelden
De Marnix Academie ontwikkelt een leerlijn waar pabo-studenten gedurende de hele opleiding met videomateriaal leren van hun praktijkervaringen. De studenten leren om zelf beeldmateriaal te analyseren en feedback te geven op beeldmateriaal van medestudenten.

Maanen, van N.L.M.
Studenten aan het roer
Derde- en vierdejaars pabo-studenten van de Iselinge Hogeschool krijgen met gepersonaliseerde portfolio’s de regie over hun eigen leerproces. De studenten leren op basis van principes van personaliseren en zelfgestuurd leren hun eigen leerproces te plannen, vorm te geven, te monitoren en te evalueren.

Kleemans, M.
Adaptief en autonoom
De bacheloropleiding Communicatiewetenschap van de Radboud Universiteit voert een didactische vernieuwing door waarin autonomie-ondersteunend onderwijs wordt gegeven. Het is de bedoeling dat studenten zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces. Twee concrete innovaties vinden plaats. Het onderzoeksobject van de opleiding, media, wordt ook als werk- en toetsvorm gebruikt. Daarnaast worden studenten in een opleidingsoverstijgend professionaliseringstraject ondersteund in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Uijl. S.G.
Student ownership at UCU; redesign of a personalized curriculum
De University College Utrecht wil met een verbeterd en gepersonaliseerd digitaal onderwijssysteem en een vernieuwd tutorsysteem studenten zelf keuzes laten maken in het curriculum. Zo wordt de student bewuster van de manier waarop ze leert en kan ze haar persoonlijke doelen koppelen aan de leerdoelen.

Postma-Nilsenová, M.
Personalized science learning framework with virtual and augmented reality
De Universiteit van Tilburg ontwikkelt voor het onderwijsprogramma Cognitieve wetenschap & kunstmatige intelligentie, instrumenten om met virtual en augmented reality te leren. Doel is om de leerresultaten van studenten te verbeteren.

Hoger Onderwijs in verbinding met de samenleving

Timmeren, van, E.A.
Healthy ageing van mensen met een verstandelijke  beperking
De Hanzehogeschool ontwikkelt een interdisciplinaire module Gezond ouder worden van mensen met een verstandelijke beperking voor zorgprofessionals op mbo-, hbo- en wo-niveau. Mensen met een complexe zorg- en ondersteuningsvraag worden steeds ouder. Dat vraagt om andere zorgkennis van professionals op medisch, somatisch, psychologisch, gedragsmatig en sociaal gebied.

Piersma, N.
Big data station (for technology students)
De Hogeschool van Amsterdam beoogt een permanente omgeving (station) voor big data te creëren in de faculteit Technologie in samenwerking met de bacheloropleidingen Aviation and Engineering. Studenten, onderzoekers en de industrie werken er samen aan realistische big data problemen, met echte data uit de praktijk.

Meerkerk, van, E.M.
Making undergraduate humanities research relevant for societal partners
De Radboud Universiteit ontwikkelt binnen de Geesteswetenschappen een nieuw onderwijsconcept voor bachelorstudenten, genaamd Think tanks. In deze Think tanks doen groepen studenten van verschillende disciplines onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken, aangedragen door maatschappelijke partners, zoals overheidsinstanties, culturele instellingen en bedrijven.

Hummels, C.C.M.
STIMULEER
De Technische universiteit Eindhoven vernieuwt het onderwijs van de faculteit Industrieel Design. STIMULEER staat voor Socio-Technical system Innovation enabled through a MUlti-stakeholder LEarning Eco-system. In plaats van met traditioneel onderwijsmateriaal werken studenten in interdisciplinaire teams aan maatschappelijke vraagstukken, in een maatschappelijke context. Ze worden daarbij ondersteund door nieuwe techniek die monitoring en evaluatie mogelijk maakt. Bovendien trainen de studenten zo nieuwe vaardigheden.

Gaikhorst, L.
Academische-pabostudenten in verbinding met diverse gemeenschappen
De Universitaire Pabo van Amsterdam ontwikkelt een curriculumlijn die toekomstige leerkrachten toerust om les te geven in de diverse grootstedelijke context. Het doel is om hen betekenisvolle en duurzame relaties te laten ontwikkelen met de diverse etnische, culturele en religieuze gemeenschappen. Hiervoor worden structurele samenwerkingsverbanden met deze groepen opgezet. Studenten zullen aan de hand van ‘community projecten’ een bijdrage leveren aan initiatieven van deze gemeenschappen.

Vrij (over de volledige breedte van de Strategische agenda voor het Hoger Onderwijs)

Hoogenboom, M.M.
Bridging the gap: towards a full cycle of education in the performing arts

De Amsterdamse hogeschool voor de kunsten beoogt met een schakelprogramma genaamd Third de kloof te verkleinen tussen de master van de Academie Dans en Theater en internationale PhD-trajecten. Doel van Third is om individuele choreografen en theatermakers te ondersteunen bij het opzetten van een onderzoeksproject voor de master, waardoor zij worden voorbereid op deelname aan het (inter)nationale onderzoeksterrein.

Timmer, I.
Ict en Legal tech bij Hbo-rechten
Hbo-rechten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) intensiveert het onderwijs in ict en Legal tech. Het beoogde onderwijs besteedt aandacht aan zowel technische, juridisch-inhoudelijke, als organisatorische aspecten. De opleiding werkt intensief samen met andere opleidingen Hbo-rechten en lectoraten in een zogenoemde Legal tech-alliantie. De alliantie moet de uitwisseling van onderwijsmateriaal vereenvoudigen.

Makinwa, A.O.
Integrity education

De faculteit Bestuur, Recht en Veiligheid van de Haagse Hogeschool wil haar studenten opleiden tot integere compliance professionals (mensen die wet- en regelgeving naleven). Een digitale leermodule combineert de compliance training met een training gedragsethiek en integriteit.

Bernink, M.J.F.
The bridge
Met The bridge beoogt de Nederlandse Filmacademie het contact te versterken tussen filmstudenten onderling en met professionals uit de film- en kunstwereld. Daarnaast probeert de Filmacademie het gebruik van artistiek onderzoek in en met film aan te moedigen, ook bij niet-artistieke wetenschappen.

Hammer, A.
Een digitale leeromgeving voor onderzoek
De Hogeschool van Utrecht ontwikkelt een digitale leeromgeving om studenten en docenten te leren innoveren en hun onderzoeksvaardigheden te stimuleren.

Kleijn, C.R.
Design engineering for physicists – a maker education approach
De TU Delft maakt voor natuurkundestudenten ontwerpen (van fysische experimenten en apparaten) expliciet onderdeel van het curriculum, gebaseerd op de Maker Education filosofie. De studenten leren zo gebruik te maken van nieuwe technologieën, zoals 3D-printing , of lasersnijden, en krijgen ontwerponderwijs dat aansluit bij de hedendaagse hightech-beroepspraktijk.

Muijlwijk-Koezen, van, J.E.
Een didactiek voor 3D redeneren met een virtual reality tool
Binnen de opleiding Drug Discovery & Safety van de Vrije Universiteit is een prototype van een virtual reality instrument ontwikkeld waarmee studenten de 3D structuur van moleculen kunnen verkennen en manipuleren. Studenten kunnen als het ware om structuren heenlopen, maar ook in een structuur afdalen om details te onderzoeken. Dit project voor het bèta en life science onderwijs koppelt de ontwikkeling van een didactiek voor onderzoekend leren met de verdere ontwikkeling van deze virtual reality tool.

Leesen. T.G.
The resilience project: fail, fail again, fail better
Om studie-uitval en vertraging te voorkomen wil de University College Tilburg in de opleiding de weerbaarheid en veerkracht van studenten vergroten. Doel is studenten inzicht te geven in zichzelf en hun handvatten geven om adequaat om te gaan met falen.

Boor, P.K.I.
Naar een zelfsturende student
De Universiteit van Amsterdam ontwikkelt de webapplicatie Zichtbare Leerlijnen Creator (ZLC) waarmee studenten controle krijgen over hun leerproces. De ZLC integreert persoonlijke leerresultaten van studenten met de opbouw en samenhang van leerlijnen. Hiermee ontvangen studenten doorlopend gerichte feedback met de cyclus feed-up (waar ga ik naar toe?), feedback (waar sta ik nu?) en feed-forward (hoe ga ik verder?).

Franssen, G.E.H.I.
Letterkunde-onderwijs en 21st century skills
De Universiteit van Amsterdam ontwikkelt een nieuw letterkundecurriculum met doorlopende leerlijnen waarin 21e vaardigheden een belangrijke plaats krijgen. Er is meer aandacht voor beroepsgerichte competenties en onderzoeksvaardigheden. De opgedane vaardigheden zouden ook in andere disciplines of beroepen kunnen worden gebruikt.

Naar boven