23 nieuwe Comenius Senior Fellows in het hoger onderwijs

Drieëntwintig onderwijsprofessionals krijgen een Comenius Senior Fellows-beurs van 100.000 euro waarmee zij hun visie en plannen voor een innovatie of verbetering binnen hun eigen opleiding kunnen waarmaken. De projecten hebben een looptijd van 24 maanden en de projectleiders zijn ervaren onderwijsprofessionals met minimaal 5 jaar onderwijservaring. Het NRO kent hen de beurs namens het ministerie van OCW toe. De nieuwe Senior Fellows treden toe tot het ComeniusNetwerk van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen tijdens het Comenius Festival op 6 juni 2019.

Comeniusprogramma

Het Comeniusprogramma stelt docenten in staat om, in de geest van de naamgever van het programma, hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. De komende jaren zal het Comeniusprogramma uitgroeien tot een programma dat jaarlijks een breed scala aan onderwijsinnovaties mogelijk maakt. Door excellent en bevlogen docentschap zichtbaar te waarderen, wil de overheid nadrukkelijk ook een bijdrage leveren aan meer gevarieerde carrières van docenten en onderzoekers op hogescholen en universiteiten.

Binnen het Comeniusprogramma zijn er drie soorten beurzen. Per beurs gelden verschillende eisen aan het dienstverband, de positie en de ervaring van de hoofdaanvrager.
– Teaching Fellows, voor een innovatie binnen éen cursus of onderwijsonderdeel (50.000 euro). Bekijk de 38 toekenningen.
– Senior Fellows, voor innovatie binnen een faculteit of grote opleiding (100.000 euro).
– Leadership Fellows, voor een innovatie gericht op éen of meerdere faculteiten, of een hele instelling (250.000 euro). Bekijk de toekenningen.

Thema’s

Er kon in deze ronde ingediend worden voor de volgende thema’s:

  • International classroom
  • Slimmer en beter leren met ICT
  • Aandacht voor studentenwelzijn
  • Vrije thema De Waarde(n) van weten

Op 13 april maakt de minister de nieuwe thema’s bekend en in de eerste week van juni opent de nieuwe ronde. Houd de website van het NRO in de gaten voor meer informatie.

» U vindt hieronder een beschrijving van de toegekende Comenius Senior Fellow-beurzen, alfabetisch gerangschikt op achternaam van de aanvrager.
» U vindt hieronder een beschrijving van de toegekende Comenius Senior Fellow-beurzen, alfabetisch gerangschikt op thema.

Lijst gesorteerd op alfabet

B

Bervoets, L. (Saxion Hogeschool)
Development of interactive Online Course Material for engineering Netherlands
Om het leerproces van studenten werktuigbouwkunde beter te begeleiden, krijgen ze een persoonlijke digitale leeromgeving aangeboden. Daarmee kan de docent iedere student op individueel niveau monitoren. Deze leeromgeving bestaat uit een elektronisch boek met mechanicatheorie en adaptieve opgaven. Deze opgaven maken het mogelijk om op individueel niveau de inhoud te matchen, zodat goede studenten sneller door de stof kunnen gaan en minder presterende studenten meer ondersteuning kunnen krijgen.

Boxtel, W. van (Hogeschool Utrecht)
Preventieve gezondheidschecks in de wijk
Vroegtijdig herkennen van risicogedrag en daarop inspelen is een van de taken voor studenten gezondheidszorg en welzijn van de Hogeschool Utrecht. Een goede mogelijkheid om die taak te ervaren, trainen en ontwikkelen is door het uitvoeren van preventieve gezondheidschecks in de wijk. Door deze leerervaring in de samenleving te plaatsen, dragen studenten bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, wordt de leerervaring minder gekunsteld en daarmee het leerrendement groter.

C

Capalbo, M. (UM)
Personalized Assessment. Promoting self-directed learning in large-cohort multiple-choice exams
De Universiteit Maastricht wil het examen voor studenten geneeskunde effectiever maken door het aan hun individuele leerbehoeften aan te passen. Elke student kiest voor zijn examen onderwerpen waarop hij aanvullende vragen wil beantwoorden, zonder de verplichte vragen te mogen overslaan. Om dit te bereiken wordt bestaande testsoftware uitgebreid. Deze software zal worden gebruikt in verschillende bachelorcursussen psychologie. De verwachting is dat studenten meer autonomie ervaren en zelf sturing geven aan hun leerproces.

H

Hartingsveldt, M.J. van (Hogeschool van Amsterdam)
Kwetsbare burgers in de stad. Samen onze zorg!
De groep kwetsbare mensen met problemen op meerdere gebieden groeit. Dit vraagt van professionals verschillende vormen van samenwerking. De Faculteit Gezondheid ontwikkelt daarom een geheel nieuwe onderwijsinnovatie voor zijn studenten. De methodiek van de innovatie betreft service-learning met focus op community-perspectief, inclusie en sociale rechtvaardigheid. Studenten ontwikkelen competenties in interprofessioneel samenwerken – ook met niet-medische disciplines – en in het omgaan met diversiteit van mensen.

Hendrawan, B. (HAN)
Going International from Within
Op de Arnhem Business School bestaat de studentenpopulatie uit 65 nationaliteiten. Dat biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van een curriculum met een mondiaal perspectief. Met de methode 2Ms (Mapping and Matching) wordt de expertise van studenten geïntegreerd in zo’n curriculum. Het innovatieve karakter van het project ligt in de verkenning van de rol van studenten in de ontwikkeling van een curriculum, naast die van het onderwijzend personeel.

Hoorn, E. (RUG)
Privacy in Research. Asking the right questions
Studenten leren in Privacy in Research de juiste vragen te stellen over de privacy van betrokkenen en om vanuit verschillende perspectieven te kijken naar privacyvraagstukken. De uitwerking van de cursus maakt een aanpak van ontwerpen, inzetten en verankeren van multi- en interdisciplinair onderwijs mogelijk. Uniek aan het cursusmateriaal is de modulaire en interactieve opbouw. Casussen uit de onderzoekspraktijk worden toegevoegd om recht te doen aan de authenticiteit en toepasbaarheid van de taken tijdens de cursussen.

J

Janssen, F.J.J.M. (UL)
Groots in grootschalig universitair onderwijs. Onderzoekend leren voor grote groepen

Dit project biedt de mogelijkheid om én kwalitatief goed onderwijs te geven aan grote groepen studenten én gebruik te maken van onderzoekend leren. Met een te ontwikkelen ontwerptool kunnen docenten onderzoekend leren praktisch vormgeven in hun grootschalige onderwijs. De tool bevat aanwijzingen hoe ze vakspecifieke manieren van denken en werken kunnen uitwerken als onderzoeksgereedschap voor studenten. Ook geeft de tool aan hoe docenten hun onderwijs kunnen ombouwen naar onderzoekend leren.

K

Kreek, M. de (Hogeschool van Amsterdam)
Professionele leergemeenschappen Social Work
In het sociale domein is behoefte aan kritische professionals die bijdragen aan praktijkontwikkeling. De Faculteit Maatschappij en Recht beoogt een innovatie met professionele leergemeenschappen in de master- en de bacheloropleiding Social Work, die onderwijs, praktijk en onderzoek sterker verbinden. De hogeschool herontwerpt de afstudeerfase door meer focus te leggen op verandering en professionalisering. Centraal in de afstudeerfase staat het faciliteren van professionele leergemeenschappen met masteralumni om praktijkervaringen in de opleiding te halen.

L

Laar, J.A. van (RUG)
Deliberatief debatteren
De Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelt op basis van inzichten uit de argumentatietheorie en de deliberatietheorie een app die studenten helpt een deliberatief debat te voeren. Daarbij staan informatieverwerving, overleg en uitwisseling van argumenten centraal. De app stelt studenten ook in staat om te experimenteren met zelf ontworpen discussieformats. Doel is te komen tot breed inzetbare onderwijsmodules, eerst voor bachelor- en masterstudenten, en vervolgens voor leerlingen in het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs.

Leersnyder, J.P.M. de (UvA)
Challenges and Opportunities in International Classrooms. Toward an intercultural perspective and practice at the university
Lesgeven en studeren in internationale en etnisch diverse klassen kent zowel uitdagingen als kansen. De Faculteit Sociale Wetenschappen en Gedragswetenschappen vormt zijn internationale klassen om tot inclusieve leerruimtes, die bestaande verschillen in prestaties moeten verkleinen. Verder stimuleren de nieuwe leeromgevingen zelfreflectie en kritisch denken bij studenten. Het gaat om een tweejarig traject, gemonitord door een klankbordgroep van studenten en docenten, en een stuurgroep met experts inzake diversiteit in het onderwijs.

Loosdrecht, J. van de (NHL Stenden Hogeschool)
An actively evolving Course for Computer Vision and Data Science
De snelle technologische vooruitgang vereist een voortdurende aanpassing van onderwijsmaterialen. NHL Stenden Hogeschool stelt de ontwikkeling voor van een evoluerende cursus over Computer Vision & Data Science in samenwerking met internationale bedrijven en universiteiten ‘om de hoogste kwaliteit van hightechonderwijs te bieden op geavanceerde hardware met minimale kosten’. De eerste stap is de adoptie van Massive Online Open Courses (MOOC’s). De tweede stap het combineren van deze cursussen met online high-performance computerfaciliteiten.

Louwerse, J.L. (Hogeschool Rotterdam)
Online binding. Een didactische oplossing voor optimale peer-interactie bij studenten lerarenopleiding talen
Een factor voor succesvol leren is binding; een gevoel van verbondenheid met de opleiding en met medestudenten. Dit project wil de cohesie onder talenstudenten lerarenopleiding in een onlineleeromgeving vergroten. Studenten werken samen in onlineleerteams, waarbij ze elkaars bijdrage nodig hebben. Ze treden, na afnemende sturing door de docent, beurtelings op als e-moderator. Daarbij dragen ze verantwoordelijkheid voor elkaars inzet. Deze aankomende leraren doen ervaring op met online werken, en vergroten zo hun digitaal-didactische kennis en vaardigheden.

N

Nijenhuis, G. (UU)
Encounters in the Field. A playful approach to the development of intercultural competences
Doel van dit project is om de interculturele competenties van studenten te verbeteren. Een van de in te zetten middelen is een interactieve app met cases die veldwerksituaties representeren, en de ontwikkeling van opdrachten die daar bij horen. Docenten kunnen studenten begeleiden bij hun discussies en reflecties in de internationale klassen, voor, tijdens en na veldwerk. De inhoud van de app is gebaseerd op real-life cases van studenten die in voorgaande jaren veldwerk deden.

P

Peters, V. (HAN)
Student als change agent. Van individueel studentenwelzijn naar een participatieve aanpak binnen het HBO als setting
Veel hbo-studenten ervaren mentale druk en kampen met psychische klachten. Door het inzetten van studenten als actieve ‘agents’ in het welzijnsproces van henzelf en medestudenten kunnen die problemen worden voorkomen. Nieuwe methodieken worden eerst naar didactische instrumenten voor de bacheloropleiding Sportkunde en een aantal multidisciplinaire minoren vertaald. Vervolgens komen er handleidingen voor een bredere verspreiding. Doel is dat studenten met versterkt welzijn succesvol hun opleiding afronden en vaardigheden voor toekomstig professioneel handelen verwerven.

S

Savelberg, H.H.C.M. (UM)
To kill two Birds with one Stone. Learning and Teaching Communities to support autonomous, related and competent students and teachers
In dit project ontwerpt, implementeert en evalueert de Universiteit Maastricht kleinschalige Learning and Teaching Communities om zowel studenten als medewerkers te ondersteunen bij het ontwikkelen van autonoom gestuurd gedrag in hun leren en onderwijzen. Die communities creëren een leeromgeving die de elementaire psychologische behoeften bevordert en de betrokkenheid van studenten en medewerkers bij het onderwijs stimuleert. Daarnaast versterkt het hun gevoelens van eigenaarschap en empowerment.

Schippers, M.C. (EUR)
How to boost Student Wellbeing and Study Success (the SWASS project). The role of an interactive AI based goal-setting intervention
Het ontwikkelen van life skills, zoals het stellen van doelen en planmatig werken, verhoogt de veerkracht, het welzijn en studiesucces van studenten. Onderdeel van het SWASS-project (student wellbeing and study success) zal daarom een online interventie zijn, waarbij studenten (levens)doelen beschrijven. Vervolgens gaan ze deze uitwerken door middel van een online coachtraject met behulp van een chatbot. Deze digitale coach geeft feedback en biedt hulp op maat aan.

Smit-Hoogendam, A.C.M. (Hogeschool Rotterdam)
Inclusieve aanpak bij afstuderen
Een substantieel aantal studenten van de financieel-economische opleidingen van Hogeschool Rotterdam loopt vertraging op in de laatste studiefase. De hogeschool ontwikkelt nu een aanpak waarin positieve interventies centraal staan. Docenten die de student niet hoeven te beoordelen, geven begeleiding. Er wordt voortgebouwd op persoonlijke kwaliteiten van een student, waardoor positieve emoties ontstaan die de motivatie verhogen. Het welzijn van studenten wordt op een inclusieve en verantwoorde manier gunstig beïnvloed, waardoor afstuderen sneller lukt.

T

Tillema, M. (Avans Hogeschool)
Naar een domeinspecifieke operationalisering van kritisch denken in het hbo
Kritische denkvaardigheden zijn nodig om de kwaliteit van adviezen, analyses, ontwerpen, handelingen en constructies te verhogen. Avans ontwikkelt een meetinstrument dat geschikt is voor specifieke beroepsgerichte kritische denkvaardigheden in het domein creatieve technologieën. Voor aansluiting bij de beroepspraktijk is het van belang dat de test nagaat of de student kritische beslissingen en gedragingen toont bij beroepshandelingen. Bij de constructie van de test zijn studenten, docenten, opleidingscoördinatoren en het werkveld betrokken.

W

Westerveld, H.E. (UU)
Interprofessional Feedback in Health Professions Education
Implementatie van interprofessioneel onderwijs, waarin ‘studenten van twee of meer verschillende beroepen leren van, met en over elkaar om de samenwerking en kwaliteit van zorg te verbeteren’ blijft achter. De ontwikkeling van een training in interprofessionele feedback voor studenten geneeskunde en verpleegkunde, moet soelaas bieden. De feedbacktraining leidt tot een persoonlijk interprofessioneel leerdoel voor studenten om aan te werken tijdens klinische stages. Het bevordert uiteindelijk samenwerking tussen toekomstige zorgprofessionals.

Wiegant, F.A.C. (UU)
Ontwikkeling en implementatie van een leerlijn Interdisciplinariteit bij bachelors & masters. Interdisciplinair leren denken en werken voor biologen
De Universiteit Utrecht ontwikkelt een leerlijn Interdisciplinair leren denken en werken, bestaande uit opdrachten, werkvormen en gerichte reflecties. De innovatieve leerlijn is gebaseerd op good practices, op de ervaringen van onderzoekers in interdisciplinaire samenwerkingsverbanden, en op de ervaringen van masterstudenten in het interdisciplinair werkveld. Het heeft als doel om studenten goed voor te bereiden op de dynamische multi- en interdisciplinaire werkomgeving.

Wierda, R. (NHL Stenden Hogeschool)
International Workplace Dilemmas
De NHL Stenden Hogeschool wil de internationale dimensie in zijn lerarenopleiding vergroten. De school richt zich op de ontwikkeling van een online peerconsultatie- en intervisie-instrument, waarmee studenten in een internationale setting dilemma’s op de werkplek en in de klas kunnen delen. Het prototype wordt getest in een gemengde groep van reguliere Nederlandse studenten en uitwisselingsstudenten. De intervisietool zal onderdeel gaan uitmaken van een bestaande online community voor studentendocenten.

Willemsen, H.A.W. (Hanzehogeschool Groningen)
Diversity management en optimaal gebruik maken van het cultureel kapitaal van de internationale studenten binnen de international classrooms
Internationale en interculturele competenties zijn van groot belang voor afgestudeerden in het hoger onderwijs. Om dat vorm te geven, faciliteert de hogeschool docenten die met verve cultureel verschillende perspectieven behandelen. Zij kunnen gebruik maken van verschillende instrumenten en leeromgevingen. Voorbeelden zijn: overdraagbare technieken voor geïnternationaliseerd programma- en curriculumontwerp, leergemeenschappen waar docenten oefenen om culturele gevoeligheid uit te oefenen, en een digitale tool met best practices van interculturele effectieve didactiek.

Wit, L.M. de (VU)
Students who care. Certificaat ‘Laag Intensieve Behandeling’ voor psychische klachten
De Vrije Universiteit ontwikkelt een keuzeprogramma binnen het psychologiecurriculum, om studenten expertise te laten verwerven op het gebied van laag intensief behandelen. Masterstudenten psychologie gaan na voorbereiding in de bachelor, laag intensieve online psychologische behandelingen geven aan medestudenten die kampen met psychische klachten. Het project maakt gebruik van een digitaal platform binnen het Caring Universities-project. Deze innovatie voorkomt ernstigere klachten bij studenten en bevordert voor de aankomend psychologen de aansluiting met de beroepspraktijk.

Naar boven

Lijst gesorteerd op thema

International Classroom

Hendrawan, B. (HAN)
Going International from Within
Op de Arnhem Business School bestaat de studentenpopulatie uit 65 nationaliteiten. Dat biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van een curriculum met een mondiaal perspectief. Met de methode 2Ms (Mapping and Matching) wordt de expertise van studenten geïntegreerd in zo’n curriculum. Het innovatieve karakter van het project ligt in de verkenning van de rol van studenten in de ontwikkeling van een curriculum, naast die van het onderwijzend personeel.

Leersnyder, J.P.M. de (UvA)
Challenges and Opportunities in International Classrooms. Toward an intercultural perspective and practice at the university

Lesgeven en studeren in internationale en etnisch diverse klassen kent zowel uitdagingen als kansen. De Faculteit Sociale Wetenschappen en Gedragswetenschappen vormt zijn internationale klassen om tot inclusieve leerruimtes, die bestaande verschillen in prestaties moeten verkleinen. Verder stimuleren de nieuwe leeromgevingen zelfreflectie en kritisch denken bij studenten. Het gaat om een tweejarig traject, gemonitord door een klankbordgroep van studenten en docenten, en een stuurgroep met experts inzake diversiteit in het onderwijs.

Nijenhuis, G. (UU)
Encounters in the Field. A playful approach to the development of intercultural competences
Doel van dit project is om de interculturele competenties van studenten te verbeteren. Een van de in te zetten middelen is een interactieve app met cases die veldwerksituaties representeren, en de ontwikkeling van opdrachten die daar bij horen. Docenten kunnen studenten begeleiden bij hun discussies en reflecties in de internationale klassen, voor, tijdens en na veldwerk. De inhoud van de app is gebaseerd op real-life cases van studenten die in voorgaande jaren veldwerk deden.

Wierda, R. (NHL Stenden Hogeschool)
International Workplace Dilemmas
De NHL Stenden Hogeschool wil de internationale dimensie in zijn lerarenopleiding vergroten. De school richt zich op de ontwikkeling van een online peerconsultatie- en intervisie-instrument, waarmee studenten in een internationale setting dilemma’s op de werkplek en in de klas kunnen delen. Het prototype wordt getest in een gemengde groep van reguliere Nederlandse studenten en uitwisselingsstudenten. De intervisietool zal onderdeel gaan uitmaken van een bestaande online community voor studentendocenten.

Willemsen, H.A.W. (Hanzehogeschool Groningen)
Diversity management en optimaal gebruik maken van het cultureel kapitaal van de internationale studenten binnen de international classrooms
Internationale en interculturele competenties zijn van groot belang voor afgestudeerden in het hoger onderwijs. Om dat vorm te geven, faciliteert de hogeschool docenten die met verve cultureel verschillende perspectieven behandelen. Zij kunnen gebruik maken van verschillende instrumenten en leeromgevingen. Voorbeelden zijn: overdraagbare technieken voor geïnternationaliseerd programma- en curriculumontwerp, leergemeenschappen waar docenten oefenen om culturele gevoeligheid uit te oefenen, en een digitale tool met best practices van interculturele effectieve didactiek.

Slimmer en beter leren met ict

Bervoets, L. (Saxion Hogeschool)
Development of interactive Online Course Material for engineering Netherlands
Om het leerproces van studenten werktuigbouwkunde beter te begeleiden, krijgen ze een persoonlijke digitale leeromgeving aangeboden. Daarmee kan de docent iedere student op individueel niveau monitoren. Deze leeromgeving bestaat uit een elektronisch boek met mechanicatheorie en adaptieve opgaven. Deze opgaven maken het mogelijk om op individueel niveau de inhoud te matchen, zodat goede studenten sneller door de stof kunnen gaan en minder presterende studenten meer ondersteuning kunnen krijgen.

Capalbo, M. (UM)
Personalized Assessment. Promoting self-directed learning in large-cohort multiple-choice exams
De Universiteit Maastricht wil het examen voor studenten geneeskunde effectiever maken door het aan hun individuele leerbehoeften aan te passen. Elke student kiest voor zijn examen onderwerpen waarop hij aanvullende vragen wil beantwoorden, zonder de verplichte vragen te mogen overslaan. Om dit te bereiken wordt bestaande testsoftware uitgebreid. Deze software zal worden gebruikt in verschillende bachelorcursussen psychologie. De verwachting is dat studenten meer autonomie ervaren en zelf sturing geven aan hun leerproces.

Laar, J.A. van (RUG)
Deliberatief debatteren
De Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelt op basis van inzichten uit de argumentatietheorie en de deliberatietheorie een app die studenten helpt een deliberatief debat te voeren. Daarbij staan informatieverwerving, overleg en uitwisseling van argumenten centraal. De app stelt studenten ook in staat om te experimenteren met zelf ontworpen discussieformats. Doel is te komen tot breed inzetbare onderwijsmodules, eerst voor bachelor- en masterstudenten, en vervolgens voor leerlingen in het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs.

Loosdrecht, J. van de (NHL Stenden Hogeschool)
An actively evolving Course for Computer Vision and Data Science
De snelle technologische vooruitgang vereist een voortdurende aanpassing van onderwijsmaterialen. NHL Stenden Hogeschool stelt de ontwikkeling voor van een evoluerende cursus over Computer Vision & Data Science in samenwerking met internationale bedrijven en universiteiten ‘om de hoogste kwaliteit van hightechonderwijs te bieden op geavanceerde hardware met minimale kosten’. De eerste stap is de adoptie van Massive Online Open Courses (MOOC’s). De tweede stap het combineren van deze cursussen met online high-performance computerfaciliteiten.

Louwerse, J.L. (Hogeschool Rotterdam)
Online binding. Een didactische oplossing voor optimale peer-interactie bij studenten lerarenopleiding talen
Een factor voor succesvol leren is binding; een gevoel van verbondenheid met de opleiding en met medestudenten. Dit project wil de cohesie onder talenstudenten lerarenopleiding in een onlineleeromgeving vergroten. Studenten werken samen in onlineleerteams, waarbij ze elkaars bijdrage nodig hebben. Ze treden, na afnemende sturing door de docent, beurtelings op als e-moderator. Daarbij dragen ze verantwoordelijkheid voor elkaars inzet. Deze aankomende leraren doen ervaring op met online werken, en vergroten zo hun digitaal-didactische kennis en vaardigheden.

Studentenwelzijn

Peters, V. (HAN)
Student als change agent. Van individueel studentenwelzijn naar een participatieve aanpak binnen het HBO als setting
Veel hbo-studenten ervaren mentale druk en kampen met psychische klachten. Door het inzetten van studenten als actieve ‘agents’ in het welzijnsproces van henzelf en medestudenten kunnen die problemen worden voorkomen. Nieuwe methodieken worden eerst naar didactische instrumenten voor de bacheloropleiding Sportkunde en een aantal multidisciplinaire minoren vertaald. Vervolgens komen er handleidingen voor een bredere verspreiding. Doel is dat studenten met versterkt welzijn succesvol hun opleiding afronden en vaardigheden voor toekomstig professioneel handelen verwerven.

Schippers, M.C. (EUR)
How to boost Student Wellbeing and Study Success (the SWASS project). The role of an interactive AI based goal-setting intervention
Het ontwikkelen van life skills, zoals het stellen van doelen en planmatig werken, verhoogt de veerkracht, het welzijn en studiesucces van studenten. Onderdeel van het SWASS-project (student wellbeing and study success) zal daarom een online interventie zijn, waarbij studenten (levens)doelen beschrijven. Vervolgens gaan ze deze uitwerken door middel van een online coachtraject met behulp van een chatbot. Deze digitale coach geeft feedback en biedt hulp op maat aan.

Smit-Hoogendam, A.C.M. (Hogeschool Rotterdam)
Inclusieve aanpak bij afstuderen
Een substantieel aantal studenten van de financieel-economische opleidingen van Hogeschool Rotterdam loopt vertraging op in de laatste studiefase. De hogeschool ontwikkelt nu een aanpak waarin positieve interventies centraal staan. Docenten die de student niet hoeven te beoordelen, geven begeleiding. Er wordt voortgebouwd op persoonlijke kwaliteiten van een student, waardoor positieve emoties ontstaan die de motivatie verhogen. Het welzijn van studenten wordt op een inclusieve en verantwoorde manier gunstig beïnvloed, waardoor afstuderen sneller lukt.

Wit, L.M. de (VU)
Students who care. Certificaat ‘Laag Intensieve Behandeling’ voor psychische klachten
De Vrije Universiteit ontwikkelt een keuzeprogramma binnen het psychologiecurriculum, om studenten expertise te laten verwerven op het gebied van laag intensief behandelen. Masterstudenten psychologie gaan na voorbereiding in de bachelor, laag intensieve online psychologische behandelingen geven aan medestudenten die kampen met psychische klachten. Het project maakt gebruik van een digitaal platform binnen het Caring Universities-project. Deze innovatie voorkomt ernstigere klachten bij studenten en bevordert voor de aankomend psychologen de aansluiting met de beroepspraktijk.

Vrije categorie

Boxtel, W. van (Hogeschool Utrecht)
Preventieve gezondheidschecks in de wijk
Vroegtijdig herkennen van risicogedrag en daarop inspelen is een van de taken voor studenten gezondheidszorg en welzijn van de Hogeschool Utrecht. Een goede mogelijkheid om die taak te ervaren, trainen en ontwikkelen is door het uitvoeren van preventieve gezondheidschecks in de wijk. Door deze leerervaring in de samenleving te plaatsen, dragen studenten bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, wordt de leerervaring minder gekunsteld en daarmee het leerrendement groter.

Hartingsveldt, M.J. van (Hogeschool van Amsterdam)
Kwetsbare burgers in de stad. Samen onze zorg!
De groep kwetsbare mensen met problemen op meerdere gebieden groeit. Dit vraagt van professionals verschillende vormen van samenwerking. De Faculteit Gezondheid ontwikkelt daarom een geheel nieuwe onderwijsinnovatie voor zijn studenten. De methodiek van de innovatie betreft service-learning met focus op community-perspectief, inclusie en sociale rechtvaardigheid. Studenten ontwikkelen competenties in interprofessioneel samenwerken – ook met niet-medische disciplines – en in het omgaan met diversiteit van mensen.

Hoorn, E. (RUG)
Privacy in Research. Asking the right questions
Studenten leren in Privacy in Research de juiste vragen te stellen over de privacy van betrokkenen en om vanuit verschillende perspectieven te kijken naar privacyvraagstukken. De uitwerking van de cursus maakt een aanpak van ontwerpen, inzetten en verankeren van multi- en interdisciplinair onderwijs mogelijk. Uniek aan het cursusmateriaal is de modulaire en interactieve opbouw. Casussen uit de onderzoekspraktijk worden toegevoegd om recht te doen aan de authenticiteit en toepasbaarheid van de taken tijdens de cursussen.

Janssen, F.J.J.M. (UL)
Groots in grootschalig universitair onderwijs. Onderzoekend leren voor grote groepen
Dit project biedt de mogelijkheid om én kwalitatief goed onderwijs te geven aan grote groepen studenten én gebruik te maken van onderzoekend leren. Met een te ontwikkelen ontwerptool kunnen docenten onderzoekend leren praktisch vormgeven in hun grootschalige onderwijs. De tool bevat aanwijzingen hoe ze vakspecifieke manieren van denken en werken kunnen uitwerken als onderzoeksgereedschap voor studenten. Ook geeft de tool aan hoe docenten hun onderwijs kunnen ombouwen naar onderzoekend leren.

Kreek, M. de (Hogeschool van Amsterdam)
Professionele leergemeenschappen Social Work
In het sociale domein is behoefte aan kritische professionals die bijdragen aan praktijkontwikkeling. De Faculteit Maatschappij en Recht beoogt een innovatie met professionele leergemeenschappen in de master- en de bacheloropleiding Social Work, die onderwijs, praktijk en onderzoek sterker verbinden. De hogeschool herontwerpt de afstudeerfase door meer focus te leggen op verandering en professionalisering. Centraal in de afstudeerfase staat het faciliteren van professionele leergemeenschappen met masteralumni om praktijkervaringen in de opleiding te halen.

Savelberg, H.H.C.M. (UM)
To kill two Birds with one Stone. Learning and Teaching Communities to support autonomous, related and competent students and teachers
In dit project ontwerpt, implementeert en evalueert de Universiteit Maastricht kleinschalige Learning and Teaching Communities om zowel studenten als medewerkers te ondersteunen bij het ontwikkelen van autonoom gestuurd gedrag in hun leren en onderwijzen. Die communities creëren een leeromgeving die de elementaire psychologische behoeften bevordert en de betrokkenheid van studenten en medewerkers bij het onderwijs stimuleert. Daarnaast versterkt het hun gevoelens van eigenaarschap en empowerment.

Tillema, M. (Avans Hogeschool)
Naar een domeinspecifieke operationalisering van kritisch denken in het hbo
Kritische denkvaardigheden zijn nodig om de kwaliteit van adviezen, analyses, ontwerpen, handelingen en constructies te verhogen. Avans ontwikkelt een meetinstrument dat geschikt is voor specifieke beroepsgerichte kritische denkvaardigheden in het domein creatieve technologieën. Voor aansluiting bij de beroepspraktijk is het van belang dat de test nagaat of de student kritische beslissingen en gedragingen toont bij beroepshandelingen. Bij de constructie van de test zijn studenten, docenten, opleidingscoördinatoren en het werkveld betrokken.

Westerveld, H.E. (UU)
Interprofessional Feedback in Health Professions Education
Implementatie van interprofessioneel onderwijs, waarin ‘studenten van twee of meer verschillende beroepen leren van, met en over elkaar om de samenwerking en kwaliteit van zorg te verbeteren’ blijft achter. De ontwikkeling van een training in interprofessionele feedback voor studenten geneeskunde en verpleegkunde, moet soelaas bieden. De feedbacktraining leidt tot een persoonlijk interprofessioneel leerdoel voor studenten om aan te werken tijdens klinische stages. Het bevordert uiteindelijk samenwerking tussen toekomstige zorgprofessionals.

Wiegant, F.A.C. (UU)
Ontwikkeling en implementatie van een leerlijn Interdisciplinariteit bij bachelors & masters. Interdisciplinair leren denken en werken voor biologen
De Universiteit Utrecht ontwikkelt een leerlijn Interdisciplinair leren denken en werken, bestaande uit opdrachten, werkvormen en gerichte reflecties. De innovatieve leerlijn is gebaseerd op good practices, op de ervaringen van onderzoekers in interdisciplinaire samenwerkingsverbanden, en op de ervaringen van masterstudenten in het interdisciplinair werkveld. Het heeft als doel om studenten goed voor te bereiden op de dynamische multi- en interdisciplinaire werkomgeving.

Naar boven