2,5 miljoen uit NWA-Startimpuls voor themaprogramma ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’

Het themaprogramma ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’ ontvangt 2,5 miljoen euro uit de Startimpuls Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Een breed samengesteld consortium onder leiding van prof. dr. Monique Volman (UvA) en prof. dr. Judi Mesman (UL) geeft hiermee invulling aan de NWA-Route ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’. Het NRO was nauw betrokken bij het opstellen van het themaprogramma.

Het consortium zal onderzoek doen naar kansen(on)gelijkheid onder jongeren. Het kijkt naar de processen en mechanismen die hierbij een rol spelen binnen de veranderende omgevingen waarin jongeren opgroeien:

de toenemende diversiteit in de schoolklas, de opkomst van schaduwonderwijs, samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg, de mogelijkheden van wijkteams in de jeugdhulpverlening en van de jeugdgezondheidszorg bij een stapeling van risicogedrag.

» zie ook de factsheet over het themaprogramma ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’ (online pdf)

Consortium

Het onderzoeksconsortium bestaat onder andere uit:
Erasmus Universiteit Rotterdam, Leids Universitair Medisch Centrum, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, TNO, Haagse Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam,  Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord Nederland, Altra Jeugdzorg en Onderwijs, CJG Rijnmond, Gemeente Rotterdam, Goeie Zin, IMC Weekendschool, Jeugdprofs, Johan de Witt scholengroep, Lyceo, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Obs Het Galjoen, Schoolformaat, Stichting Interculturele Participatie en Integratie, Verwey Jonker Instituut, VO-raad, YOEP (Yulius Onderwijs-Zorg Expertise Partners).

Het volledige consortium vindt u in de factsheet.

Over de Startimpuls

In september 2016 maakte het ministerie van OCW bekend 30 miljoen euro te investeren in de NWA. Het grootste deel hiervan, 20 miljoen euro, gaat naar de Startimpuls en is bestemd voor thematisch onderzoek binnen de bovengenoemde thema’s. Daaronder vallen acht routes van de Nationale Wetenschapsagenda. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker laten weten verheugd te zijn dat de toekenningen rond zijn.

Minister Bussemaker geeft aan dat er nieuwe inzichten ontstaan door samenwerking die disciplines overstijgt, door nieuwe kenniscentra op te richten en broedplaatsen voor talent te ontwikkelen. “Met het thema veerkrachtige samenleving bijvoorbeeld, investeren we in nieuwe samenwerking tussen wetenschappers, bedrijfsleven én maatschappelijke organisaties. Samenwerking is cruciaal voor gelijke kansen voor iedereen, wat ik heel belangrijk vind”, aldus minister Bussemaker. Staatssecretaris Dekker benadrukt de economische kansen:  “De onderzoeken moeten leiden tot antwoorden op de maatschappelijke en economische vragen van vandaag en de nabije toekomst, tot nieuwe oplossingen en innovaties die zorgen voor economische groei en meer banen.”

» lees het volledige NWO-bericht over de honorering van in totaal 8 NWA-routes door NWO