7 juni: Kom naar de informatie- en netwerkbijeenkomst NWA-route Jeugd

Op 24 mei is de eerste NWA-brede call gepubliceerd, waarin het mogelijk is om onderzoeksvoorstellen in te dienen. Tijdens de feestelijke lancering van het NWA programma was de boodschap duidelijk: durf grote vragen aan te pakken en doe het samen. Om dit te vergemakkelijken voor het thema jeugd is er een informatie- en netwerkbijeenkomst van de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs op 7 juni in de Jaarbeurs MeetUp in Utrecht.

Voor wie

Iedereen die geïnteresseerd is in het doen van onderzoek in het jeugdveld: van onderwijs tot jeugdzorg, en van gelijke kansen tot opvoeding. Onderzoekers, maar zeker ook praktijkprofessionals die geïnteresseerd zijn in deelname aan onderzoek zijn welkom.

Programma 7 juni

14.00 uur – Inloop

14.30 uur – Route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs & kennisagenda

15.10 uur – Refreshments en pitches over onderzoeksideeën

16.00 uur – NWA programmering

16.30 uur – Netwerkborrel

Thema's

De ontwikkelingen in de digitale wereld volgen elkaar snel op. Wat betekent dit voor de opvoeding? Hoe zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren verantwoord met de informatie online om kunnen gaan? Wat zijn de kansen en bedreigingen van digitale innovaties voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren? En welke mogelijkheden bieden ze in het onderwijs?

Er komt steeds meer aandacht voor het individu en voor specifieke ontwikkelbehoeften. Zo wordt er op sommige scholen al gewerkt met gepersonaliseerde leerpaden. Rekening houden met ieders individuele capaciteiten en talenten wordt belangrijk gevonden. Tegelijkertijd kan individualisering gepaard gaan met een vermindering van sociale cohesie. Hoe wordt dit door jongeren ervaren?

Jongeren, ouders en professionals ervaren steeds meer stress. Is er sprake van een toenemende druk om te presteren? Wat betekent dit voor de vrijetijdsbesteding onder jongeren? Wat zijn de gevolgen van stress voor de opvoeding? Wat kunnen we doen om stress te verminderen? Wat zijn de gezondheidseffecten?

De eerste 1000 dagen van een baby (vanaf de bevruchting tot het tweede levensjaar) zijn cruciaal voor de verdere ontwikkeling. Het is belangrijk om baby’s een goede start te bieden, zodat ze hier later profijt van hebben en mogelijke problemen voortijdig aangepakt kunnen worden. Daarnaast is belangrijk dat alle basisvoorzieningen goed samenwerken zodat het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen en kinderopvang versterkt wordt. Hoe kunnen we zorgen voor een goede, gezonde start bij baby’s? Hoe zorgen we voor een goede hechting tussen ouder en kind? Hoe kunnen we vaders meer betrekken bij de opvoeding? Hoe zorgen we voor een betere samenwerking tussen partijen?

Hoe kunnen we jongeren motiveren voor onderwijs? Of in andere woorden, hoe maken we onderwijs meer betekenisvol? Kinderen en jongeren leren niet alleen op school; hoe kunnen leren op school en non formal education beter verbonden worden? Daarnaast ontwikkelt kennis zich snel, hoe kan onderwijs up-to-date blijven?

Overgangen en discontinuïteit tussen leer- en ontwikkelingscontexten kunnen risico’s met zich meebrengen. In het onderwijs wordt daarom geëxperimenteerd met brede scholen en doorgaande leerlijnen. In de jeugdhulp is er een discussie over de overgang van 18- naar 18+. Wat zijn de risico’s van overgangsmomenten en de effecten van meer continuïteit? Hoe kan de inrichting van het systeem bijdragen aan optimale leer- en ontwikkelcondities?

We vinden het belangrijk dat alle kinderen in een goede gezondheid kunnen opgroeien. Het gaat hierbij zowel om fysieke als mentale gezondheid. Hoe zorgen we ervoor dat jongeren gezonde keuzes maken? Wat doen we met de obesitasepidemie? Hoe laten we kinderen weer buiten spelen? Wat is de invloed van gezonde keuzes op het welbevinden? Wat doet labeling met kinderen en jongeren? Hoe kunnen we de focus verleggen naar positieve gezondheid?

Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin iedereen op een gelijkwaardige manier kan deelnemen aan de maatschappij, ongeacht culturele achtergrond, gender, leeftijd, sociaal economische status of beperkingen. Hoe zorgen we voor een inclusieve samenleving voor jongeren? Hoe zorgen we ervoor dat de ‘vergeten’ groepen jongeren mee kunnen doen? Wat is de rol van de gemeente hierin? Hoe dragen de decentralisaties hieraan bij?

De sociale identiteit omvat elementen als nationale, culturele, geslachts-, en politieke identiteit. Hoe zorgen we ervoor dat jongeren op een positieve manier hun sociale identiteit kunnen ontwikkelen en uiten? In welke mate ervaren jongeren discriminatie op basis van gender, etniciteit, seksuele voorkeur, religie of een combinatie van factoren en hoe hier mee om te gaan?

Sociale ongelijkheid is de ongelijke verdeling van zaken die belangrijk worden geacht in een samenleving en de ongelijke waardering en behandeling van personen of groepen op basis van maatschappelijke positie en leefstijl. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen gelijke kansen heeft? Wat kan het systeem (wet- en regelgeving, onderwijs, zorg) hieraan bijdragen? Wat zijn de gevolgen van ongelijkheid voor individuen en voor de samenleving?

We willen jongeren opleiden tot mensen die voldoende zijn toegerust voor wat de 21e eeuw van hen vraagt. Welke competenties zijn belangrijk in de huidige kennis- en netwerksamenleving? Hoe zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren zich deze vaardigheden eigen maken? En hoe zorgen we ervoor dat we kinderen en jongeren opleiden voor het werk van de toekomst?

Bildung is het ontwikkelen van denkvaardigheden, persoonlijkheid en karakter, die jongeren in de gelegenheid stellen om te gaan met de complexiteit van de huidige wereld en met het onbekende van de toekomstige wereld. In het onderwijs is dit principe zijn weg terug aan het vinden. Hoe kan het onderwijs hier het beste vorm aangeven? Wat is de rol van de opvoeding hierin?

Welke maatschappij willen ouders zien voor hun kinderen? Hoe kunnen we hier zo goed mogelijk aan bijdragen? Wat vinden jongeren zelf belangrijk? En welke ideeën hebben zij hierover? Welke maatschappelijke structuren belemmeren de realisering van een ideale maatschappij?

NWA programmering
De call for proposals vindt u op de financieringspagina van NWO. Tijdens de bijeenkomst volgt een korte toelichting, maar is er vooral veel ruimte voor vragen. Specifieke vragen over de call kunt u ook stellen via nwa-orc@nwo.nl. Binnen het NWA programma is ruimte voor grote aanvragen, zowel in middelen als in consortium. Het beschikbare budget voor de NWA is 70 M€ in 2018, 108 M€ in 2019, 130 M€ in 2020. Dit is bestemd voor fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek. Het onderzoek moet passen binnen één of meerdere van de 25 NWA-routes, interdisciplinair van karakter zijn en leiden tot wetenschappelijke en maatschappelijke ‘doorbraken’.

Contactgegevens

Voor vragen over deze bijeenkomst, de route Jeugd en de kennisagenda Jeugd: info@nro.nl.
Vragen over de call for proposals kunt u stellen via: nwa-orc@nwo.nl.