Aankondiging: Impactonderzoek naar Begaafdheid in Passend Onderwijs

Let op: de deadline voor het indienen van aanvragen is verschoven van november 2019 naar januari 2020.

Rond 15 oktober 2019 zal naar verwachting de call for proposals voor het Impactonderzoek naar Begaafdheid in Passend Onderwijs opengesteld worden. Het impactonderzoek is een verdiepend onderzoek naar interventies die uitgevoerd worden in het kader van de subsidieregeling begaafde leerlingen primair- en voortgezet onderwijs van het ministerie van OCW.

In aanvulling op het monitoringsonderzoek, wordt in het impactonderzoek onderzocht wat de werkende mechanismen en randvoorwaarden zijn bij interventies voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid. Het impactonderzoek levert kennis op over de relatie tussen de interventies en:

  • de ontwikkeling van begaafde leerlingen
  • de vormgeving van het onderwijs voor deze leerlingen
  • de expertiseontwikkeling van professionals
  • de samenwerking tussen betrokken partijen.

Voor deze call for proposals zijn vijf thema’s vastgesteld die in het onderzoek ten minste aan bod dienen te komen:

  1. Signaleren van leerlingen met begaafdheidskenmerken en vaststellen van hun ontwikkelingsbehoeften
  2. Onderwijsaanpassingen voor leerlingen met begaafdheidkenmerken.
  3. Inzet van gecombineerde expertise bij afstemmen op (complexe) ontwikkelingsbehoeften van leerlingen met begaafdheidskenmerken
  4. Begaafdheid bezien vanuit een systemisch perspectief
  5. Een organisatieperspectief op begaafdheid – samenwerking in het samenwerkingsverband en met andere betrokken partijen

Consortia en individuele onderzoekers die een aanvraag hebben ingediend in de call for proposals Monitoring subsidieregeling begaafdheid in passend onderwijs zijn niet uitgesloten voor het indienen van een aanvraag in deze call. Om het monitor en impactonderzoek goed op elkaar te laten aansluiten zal in de call Impactonderzoek een samenvatting van het toegekende plan voor het Monitoronderzoek opgenomen worden.

Budget

Voor het impactonderzoek is een budget van ongeveer 2,7 miljoen beschikbaar voor 4,5 jaar.

Belangrijke data

De deadline voor het indienen van aanvragen zal januari 2020 zijn en uiterlijk op 1 september 2020 moet het onderzoeksproject gestart zijn.

» Meer informatie vindt u op de programmapagina Begaafdheid in passend onderwijs