Vanaf medio november aanvragen voor onderzoek naar ‘Open en Online Hoger Onderwijs’

Vanaf 17 november kan bij het NRO financiering worden aangevraagd voor onderzoek naar Open en Online Hoger Onderwijs. Het gaat om een combinatie van fundamenteel en flankerend onderzoek.

Onderzoekers werkzaam aan een universiteit of een hogeschool kunnen (gezamenlijk) een aanvraag indienen. Daarnaast kunnen onderzoekers van andere onderzoeksinstellingen waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd als medeaanvrager optreden. De maximale looptijd van het onderzoek is vijf jaar, met een budget van minimaal € 1.100.000 en maximaal € 1.350.000. Van het totale budget van € 1.350.000 kan één onderzoeksvoorstel worden gehonoreerd. Het onderzoek kan bestaan uit meerdere deelonderzoeken.

> alle informatie vindt u nu op de financieringspagina van NWO

Open en online onderwijs

Het doel van deze ronde is om op basis van onderzoek van zowel fundamentele als flankerende aard meer inzicht te krijgen in hoeverre ‘open en online onderwijs’ kan bijdragen aan verbetering en vernieuwing van het hoger onderwijs. Onder online onderwijs wordt verstaan: onderwijs dat volledig of voor een substantieel deel online plaatsvindt (blended learning). Onder open onderwijs wordt verstaan: in ieder geval onderwijsmateriaal dat beschikbaar is onder een open licentie. Daarnaast kan het onderwijs open in tijd, plaats, tempo, toegang en programma zijn, en/of gratis worden aangeboden.

Fundamenteel onderzoek

De karakteristieken van open en online onderwijs, afgezet tegen meer traditionele wijzen om onderwijs te verzorgen (‘docent en studenten in één lokaal’), geven aanleiding tot de volgende onderzoeksthema’s:

  • kwaliteitsverbetering van onderwijs;
  • ondersteuning van studenten;
  • ‘learning analytics’;
  • opschaling;
  • neveneffecten.

Flankerend onderzoek

Naast het fundamenteel onderzoek wil het NRO flankerend onderzoek laten uitvoeren naar projecten in het kader van de stimuleringsregeling voor open en online onderwijs van het ministerie van OCW (lees hieronder meer). De Stichting SURF is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze stimuleringsregeling. De stimuleringsprojecten die in het kader van deze regeling worden uitgevoerd vormen tezamen een belangwekkend onderzoeksonderwerp.
De projecten worden afzonderlijk geëvalueerd door de instellingen die een dergelijk project krijgen toegekend. Het flankerend onderzoek van het NRO voorziet er daarnaast in om verschillende stimuleringsprojecten in samenhang te onderzoeken. Het is aan de door NRO gefinancierde onderzoekers om die stimuleringsprojecten te onderzoeken die zij daarvoor geschikt achten.

Stimuleringsregeling open en online onderwijs OCW via SURF

De minister van Onderwijs stimuleert van 2015 tot en met 2020 het gebruik van open en online onderwijs in het hoger onderwijs met behulp van een subsidie. Hiermee kunnen in de periode 2015-2019, viermaal, acht tot veertien projecten worden gefinancierd. De looptijd per project is 16 maanden met een budget van € 50.000 à €100.000, waarbij de ontwikkelende instelling voor hoger onderwijs ten minste hetzelfde bedrag investeert. Aan deze projecten zijn specifieke voorwaarden gekoppeld, waaronder het verlenen van medewerking aan flankerend onderzoek. De Stimuleringsregeling ‘Open en Online Onderwijs’ wordt uitgevoerd door SURF. Op 3 december is hierover een voorlichtingsbijeenkomst.
Een instelling voor hoger onderwijs kan zowel bij het NRO financiering aanvragen in het kader van de ronde ‘Open en Online Hoger Onderwijs’, als bij SURF voor een stimuleringsproject.

> meer informatie op de SURF-website

Voorlichtingsbijeenkomst SURF en NRO

Voor meer informatie over de Stimuleringsregeling ‘Open en Online Onderwijs’ kunt u zich opgeven voor een voorlichtingsbijeenkomst van SURF. Deze bijeenkomst vindt plaats op 3 december van 10.00-12.00 uur, bij vergadercentrum Regardz La Vie in Utrecht. Op deze bijeenkomst is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen over de call for proposals van het NRO.

Bij het NRO is Maya Wijnen contactpersoon voor de financieringsronde ‘Open en Online Hoger Onderwijs’: m.wijnen@nwo.nl.