Aanvragen voor ‘Human Capital: 21e-eeuwse vaardigheden’ nu mogelijk

Tot 17 maart 2015 is het mogelijk onderzoeksvoorstellen in te dienen voor de ronde ‘Human Capital: 21e-eeuwse vaardigheden’. Het onderzoek draait om de vraag hoe het onderwijs het beste kan inspelen op de veranderende eisen van de samenleving en arbeidsmarkt. Centraal staat het concept van de zogenoemde 21e-eeuwse vaardigheden. 

Het gaat hier om de hogere-orde-vaardigheden digitale geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, samenwerken en communiceren. Het aanleren van deze vaardigheden vindt plaats in de school, maar ook buiten reguliere lestijden en gedurende de gehele levensloop. Dit onderzoeksprogramma staat daarom open voor onderzoek van voor- en vroegschoolse educatie, via het funderend onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs), het mbo en het hoger onderwijs, tot het onderwijs gedurende de rest van het leven.

Samenwerking tussen wetenschap en praktijk

Het programma maakt onderdeel uit van de topsector Creatieve Industrie en de topsectordoorsnijdende Sociale Infrastructuur Agenda. Het is erop gericht om de wetenschappelijke kennis over 21e-eeuwse vaardigheden te verdiepen, en toepassingen te laten ontwikkelen in samenwerking tussen wetenschap en praktijk. Een voorstel moet dan ook worden opgesteld door een consortium van academische partijen, kennisinstellingen, bedrijven, overheden, en/of maatschappelijke organisaties zoals het onderwijs.

Budget

Dit onderzoeksprogramma is een samenwerking van het NRO met het NWO-gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Het totale budget is 2 miljoen euro, waarvan elk van beide 1 miljoen euro bijdraagt. Van de 1 miljoen van het NRO is de helft afkomstig uit het eenmalige extra budget dat voortvloeide uit het Herfstakkoord.
Per voorstel is het bij NWO aan te vragen budget minimaal € 400.000 en maximaal € 600.000. Daar bovenop leveren samenwerkingspartners een bijdrage van minimaal 25% van het bij NWO aan te vragen onderzoeksbudget.

Praktische informatie

U moet eerst een intentieverklaring indienen. Dat kan tot dinsdag 13 januari 2015, 14:00 uur. De sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte onderzoeksvoorstellen is 17 maart 2015, 14:00 uur.
Met vragen kunt u contact opnemen met Edwin Hubers, beleidsmedewerker, via e.hubers@nwo.nl.

> u vindt alle informatie op de financieringspagina van NWO