Auteur: Anton Coops

Kwaliteit en curriculum van voorschoolse opvang en educatie in Nederland

Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven moeten hun educatieve kwaliteit nog verder verhogen om de doelen van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) uit 2010 te realiseren. De verschillen tussen de twee worden kleiner: de educatieve kwaliteit is nu in peuterspeelzalen hoger dan in de kinderopvang, maar het aantal kinderdagverblijven met een VVE-programma groeit wel.

Pedagogische Studiën 90 jaar

Het tijdschrift Pedagogische Studiën kent dit jaar de 90e jaargang. Het blad startte weliswaar in 1919, maar enkele jaargangen in de tweede wereldoorlog vielen uit. Het laatste nummer van deze jubileumjaargang kijkt hier op een bijzondere manier op terug. Niet alleen is er een algemene beschouwing over deze 90 jaar te vinden bij wijze van […]

Nieuwe media kunnen grotere rol spelen bij lees- en schrijf-ontwikkeling leerlingen

Het onderwijs moet leerlingen stimuleren nieuwe media meer te gebruiken op manieren waarmee ze minder vertrouwd zijn. Zo kunnen nieuwe media een grotere rol spelen in de ontwikkeling van de geletterdheid die leerlingen voor school nodig hebben. Dit concludeert NWO-onderzoeker Claudia van Kruistum in haar onderzoek naar media-gebruik voor buitenschoolse lees- en schrijfactiviteiten van leerlingen. Zij hoopt hierop te promoveren op 19 december aan de Universiteit Utrecht.

Scholen kunnen meer doen tegen sociale ongelijkheid

Nederlandse scholen zouden leerlingen onder meer individueler moeten ondersteunen in het maken van keuzes in hun schoolloopbaan om sociale ongelijkheid op latere leeftijd te voorkomen. Dit concludeert NWO-onderzoeker Charlotte Büchner in haar onderzoek naar de relatie tussen onderwijs en sociale verschillen. Zij hoopt hierop te promoveren op 11 december aan de Universiteit Maastricht.

Formatief toetsen kansrijk voor leren, maar mist theoretisch fundament

De onderzoekers Dominique Sluijsmans (Universiteit Maastricht), Desirée Joosten-ten Brinke (Open Universiteit) en Cees van der Vleuten (Universiteit Maastricht) voerden een literatuuronderzoek uit naar de effectiviteit van het zogenoemde ‘formatief’ toetsen in het onderwijs: toetsen die verder leren stimuleren. Uit hun NWO-studie blijkt dat formatief toetsen meerwaarde biedt als condities, doelen, methoden en leeruitkomsten op elkaar […]

Ouderbetrokkenheid thuis is effectiever dan ouderbetrokkenheid op school

Van alle vormen van betrokkenheid van ouders bij de school, levert dat wat ouders thuis doen en laten rond school de grootste bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Aanzienlijk minder groot is het effect van ouderbetrokkenheid op school en het contact tussen ouders en leraren. Leraren kunnen wel meer doen om de ouderbetrokkenheid te verhogen. Dit blijkt uit een NWO-studie van onderwijsonderzoeker Eddie Denessen (Radboud Universiteit Nijmegen) en zijn team.

Grootte school heeft vooral invloed op kosten

De grootte van scholen heeft nauwelijks effect op de leerprestaties van leerlingen. Ook de invloed op bijvoorbeeld de sociale cohesie op school, betrokkenheid van leerlingen en leraren en ouderparticipatie is nauwelijks aantoonbaar. Wel aangetoond is dat grote scholen verhoudingsgewijs goedkoper zijn. Dit blijkt uit een NWO-studie door onderwijsonderzoeker Hans Luyten (Universiteit Twente) en zijn team.

Podium over onderwijs en onderzoek

Het najaarsnummer van Podium, het digitale tijdschrift van de PO-Raad, is geheel gewijd aan het thema Onderwijs en Onderzoek. In deze uitgave staan onder meer artikelen over de onderwerpen ‘een onderzoekende cultuur’ en ‘lessen gebaseerd op onderzoek’.

Matchmaking NRO (10 oktober)

Het NRO nodigt onderwijsprofessionals en -onderzoekers van harte uit voor de eerste matchmakingsbijeenkomst van de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek (PPO). Deze vindt plaats op donderdag 10 oktober 2013 in de Jaarbeurs te Utrecht. De bijeenkomst duurt van 13:00 tot 17:30 uur.

‘Academisch’ onderzoek door docenten op scholen komt nog weinig voor

Docenten in het basis- en voortgezet onderwijs die onderzoek doen, richten dit onderzoek vooral op directe verbetering van de onderwijspraktijk of hun eigen professionalisering. Wat weinig voorkomt, is dat docent-onderzoekers hiermee ook een bijdrage leveren aan de wetenschap. Dit zogenoemde ‘academische docentschap’ zou echter wel een oplossing kunnen bieden voor de spreekwoordelijke kloof tussen onderwijsonderzoek […]

Call for Proposals BOPO Sectorontwikkeling en autonomie

Het ministerie van OCW heeft de programmacommissie Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs (BOPO) gevraagd om voor de programmalijn Sectorontwikkeling en autonomie onderzoek uit te zetten. Deze programmalijn richt zich op het vergaren van kennis en inzichten over (de effecten van) het beleid op het gebied van bestuurlijk handelen in het primair onderwijs, om zodoende de onderwijskwaliteit […]

Slim eten?

3,7 miljoen euro voor onderzoek naar voeding, cognitie en gedrag Kan visvetzuur de leerprestaties van scholieren verbeteren? Welke rol speelt voeding bij verouderingsprocessen? Hoe ga je emotie-eten te lijf? Dat zijn enkele onderzoeksvragen die beantwoord zullen worden binnen het nieuwe NWO-onderzoeksprogramma Food, Cognition and Behaviour. Het programma gaat over gezonde keuzes en gezond eetgedrag, en […]

Meer lesuren invoeren kan helpen, maar is niet genoeg voor onderwijskwaliteit

Voldoende tijd is een basisvoorwaarde voor leren. Dat betekent nog niet dat uitbreiding van de officiële lestijd op school, meer huiswerk, en extra tijd buiten de schooluren ‘automatisch’ tot betere onderwijsprestaties leiden. Binnen de marges van wat in veldonderzoek aan variëteit in onderwijstijd mogelijk is, zijn de positieve effecten van meer tijd bijzonder klein. Dit […]

Lerarenopleidingen kunnen vorming van leergemeenschappen stimuleren

Lerarenopleidingen vinden het leren in communities – leergemeenschappen – belangrijk voor hun docenten in opleiding. Maar zij geven dit soort communities nog niet structureel en expliciet een plaats in de opleidingen. NWO-promovenda Inne Vandyck (werkzaam aan de Open Universiteit) deed onderzoek naar manieren om community-ontwikkeling in lerarenopleidingen te stimuleren. Zij hoopt hierop te promoveren op […]

Doorgaande lijn VVE goed gerealiseerd

In voorschoolse voorzieningen en basisscholen die al jaren samenwerken in het kader van voor- en vroegschoolse educatie, worden aspecten van een doorgaande lijn goed gerealiseerd. Een doorgaande lijn blijkt echter geen positief effect te hebben op de latere leerprestaties en het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen. Dat geldt zowel voor de overgang van de voorschoolse voorziening […]

Resultaten oproep van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

De oproep van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) om ideeën aan te dragen voor onderzoeksthema’s heeft ruim 200 reacties opgeleverd. De inzendingen komen van onderzoekers, onderwijsadviseurs, docenten, bestuurders en andere professionals uit alle onderwijssectoren. De diversiteit van de aangedragen onderwerpen is groot, maar er zijn ook duidelijk rode draden te ontdekken in de inzendingen.

Ontwikkeling van burgerschapsvaardigheden in scholen

Wat zorgt ervoor dat scholieren zich ontwikkelen tot goede burgers? En heeft de samenstelling van de leerlingenpopulatie een rol bij de ontwikkeling van de vaardigheden daarvoor? Voor dit promotietraject heeft prof.dr. Sabine Severiens (EUR en UvA) ca. € 200.000 toegekend gekregen.

Docenten laten onderhandelingsruimte bij beoordeeld worden onbenut

Docenten vinden onderhandelingsgesprekken over hun eigen leerproces zeer bruikbaar voor hun professionele ontwikkeling. Toch laten zij leermogelijkheden onbenut doordat zij geen onderhandelingsruimte zien of die niet gebruiken. NWO-onderzoeker Christel Verberg deed onderzoek naar onderhandelend beoordelen door docenten binnen het MBO-verpleegkundeonderwijs. Zij promoveert op donderdag 18 april aan de Universiteit Leiden.

Nederlands rekenonderzoek op ORD in Brussel

Van 29 tot en met 31 mei vinden de jaarlijkse Onderwijsresearchdagen (ORD)weer plaats, deze keer in Brussel, met als thema Over Waarderen. De ORD zijn hét forum voor Nederlandse en Vlaamse onderwijsonderzoekers. Onderdeel van de ORD 2013 is het PROO-symposium ‘Rekenen in het primair onderwijs’. Hierop presenteren onderzoekers van vijf projecten uit het gelijknamige PROO-programma […]

Nieuwe review studies rond onderwijs gehonoreerd

Om de laatste stand van wetenschappelijke kennis over het onderwijs in beeld te brengen en op zijn waarde te schatten, laat NWO tien nieuwe onderzoeken uitvoeren. De onderwerpen variëren van motivatie voor exacte vakken tot beoordelingen in het kunstonderwijs, onderzoekend leren, ADHD en dyslexie. De Programmaraad voor fundamenteel onderwijsonderzoek (PROO) stelde de nieuwe projecten in […]

PROO-onderzoek op AERA, San Francisco

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Educational Research Association (27 april – 1 mei), deze keer in San Francisco, presenteren zoals gebruikelijk enkele PROO-onderzoekers recente onderzoeksresultaten. Prof. Karin Sanders, verbonden aan de Universiteit Twente en aan de Australian School of Business (University of New South Wales in Sydney), presenteert met haar team de voorlopige […]

Nieuw onderwijsonderzoek van start

De sociale ontwikkeling van kinderen en pubers, de invloed van school op burgerschap, geloof in eigen kunnen bij omgaan met diversiteit, zelfregulering in instructie en teamleren in het beroepsonderwijs. Dit zijn globaal de onderwerpen waarnaar zes teams van wetenschappers in zes afzonderlijke projecten onderzoek gaan doen. Hun onderzoeksvoorstellen werden in februari 2013 goedgekeurd door de […]

Meer houvast voor lerarenopleiders

Veel lerarenopleiders zoeken naar informatie om hun functioneren te verbeteren. NWO-onderzoekers Mieke Lunenberg, Jurriën Dengerink en Fred Korthagen (allen werkzaam bij de Vrije Universiteit Amsterdam) deden literatuuronderzoek hiernaar. Daaruit blijkt de noodzaak van systematische professionele ontwikkeling, leren in leergemeenschappen en meer samenwerking tussen scholen en opleidingsinstituten. Ook zouden lerarenopleiders een grotere rol moeten spelen bij […]