Bestrijding onderwijsachterstanden: financiering voor onderzoek in vier werkplaatsen (PO)

Via het NRO is € 2,4 miljoen beschikbaar voor vier werkplaatsen voor onderzoek naar onderwijsachterstanden. Zo’n werkplaats is een samenwerkingsverband tussen één of meer PO-schoolbesturen enerzijds en onderzoekers van hogescholen en universiteiten anderzijds. De vier werkplaatsen vormen onderdeel van een uitgebreider research & development-programma tegen onderwijsachterstanden. Aanvragen moeten binnen zijn vóór 21 mei 2019, 14:00 uur. Consortia die willen indienen, moeten uiterlijk 7 mei eerst een intentieverklaring indienen.

De werkplaatsen gaan gedurende drie jaar aan de slag met praktijkgericht onderzoek naar effectief onderwijsachterstandenbeleid. Per werkplaats is € 600.000 beschikbaar om de eerste drie jaar te financieren. De resultaten moeten niet alleen waardevol zijn voor de scholen die aan de werkplaats deelnemen, maar ook voor andere scholen in Nederland.

Dit kunnen bestaande maatregelen en interventies zijn, maar ook nieuwe. Dit onderzoek moet inzicht bieden onder welke omstandigheden zij effectief zijn, waarom dat zo is en hoe andere scholen deze het beste kunnen inzetten. Op deze manier willen de PO-Raad en het ministerie van OCW scholen ondersteunen bij het maken van onderwijskundige beslissingen op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid.

Via het NRO stelt OCW de komende jaren financiering beschikbaar voor onderzoek, ontwikkeling en kennisdeling.

Subsidie aanvragen

PO-schoolbesturen met een bestaande, of nieuw op te zetten, samenwerking met universiteiten en hogescholen kunnen een aanvraag indienen. In de ‘call for proposals’ worden alle eisen en verwachtingen beschreven. Aanvullend is op 3 april een informatiebijeenkomst georganiseerd bij de PO-Raad.

  • Let op: de deadline voor het indienen van intentieverklaringen is verschoven naar 7 mei 2019, 14:00 uur.
  • Let op: de deadline voor het indienen van aanvragen is verschoven naar 21 mei 2019, 14:00 uur.
  • Let op: het is niet langer verplicht definitieve opgave van de consortiumpartners te doen bij het indienen van de intentieverklaring. De definitieve samenstelling van het consortium hoeft pas bij het indienen van de uitgewerkte aanvraag opgegeven te worden.

Overige activiteiten voor bestrijding onderwijsachterstanden

De vier werkplaatsen vormen onderdeel van een uitgebreider research & development-programma tegen onderwijsachterstanden. De initiatiefnemers vinden het onder meer belangrijk dat er zoveel mogelijk geprofiteerd wordt van al bestaande kennis. Daarom zijn, naast het onderzoek in de werkplaatsen, de volgende activiteiten voorzien:

  • Een landelijke regisseur bewaakt de voortgang van de werkplaatsen, lost knelpunten op en bevordert kennisdeling. Ook de call for poposals voor deze regiefunctie is beschikbaar.
  • Er wordt vergelijkend onderzoek uitgevoerd om inzichtelijk te maken wat succesvolle interventies zijn bij het bestrijden van onderwijsachterstanden en waarom de ene school hier beter in slaagt dan de andere. Dit onderzoek is gecombineerd met de call voor de regisseur.
  • Er wordt flankerend onderzoek uitgevoerd naar werkzame elementen van de activiteiten bij een grotere groep scholen dan alleen die van de werkplaatsen.

Bestaande kennis over het bestrijden van onderwijsachterstanden én de kennis die binnen het nu gestarte programma nog wordt ontwikkeld, komt zo spoedig mogelijk (digitaal) beschikbaar voor heel Nederland.

Gelijke kansen voor ieder kind

Ieder kind heeft het recht om zichzelf maximaal te kunnen ontwikkelen. Voor sommige kinderen geldt dat zij thuis onvoldoende gestimuleerd worden. Deze kinderen verdienen extra aandacht zodat zij dezelfde kansen krijgen als kinderen uit een gunstige sociale en economische omgeving. Effectief onderwijsachterstandenbeleid helpt bij het bestrijden van kansenongelijkheid. Wanneer er meer kennis ontstaat over ‘wat werkt’ en ‘wat werkt niet’ en deze kennis op een goede manier gedeeld wordt, kunnen interventies effectiever ingezet worden.

Verschillende omgevingskenmerken van leerlingen kunnen van invloed zijn op schoolprestaties van leerlingen. Voorbeelden van factoren zijn het opleidingsniveau of het land van herkomst van de ouders, en de verblijfsduur van de moeder in Nederland. Kinderen waar één of meerdere factoren voor gelden hebben een grotere kans op onderwijsachterstanden: zij presteren mogelijk minder goed dan zij zouden kunnen. Het onderwijsachterstandenbeleid is erop gericht om deze achterstanden te verkleinen. Er is nog niet veel kennis beschikbaar over de wijze waarop middelen voor de bestrijding van onderwijsachterstand worden ingezet in Nederland en welke aanpakken de beste ondersteuning bieden aan leerlingen met een (potentiële) achterstand.

Meer informatie