Bureaucratie binnen passend onderwijs: scholen en ouders ervaren nog weinig verandering

Een jaar na de invoering van passend onderwijs zien scholen nog geen afname van onnodige bureaucratie. Er zijn hoe dan ook geen grote veranderingen in de bureaucratie die scholen en ouders ervaren sinds passend onderwijs van kracht is. Dat komt naar voren uit een eerste vervolgmeting naar ervaren bureaucratie rond de leerlingenzorg bij scholen en ouders, uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut.

Het terugdringen van onnodige bureaucratie is één van de doelstellingen van passend onderwijs. De ervaringen variëren, maar bij de scholen is zeker nog geen afname van bureaucratie.

Ervaren bureaucratie op scholen

Intern begeleiders, zorgcoördinatoren en leraren van scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs ervaren de administratieve en overlegtaken rond de extra ondersteuning van leerlingen als behoorlijk tijdrovend, maar ook als nuttig en niet al te ingewikkeld. De administratieve taken vinden zij meer tijd kosten dan de overlegtaken. Deze resultaten komen overeen met die van de nulmeting.

Nieuwe taken
Nieuwe taken rond de leerlingenzorg die voortkomen uit het beleid passend onderwijs, vinden de ondervraagden wel relatief ingewikkeld. Dan gaat het bijvoorbeeld om het opstellen van ontwikkelingsperspectieven en uitvoeren van de zorgplicht. Hier kan meespelen dat het om nieuwe taken gaat, waarvoor nog geen routines aanwezig zijn.

Verschillen
Net als bij de nulmeting is er wel sprake van grote verschillen tussen respondenten: gemiddeld gesproken vindt men de bureaucratie wel meevallen, maar ongeveer een kwart van de respondenten ervaart wel degelijk veel bureaucratie.

Tijd en complexiteit
De ervaren doelmatigheid (nut en helderheid) van taken en procedures is gelijk gebleven ten opzichte van de situatie voor passend onderwijs. De ervaren taakbelasting (tijd en complexiteit van procedures) is echter toegenomen en in rechtstreekse vragen over wat men aan verandering heeft ervaren tussen beide metingen, geven respondenten in de scholen aan dat zij nu meer bureaucratie ervaren dan vóór de invoering van passend onderwijs.

Ervaren bureaucratie bij ouders

Ouders blijken wisselend, maar gemiddeld gesproken vrij positief, te oordelen over de hoeveelheid bureaucratie die zij ervaren rond het aanvragen en krijgen van extra ondersteuning voor hun kind. In vergelijking met de nulmeting vinden ouders het maken van een handelingsplan of ontwikkelingsperspectief en het invullen van formulieren nu minder tijd kosten. Ze vinden die formulieren nu ook minder ingewikkeld. Daarentegen geven ze nu vaker dan in de nulmeting aan dat weinig rekening wordt gehouden met hun wensen en dat ze onvoldoende ondersteuning krijgen bij het verzamelen van gegevens. Ook vinden ze dat ze onvoldoende informatie krijgen over de indicatie voor hun kind.

Grote verschillen
De verschillen zijn echter lastig te interpreteren, omdat de groepen ouders die meededen aan de beide metingen niet helemaal vergelijkbaar zijn. Net als bij de scholen is bovendien sprake van grote verschillen tussen ouders: een deel is positief en ervaart heel weinig bureaucratie, maar een ander deel rapporteert juist negatieve ervaringen wat betreft de bureaucratie.

Over het onderzoek

Het Kohnstamm Instituut deed eind 2014 in opdracht van het NRO onderzoek naar de ervaren bureaucratie rond de leerlingenzorg vóór de invoering van passend onderwijs. In het najaar van 2015 voerde het Kohnstamm Instituut deze eerste vervolgmeting (‘eenmeting’) uit.

Kuiper, E.J., Loon-Dikkers, A.L.C. van, Ledoux, G., m.m.v. Felix, C., Hendrix, N. (2015). Vervolgmeting ervaren bureaucratie passend onderwijs. Onderzoek bij scholen en ouders in het kader van de kortetermijnevaluatie passend onderwijs. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Meer informatie