Call ‘Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid: Implementatie- en bestedingsonderzoek’ open voor aanmeldingen

Het kabinet investeert structureel € 170 miljoen extra in het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. In verband met deze investering en de gewijzigde bekostigingssystematiek wordt een breed monitorings- en evaluatieonderzoek uitgevoerd. Een van de onderdelen daarvan is een implementatie- en bestedingsonderzoek, dat via het NRO wordt gefinancierd.

Het NRO heeft een call voor twee onderzoeken uit het onderwijsachterstandenprogramma geopend:

1. Implementatieonderzoek nieuwe eisen voorschoolse educatie 2019/2020
2. Bestedingsonderzoek gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2020

Het implementatieonderzoek moet een landelijk dekkend beeld opleveren van de implementatie van de maatregelen (urenuitbreiding en inzet hbo’er) door gemeenten en houders/kindercentra. Dit betekent dat alle gemeenten bevraagd worden, en er een representatieve steekproef moet komen van houders/kindercentra.

Het bestedingsonderzoek is een kwantitatief onderzoek naar de besteding van de middelen aan onderwijsachterstandenbeleid. Het dient informatie op te leveren om vragen over de inzet van de middelen te kunnen beantwoorden. In het onderzoek worden gegevens van alle gemeenten en een representatieve steekproef van houders/ kindcentra meegenomen.

Budget

Het totale budget voor deze subsidieronde is maximaal € 211.500. Er wordt één voorstel gehonoreerd.

Het budget is afkomstig van het ministerie van OCW. De besluitvorming over toekenning van het budget aan onderzoeksprojecten is belegd bij de programmacommissie Gemeentelijke Onderwijsachterstandenbeleid (GOAB).

Call for proposals

Download de call en het aanvraagformulier via de NWO-financieringspagina.
De sluitingsdatum voor het indienen van intentieverklaringen is 7 mei 2019, 14:00 uur. De sluitingsdatum voor het indienen van volledige voorstellen is 21 mei 2019, 14:00 uur.

Contactpersonen

Manisha Ramesar, Sophie Brolsma & Mette van der Hooft:
opro@nro.nl