Call open: ‘Bestuurlijk vermogen en de werking van professionaliseringsprikkels in het vo’

Het NRO heeft een call geopend voor het onderzoek ‘Bestuurlijk vermogen en de werking van professionaliseringprikkels in het voortgezet onderwijs’ waarin twee thema’s aan bod komen. Er is een budget beschikbaar van maximaal 564.000 euro. De deadline voor indienen is 26 september 2019.

In de call for proposals komen twee thema’s aan bod:

Thema 1: Bestuurlijk vermogen in het voortgezet onderwijs
Thema 2: De werking van professionaliseringsprikkels in het voortgezet onderwijs

Voorbeelden van onderzoeksvragen

Voorbeelden van onderzoeksvragen ten aanzien van het bestuurlijk vermogen (thema 1) zijn:

 1. Welke (typen) activiteiten ondernemen bestuurders om de kwaliteit van hun onderwijs te bevorderen?
 2. Welke voorbeelden zijn te vinden die inzicht bieden in de mate en vorm waarin bestuurlijke activiteiten van invloed zijn op de kwaliteit van het onderwijs?
 3. Welke rol speelt de interactie tussen bestuurders, intern toezichthouders, schoolleiders en medezeggenschap hierin?

Voorbeelden van onderzoeksvragen ten aanzien van professionaliseringsprikkels (thema 2) zijn:

 1. Welke typen professionaliseringsprikkels zijn in het onderwijsstelsel te vinden die gericht zijn op bestuurders, interne toezichthouders, medezeggenschap, schoolleiders en leraren? Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan prikkels die voortvloeien uit wet- of regelgeving, aan prikkels van financiële aard en aan prikkels vanuit het toezicht.
 2. Wat zijn de beoogde, uitgevoerde en bereikte doelen van de professionaliseringsprikkels gericht op bestuurders, interne toezichthouders, schoolleiders en leraren?
 3. Zijn er prikkels in het stelsel te onderscheiden die in het kader van de bevordering van de kwaliteit van het onderwijs mogelijk een negatieve werking hebben op het handelen van bestuurders, interne toezichthouders, schoolleiders en leraren?
 4. Welke (beoogde, uitgevoerde en bereikte) effecten van professionaliseringsprikkels kunnen worden beschreven in het basisonderwijs en eventueel andere (onderwijs)sectoren dan funderend onderwijs? Welke lessen zijn daar uit te trekken die vertaalbaar zijn naar het voortgezet onderwijs?

Diversiteit aan scholen

Voor onderzoek naar deze thema’s in de Nederlandse context ligt (quasi-)experimenteel onderzoek niet voor de hand. Onderzoekers worden uitgedaagd om alternatieve (kwalitatieve en/of eventueel kwantitatieve) methoden te gebruiken die enerzijds de plausibiliteit van bepaalde verbanden aangeven, anderzijds specifieke verbanden concretiseren, bijvoorbeeld in de vorm van case-studies. Het onderzoek dient betrekking te hebben op schoolbesturen van diverse grootte: van één of enkele scholen tot zeer veel scholen die onder één bestuur vallen.

Van onderzoekers wordt verwacht dat het onderzoek zoveel mogelijk aansluit bij reeds bestaande onderzoeken en ontwikkelingen. Zie de call for proposals voor voorbeelden daarvan.

Meer informatie

 • In de call for proposals staat alle informatie over de thema’s en de procedure. Deze is te vinden op de NWO-financieringspagina. Daar is ook de aanvraagmogelijkheid beschikbaar.
 • 12 september 2019, 14.00 uur: deadline indiening intentieverklaringen.
 • 26 september 2019, 14.00 uur: deadline indiening aanvragen.
 • Bij vragen kunt u contact met het NRO opnemen: Manisha Ramesar of Rosanne Zwart via probo@nro.nl.