Vooraankondiging call: vergelijkend onderzoek binnen R&D-programma ‘Effectieve interventies onderwijsachterstanden’

Verschillende omgevingskenmerken van leerlingen kunnen van invloed zijn op schoolprestaties van leerlingen. Voorbeelden van factoren zijn het opleidingsniveau of het land van herkomst van de ouders, of de verblijfsduur van de moeder in Nederland. Kinderen waar één of meerdere factoren voor gelden hebben een grotere kans op onderwijsachterstanden. Het onderwijsachterstandenbeleid is erop gericht om deze achterstanden te verkleinen.

Het ministerie van OCW stelt financiering beschikbaar voor een Research & Development-programma op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid in het basisonderwijs. In dit programma is aandacht voor onderwijsachterstanden in zowel de voor- en vroegschoolse educatie als voor het primair onderwijs. Het R&D-programma “onderwijsachterstandenbeleid” richt zich specifiek op het primair onderwijs, en heeft als doel dat onderzoek en ontwikkeling binnen scholen zoveel mogelijk in samenhang plaatsvinden en dat van kennis over onderwijsachterstanden maximaal gebruik gemaakt wordt.

In dit kader wordt binnenkort de call for propopsals voor het vergelijkend onderzoek gepubliceerd op de website van het NRO. In het vergelijkend onderzoek gaat het om de vraag wat we kunnen leren van de praktijk van scholen met onderwijsachterstanden. Een belangrijke vraag van scholen is wat maakt dat sommige scholen goed in staat zijn onderwijsachterstanden te verkleinen, en wat maakt dat andere scholen dat minder goed lukt.

» Meer informatie over het R&D-programma ‘Effectieve interventies onderwijsachterstanden’ kunt u vinden op de programmapagina.