Leven lang ontwikkelen 2021

Onderzoekers kunnen financiering aanvragen om de ontwikkeling van de leercultuur en eigen regie op leven lang ontwikkelen in kaart te brengen. Of volwassenen daadwerkelijk deelnemen aan leer- en ontwikkelactiviteiten (een leven lang ontwikkelen) hangt echter af van de interactie tussen aspecten op microniveau (zoals individuele motivatie, interesse, eerdere leerervaringen), mesoniveau (zoals onderwijsaanbod en leercultuur) en macroniveau (zoals landelijk beleid) .

Wijziging oorspronkelijke sluitingsdatum

Vanwege een hack van het netwerk van NWO heeft het subsidieproces voor alle rondes van NWO, inclusief die van de regieorganen SIA en NRO, vanaf medio februari 2021 tot 22 maart stilgelegen. NWO heeft op 22 maart de definitieve aangepaste deadlines bekendgemaakt. Let op: de callteksten, te downloaden via onze website, bevatten de oorspronkelijke deadlines. De nieuwe deadlines vindt u op onze website en in de Staatscourant. Er wordt ook rechtstreeks aan indieners over gecommuniceerd.

Herstart subsidieproces NWO  Veelgestelde vragen

 • Waarvoor

  Met de aanpak Leven Lang Ontwikkelen (LLO), wil het kabinet in heel Nederland een doorbraak realiseren op het gebied van een leven lang ontwikkelen en een positieve en sterke leercultuur tot stand brengen. Kern van de aanpak LLO is het stimuleren van de eigen regie van mensen op hun loopbaan, opdat ze zich blijven ontwikkelen en opdat deze ontwikkeling aansluit op de veranderende vraag vanuit de arbeidsmarkt. Het ideaal is dat llo resulteert in vitale mensen die flexibel en duurzaam inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt.

  Het doel van het onderzoeksprogramma is het in beeld brengen van de ontwikkeling van de leercultuur en de ontwikkeling van de eigen regie ten behoeve van de deelname aan leven lang ontwikkelen (LLO) en de bijdrage van overheidsbeleid (waaronder het actieprogramma LLO) hieraan t.o.v. andere invloeden op de leercultuur en eigen regie.

 • Voor wie

  Een aanvraag telt een hoofdaanvrager en maximaal vier medeaanvragers. Een onderzoeker mag maximaal eenmaal indienen in deze subsidieronde, hetzij als hoofdaanvrager, hetzij als medeaanvrager.

  Aanvragen kunnen worden ingediend door onderzoekers verbonden aan onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan universiteiten in het Koninkrijk der Nederlanden, instellingen voor hoger beroepsonderwijs, of andere onderzoeks- en onderwijsinstellingen in Nederland die onafhankelijk onderwijsonderzoek doen.

  Alle aanvragers dienen gepromoveerd te zijn. Alle aanvragers dienen een onderbouwde substantiële bijdrage (in tijd) aan het project te besteden met als doel om de beleidsrelevantie en de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen.

 • Wat aanvragen

  Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt gezamenlijk met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een budget beschikbaar van € 658.000 voor de subsidiëring van onderzoek naar Leven Lang Ontwikkelen.

 • Wanneer

  • Deadline intentieverklaring: 11 februari 2021
  • Deadline uitgewerkte aanvraag 11 mei 2021

   

 • Beoordeling

  Criteria

  De onderzoeksvoorstellen voor deze call for proposals worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  1. Wetenschappelijke kwaliteit (30%)
  2. Beleidsmatige betekenis (15%)
  3. Praktijkrelevantie (15%)
  4. Kwaliteit consortium (20%)
  5. Kennisbenutting (20%)

  U kunt in de call for proposals de onderliggende sub-criteria lezen.

  Procedure

  In deze subsidieronde is gekozen voor een procedure met uitgewerkte aanvragen. De procedure is uitgewerkt in de volgende stappen:

  • Indiening van intentieverklaringen
  • Indiening van aanvragen
  • In behandeling nemen van aanvragen
  • Preadvisering beoordelingscommissie
  • Mogelijkheid tot weerwoord (schriftelijk of interviews met de beoordelingscommissie)
  • Beoordeling door de beoordelingscommissie
  • Besluitvorming programmaraad

Alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag vindt u hier. Het indienen van een aanvraag gebeurt via het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Heeft u nog geen ISAAC-account, maak deze dan minstens één werkdag eerder aan. U vindt hieronder meer informatie over het schrijven van een voorstel en welke formulieren u dient te gebruiken. U dient daarvoor de formulieren te gebruiken die u hieronder kunt downloaden.

 • Voorstel schrijven

  Voor het indienen van een aanvraag dient u twee stappen te doorlopen:

  1. Indienen van een intentieverklaring. Er is voor de intentieverklaring géén formulier beschikbaar: de aanvrager dient de intentieverklaring in door in te loggen in ISAAC en in de ISAAC-omgeving enkele gegevens in te voeren. ISAAC vraagt naar: 

  • Administratieve gegevens over de aanvrager en werkgever;
  • Titel van de intentieverklaring: vul hier de (concept-) titel van uw aanvraag in;
  • Samenvatting: 1) geef eventueel een (voorlopige) samenvatting en 2) noem indien bekend uw medeaanvrager(s) en/of consortiumpartners. Vermeld dan de naam en de instelling waar deze werkzaam is/zijn. Dit is niet verplicht.

  2. Indienen van een aanvraag. Voor indiening van de aanvraag is een standaardformulier beschikbaar op de financieringspagina van deze subsidieronde. In uw aanvraag moet u zich houden aan de vragen die in dit formulier staan en aan de werkwijze die in de toelichting staat. Ook moet u zich houden aan de richtlijnen voor het maximale aantal woorden en pagina’s.

 • Formulieren invullen

  Voor deze call vragen wij u naast het invullen van het aanvraagformulier ook om een ingevuld begrotingsformat en (indien van toepassing)  een ondertekende verklaring van de cofinancierders mee te sturen.

 • Voorbeelden

Let op: Vanwege een hack van het netwerk van NWO is het subsidieproces voor alle rondes van NWO, inclusief die van de regieorganen SIA en NRO, vanaf medio februari 2021 stilgelegd. De nieuwe sluitingsdatum voor deze call is op 22 maart bekendgemaakt. Let op: de callteksten, te downloaden via onze website, bevatten de oorspronkelijke deadlines. De nieuwe deadlines vindt u op onze website en in de Staatscourant. Er wordt ook rechtstreeks aan indieners over gecommuniceerd.

 • Heeft u al een account in Isaac?
 • Heeft u de intentieverklaring ingediend?
 • Heeft u het aanvraagformulier ingevuld?