Onderwijsachterstandenbeleid in de school

Ervaren onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor onderzoek naar onderwijsachterstandenbeleid dat door scholen in het primair onderwijs wordt gevoerd.

Wijziging oorspronkelijke sluitingsdatum

Vanwege een hack van het netwerk van NWO heeft het subsidieproces voor alle rondes van NWO, inclusief die van de regieorganen SIA en NRO, vanaf medio februari 2021 tot 22 maart stilgelegen. NWO heeft op 22 maart de definitieve aangepaste deadlines bekendgemaakt. Let op: de callteksten, te downloaden via onze website, bevatten de oorspronkelijke deadlines. De nieuwe deadlines vindt u op onze website en in de Staatscourant. Er wordt ook rechtstreeks aan indieners over gecommuniceerd.

Herstart subsidieproces NWO  Veelgestelde vragen

 • Waarvoor

  Het onderzoek dient enerzijds inzicht te geven in het integraal schoolbeleid dat scholen voeren om onderwijsachterstanden tegen te gaan en de redeneerlijnen op te halen die hieraan ten grondslag liggen. Oftewel hoe richten scholen hun beleid in om onderwijsachterstanden tegen te gaan, welke doelstellingen beogen zij met de gekozen aanpak en welke argumentaties liggen ten grondslag aan gemaakte keuzes?

  Anderzijds moet het onderzoek inzicht bieden in de mate waarin de redeneerlijnen en het gevoerde onderwijsachterstandenbeleid empirisch gefundeerd zijn. Kortom welke redeneerlijnen zijn vanuit de theorie onderbouwd?

  De resultaten voortkomend uit het onderzoek dienen zowel bruikbaar te zijn voor de onderwijspraktijk als voor beleidsmatige doeleinden.

 • Voor wie

  U kunt als onderzoeker een aanvraag indienen als u verbonden bent aan een universiteit in het Koninkrijk der Nederlanden, een instelling voor hoger beroepsonderwijs of een andere onderzoeksinstelling in Nederland waar onafhankelijk onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd, die minimaal 50% publieke financiering ontvangt en geen winstoogmerk heeft anders dan ten behoeve van het doen van verder onderzoek.

  Aanvragers dienen een dienstverband (aanstellingsduur) te hebben voor ten minste de looptijd van het onderzoek waarvoor de financiering wordt aangevraagd. Personeel met een 0-uren aanstelling is uitgesloten van indiening.

 • Wat aanvragen

  Het beschikbare budget in de financieringsronde Onderwijsachterstandenbeleid in de school bedraagt 200.000 euro. U kunt financiering aanvragen voor personele kosten én materiële kosten die direct aan het project verbonden zijn.

  Het onderzoek heeft een looptijd van minimaal 20 maanden en maximaal 24 maanden.

 • Wanneer

  De deadline voor het indienen van intentieverklaringen is dinsdag 8 december 2020, om 14:00:00 CE(S)T.

  De deadline voor het indienen van aanvragen is dinsdag 6 april 2021, om 14:00:00 CE(S)T.

 • Beoordeling

  Criteria

  De onderzoeksvoorstellen voor deze call for proposals worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: •

  • Wetenschappelijke kwaliteit (40%) 
  • Toegevoegde waarde (20%) 
  • Kennisbenutting (20%)
  • Kwaliteit onderzoeksteam (20%)

  De verdere uitwerking van de criteria treft u in de call for proposals paragraaf 4.2.

  Procedure

  De procedure voorziet in het indienen van een verplichte intentieverklaring en een volledige aanvraag. De procedure bestaat uit de volgende stappen:

  • deadline indienen intentieverklaringen: 8 december 2020.
  • deadline indienen van aanvragen: 16 februari 2021.
  • NRO bepaalt aan de hand van ontvankelijkheidscriteria welke aanvragen in behandeling worden genomen.
  • preadviezen opgesteld door preadviseurs: eind februari/begin maart
  • mogelijkheid indienen weerwoord (vijf werkdagen): medio maart
  • vergadering beoordelingscommissie: eind maart/begin april
  • besluitvorming programmacommissie: april

Alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag vindt u hier. Het indienen van een aanvraag gebeurt via het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Heeft u nog geen ISAAC-account, maak deze dan minstens één werkdag eerder aan. U vindt hieronder meer informatie over het schrijven van een voorstel en welke formulieren u dient te gebruiken. U dient daarvoor de formulieren te gebruiken die u hieronder kunt downloaden.

 • Voorstel schrijven

  Het onderzoeksvoorstel moet inzicht geven in de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd. Gezien de huidige situatie dient de aanvrager expliciet aandacht te besteden aan de haalbaarheid van het onderzoek en inzichtelijk te maken hoe gebruik wordt gemaakt van relevante literatuur en indien van toepassing van beschikbare data.

  Tot slot moet uit de aanvraag duidelijk worden wat de praktijkrelevantie (onderwijs) van het onderzoek is en wat de toegevoegde waarde is voor beleidsmatige doeleinden.

  Relevante informatie 

  Onderstaande informatie is te vinden op de website van NWO.

  NWO-disciplinecodes

  Code omgang met persoonlijke belangen

  Research Datamanagement

  Salaristabellen

 • Formulieren invullen

  Voor deze call vragen wij u zowel het aanvraagformulier als het begrotingsformat in te vullen.

Let op: Vanwege een hack van het netwerk van NWO is het subsidieproces voor alle rondes van NWO, inclusief die van de regieorganen SIA en NRO, vanaf medio februari 2021 stilgelegd. De nieuwe sluitingsdatum voor deze call is op 22 maart bekendgemaakt. Let op: de callteksten, te downloaden via onze website, bevatten de oorspronkelijke deadlines. De nieuwe deadlines vindt u op onze website en in de Staatscourant. Er wordt ook rechtstreeks aan indieners over gecommuniceerd.