Praktijkgericht Onderwijsonderzoek- Gedrag en Passend onderwijs - derde ronde

De Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek (PPO) van het NRO financiert onderzoek dat is gericht op het verbeteren en vernieuwen van de onderwijspraktijk. In deze ronde kunnen consortia van onderzoekers en onderwijsinstellingen een aanvraag indienen voor praktijkgericht onderzoek binnen het thema 'gedrag en passend onderwijs'. De procedure voor toekenning van financiering verloopt in deze ronde in twee fasen. In de eerste fase kunnen consortia een startaanvraag indienen met een idee voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. De consortia met de beste ideeën voor een onderzoeksproject krijgen financiering om dit idee verder uit te werken tot een volledige onderzoeksaanvraag in de volgende fase.

NWO-netwerk gehackt

Het netwerk van NWO is voorlopig niet benaderbaar. De servers zijn gehackt. Op dit moment is alles erop gericht om het huidige probleem zo snel mogelijk te verhelpen. Het is op dit moment niet te zeggen hoelang deze situatie gaat duren. Lees meer

 • Waarvoor

  Eén van de doelstellingen van passend onderwijs is dat meer kinderen een plek in het reguliere onderwijs vinden, zodat minder leerlingen naar het speciaal onderwijs worden verwezen. Bij de uitvoering van passend onderwijs worden door leraren in het regulier onderwijs meerdere knelpunten ervaren.

  Knelpunten die worden ervaren zijn onder andere de extra werkdruk die het met zich meebrengt, het ontbreken van vaardigheden om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben goed te bedienen, en het gegeven dat de aandacht die deze leerlingen vragen ten koste gaat van de andere leerlingen. In het speciaal onderwijs ervaren leraren ‘verdichting’ van de problematiek. Het gegeven dat meer leerlingen met een gedragsprobleem doorstromen naar het regulier onderwijs of daar blijven, leidt ertoe dat speciale scholen nog vooral leerlingen met zware en complexe problematiek hebben.

  Het NRO stelt in dit onderzoeksprogramma subsidie beschikbaar voor onderwijsprofessionals en onderwijsonderzoekers voor praktijkgericht onderzoek binnen de thematiek van gedrag en passend onderwijs. Dit programma moet concrete en bruikbare producten opleveren waarmee onderwijsinstellingen hun praktijk kunnen vernieuwen en verbeteren. Naast het onderzoeksprogramma wordt er gewerkt aan een infrastructuur voor kennisdeling rondom het thema gedrag en onderwijs.

  Inhoudelijk dienen de aanvragen zicht te richten op onderwijs aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte op het gebied van gedrag en sociale ontwikkeling. Dit dient te worden gedaan vanuit één van de volgende drie perspectieven: 

  1. Perspectief: schoolcultuur 
  2. Perspectief: leraar 
  3. Perspectief: leerling 

  Deze perspectieven worden verder beschreven in de bijlage 'toelichting op de drie perspectieven' van de call.

  Het NRO stelt deze financiering beschikbaar aan onderzoekers en consortia die door middel van praktijkgericht onderzoek bij willen dragen aan de verbetering van de onderwijspraktijk op het gebied van deze thematiek.

 • Voor wie

  Een aanvraag voor praktijkgericht onderzoek kan worden ingediend door een consortium, dat wil zeggen een samenwerkingsverband van onderzoekers én medewerkers van onderwijsinstellingen die in Nederland gevestigd zijn. Onderwijsinstellingen zijn scholen voor primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Daarnaast kunnen professionals van aan het onderwijs gerelateerde Nederlandse instellingen (bijvoorbeeld onderwijsbegeleidingsdiensten of adviesbureaus) deel uitmaken van het consortium. 

  Alleen consortia die in de eerste fase van deze subsidieronde een positief oordeel hebben ontvangen op hun startaanvraag kunnen hun uitgewerkte aanvraag indienen.

  Voor deze ronde geldt dat een onderzoeker bij maximaal twee aanvragen betrokken kan zijn; éénmaal als hoofdaanvrager en éénmaal als mede-aanvrager. 

  Zie voor meer details over wie kan aanvragen de call for proposals.

 • Wanneer

  • De deadline voor intentieverklaringen was 21 januari 2020, 14.00 uur
  • De deadline voor de startaanvraag was 10 maart 2020, 14.00 uur
  • Deadline voor uitgewerkte aanvragen is 15 april, 14:00 uur.

 • Wat aanvragen

  Voor deze subsidieronde 'Gedrag en passend onderwijs' is een totaalbudget van 1.000.000 euro beschikbaar, en per fase:

  1. Startaanvraag: 200.000 euro (maximaal 20.000 euro per aanvraag). Hiervan kunnen tien startaanvragen gehonoreerd worden, vijf per onderwijssector.
  2. Uitgewerkt onderzoeksvoorstel: 800.000 euro (maximaal 100.000 euro per uitgewerkte aanvraag). Hiervan kunnen acht uitgewerkte aanvragen gehonoreerd worden, vier per onderwijssector.
 • Beoordeling

  Criteria

  De volgende criteria worden gebruikt bij de beoordeling van de startaanvraag:

  • Praktijkrelevantie 40%
  • Wetenschappelijke kwaliteit 40%
  • Uitwerking van de uitgewerkte aanvraag 10%
  • Kwaliteit van het consortium 10%

  De uitwerking en weging van deze criteria vindt u in de call for proposals.

  Procedure

  De procedure voorziet in het indienen van een uitgewerkte aanvraag. De uitgewerkte aanvraag wordt beoordeeld door een deskundige commissie. De leden van de commissie (preadviseurs) geven in eerste instantie een preadvies uit, waarop het consortium een weerwoord formuleert. De commissie beoordeelt vervolgens de aanvragen aan de hand van de aanvraag zelf, preadviezen en weerwoord. De beoordelingscommissie adviseert de Programmacommissie onderwijsondersteuning en jeugd (O&J) die vervolgens het besluit neemt over toekenning en financiering.

  Voor een uitwerking van de procedure verwijzen wij naar de call for proposals.