Schoolleiders Innovatie Ontwikkelfonds (SIOF)

Het flankerend onderzoek dient inzicht te geven in de wijze waarop de SIOF-beurs door schoolleiders wordt ingezet en hoe dit zijn uitwerking heeft in de onderwijspraktijk gegeven de doelstellingen van het SIOF (Schoolleiders Innovatie en Ontwikkel Fonds)

Wijziging oorspronkelijke sluitingsdatum

Vanwege een hack van het netwerk van NWO heeft het subsidieproces voor alle rondes van NWO, inclusief die van de regieorganen SIA en NRO, vanaf medio februari 2021 tot 22 maart stilgelegen. NWO heeft op 22 maart de definitieve aangepaste deadlines bekendgemaakt. Let op: de callteksten, te downloaden via onze website, bevatten de oorspronkelijke deadlines. De nieuwe deadlines vindt u op onze website en in de Staatscourant. Er wordt ook rechtstreeks aan indieners over gecommuniceerd.

Herstart subsidieproces NWO  Veelgestelde vragen

 • Waarvoor

  Het flankerend onderzoek dient allereerst inzicht te geven in de wijze waarop de SIOF-beurs door schoolleiders wordt ingezet en hoe dit zijn uitwerking heeft in de onderwijspraktijk gegeven de doelstellingen van het SIOF (Schoolleiders Innovatie en Ontwikkel Fonds) (zie hieronder). Met de uitkomsten van het flankerend onderzoek wil het Ministerie van OCW inzicht krijgen in stimulerende en belemmerende factoren om schoolontwikkeling vanuit onderwijsbeleid te versterken en of te stimuleren. De opbrengsten van het onderzoek zullen dan ook voor beleidsmatige doeleinden worden gebruikt. Daarnaast moeten uit het flankerend onderzoek lessen kunnen worden getrokken over het uitwerken van een verandertraject in de school. Welke condities zijn randvoorwaardelijk voor het aan het al dan niet succesvol uitvoeren van een innovatietraject en welke rol heeft een schoolleider hierin? Deze inzichten dienen zowel bruikbaar te zijn voor beleidsmatige doeleinden als voor de onderwijspraktijk.

 • Voor wie

  Aanvragen kunnen worden ingediend door onderzoekers verbonden aan (onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten in het Koninkrijk der Nederlanden, instellingen voor hoger beroepsonderwijs, of andere onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd.
  Daarnaast moet de hoofdaanvrager op de datum van de publicatie van de call for proposals in de Staatscourant geregistreerd staan in de NRO database voor urgent onderzoek  met vermelding van de volgende voor dit onderzoek benodigde expertises:

  • Onderwijssector: primair onderwijs en/of speciaal basisonderwijs
  • Aard van onderzoek: Beleidsgericht onderzoek en/of Praktijkgericht onderzoek
  • Onderzoeksdesign: Kwalitatief onderzoek
  • Onderzoeksmethodiek: Descriptief / beschrijvend onderzoek en/of Exploratief onderzoek (+inventarisatie)
  • Methode dataverzameling: Case studies en/of Focusgroepen en/of Interviews
  • Thema’s: Leiderschap en Schoolinnovatie- verandering
 • Wat aanvragen

  Het beschikbare subsidiebudget voor deze subsidieronde ‘Flankerend Onderzoek SIOF PO’ bedraagt in totaal 125.000 euro. De periode waarover u subsidie aanvraagt, is minimaal 14 en maximaal 18 maanden.

 • Wanneer

  De deadline voor het indienen van intentieverklaringen is 30 maart 2021, om 14:00:00 CE(S)T.

  De deadline voor het indienen van aanvragen is 13 april 2021, om 14:00:00 CE(S)T.

 • Beoordeling

  Criteria

  • Wetenschappelijke kwaliteit (40%)
  • Beleidsmatige betekenis en praktijkrelevantie (30%)
  • Kwaliteit aanvrager(s) (30 %)

  Procedure

  Maart 2021  Commissieleden schrijven preadviezen
  Eind maart 2021  Interviews met aanvragers en beoordeligsvergadering. Commissie adviseert PROWO 
  April 2021  Besluit PROWO
  April 2021  Het NRO informeert de indieners over het besluit.

   

Alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag vindt u hier. Het indienen van een aanvraag gebeurt via het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Heeft u nog geen ISAAC-account, maak deze dan minstens één werkdag eerder aan. U vindt hieronder meer informatie over het schrijven van een voorstel en welke formulieren u dient te gebruiken. U dient daarvoor de formulieren te gebruiken die u hieronder kunt downloaden.

 • Voorstel schrijven

  Voor indiening van de aanvraag is een standaardformulier beschikbaar op de financieringspagina van deze subsidieronde. In uw aanvraag moet u zich houden aan de vragen die in dit formulier staan en aan de werkwijze die in de toelichting staat. Ook moet u zich houden aan de richtlijnen voor het maximale aantal woorden en pagina’s. In de aanvraag dienen de relevante publicaties zoals opgenomen in de database voor Urgent onderzoek te worden vermeld. Deze informatie mag worden aangevuld met extra publicaties om een bepaalde expertise nader te onderbouwen, aangezien deze informatie onderdeel vormt van de beoordeling zoals omschreven in paragraaf 4.2.

  Uw volledig ingevulde aanvraagformulier moet voor 4 maart 2021, 14:00:00 uur CE(S)T via ISAAC zijn ontvangen. Na dit tijdstip kunt u uw aanvraag niet meer indienen. Na ontvangst van de aanvraag ontvangt de indiener hiervan een bevestiging.

  Relevante informatie

  NWO-disciplinecodes

  Code omgang met persoonlijke belangen

  Research Datamanagement

  Salaristabellen

 • Formulieren invullen

  Voor deze call vragen wij u zowel het aanvraagformulier als het begrotingsformat in te vullen.

Let op: Vanwege een hack van het netwerk van NWO is het subsidieproces voor alle rondes van NWO, inclusief die van de regieorganen SIA en NRO, vanaf medio februari 2021 stilgelegd. De nieuwe sluitingsdatum voor deze call is op 22 maart bekendgemaakt. Let op: de callteksten, te downloaden via onze website, bevatten de oorspronkelijke deadlines. De nieuwe deadlines vindt u op onze website en in de Staatscourant. Er wordt ook rechtstreeks aan indieners over gecommuniceerd.