Jelle Kaldewaij blogt

Aandacht voor “Gelijke Kansen”

Niet alle leerlingen en studenten krijgen de kans het onderwijs te volgen dat bij hun niveau past. Zo lopen kinderen met laagopgeleide of armere ouders meer kans een lager advies te krijgen dan hun Cito-score, dan kinderen met hoogopgeleide of rijke ouders. Die laatste kinderen krijgen vaker een hoger advies dan hun Cito-score uitwijst. Hoe kunnen we leerlingen van verschillende komaf toch dezelfde kansen geven om hun talenten ten volle te ontplooien?

Open access voor leraren

Het streven van het Nationaal Plan Open Science is dat in 2020 alle wetenschappelijke literatuur vrij bereikbaar is. Het NRO vindt het belangrijk om ook in de tussenliggende periode tot aan 2020 te bezien wat er aan mogelijkheden zijn om zoveel mogelijk open access voor leraren bereikbaar te maken.

“CPB zit ernaast, of NRO doet zijn werk niet goed”: een rare keuze

Sommige conclusies in het CPB-rapport Kansrijk Onderwijsbeleid hebben tot flinke discussies geleid. Stevige kritiek werd geuit door Herman van de Werfhorst en Thijs Bol aan de hand van het voorbeeld: ‘homogene groepen in het basisonderwijs zijn beter’. Ferry Haan legt in zijn blogpost op Didactiefonline een relatie met het werk van het NRO en betrekt de stelling dat ófwel het CPB te weinig profiteert van inzichten die het onderzoek van het NRO oplevert ófwel dat het NRO inferieur onderzoek subsidieert. Dit is een onjuiste tegenstelling die om een reactie vraagt.

NRO-Congres voor onderwijs en onderzoek

Onder de titel ‘Samen op expeditie!’ vond op 4 november het eerste NRO-congres plaats. Het werd een dag óver ontmoeting van onderzoek en praktijk, maar vooral ook een dag waarin die ontmoeting concreet gestalte kreeg. Voor het NRO was het een onvergetelijke ervaring om zo zijn centrale missie om praktijk en onderzoek te verbinden, werkelijkheid te zien worden, en daarin de steun te ervaren van vele betrokken organisaties en individuen.

Onderzoek naar Open en Online Hoger Onderwijs (blog)

Op 19 mei organiseerde SURF een startbijeenkomst over de projecten uit de Stimuleringsregeling ‘Open en Online Onderwijs 2015’. Het NRO en OCW investeren samen in onderzoek dat niet alleen deze projecten volgt en evalueert, maar ook kijkt naar een aantal algemene onderwijskundige vragen die voortvloeien uit deze manier van onderwijs. We zijn om diverse redenen blij met zo’n combinatie van vernieuwingsprojecten en onderzoek.

Nationale Wetenschapsagenda: nu vragen indienen!

Dit jaar zal een Nationale Wetenschapsagenda worden opgesteld. De eerste stap in het proces om te komen tot zo’n agenda is een uitnodiging aan iedereen in Nederland om te komen met vragen. Deze kunnen tot 1 mei worden ingediend en van een toelichting worden voorzien op www.wetenschapsagenda.nl. Vervolgens gaan jury’s ermee aan de slag voor een eerste selectie.

Terugblik: financieringsrondes in 2014

Financiering van onderwijsonderzoek via het NRO startte in 2014. Met name aan het einde van dit jaar hebben we veel ‘calls for proposals’ gepubliceerd. Voor een deel vloeide dit voort uit de programmering van onderzoek op grond van de structurele subsidie van ongeveer 15 miljoen per jaar die het NRO ontvangt. Voor een ander deel betreft het incidentele subsidies voor specifieke onderzoeksthema’s: die telden in 2014 op tot nog eens ruim 10 miljoen euro.