Jelle Kaldewaij blogt

Versterking van de kennisinfrastructuur voor het onderwijs: een ontwikkelagenda

Vandaag (1 april 2019) bood ‘de Onderzoeksbende’ aan minister Van Engelshoven een ontwikkelagenda aan voor een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs. Dit onder de titel: “Lerend onderwijs voor een lerend Nederland”. In de agenda leggen de vijf sectorraden (PO-raad, VO-Raad, MBO Raad, VH en VSNU) grote nadruk op samenwerking en verbinding. Een aantal aspecten blijft wat onderbelicht.

Kennisinfrastructuur voor het MBO: versnippering tegengaan

In ScienceGuide verscheen een behartenswaardig artikel van Marc van der Meer en Ellen Verheijen over de behoefte om de kennisinfrastructuur in het beroepsonderwijs te versterken. Daarin wordt de suggestie gewekt als zou het NRO versnippering in de hand werken. Hier wil ik graag op reageren vanuit twee perspectieven: 1) effecten van het uitzetten van calls in competitie, en 2) maatregelen om versnippering tegen te gaan.

Aandacht voor “Gelijke Kansen”

Niet alle leerlingen en studenten krijgen de kans het onderwijs te volgen dat bij hun niveau past. Zo lopen kinderen met laagopgeleide of armere ouders meer kans een lager advies te krijgen dan hun Cito-score, dan kinderen met hoogopgeleide of rijke ouders. Die laatste kinderen krijgen vaker een hoger advies dan hun Cito-score uitwijst. Hoe kunnen we leerlingen van verschillende komaf toch dezelfde kansen geven om hun talenten ten volle te ontplooien?

Open access voor leraren

Het streven van het Nationaal Plan Open Science is dat in 2020 alle wetenschappelijke literatuur vrij bereikbaar is. Het NRO vindt het belangrijk om ook in de tussenliggende periode tot aan 2020 te bezien wat er aan mogelijkheden zijn om zoveel mogelijk open access voor leraren bereikbaar te maken.

“CPB zit ernaast, of NRO doet zijn werk niet goed”: een rare keuze

Sommige conclusies in het CPB-rapport Kansrijk Onderwijsbeleid hebben tot flinke discussies geleid. Stevige kritiek werd geuit door Herman van de Werfhorst en Thijs Bol aan de hand van het voorbeeld: ‘homogene groepen in het basisonderwijs zijn beter’. Ferry Haan legt in zijn blogpost op Didactiefonline een relatie met het werk van het NRO en betrekt de stelling dat ófwel het CPB te weinig profiteert van inzichten die het onderzoek van het NRO oplevert ófwel dat het NRO inferieur onderzoek subsidieert. Dit is een onjuiste tegenstelling die om een reactie vraagt.

NRO-Congres voor onderwijs en onderzoek

Onder de titel ‘Samen op expeditie!’ vond op 4 november het eerste NRO-congres plaats. Het werd een dag óver ontmoeting van onderzoek en praktijk, maar vooral ook een dag waarin die ontmoeting concreet gestalte kreeg. Voor het NRO was het een onvergetelijke ervaring om zo zijn centrale missie om praktijk en onderzoek te verbinden, werkelijkheid te zien worden, en daarin de steun te ervaren van vele betrokken organisaties en individuen.

Onderzoek naar Open en Online Hoger Onderwijs (blog)

Op 19 mei organiseerde SURF een startbijeenkomst over de projecten uit de Stimuleringsregeling ‘Open en Online Onderwijs 2015’. Het NRO en OCW investeren samen in onderzoek dat niet alleen deze projecten volgt en evalueert, maar ook kijkt naar een aantal algemene onderwijskundige vragen die voortvloeien uit deze manier van onderwijs. We zijn om diverse redenen blij met zo’n combinatie van vernieuwingsprojecten en onderzoek.

Nationale Wetenschapsagenda: nu vragen indienen!

Dit jaar zal een Nationale Wetenschapsagenda worden opgesteld. De eerste stap in het proces om te komen tot zo’n agenda is een uitnodiging aan iedereen in Nederland om te komen met vragen. Deze kunnen tot 1 mei worden ingediend en van een toelichting worden voorzien op www.wetenschapsagenda.nl. Vervolgens gaan jury’s ermee aan de slag voor een eerste selectie.

Terugblik: financieringsrondes in 2014

Financiering van onderwijsonderzoek via het NRO startte in 2014. Met name aan het einde van dit jaar hebben we veel ‘calls for proposals’ gepubliceerd. Voor een deel vloeide dit voort uit de programmering van onderzoek op grond van de structurele subsidie van ongeveer 15 miljoen per jaar die het NRO ontvangt. Voor een ander deel betreft het incidentele subsidies voor specifieke onderzoeksthema’s: die telden in 2014 op tot nog eens ruim 10 miljoen euro.

Onderwijsprofessionals: hoe noemen we die?

Een van de doelstellingen van het NRO is het verbinden van onderwijsonderzoek met de onderwijspraktijk. We zien in toenemende mate dat daarin – zowel vanuit de onderwijsinstellingen als vanuit de onderzoeksinstellingen – de nodige initiatieven worden ontwikkeld en er mooie vormen van samenwerking ontstaan. Het NRO bevordert dit, door onder andere praktijkgericht onderzoek te financieren dat start vanuit een probleem dat leeft bij de scholen.

Inspiratiebijeenkomst praktijkgericht onderzoek

Het NRO subsidieert zestien projecten die door onderzoeksinstellingen en scholen zijn ingediend waarvan de uitvoering komend schooljaar (2014 – 2015) zal plaatsvinden. Met de uitvoerders van deze projecten organiseerden we op 4 juni een inspiratiebijeenkomst waarin per thema (differentiatie, ICT, rekenen en taal) gedeeld kon worden wat de plannen waren. Ook de uitvoerders van de overzichtsartikelen op het terrein van leren en instructie, en op het terrein van kwaliteit van toetsen en beoordelen waren aanwezig om de resultaten van hun onderzoek te presenteren.

Pedagogische Studiën 90 jaar

Het tijdschrift Pedagogische Studiën kent dit jaar de 90e jaargang. Het blad startte weliswaar in 1919, maar enkele jaargangen in de tweede wereldoorlog vielen uit. Het laatste nummer van deze jubileumjaargang kijkt hier op een bijzondere manier op terug. Niet alleen is er een algemene beschouwing over deze 90 jaar te vinden bij wijze van […]