Nieuws

Vacature (Junior) Adviseur Communicatie en Kennisbenutting

Het NRO werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dit doet het door het organiseren van subsidierondes voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten, waarin onderzoekers en onderwijsprofessionals (docenten, schoolleiders, etc.) vaak met elkaar samenwerken. Daarnaast zorgt het ervoor dat onderwijsprofessionals gebruik kunnen maken van de inzichten uit wetenschappelijk onderzoek om hun eigen onderwijs te verbeteren. Het NRO maakt door de inzet van onderzoek het onderwijs beter. Wil jij hier graag aan meewerken? Solliciteer dan op de functie van (junior) adviseur communicatie en kennisbenutting. Reageren kan tot en met woensdag 2 september 2020.

40 new Comenius Teaching Fellows start in higher education

40 new teaching professionals receive a Comenius grant of 50.000 euros. The Ministry of Education, Culture and Science provided the budget for these grants. The grants allow teaching professionals to innovate education within their own courses. The Teaching Fellows will become members of the ComeniusNetwork. Thanks to this network, the entire Higher Education sector will be able to benefit from innovations achieved with the support of the Comenius Programme.

20 new Comenius Senior Fellows start in higher education

20 new teaching professionals receive a Comenius grant of 100.000 euros. The Ministry of Education, Culture and Science provided the budget for these grants. The grants enable teaching professionals to realize their vison for an innovation within their own department. The duration of the projects is at minimum 24 months and the fellows are experienced teaching professionals with at least 5 years of teaching experience. The Senior Fellows will become members of the ComeniusNetwork. Thanks to this network, the entire Higher Education sector will be able to benefit from innovations achieved with the support of the Comenius Programme.

4 new Comenius Leadership Fellows start in higher education

Four Comenius Leadership Fellow grants of 500,000 euros each have been awarded for the third time by the Netherlands Initiative for Education Research (NRO). The Ministry of Education, Culture and Science provided the budget for these grants. The recipients can now realise their vision for educational innovation within their own institution. The Leadership Fellows were nominated by their institution and will become members of the ComeniusNetwork. Thanks to this network, the entire Higher Education sector will be able to benefit from innovations achieved with the support of the Comenius Programme.

Eindrapport vernieuwde inspectietoezicht

De Radboud Universiteit en de Vrije Universiteit hebben van 2017 tot 2020 onderzoek gedaan naar het vernieuwde onderwijstoezicht. Waarbij eerst gekeken is naar de mechanismen die achter het vernieuwde toezicht zitten en daarna of deze mechanismen ook bijdragen aan onderwijskwaliteit. Ook is onderzocht hoe die mechanismen werken in de praktijk en of het vernieuwde toezicht […]

Verwacht (onder voorbehoud): call for proposals voor intelligentieonderzoek ten behoeve van CBS-indicator onderwijsachterstanden

Het NRO zoekt op korte termijn een team van onderzoekers voor een onderzoek naar intelligentie, dat moet worden uitgevoerd in het voorjaar van 2021. Het gaat om een meting bij ongeveer 20.000 leerlingen in groep 6. De uitkomst van de meting in combinatie met inhoudelijke analyses, wordt gebruikt voor de indicator waarmee achterstandsmiddelen worden toegekend aan basisscholen en gemeenten.

Subsidie onderzoekswerkplaats ‘Democratisering van kritisch denken’ met twee jaar verlengd

Naar aanleiding van de goede evaluatie en op basis van het projectplan voor de komende twee schooljaren hebben het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek besloten de werkplaats burgerschap, o.l.v. Laurence Guérin, voor nog twee jaar subsidie toe te kennen. Dit betekent dat de 25 onderwijscollega’s doorgaan met het onderzoek […]

Afstandsonderwijs en weer terug naar school

Scholen zijn druk bezig met de (gedeeltelijke) heropening van de scholen en de start van het anderhalvemeteronderwijs. Je vindt hier een overzicht van kennis gebaseerd op onderzoek om bewuste, onderbouwde keuzes te kunnen blijven maken in het onderwijs. Ook zijn we benieuwd naar de onderwijsvragen die je nu hebt naar aanleiding van de coronacrisis.

Opnieuw subsidie voor onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ICT

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) kent de MBO Onderzoekswerkplaats ‘Gepersonaliseerd leren met ict’ opnieuw een subsidie toe. Met deze subsidie gaat de onderzoekswerkplaats verder met het implementeren van de eerder ontwikkelde didactische werkvormen en de samenwerking tussen onderwijs en onderzoek .  De MBO Onderzoekswerkplaats ‘Gepersonaliseerd leren met ict’ is een duurzame samenwerking […]

4 nieuwe Comenius Leadership Fellows in het hoger onderwijs van start

Het NRO heeft voor de derde keer vier Comenius Leadership Fellow-beurzen van 500.000 euro toegekend. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stelt het budget voor deze beurzen beschikbaar. Deze onderwijsprofessionals krijgen daarmee de kans om hun visie voor onderwijsvernieuwing binnen hun eigen instelling waar te maken.

Bijeenkomsten Leren van gedrag

Ben jij op zoek naar oplossingen voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte op het gebied van gedrag? Ben je benieuwd naar kennis en ervaringen van onderzoekers en collega’s? Heb je zelf expertise en succeservaringen die je wilt delen? Het Kennisplatform Leren van Gedrag organiseert bijeenkomsten waarbij wetenschappers, praktijkdeskundigen en gedragsspecialisten samenkomen om deze kennis te delen.

Welke onderwijsvragen heeft u nu?

De coronacrisis heeft veel impact op het onderwijs. Op dit moment is het nog te vroeg om alle gevolgen te overzien, maar er komen natuurlijk al veel vragen op u en uw school af. Het NRO zoekt uit welke corona-gerelateerde vragen er in de scholen leven. Om deze in kaart te brengen, stellen we het zeer op prijs als u het online formulier invult.

Evaluatie Passend Onderwijs: verbeterde organisatie van extra ondersteuning, maar ook verwachtingen die niet zijn uitgekomen

De invoering van passend onderwijs in 2014 heeft de organisatie van de ondersteuning van leerlingen en studenten verbeterd. Bij leraren en ouders heeft de stelselwijziging verwachtingen gewekt maar minder opgeleverd dan gedacht. Het effect op leerlingen en studenten is niet goed vast te stellen. Dit blijkt uit het eindrapport van het vijfjarige evaluatieonderzoek passend onderwijs dat op 27 mei is overhandigd aan Directeur-generaal po en vo, Alida Oppers.

Evaluatie vernieuwingen vmbo – tussentijdse resultaten 2020

Sinds schooljaar 2016-2017 zijn de beroepsgerichte programma’s van het vmbo vernieuwd. Het doel van deze vernieuwingen is om te komen tot een aantrekkelijk en toekomstbestendig onderwijsaanbod dat aansluit bij de huidige (beroeps)werkelijkheid en bij de vervolgopleidingen in het mbo. Sinds 2018 wordt daarnaast door het kabinet extra geïnvesteerd in het technisch vmbo onder de noemer Sterk Techniekonderwijs.

Uitbreiding voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters goed op schema

Hoever zijn gemeenten met de invoering van extra voorschoolse educatie (VE) voor doelgroeppeuters? Vanaf 1 augustus 2020 moeten gemeenten minimaal 960 uur aan VE aanbieden voor doelgroeppeuters in de leeftijd 2,5 tot 4 jaar. Per week gaat het om 16 in plaats van 10 uur per week. Uit deze meting blijkt dat nagenoeg alle gemeenten en VE-aanbieders (ruim) op tijd klaar zijn met het realiseren van het extra aanbod.

NRO-congres 2020 geannuleerd

Op 28 oktober zou het NRO-congres plaatsvinden. In verband met het coronavirus heeft het NRO moeten besluiten het congres te annuleren. De kern van het congres is het leggen van de verbinding tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk door elkaar te ontmoeten, elkaar te inspireren en van elkaar te leren door met elkaar in gesprek te gaan. Dit kunnen we door de huidige maatregelen en de voorgenomen 1,5 meter samenleving niet realiseren.

LOF aanvraag 2020-2021

Heb jij een idee voor een innovatie om het onderwijs te verbeteren? Wil jij werken aan je eigen ontwikkeling? Als leraar uit het mbo, vo of po kun je in 2020 weer een LOF-aanvraag doen voor subsidie, begeleiding en een netwerk van andere LOF-leraren.

NRO-verbindingsprijzen 2020: inschrijving geopend

Ben jij of ken jij iemand die steeds de samenwerking zoekt met anderen om onderwijs met onderzoek te verbeteren? Die andere onderwijsprofessionals en onderzoekers in Nederland wil inspireren? Meld jezelf of een collega aan voor de NRO-verbindingsprijzen 2020. Maak kans op een promotievideo én een geldbedrag van 2.000 euro!

Spannende tijden voor mbo-jongeren die willen werken

Voor de meeste jongeren verloopt de overgang van het mbo naar werk soepel en zonder problemen. Dat geldt echter niet voor allemaal. In de motie Kwint/Özdil wordt aandacht gevraagd voor studenten voor wie de overgang van school naar werk niet eenvoudig is. In veel gevallen gaat het daarbij om jongeren die van de entreeopleiding of een mbo-niveau 2 opleiding komen. De motie vraagt de regering om, samen met de mbo-instellingen én gemeenten, deze groep studenten nog twee jaar na afronding van de opleiding bij hun entree op de arbeidsmarkt te begeleiden. Het NRO heeft, in samenwerking met OCW, opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de pilotregio’s die verdere invulling geven aan deze motie.

De invloed van de leraar-leerling relatie op externaliserend leerlinggedrag

Leraren moeten soms ingrijpen om druk, dwars of agressief leerlinggedrag te stoppen of om verdere escalatie te voorkomen. Wat is dan het meest effectief? Deze vraag stond centraal in het onderzoek. Resultaten lieten zien dat er geen duidelijke ‘top-5’ van meest effectieve handelingen is. Wel werd duidelijk dat bepaalde interventies ervoor zorgen dat een incident korter of juist langer duurt, of vaker of minder vaak voorkomt. Ook blijkt vooral een goede leraar-leerling relatie een positieve invloed te hebben op de duur en frequentie van externaliserend leerlinggedrag.

Beter presteren dankzij gamification? De effecten in beeld

Online en spelenderwijs bezig zijn met taal, rekenen en wiskunde: steeds vaker worden digitale oefenprogramma’s met spelelementen (gamification) ingezet om leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs te verleiden vaker te oefenen. Hoe leuker de leertaak, hoe hoger de motivatie én de leerprestatie, zo is de veronderstelling. Maar klopt dat ook? In de overzichtsstudie Gamification in Digitale Oefenprogramma’s is onderzocht wat hierover bekend is.

Zes toekenningen voor “Gebruik NCO-databestand in promotieonderzoek”

In maart 2020 hebben zes onderzoekers subsidie ontvangen om gebruik te kunnen maken van het NCO-databestand. De onderzoekers zijn alle zes bezig met hun promotieonderzoek, en houden zich bezig met onderwerpen als onderwijsloopbanen, onderwijseffectiviteit en de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De onderzoekers zullen het databestand inzetten in hun promotieonderzoek.

Corona-uitdaging voor het onderwijs – doe mee en deel je ervaring!

Als onderwijsprofessional word je op dit moment op een bijzondere manier uitgedaagd: de scholen zijn vanwege het coronavirus gesloten, maar het onderwijs gaat gewoon door. Dat vraagt heel wat creativiteit en inventiviteit om toch met de leerlingen/studenten aan de slag te gaan. Het consortium SPRONG-Voorwaarts wil graag van deze unieke situatie leren: welke oplossingen bedenken onderwijsprofessionals om onderwijs te bieden aan hun leerlingen/studenten?

Evaluatie Passend Onderwijs – Sectorrapport speciaal onderwijs verschenen

Binnen het Evaluatieprogramma Passend Onderwijs is het speciaal onderwijs in verschillende onderzoeken meegenomen als ‘sector’. Hierbij zijn verschillende actoren bevraagd, zoals schoolleiders, intern begeleiders, ouders. De resultaten van de uitgevoerde onderzoeken worden in dit sectorrapport geïntegreerd besproken, waarbij aandacht is voor het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. In het sectorrapport wordt gekeken of de vooraf opgestelde beleidsverwachtingen van passend onderwijs (voor de sector) zijn uitgekomen of niet, en welke verklaringen er gegeven kunnen worden voor de bevindingen.

NCO-rapportages 2019 door 80% van scholen gedownload

Sinds oktober 2019 zijn de nieuwste NCO-schoolrapportages weer beschikbaar. Elk schoolbestuur in het po en vo in Nederland heeft hierover een brief ontvangen en kan de rapportages van hun scholen downloaden. De NCO-rapportages 2019 hebben betrekking op leerlingen die in de periode 2009-2018 ingeschreven stonden op de school. Ze bevatten informatie over de succeskansen van de leerlingen tijdens hun schoolperiode. En over hun doorstroom en succeskansen in het vervolgonderwijs.  Inmiddels heeft 80% van alle scholen de rapportage(s) gedownload.

Bestaande kennis als opmaat voor vragen van morgen

Wat zijn kansrijke toepassingen in het onderwijs van nieuwe technologie als augmented reality? Dat is een van de vragen die voortkomen uit de Strategische Kennisagenda OCW 2019-2024. Met de antwoorden beoogt het ministerie van OCW een snelle kennisopbouw over verschillende onderwerpen voor de langere termijn. Het NRO heeft op verzoek van OCW daartoe vier beknopte literatuuronderzoeken laten uitvoeren. Naast augmented reality, gaat het om digitale leermiddelen en gelijke kansen, duurzame kwaliteitscultuur en overbelaste scholen.

30 november: Makkelijk Lezen Dag

Lezen op maat voor alle kinderen die lezen lastig vinden. Hoe help je een kind dat een hekel heeft aan lezen? Wat doe je met kinderen die lezen mijden door bijvoorbeeld faalangst? Dit en meer wordt besproken tijdens de inspiratiedag Makkelijk Lezen Dag op 30 november in Ede.

Onderwijsachterstanden: een veelkoppig monster

‘Er gaat talent verloren omdat er kinderen zijn die niet krijgen wat ze nodig hebben en aankunnen. Gelukkig kunnen jullie hier iets aan doen, en onderzoek kan hierbij helpen’, zo sprak Monique Volman, hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam op de Conferentie Onderwijsachterstanden.

27 persoonsgebonden beurzen beschikbaar gesteld aan schoolleiders uit het PO

In het kader van het Schoolleider Innovatie Ontwikkelfonds (SIOF PO – Anders Organiseren) zijn 27 persoonsgebonden beurzen beschikbaar gesteld aan schoolleiders uit het PO.  Hiermee kunnen schoolleiders het onderwijs op hun school anders organiseren om enerzijds beter onderwijs aan de leerlingen te kunnen bieden en anderzijds als schoolorganisatie het lerarentekort beter te kunnen ondervangen.

Overzichtsstudies 2020: ronde gaat met nieuwe procedure open

Vanaf medio februari tot en met 15 oktober 2020 is het mogelijk om aanvragen voor de zogenoemde overzichtsstudies in te dienen: kortlopende studies naar onderwerpen waarvan nog geen actuele overzichtsartikelen bestaan. Uiterlijk 12 mei 14.00 uur moet daarvoor uw vooraanmelding binnen zijn bij het NRO. Voor deze ronde dient u anoniem in en wordt er geloot.

Werkgroep vakdidactisch onderzoek

Op 21 januari 2020 is de werkgroep Vakdidactisch onderzoek van start gegaan. Deze werkgroep stelt een gezamenlijke onderzoeksagenda op ter versterking van het vakdidactische onderzoek in Nederland. De werkgroep zal op meerdere momenten input vragen van onder andere vakdidactici, leraren en vakverenigingen.

16-17 maart: Velon Congres 2020

Op 16 en 17 maart 2020 komen ruim 700 lerarenopleiders uit Nederland en Vlaanderen samen in Leeuwarden. Het thema Grensverleggend leraren opleiden staat dan centraal in bijdragen die worden ingedeeld in de categorieën Dialoog, Doen of Luisteren. Het congres wordt georganiseerd door NHL Stenden Hogeschool, Friesland College en Rijksuniversiteit Groningen.

Aflevering 7 Expeditieblog – Portret Ditte

In eerdere afleveringen van deze serie portretten stelden de zes leden van het Expeditieteam zich aan u voor. In deze blogaflevering komt Expeditieleider Ditte Lockhorst aan het woord. Ze beantwoordt niet alleen de vaste vragen uit deze serie, maar ze blikt ook alvast enigszins terug op het verloop van de Expeditie.

30 september: researchED Den Bosch 2020

In 2020 wordt de invoering van het passend onderwijs geëvalueerd. Inmiddels hebben scholen en leraren er een aantal jaren mee gewerkt. Wat zijn de ervaringen? Lukt het om alle kinderen mee te nemen? Wat betekent de grotere diversiteit in de klas voor je didactisch handelen? Samen met de ‘Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs ‘s-Hertogenbosch‘ organiseert researchED Nederland een conferentie waarbij we zowel vanuit de praktijk als vanuit het onderzoek inzichten met elkaar delen. 

Ontmoet een onderzoeker!

ResearchED Nederland, het NRO en de PO-Raad slaan de handen ineen en organiseren zes congressen in 2020. Tijdens deze regionale bijeenkomsten worden leraren in contact gebracht met relevant onderwijsonderzoek en onderzoekers. Tegelijkertijd biedt de regionale opzet kans om actuele lokale vraagstukken uit te wisselen.

Vier samenwerkingsverbanden gaan kwaliteit en impact van onderwijsonderzoek versterken

Op 16 januari presenteerden het NRO en Regieorgaan SIA de vier gehonoreerde SPRONG Educatief-consortia. De consortia verbinden landelijke en regionale samenwerkingsverbanden op één thema binnen het praktijkgericht onderwijsonderzoek. Dit zorgt voor concentratie van de beschikbare onderzoekscapaciteit op de belangrijkste uitdagingen van het onderwijs en daarmee voor het versterken van de kwaliteit en impact van het onderzoek.

Onderwijs en onderzoek verbinden met behulp van Platform Samen Onderzoeken

Scholen, schoolbesturen, universiteiten en (hoge)scholen werken op tal van plekken samen om met kennis en wetenschappelijk onderzoek het onderwijs “evidence informed” te verbeteren. Het NRO en de PO-Raad ondersteunen deze samenwerkingsinitiatieven met het nieuwe online Platform ‘Samen Onderzoeken’. Ze willen hiermee bijdragen aan het leren van elkaar, het zoeken van verbinding en werken aan kwaliteitsverbetering […]

Tussentijdse resultaten januari 2020 evaluatie doelmatige leerwegen en herziening kwalificatiestructuren mbo

De evaluatie doelmatige leerwegen en herziening kwalificatiestructuren heeft nieuwe resultaten opgeleverd. Zo is een aanvullend onderzoek binnen de evaluatie uitgevoerd naar het loslaten van de koppeling tussen keuzedelen en kwalificaties, met een beleidswijziging tot gevolg. Daarnaast is een beginmeting naar cross-over kwalificaties gepubliceerd, evenals een tussenbalans van de evaluatie.

Aflevering 6 Expeditieblog – Portret Amber en Patricia

De eerste fase van de Expeditie Lerarenagenda nadert haar einde. Hoog tijd voor een nieuwe aflevering van de portretserie op deze blog. De Expeditiegangers vertellen in deze serie steeds over dezelfde onderwerpen, maar geven daar hun eigen invulling aan. In dit derde duo-portret: Patricia en Amber.