Nieuws

Slim door gym? Dat verschilt per kind

Bewegen is goed voor de gezondheid van kinderen. Maar worden ze er ook slimmer van? Een grootschalige studie bracht de effecten van bewegingsonderwijs in kaart op onder andere een aantal cognitieve vaardigheden van kinderen, zoals aandacht en werkgeheugen, en hun schoolprestaties bij rekenen, spelling en lezen. De studie bestond uit een literatuuronderzoek en een experiment met twee bewegingsinterventies onder basisschoolleerlingen. De uitkomst is niet eenduidig: waar het literatuuronderzoek wijst op kleine maar significante effecten, konden deze effecten in het experiment niet worden gereproduceerd.

Kennisagenda Jeugd: een schot in de roos

De boegbeelden van de NWA-route Jeugd zijn in de laatste weken van 2018 op tournee geweest om namens de Taskforce Jeugd de Kennisagenda Jeugd bij vier ministeries te presenteren. De Kennisagenda werd goed ontvangen: de verschillende departementen zien de meerwaarde van een breed gedragen Kennisagenda en gezamenlijk optrekken op het gebied van jeugd.

Toekenning zes nieuwe projecten praktijkgericht onderzoek hoger onderwijs

Het NRO heeft in totaal € 1,7 miljoen euro toegekend aan zes praktijkgerichte onderzoeksprojecten voor het Hoger onderwijs. Het gaat om drie onderzoeksprojecten in het hoger beroepsonderwijs en drie in het wetenschappelijk onderwijs. Vijf projecten zijn opgezet door samenwerkingsverbanden waar zowel hbo- als wo-opleidingen in vertegenwoordigd zijn. Het zesde project is een samenwerking van medische en technische faculteiten in het hele land. 

Start monitor en evaluatie van de intensivering technisch vmbo 2018-2024

In de periode 2018-2023 wordt in totaal 500 miljoen euro in het technisch vmbo geïnvesteerd. Vmbo-locaties dienen hiervoor samen met het mbo en partners uit bedrijfsleven plannen te ontwikkelen om tot een duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand technisch aanbod in de regio te komen. Vmbo-locaties bepalen zelf wat hun regio is en werken samen met regionale partners aan verduurzaming en een kwaliteitsimpuls van het techniekaanbod.

23 mei: Congres Jeugd in Onderzoek 2019

De 15e editie van Jeugd in Onderzoek vindt op donderdag 23 mei 2019 plaats in Hotel Casa Amsterdam. Daar inspireren jeugdprofessionals, beleidsmedewerkers, wetenschappers en schoolleiders en -bestuurders elkaar door kennis en ervaringen uit te wisselen, om de ondersteuning aan jeugd en ouders te verbeteren.

Minister de Jonge (VWS) opent tour van Kennisagenda Jeugd langs ministeries

Op woensdag 28 november 2018 is de Kennisagenda Jeugd aangeboden aan minister de Jonge van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Kennisagenda Jeugd is het resultaat van een unieke samenwerking. De domeinen ontwikkeling, opvoeding en onderwijs, die tot nu toe veelal los van elkaar werkten, worden uitgedaagd om belangrijke kennisvraagstukken over kinderen en jongeren gezamenlijk op te pakken.

Kenmerken van leerlingen in het speciaal basisonderwijs

Vanuit het speciaal basisonderwijs (sbo) kwamen enige tijd geleden signalen dat hun leerlingen de laatste jaren steeds later instromen, met als gevolg dat het voor het sbo moeilijker wordt om nog een positieve invloed op hun ontwikkeling te hebben. In dit onderzoek, dat deel uitmaakt van de landelijke Evaluatie Passend Onderwijs, zijn deze signalen onderzocht.

Tweede evaluatie NRO: “Waardevolle partner met centrale rol als regieorgaan in onderwijs en onderzoek”

Sinds de oprichting in 2012 speelt het NRO een steeds centralere rol als regieorgaan in het veld van onderwijs en onderzoek. Betrokken partijen beschouwen het NRO als een waardevolle partner. Dit concludeert een commissie die speciaal was ingesteld om de tweede evaluatie van het regieorgaan uit te voeren. De commissie adviseert het NRO onder meer om een visie te ontwikkelen voor 2022 en verder, gericht op voortbestaan na 2021.

Nieuwe subsidieronde Peil.Onderwijs Burgerschap einde basisonderwijs

Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van het peilingsonderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot de burgerschapscompetenties van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs, mede in relatie tot de resultaten van de vorige peilingen burgerschap die door Cito zijn uitgevoerd. Daarnaast dient het peilingsonderzoek zicht te geven op het onderwijs in burgerschapsvorming op basisscholen.

Lectoren Anje Ros en Linda van den Bergh genomineerd voor EAPRIL-award

Dr. Anje Ros, lector Leren en Innoveren, en dr. Linda van den Bergh, lector Waarderen van Diversiteit (beiden bij Fontys Hogescholen) zijn genomineerd voor de EAPRIL-award 2018. Zij zijn genomineerd voor hun door het NRO gesubsidieerde onderzoek op het gebied van kennisbenutting in scholen. De winnaar wordt tijdens het EAPRIL-congres in november bekend gemaakt.

Inspiratiebijeenkomst praktijkgericht onderzoek groot succes

Op woensdagmiddag 3 oktober 2018 kwamen zo’n 100 deelnemers in Utrecht bij elkaar voor de Inspiratiebijeenkomst van praktijkgerichte onderzoeksprojecten. Deze bijeenkomst was bedoeld voor de deelnemers van 34 consortia die dit jaar een subsidie van het NRO hebben ontvangen voor praktijkgericht onderzoek binnen de ronde Gedrag en Passend Onderwijs of binnen de 4e ronde Kortlopend onderzoek (2e fase).

Samenwerking NRO en BAB

Op 14 september 2018 organiseerde de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs speeddates tussen academische leerkrachten, politici en vertegenwoordigers van belanghebbende partijen. Het NRO nam ook deel aan de gesprekken.

Mbo gematigd positief over invoering van doelmatige leerwegen en voorbereiding herziening kwalificatiestructuur

De implementatie van de beleidswijzigingen vraagt veel van het organisatievermogen van de mbo-instellingen maar lijkt succesvol te verlopen. Instellingen en opleidingen ervaren deels positieve ontwikkelingen, zoals een betere doorstroom naar mbo-2, een betere toeleiding naar de arbeidsmarkt van studenten zonder startkwalificatie en een beter inzicht in de studievoortgang van studenten. Deze ontwikkelingen zijn op dit moment echter (nog) niet één op één toe te schrijven aan de afzonderlijke (sub)maatregelen.

Doe mee aan het Leraar24 gebruikersonderzoek

Leraar24 zoekt leraren die willen deelnemen aan een gebruikersonderzoek waarbij wordt gekeken naar wat leraren kunnen met de informatie op leraar24.nl én wat ze mogelijk missen. Iedere deelnemer krijgt een cadeaubon van 100 euro en reiskostenvergoeding. Je hoeft je niet voor te bereiden.

Doe mee aan Landelijke Peiling Exacte vakken in het basisonderwijs

Minder scholen benaderen voor onderzoek en scholen die deelnemen aan onderzoek zo min mogelijk belasten. Met deze doelen voor ogen worden in de Landelijke Peiling Exacte vakken twee nationale rekenonderzoeken gecombineerd. TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) wordt om de vier jaar uitgevoerd door de Universiteit Twente.

Werk je ook mee aan de eerste EduHackathonNL in 2019?

Tijdens een hackathon werken teams aan creatieve en innovatieve oplossingen voor problemen of vragen die spelen in een bepaalde organisatie of een bepaald veld. De EduHackathon richt zich natuurlijk op het onderwijs. Begin 2019 moet de eerste editie een feit zijn, op initiatief van MeetUpNL.

Scholing van leraren die nieuwkomers lesgeven: hoe doen andere landen dat?

In Nederland zijn scholen en leraren niet goed voorbereid op het geven van onderwijs aan nieuwkomers, zo blijkt uit onder andere een advies van de Onderwijsraad. Daarom is in een studie van de Hogeschool Utrecht gekeken hoe Vlaanderen en Zweden het onderwijs aan deze kinderen organiseren. Vooral is onderzocht hoe zij de professionalisering van leraren hebben gerealiseerd. En of we daar in Nederland inspiratie uit kunnen halen.

Bestuurlijke gevolgen samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs maken volop gebruik van de vrijheid om hun eigen bestuurlijke inrichting te kiezen en financiële middelen te verdelen. Het bestuurs-/directiemodel, raad-van-beheermodel en een toezichthoudende algemene ledenvergadering komen het meeste voor. Om dubbelrollen van besturen te beperken, worden aanpassingen gemaakt zonder afbreuk te doen aan hun eigenaarschap. De wettelijk verplichte medezeggenschap is overwegend goed geregeld, maar kan in de praktijk niet voor daadwerkelijke tegenmacht zorgen.

Gevolgen Passend onderwijs voor leerlingen met een visuele, auditieve of communicatieve beperking

Passend onderwijs heeft voor de ondersteuning van leerlingen met een visuele beperking geen grote veranderingen gebracht. Voor leerlingen met een auditieve beperking of taalontwikkelingsstoornis lijken die er wel te zijn. Voor de invoering van passend onderwijs hadden scholen en ouders meer invloed op de invulling van de ondersteuning. Bij leerlingen met een ‘rugzakje’ kon destijds ook extra ondersteuning worden verkregen bij problematiek die niet direct met de auditieve of communicatieve beperking verband hield.

Weinig steun voor landelijke norm basisondersteuning passend onderwijs

Een landelijke norm voor basisondersteuning passend onderwijs is geen oplossing voor de onduidelijkheid die veel ouders ervaren. Ouders willen vooral weten wat voor hun kind op die school, in die klas, met die leraar mogelijk is. Dat de ondersteuningsplannen veel variatie in vorm, omvang en concreetheid vertonen, is geen probleem als de kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, en scholen en samenwerkingsverbanden goed communiceren met de ouders.

NRO verbindt jeugd(zorg) en onderwijs op congres Jeugd in Onderzoek

Op 24 mei vond het jaarlijkse congres voor de jeugdsector plaats: Jeugd in onderzoek. Dit jaar sloot NRO voor het eerst aan bij de organisatie. Net als met andere initiatieven, probeert het NRO op deze manier de verbinding tussen onderzoek naar jeugd en onderzoek naar onderwijs te versterken. Op steeds meer plaatsen ontstaat de verbinding tussen disciplines die zich richten op de jeugd. Gescheiden werelden van bijvoorbeeld jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en onderwijs ontmoeten elkaar en merken dat dezelfde dilemma’s en uitdagingen leven.

PIAAC 2018-2023 van start: internationaal onderzoek naar vaardigheden van volwassenen

Taal- en rekenvaardigheden en probleemoplossend vermogen zijn onmisbaar voor het begrijpen, analyseren en gebruiken van informatie. Om online aankopen te doen, om te communiceren met school, werk of overheid, om financiële producten te vergelijken of om onderscheid te maken tussen feiten en meningen. In 2018 start PIAAC: een internationaal OECD-onderzoek dat deze vaardigheden bij volwassenen in kaart brengt.

NRO-subsidie voor uitvoering PISA 2021 naar dr. Martina Meelissen (Universiteit Twente)

Dr. M.R.M. (Martina) Meelissen (Universiteit Twente) zal het Nederlandse aandeel uitvoeren van het Programme for International Student Assessment (PISA) 2021. Doel van dit grootschalige internationaal vergelijkend onderzoek is na te gaan hoe jongeren in verschillende landen zijn voorbereid op hun rol als zelfstandig burger en welke veranderingen zich daarbij de voorbije jaren hebben voorgedaan. Voor PISA 2021 is het hoofddomein wiskunde, met als innovatief domein creatief denken.

Verslag bijeenkomst NRO & BAB

Op woensdag 30 mei hebben de Beroepsvereniging Academische Basisschooldocenten (BAB) en het NRO een bijeenkomst georganiseerd. Samen met onderzoekers van NRO-projecten gingen de leden van BAB in gesprek.

Betere prestaties met minder les?

Excellente leerlingen die de keuze krijgen om in plaats van bepaalde lesuren zelfstandig te werken aan projecten die ze zelf hebben gekozen, scoren hogere cijfers op de middelbare school dan leerlingen die deze keus niet krijgen. Dit concludeert Ferry Haan in zijn onderzoek naar excellentiebeleid in het voortgezet onderwijs. Hij promoveert 6 juni aan de Universiteit van Amsterdam.

Talis 2018 – Behaalde respons Nederland

Het veldwerk voor Talis 2018 (Teaching and learning international survey van de OESO) is inmiddels afgerond. In het voortgezet onderwijs is de responsvereiste van 75% om opgenomen te worden in de internationale analyses en rapportage (ruim) gehaald, in het basisonderwijs helaas niet.

Deel anti-pestprogramma’s effectief

Vier anti-pestprogramma’s dringen pesten daadwerkelijk terug, blijkt uit dit onderzoek naar de effectiviteit van anti-pestprogramma’s. Binnen dit project zijn ook de leerlingen zelf bevraagd over pesten en gepest worden. “Leerlingen bleken meer gepest te worden dan gedacht. Meer ook dan dat zij vertelden aan leerkrachten en ouders.” Het blijkt dus essentieel om het de kinderen zelf te vragen als de school pesten in kaart wil brengen.

7 juni: Kom naar de informatie- en netwerkbijeenkomst NWA-route Jeugd

Op 24 mei wordt de eerste NWA-brede call gepubliceerd, waarin het mogelijk is om onderzoeksvoorstellen in te dienen. Tijdens de feestelijke lancering van het NWA programma was de boodschap duidelijk: durf grote vragen aan te pakken en doe het samen. Om dit te vergemakkelijken voor het thema jeugd is er een informatie- en netwerkbijeenkomst van de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs op 7 juni in de Jaarbeurs MeetUp in Utrecht.

Comeniusnetwerk van start – Onderwijsvernieuwers gaan van elkaar leren

Vandaag gaat het Comeniusnetwerk in het bijzijn van minister Ingrid van Engelshoven van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van start. Dat is een nieuw platform voor docenten aan universiteiten en hogescholen die zich inzetten voor innovatie in het hoger onderwijs. Het netwerk, dat is ondergebracht bij de KNAW, zal een ontmoetingsplaats zijn om ervaringen en ideeën uit te wisselen.