NRO-blog

Dit blog wordt vanaf oktober 2016 niet meer alleen bijgehouden door NRO-directeur Jelle Kaldewaij maar door een keur aan NRO-medewerkers.

Kennisinfrastructuur voor het MBO: versnippering tegengaan

In ScienceGuide verscheen een behartenswaardig artikel van Marc van der Meer en Ellen Verheijen over de behoefte om de kennisinfrastructuur in het beroepsonderwijs te versterken. Daarin wordt de suggestie gewekt als zou het NRO versnippering in de hand werken. Hier wil ik graag op reageren vanuit twee perspectieven: 1) effecten van het uitzetten van calls in competitie, en 2) maatregelen om versnippering tegen te gaan.

Samenwerken aan onderzoek: leuk en belangrijk, maar hoe dan!?

Onderzoek door leraren, met begeleiding van onderzoekers: hoe werkt dat? In de pilot Werkplaatsen Primair Onderwijs kunnen de betrokkenen daar al ruim een jaar lang over meepraten. Zowel de leerkrachten als de onderzoekers blijken er veel van op te steken: enthousiasme, nieuwe inzichten, een gedeelde taal. Spannende samenwerking, die niet vanzelf gaat.

Waarom onderwijsonderzoek geen chiazaadje is

Het was fijn geweest als wetenschap kant-en-klare antwoorden zou hebben. Zo werkt het alleen niet. Bij dringende vragen vanuit de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid is dat soms een lastige boodschap. Ik zie dit ook terug bij het NRO-programma over de Lerarenagenda.

Aandacht voor “Gelijke Kansen”

Niet alle leerlingen en studenten krijgen de kans het onderwijs te volgen dat bij hun niveau past. Zo lopen kinderen met laagopgeleide of armere ouders meer kans een lager advies te krijgen dan hun Cito-score, dan kinderen met hoogopgeleide of rijke ouders. Die laatste kinderen krijgen vaker een hoger advies dan hun Cito-score uitwijst. Hoe kunnen we leerlingen van verschillende komaf toch dezelfde kansen geven om hun talenten ten volle te ontplooien?

Open access voor leraren

Het streven van het Nationaal Plan Open Science is dat in 2020 alle wetenschappelijke literatuur vrij bereikbaar is. Het NRO vindt het belangrijk om ook in de tussenliggende periode tot aan 2020 te bezien wat er aan mogelijkheden zijn om zoveel mogelijk open access voor leraren bereikbaar te maken.

Hoe we onderwijs en onderzoek weer bij elkaar kunnen brengen

Voor het Nederlandse onderwijsonderzoek dreigt een impasse. Te hoge onderzoeksdruk voor scholen. Te weinig relevante data voor onderzoekers, beleidsmakers en scholen zelf. Hoe kom je daaruit? Allereerst door de scholen minder te belasten met onderzoeken. En ten tweede door scholen van relevante onderzoeksresultaten te voorzien. Met deze uitgangspunten gaat dan ook in 2017 het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs aan de slag.

We verbinden ons suf

Jeukwoorden. In NRC-Handelsblad schrijft Japke Bouma er wekelijks een column over. ‘In onze hybride organisatiestructuur anticiperen we volgens een structurele fast forward werkwijze aan het implementeren van een robuuste visie richting de toekomst.’ Dat soort formuleringen.

De 4 tips van Pedro de Bruyckere om onderwijsmythes te herkennen

Bezoekers aan het Lerarencongres van de OnderwijsCoöperatie konden zaterdag, naast alle kleinere workshops, ook genieten van een lesje ‘mythes ontkrachten’ door Pedro De Bruyckere. Met enkele recente voorbeelden illustreerde hij allereerst hoeveel onderwijsmythes er in omloop zijn. Het goede nieuws dat hij vervolgens bracht: met een beetje gezond verstand en De Bruyckeres vierstappenplan kan elke leraar zich hiertegen wapenen.

“CPB zit ernaast, of NRO doet zijn werk niet goed”: een rare keuze

Sommige conclusies in het CPB-rapport Kansrijk Onderwijsbeleid hebben tot flinke discussies geleid. Stevige kritiek werd geuit door Herman van de Werfhorst en Thijs Bol aan de hand van het voorbeeld: ‘homogene groepen in het basisonderwijs zijn beter’. Ferry Haan legt in zijn blogpost op Didactiefonline een relatie met het werk van het NRO en betrekt de stelling dat ófwel het CPB te weinig profiteert van inzichten die het onderzoek van het NRO oplevert ófwel dat het NRO inferieur onderzoek subsidieert. Dit is een onjuiste tegenstelling die om een reactie vraagt.