NRO-nieuws

Ambities op terrein open science in stroomversnelling

Op 9 februari 2017 overhandigde NWO, samen met 9 andere partijen, het Nationaal Plan Open Science aan staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het plan is een volgende stap in het realiseren van vrije toegang tot alle wetenschappelijke artikelen en optimaal hergebruik van onderzoeksdata.

Nu aanvragen voor Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA)

Het NRO lanceert een call for proposals voor het ‘Project Onderwijs-Arbeidsmarkt’ (POA) (2018-2026). De ministeries van OCW, EZ, BZK en SZW willen hier budget voor beschikbaar stellen. Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van onderzoek betreffende het POA in de jaren 2018-2019.

NRO-subsidie voor onderzoek naar de kennis van exacte vakken onder basisschoolleerlingen

De Universiteit Twente zal de Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) in 2019 in Nederland uitvoeren. UT-onderzoekers toetsen daarin de kennis van leerlingen in het basisonderwijs in de exacte vakken, met behulp van een internationale TIMSS-toets voor het basisonderwijs. Nederland is een van de bijna 60 landen die deelnemen aan het grootschalige internationaal […]

Vooraankondiging call ‘Project Onderwijs-Arbeidsmarkt’

Het NRO verwacht in februari 2017 een call for proposals te lanceren voor het ‘Project Onderwijs-Arbeidsmarkt’ (POA). De ministeries van OCW, EZ, BZK en SZW stellen hier naar verwachting budget voor beschikbaar. Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van onderzoek betreffende het POA in de jaren 2018-2019.

Peilingsonderzoeken schooljaar 2017-2018

Onder de naam Peil.onderwijs voert de Inspectie van het Onderwijs regie over de peilingsonderzoeken in het primair onderwijs. Peilingsonderzoek brengt in kaart wat leerlingen kennen en kunnen; het gaat om kennisvaardigheden en houding en kan zowel het leerproces als het leerresultaat betreffen. Het biedt in de volle breedte zicht op resultaten, ontwikkelingen in resultaten en resultaten in relatie tot het onderwijsleerproces (aanbod, tijd en kwaliteit).

Onderzoek naar samenwerking scholen en onderzoekers in werkplaatsen en andere vormen

Wanneer en waardoor zijn (regionale) samenwerkingsverbanden voor onderwijs en onderzoek effectief? En wat valt hiervan te leren voor het inrichten van een landelijke kennisinfrastructuur? Deze vragen worden de komende twee jaar beantwoord door onderzoekers van Oberon en de Universiteit Utrecht, onder leiding van Ton Klein (Oberon). Zij betrekken hierbij ook de onlangs gestarte ‘werkplaatsen onderwijsonderzoek’ in het primair onderwijs.

Bestuursoverdracht NWO per 1 oktober 2016

Het huidige NWO-bestuur draagt per 1 oktober 2016 de bestuursverantwoordelijkheid over aan prof. dr. Stan Gielen (de nieuwe voorzitter) en drs. Caroline Visser (portefeuillehouder bedrijfsvoering en financiën). Zij vormen het Algemeen Bestuur totdat de nieuwe Raad van Bestuur in zijn geheel per 1 januari 2017 aantreedt. Dit in het kader van de transitie naar een nieuw NWO.

NRO kent subsidie toe voor evaluatie vernieuwing vmbo

Een consortium onder leiding van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) gaat de evaluatie van de vernieuwing van het vmbo uitvoeren. De onderzoekers gaan na hoe scholen de vernieuwing van het vmbo invoeren, tot welke resultaten dat leidt en in hoeverre de vernieuwingsdoelstellingen van het ministerie van OCW daarmee worden bereikt.

Nu aanvragen mogelijk voor ‘Bewegen en leerprestaties’ in vo en mbo

De NRO-ronde ‘Bewegen en leerprestaties’ staat nu open voor aanvragen. Consortia van onderzoekers van instellingen die reeds onderzoek doen naar dit onderwerp, kunnen tot 10 december 2014 (12:00 uur) een aanvraag indienen. Met dit onderzoek wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap antwoord op de vraag of er een causale relatie is tussen bewegen op school en leerprestaties. Er zijn aanwijzingen, maar nog geen harde bewijzen, dat bewegen invloed heeft op cognitieve onderwijsprestaties, zoals op het terrein van taal en rekenen, verzuim en schooluitval.

Nu aanvragen voor beleidsgericht onderwijsonderzoek

Tot 17 mei 2016, 14:00 uur, kunnen voorstellen worden ingediend voor tweejarig beleidsgericht onderwijsonderzoek. Het is verplicht om daarvoor eerst een intentieverklaring in te dienen; dit kan tot 26 april, 14.00 uur. Het onderzoek moet aansluiten bij twee thema’s uit het NRO-onderzoeksprogramma 2016-2019.

Evaluatiecommissie spreekt zich uit over het NRO

Een onafhankelijke evaluatiecommissie heeft vastgesteld dat het NRO de afgelopen drie jaar sinds haar oprichting voortvarend van start gegaan is. Ook is de commissie van mening dat het NRO een belangrijke verbindende factor aan het worden is tussen onderzoeksveld en onderwijspraktijk. De commissie formuleerde tevens een aantal aanbevelingen voor het regieorgaan.

NRO kent onderzoek toe naar leer- en werkomstandigheden van leraren

Onderzoeksbureaus Ecorys en MOOZ gaan samen met de Erasmus Universiteit
de Teaching and Learning International Survey (TALIS) in 2018 in Nederland uitvoeren. Ze zullen de leer- en werkomstandigheden onderzoeken van leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en hun schoolleiders. Nederland is één van de meer dan 40 landen wereldwijd die deelnemen aan het grootschalige internationaal vergelijkend onderzoek op dit terrein.

Kennisrotonde zoekt partners

Begin 2016 lanceert het NRO een nationaal loket voor vragen uit en over het onderwijs; de Kennisrotonde. Voor het opzetten van de Kennisrotonde zoekt het NRO partners – soortgelijke vraaggedreven onderwijsinitiatieven, kennismakelaars, onderwijsexperts en uitvoerders van onderzoeksopdrachten. Hieronder leest u welke partners wij zoeken en hoe geïnteresseerden hun interesse kenbaar kunnen maken.

Van ‘zo snel mogelijk’ naar ‘direct’ Open Access

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) – en daarmee ook het NRO – scherpt per 1 december 2015 haar subsidievoorwaarden op het gebied van Open Access aan. Dit betekent dat alle publicaties die voortkomen uit een ‘call for proposals’ die het NRO na deze datum openstelt, op het moment van publicatie direct openbaar toegankelijk moeten zijn.

Kennisrotonde vanaf 2016 open

Begin 2016 lanceert het NRO een nationaal loket voor vragen uit en over het onderwijs; de kennisrotonde. Het nieuwe loket voorziet in de behoefte van onderwijsprofessionals om op snelle wijze kennis te nemen van wetenschappelijke onderzoek relevant voor het onderwijs. Door de vragen en antwoorden digitaal te verzamelen ontstaat een actuele kennisbank toegankelijk voor alle onderwijsprofessionals in Nederland.

19 november: Pump Your Career

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) organiseren op 19 november weer Pump your Career, het driejaarlijkse evenement waarop talent- en carrièreontwikkeling voor vrouwen in de wetenschap centraal staan. Deelname kost € 75,- inclusief workshop(s), lunch en borrel . De voertaal is Engels.

NRO-subsidie voor uitvoering PISA 2018 naar dr. Martina Meelissen (Universiteit Twente)

Dr. M.R.M. (Martina) Meelissen (UT) zal het Nederlandse aandeel uitvoeren van het Programme for International Student Assessment (PISA) 2018. Dit grootschalige internationaal vergelijkend onderzoek gaat na hoe jongeren in verschillende landen zijn voorbereid op hun rol als zelfstandig burger en welke veranderingen zich daarbij de voorbije jaren hebben voorgedaan. Voor PISA 2018 is het hoofddomein leesvaardigheid, met als extra component ‘wereldburgerschap’. Voor PISA worden in zes weken tijd data verzameld onder ruim 6.000 leerlingen.

NRO kent zeventien overzichtsstudies subsidie toe

Met NRO-subsidie gaan 17 overzichtsstudies van start: kortlopende, verkennende studies naar onderwerpen die voor de onderwijspraktijk van belang zijn en waar nog geen actuele overzichtsartikelen van bestaan. Voor het eerst onderscheidde het NRO in deze ronde drie typen overzichtsstudies: wetenschappelijke reviews, thematische overzichtsartikelen en case reports. De laatste twee bieden de mogelijkheid om ook niet-wetenschappelijke bronnen te betrekken in het overzicht van kennis over het onderwijs.