NRO-nieuws

Nu indienen voor praktijkgericht onderzoek naar het hoger onderwijs

Het is tot 15 maart mogelijk om een intentieverklaring in te dienen voor onderzoeksprojecten gericht op de onderwijspraktijk van het hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs in Nederland. Er worden concrete inzichten en producten voor de onderwijspraktijk verwacht. De belangrijkste gebruikers van de resultaten van de praktijkgerichte projecten zijn professionals in de onderwijspraktijk. Thema’s 2018 […]

Draag bij aan versterking Praktijkgericht Onderwijsonderzoek: deel 2

Wat is nodig om de impact van het praktijkgerichte onderwijsonderzoek te versterken: impact op enerzijds de professionalisering van lerarenteams en leraren in opleiding, en anderzijds op de wetenschappelijke kennisbasis? Deze vraag stelden Regieorgaan SIA en het NRO in december/januari in een digitale consultatie. In totaal werden 473 aanbevelingen gegeven door 304 onderzoekers, leraren en lerarenopleiders, ongeveer gelijk […]

Werkplaatsen onderwijsonderzoek in het MBO

Het ministerie van OCW stelt financiering beschikbaar voor een pilot met twee werkplaatsen onderwijsonderzoek in het MBO. Deze werkplaatsen zijn een samenwerking tussen één of meer mbo-instellingen, universiteiten en hogescholen, waarbij zij gezamenlijk bepalen waarnaar onderzoek wordt uitgevoerd en hoe dit wordt opgezet.

Terugblik op het derde NRO-congres voor onderwijs en onderzoek

Met 500 enthousiaste bezoekers kijkt het NRO terug op een geslaagde derde editie van het congres ‘Samen op expeditie!’ voor onderwijs en onderzoek. De dag wordt georganiseerd voor iedereen met interesse in de combinatie van onderwijs en onderzoek. Er is ruimte voor kennisdeling, inspiratie én goede gesprekken. Een deel van het programma werd dit jaar vastgelegd […]

2,5 miljoen uit NWA-Startimpuls voor themaprogramma ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’

Het themaprogramma ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’ ontvangt 2,5 miljoen euro uit de Startimpuls Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Een breed samengesteld consortium onder leiding van prof. dr. Monique Volman (UvA)  geeft hiermee invulling aan de NWA-Route ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’. Het NRO was het afgelopen jaar nauw betrokken bij het opstellen van het themaprogramma.

NRO zoekt leraren uit vo en mbo voor Klankbordgroep van leraren

Het NRO werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek te verbeteren. Om mede richting te geven aan de uitvoering van het beleid heeft het NRO in 2017 een klankbordgroep ingesteld met leraren uit het po, (v)so, vo, mbo en ho. Op dit moment zoeken wij 2 leraren uit het vo en 1 leraar uit het mbo.

36 consortia mogen idee voor kortlopend praktijkgericht onderzoek verder uitwerken

Binnenkort gaan 36 consortia van start om hun idee voor een kortlopend praktijkgericht onderzoeksproject verder uit te werken tot een volledig onderzoeksvoorstel. Zij ontvangen daarvoor financiering van het NRO. Hiermee wil het NRO consortia meer gelegenheid geven om de samenwerking rondom praktijkgericht onderzoek goed op te zetten. De beste uitgewerkte voorstellen ontvangen in de 2e […]

Verkenning datagedreven onderwijsonderzoek biedt aanknopingspunten voor vervolgonderzoek

Op verzoek van een expertgroep met partijen uit onderwijs en beleid, heeft het NRO een verkenning laten uitvoeren naar datagedreven onderwijsonderzoek. De Universiteit Twente geeft in deze verkenning een overzicht van beschikbare data en de mogelijkheden van datagedreven onderwijsonderzoek, en schetst de technische, juridische en ethische aspecten en paradoxen.

NRO zoekt medewerker Kennisbenutting

Het NRO is op zoek naar een medewerker Kennisbenutting. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het vertalen en verspreiden van resultaten uit NRO-onderzoek naar de onderwijspraktijk. Gezien onze doelgroepen zoeken we een collega die ervaring heeft in de onderwijspraktijk. De uiterste reactiedatum is maandag 22 mei. Bekijk de volledige vacaturetekst op de website van NWO, waar […]

Tien onderwijsinnovatieprojecten in het hoger onderwijs van start in 2017

Tien docenten gaan hun visie en plannen voor onderwijsvernieuwing in het hoger onderwijs waarmaken. Dit doen zij met een Comenius Teaching Fellow-beurs van 50.000 euro, waarmee ze in hun eigen onderwijs een kleinschalige innovatie en verbetering kunnen doorvoeren. De tien projecten die dit jaar starten zijn gericht op het bevorderen van gelijke kansen voor alle studenten in het hoger onderwijs.

Binnenkort open voor aanvragen: ‘onderzoek naar vijf innovatiecentra vve’

Binnenkort opent het NRO een call for proposals voor ‘onderzoek naar vijf innovatiecentra vve’. Tot 9 mei 2017, 14:00 uur, is het mogelijk onderzoeksvoorstellen in te dienen voor ‘onderzoek naar vijf innovatiecentra vve’. Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van onderzoek naar vijf innovatiecentra vve. Ieder innovatiecentrum bestaat uit een gemeente en voorscholen, eventueel aangevuld met overige instellingen.

Ambities op terrein open science in stroomversnelling

Op 9 februari 2017 overhandigde NWO, samen met 9 andere partijen, het Nationaal Plan Open Science aan staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het plan is een volgende stap in het realiseren van vrije toegang tot alle wetenschappelijke artikelen en optimaal hergebruik van onderzoeksdata.

Nu aanvragen voor Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA)

Het NRO lanceert een call for proposals voor het ‘Project Onderwijs-Arbeidsmarkt’ (POA) (2018-2026). De ministeries van OCW, EZ, BZK en SZW willen hier budget voor beschikbaar stellen. Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van onderzoek betreffende het POA in de jaren 2018-2019.

NRO-subsidie voor onderzoek naar de kennis van exacte vakken onder basisschoolleerlingen

De Universiteit Twente zal de Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) in 2019 in Nederland uitvoeren. UT-onderzoekers toetsen daarin de kennis van leerlingen in het basisonderwijs in de exacte vakken, met behulp van een internationale TIMSS-toets voor het basisonderwijs. Nederland is een van de bijna 60 landen die deelnemen aan het grootschalige internationaal […]

Vooraankondiging call ‘Project Onderwijs-Arbeidsmarkt’

Het NRO verwacht in februari 2017 een call for proposals te lanceren voor het ‘Project Onderwijs-Arbeidsmarkt’ (POA). De ministeries van OCW, EZ, BZK en SZW stellen hier naar verwachting budget voor beschikbaar. Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van onderzoek betreffende het POA in de jaren 2018-2019.

Peilingsonderzoeken schooljaar 2017-2018

Onder de naam Peil.onderwijs voert de Inspectie van het Onderwijs regie over de peilingsonderzoeken in het primair onderwijs. Peilingsonderzoek brengt in kaart wat leerlingen kennen en kunnen; het gaat om kennisvaardigheden en houding en kan zowel het leerproces als het leerresultaat betreffen. Het biedt in de volle breedte zicht op resultaten, ontwikkelingen in resultaten en resultaten in relatie tot het onderwijsleerproces (aanbod, tijd en kwaliteit).

Onderzoek naar samenwerking scholen en onderzoekers in werkplaatsen en andere vormen

Wanneer en waardoor zijn (regionale) samenwerkingsverbanden voor onderwijs en onderzoek effectief? En wat valt hiervan te leren voor het inrichten van een landelijke kennisinfrastructuur? Deze vragen worden de komende twee jaar beantwoord door onderzoekers van Oberon en de Universiteit Utrecht, onder leiding van Ton Klein (Oberon). Zij betrekken hierbij ook de onlangs gestarte ‘werkplaatsen onderwijsonderzoek’ in het primair onderwijs.

Bestuursoverdracht NWO per 1 oktober 2016

Het huidige NWO-bestuur draagt per 1 oktober 2016 de bestuursverantwoordelijkheid over aan prof. dr. Stan Gielen (de nieuwe voorzitter) en drs. Caroline Visser (portefeuillehouder bedrijfsvoering en financiën). Zij vormen het Algemeen Bestuur totdat de nieuwe Raad van Bestuur in zijn geheel per 1 januari 2017 aantreedt. Dit in het kader van de transitie naar een nieuw NWO.

NRO kent subsidie toe voor evaluatie vernieuwing vmbo

Een consortium onder leiding van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) gaat de evaluatie van de vernieuwing van het vmbo uitvoeren. De onderzoekers gaan na hoe scholen de vernieuwing van het vmbo invoeren, tot welke resultaten dat leidt en in hoeverre de vernieuwingsdoelstellingen van het ministerie van OCW daarmee worden bereikt.

Nu aanvragen mogelijk voor ‘Bewegen en leerprestaties’ in vo en mbo

De NRO-ronde ‘Bewegen en leerprestaties’ staat nu open voor aanvragen. Consortia van onderzoekers van instellingen die reeds onderzoek doen naar dit onderwerp, kunnen tot 10 december 2014 (12:00 uur) een aanvraag indienen. Met dit onderzoek wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap antwoord op de vraag of er een causale relatie is tussen bewegen op school en leerprestaties. Er zijn aanwijzingen, maar nog geen harde bewijzen, dat bewegen invloed heeft op cognitieve onderwijsprestaties, zoals op het terrein van taal en rekenen, verzuim en schooluitval.