Onderzoeksresultaten

Capaciteiten van autochtone achterstandsleerling nog onbenut: multi-aanpak gewenst

Autochtone achterstandsleerlingen hebben nog voldoende potentieel in zich om betere onderwijsresultaten te kunnen behalen. Een combinatie van maatregelen zou deze kinderen daarbij kunnen helpen. Behalve dat autochtone achterstandsleerlingen lagere cognitieve capaciteiten hebben, spelen vooral lage verwachtingen van de leerkracht een rol, evenals lage betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs.

Leeromgeving van invloed op de motivatie voor school

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is de leeromgeving van invloed op hun motivatie voor school. En motivatie is weer een belangrijke voorwaarde voor succes. De motivatie gaat omhoog bij docent-leerlinginteracties die ondersteunend zijn aan de basisbehoeftes van leerlingen aan autonomie, competentie en betrokkenheid. Dit concludeert Kim Stroet in haar onderzoek, waarop zij hoopt te promoveren op donderdag 16 oktober aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Leespotentieel meertalige vmbo-leerlingen belemmerd door beperktere woordenschat

Het sombere beeld dat leerlingen in het vmbo niet leren lezen en schrijven verdient bijstelling. Vooral vorderingen van meertalige leerlingen zijn beter dan gedacht. Mogelijk wordt de realisatie van hun potentieel belemmerd door hun beperkte woordenschat. Dit blijkt uit NRO-onderzoek uitgevoerd aan de Universiteit van Amsterdam door Roel van Steensel (heden Erasmus Universiteit Rotterdam).

Hoe leerkrachten hun leerlingen kunnen motiveren

Recente berichten in de media wezen weer op het gebrek aan motivatie bij Nederlandse leerlingen. Hierin worden de leerkrachten vaak aangewezen als degenen die de leerlingen moeten motiveren of gemotiveerd moeten houden. Veel docenten worstelen met de vraag wat ze hieraan kunnen doen. Arnout Prince deed hier onderzoek naar en hoopt hierop te promoveren aan de RUG op 26 juni a.s. Prince concludeert dat het langdurige positieve effecten op de motivatie van leerlingen heeft als leerkrachten samenwerken om een zo goed mogelijke pedagogische interactie met leerlingen te bewerkstelligen en als die leerkrachten daarin gesteund worden door onder meer de schooldirectie.

Minder zelfoverschatting door leerlingen mogelijk bij leren

Veel leerlingen overschatten tijdens het leren de mate waarin ze de leerstof al beheersen. Als ze zichzelf daarin beter kunnen beoordelen, leren ze effectiever en dit heeft een positief effect op leeruitkomsten. Docenten kunnen op verschillende manieren helpen de ‘metacognitieve vaardigheden’ van leerlingen te optimaliseren. Dit blijkt uit het onderzoek van NWO-onderzoeker Mariëtte van Loon […]

Wat samenwerkend leren effectief maakt

Leerlingen goed voorbereiden op samenwerken, zorgen dat ze positief van elkaar afhankelijk zijn en ze gericht ondersteunen met leermiddelen. Dit zijn de succesfactoren voor samenwerkend leren. PROO-onderzoeker Jeroen Janssen (Universiteit Utrecht) deed literatuuronderzoek naar interactieprocessen tussen leerlingen die samen aan een taak werken.

Kwaliteit en curriculum van voorschoolse opvang en educatie in Nederland

Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven moeten hun educatieve kwaliteit nog verder verhogen om de doelen van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) uit 2010 te realiseren. De verschillen tussen de twee worden kleiner: de educatieve kwaliteit is nu in peuterspeelzalen hoger dan in de kinderopvang, maar het aantal kinderdagverblijven met een VVE-programma groeit wel.

Nieuwe media kunnen grotere rol spelen bij lees- en schrijf-ontwikkeling leerlingen

Het onderwijs moet leerlingen stimuleren nieuwe media meer te gebruiken op manieren waarmee ze minder vertrouwd zijn. Zo kunnen nieuwe media een grotere rol spelen in de ontwikkeling van de geletterdheid die leerlingen voor school nodig hebben. Dit concludeert NWO-onderzoeker Claudia van Kruistum in haar onderzoek naar media-gebruik voor buitenschoolse lees- en schrijfactiviteiten van leerlingen. Zij hoopt hierop te promoveren op 19 december aan de Universiteit Utrecht.

Scholen kunnen meer doen tegen sociale ongelijkheid

Nederlandse scholen zouden leerlingen onder meer individueler moeten ondersteunen in het maken van keuzes in hun schoolloopbaan om sociale ongelijkheid op latere leeftijd te voorkomen. Dit concludeert NWO-onderzoeker Charlotte Büchner in haar onderzoek naar de relatie tussen onderwijs en sociale verschillen. Zij hoopt hierop te promoveren op 11 december aan de Universiteit Maastricht.

Ouderbetrokkenheid thuis is effectiever dan ouderbetrokkenheid op school

Van alle vormen van betrokkenheid van ouders bij de school, levert dat wat ouders thuis doen en laten rond school de grootste bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Aanzienlijk minder groot is het effect van ouderbetrokkenheid op school en het contact tussen ouders en leraren. Leraren kunnen wel meer doen om de ouderbetrokkenheid te verhogen. Dit blijkt uit een NWO-studie van onderwijsonderzoeker Eddie Denessen (Radboud Universiteit Nijmegen) en zijn team.

Grootte school heeft vooral invloed op kosten

De grootte van scholen heeft nauwelijks effect op de leerprestaties van leerlingen. Ook de invloed op bijvoorbeeld de sociale cohesie op school, betrokkenheid van leerlingen en leraren en ouderparticipatie is nauwelijks aantoonbaar. Wel aangetoond is dat grote scholen verhoudingsgewijs goedkoper zijn. Dit blijkt uit een NWO-studie door onderwijsonderzoeker Hans Luyten (Universiteit Twente) en zijn team.

PROO-onderzoek op AERA, San Francisco

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Educational Research Association (27 april – 1 mei), deze keer in San Francisco, presenteren zoals gebruikelijk enkele PROO-onderzoekers recente onderzoeksresultaten. Prof. Karin Sanders, verbonden aan de Universiteit Twente en aan de Australian School of Business (University of New South Wales in Sydney), presenteert met haar team de voorlopige […]