Comenius Teaching Fellow-beurs van 50.000 euro voor 38 docenten

Het NRO kent namens het ministerie van OCW 38 bevlogen docenten een Comenius Teaching Fellow-beurs van 50.000 euro toe. Hiermee kunnen zij in hun eigen onderwijs een kleinschalige innovatie doorvoeren. De 38 nieuwe Teaching Fellows treden toe tot het ComeniusNetwerk van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen tijdens het Comenius Festival op 6 juni 2019.

Comeniusprogramma

Het Comeniusprogramma wordt uitgevoerd door het NRO en stelt docenten in staat om hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen en doordat zij worden opgenomen in het ComeniusNetwerk kunnen zij zich samen met andere onderwijsvernieuwers inzetten voor de verbetering van het hoger onderwijs.

De komende jaren zal het Comeniusprogramma uitgroeien tot een programma dat jaarlijks een breed scala aan onderwijsinnovaties mogelijk maakt. Door excellent en bevlogen docentschap zichtbaar te waarderen, wil de overheid nadrukkelijk ook een bijdrage leveren aan meer gevarieerde carrières van docenten en onderzoekers op hogescholen en universiteiten.

Binnen het Comeniusprogramma zijn er drie soorten beurzen. Per beurs gelden verschillende eisen aan het dienstverband, de positie en de ervaring van de hoofdaanvrager.

  • Teaching Fellows, voor een innovatie binnen één cursus of onderwijsonderdeel (50.000 euro)
  • Senior Fellows, voor innovatie binnen een gehele opleiding (100.000 euro)
  • Leadership Fellows, voor een innovatie gericht op één of meerdere faculteiten, of een hele instelling (250.000 euro)

Thema’s

Er kon in deze ronde ingediend worden voor de volgende thema’s:

  • International classroom
  • Slimmer en beter leren met ICT
  • Aandacht voor studentenwelzijn
  • Vrije thema De Waarde(n) van weten

» U vindt hieronder een beschrijving van de toegekende Comenius Teaching Fellow-beurzen, alfabetisch gerangschikt op achternaam van de aanvrager.
» U vindt hieronder een beschrijving van de toegekende Comenius Teaching Fellow-beurzen, alfabetisch gerangschikt op thema.

Lijst gesorteerd op alfabet

A

Aldea, A.I. (UT)
Grading Automation using Machine Learning
Het beoordelen van academische capaciteiten van studenten zou zowel het leerproces moeten stimuleren (formatieve beoordeling) als hun kennis en vaardigheden moeten evalueren (summatieve beoordeling). Bij het tijdrovende beoordelen van open vragen is dat lastig te realiseren. Om dit te ondervangen, werkt de UT aan toepassing van machine learning-technologie. Zo zouden algoritmen leraren kunnen ondersteunen bij het beoordelen van open vragen. Studenten kunnen zichzelf testen door een quiz met open vragen.

B

Berg, W.M.F.E. van den (HAN)
Rethinking Education in an International Context
Internationale ervaringen tijdens de opleiding openen de geest en stimuleren het kritisch denken. In samenwerking met partnerinstellingen in de VS, China en Chili ontwikkelt de HAN een onderzoeksmodule voor studenten van lerarenopleidingen. Studenten werken in internationale groepen aan een onderzoekstaak, in een virtueel klaslokaal dat is opgezet als e-learningomgeving. Ze sluiten de taak af met een gezamenlijke presentatie.

Bergwerff, C.E. (UL)
Trainen van complexe gespreksvaardigheden door virtual reality
Voor studenten Pedagogische Wetenschappen is het belangrijk om gespreksvaardigheden aan te leren. Deze vaardigheden helpen hen gesprekken te voeren met ouders en jongeren. Innovatie van het onderwijs door middel van virtual reality biedt studenten de mogelijkheid om ervaring met complexe gesprekken op te doen. Doel is om in een digitale omgeving complexe gesprekssituaties na te bootsen, waarbij de student aan het gesprek deelneemt vanuit het perspectief van een pedagoog.

Bogenrieder, I.M. (EUR)
Studentwelzijn Groepscoach Applicatie
Groepswerk is een uitdaging voor het persoonlijk welzijn door de complexe interacties die plaatsvinden. Een ‘groepsbarometer’ ondersteunt het individuele welzijn, creëert bewustwording en maakt problemen bespreekbaar. Onderdeel van de groepsbarometer is een applicatie voor coaching van groepen op welzijn en dynamiek. Alle groepsleden vullen regelmatig vragenlijsten in over de groepsprestatie. Het dashboard voor studenten laat algemene prestatie-indicatoren zien. Het dashboard voor docenten geeft inzicht op individueel niveau binnen groepen.

Botman, S.J. (HvA)
My City-Your City. A comparison
Geïnspireerd door de ‘grote uitdagingen voor maatschappelijk werk’ van de American Academy of Social Work and Social Welfare werkt de HvA aan een nieuw bachelorprogramma. In het nieuwe curriculum voeren studenten samen onderzoek uit, dat innovatief denken en het ontwikkelen van vaardigheden bevordert. Studenten doen kennis op over de Nederlandse en over de internationale context, met als belangrijke thema’s migratie, culturele diversiteit en grensoverschrijdende sociale vraagstukken.

Bovenschen, N. (UU)
Ontwikkelen van een interdisciplinaire biomedische bachelor laboratorium cursus in synergie met gezondheidszorg
Studenten leren beter als ze hun kennis direct kunnen toepassen in een maatschappelijke of wetenschappelijke context. Translational Medicine is de (bio)medische wetenschap die zich bezighoudt met de vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar de patiënt en omgekeerd. Dit vereist een wisselwerking tussen biomedische wetenschappers, artsen, clinician-scientists en patiënten. Om deze samenwerking te realiseren, ontwikkelt de Faculteit Geneeskunde voor bachelorstudenten een curriculaire interdisciplinaire biomedische laboratorium keuzecursus, in een didactisch framewerk van op onderzoek gebaseerd leren.

Bradbury, F.R. (UvA)
Flipping the Physical Science Lab Course and making Critical Researchers
Traditionele universitaire practica natuurkunde zijn niet effectief in het aanleren van concepten. Als alternatief ontwikkelt de UvA een nieuw soort laboratoriumopleiding. De dure en ruimte innemende laboratoriumfaciliteiten worden vervangen door halfgeleidersensoren, bijvoorbeeld in mobiele telefoons, die gekoppeld zijn aan apps en open-source code voor data-analyse. Met krachtige detectoren op zak, biedt de wereld zichzelf aan als het studentenlaboratorium, met onbeperkte gegevens en ongefilterde feedback om hun onderzoeken te sturen.

C

Cour, E.L. La (VU)
Opening a Dialogue about Mental Health through Comics and Creative Writing
Het aantal studenten met geestelijke gezondheidsproblemen neemt toe. Creatief schrijven en tekenen kunnen een positieve invloed hebben op zelfbegrip en welzijn. Door studenten korte verhalen en stripverhalen te laten maken, onderzoeken studenten hun persoonlijke ervaringen met psychische problemen. Dat mogen eigen ervaringen zijn, of die van een vriend, familielid of literair personage. Zo ontstaat een veilige leeromgeving, waar studenten met elkaar over deze onderwerpen kunnen praten.

D

Dijck, G. van (UM)
Case Law Analytics
Om gebruik van technologie in het juridisch onderwijs te bevorderen, ontwikkelt de UM software die analyseert en visualiseert hoe rechterbeslissingen evolueren in de loop van tijd. Studenten kunnen door de jurisprudentie navigeren, clusters van beslissingen identificeren en patronen vinden die onbekend blijven bij traditionele methodieken. Tevens wordt een educatief softwareplatform gebouwd, geïntegreerd in bestaande juridische cursussen. Het is een hulpmiddel voor studenten om te leren werken met algoritmen voor het analyseren van rechtszaken.

F

Frijns, T. (UU)
Synchrony. An embodied approach to developing intercultural competence
In tegenstelling tot traditionele cognitieve benaderingen ontwikkelt de UU een trainingsmodule met behulp van een strategie, die de interculturele competentie van studenten vergroot. Daarbij wordt een inclusief en coöperatief klaslokaalklimaat gecreëerd. De module bevordert 21ste-eeuwse vaardigheden als interculturele communicatie en samenwerking, en leerprestaties in het algemeen van de internationale masterstudenten Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie.

G

Geessink, J. (HAN)
Peer Feedback in the International Classroom
De studentenpopulatie van de Arnhem Business School telt ongeveer 65 nationaliteiten. Tijdens hun eerstejaarsprojectwerk geven studenten feedback aan groepsleden. De manier waarop ze dat doen verschilt, mede door hun culturele achtergrond. Het geven van peerfeedback en het ontwikkelen van interculturele competenties doen een beroep op vergelijkbare vaardigheden. Dit maakt het geven van peerfeedback in een internationale groep een ideaal instrument om te leren. Daarnaast kweekt het nieuwsgierige professionals.

H

Haaren-ten Haken, T.M. van (Zuyd Hogeschool)
Slimmer leren klinisch redeneren: de online Script Concordance Test
Het is belangrijk dat zorgprofessionals, zoals verloskundigen, goed kunnen klinisch redeneren om keuzes te beargumenteren. Studenten vinden dat vaak lastig, omdat er niet altijd één antwoord is. Daarnaast kunnen professionals verschillen in hun opvattingen over een diagnose. Script Concordance Testing is een online programma met beroepsspecifieke casussen, waarbij studenten aangeven in welke mate zij het eens zijn met een voorgestelde diagnose of keuze. Hun antwoorden kunnen ze vergelijken met die van experts.

Hendrikse, H.P (Katholieke Pabo Zwolle)
Kansen voor wiskundetalenten op de pabo
Pabostudenten met een reken-wiskundetalent worden in hun studie onvoldoende uitgedaagd. De Katholieke Pabo Zwolle wil voor die groep onderwijsaanbod ontwikkelen dat toewerkt naar een hoger niveau. Geïnspireerd door de situative learning theory, waarin de sociale dialoog en argumentatieve zoektocht centraal staan, streeft de pabo ernaar dat de talentvolle reken-wiskundestudenten en de overige studenten zich kunnen blijven ontwikkelen. Daartoe maakt de docent gebruik van blended learning.

Hille, S. (HKU)
Scrum in het onderwijs
Studenten hebben bij groepswerk en projectonderwijs de neiging geen of te weinig verantwoordelijkheid te nemen. Wanneer de deadline in zicht is, gaan ze vaak pas hard aan het werk. Scrum is een methode waarmee studenten in korte periodes deelproducten opleveren, waar zij direct feedback op krijgen van docenten, medestudenten en opdrachtgevers. De korte doorloopperiode en de transparantie kunnen bijdragen aan het verbeteren van het leerproces en zelfregulatie van studenten.

L

Leyerzapf, H. (VU)
Doorbreek de stilte. Geneeskundestudenten maken verbindend theater over veiligheid en welbevinden
Veel geneeskundestudenten worden geconfronteerd met (seksuele) intimidatie en uitsluiting. Dit hangt samen met het normbeeld van de arts: wit, man, hoge sociaaleconomische achtergrond en heteroseksueel. Het is noodzakelijk dat studenten leren vooroordelen te vertalen naar open vragen, onveiligheid en uitsluiting te bespreken, en waarden, emoties en normen te benoemen. Door interactief theater ontwikkelen studenten met docenten, artsen en onderzoekers manieren om stiltes te doorbreken en competenties om te zorgen voor zichzelf en hun collega’s.

Lier, M.M.M. van (Fontys Hogeschool)
Impact First. Co-creation of real, international social enterprises in education
Alternatieve vormen van ondernemen groeien snel. Fontys Venlo is van mening dat zijn International Business-curriculum deze ontwikkeling moet weerspiegelen. Daarom zijn zij gestart met een pilot, waarbij studenten een sociale onderneming opzetten in samenwerking met Fontys’ universitaire partner in Zambia. Veel studenten vinden dat ondernemen over winst én over het creëren van sociale impact moet gaan. Het idee is om deze innovatieve educatieve module verder te ontwikkelen om internationale sociale ondernemingen te co-creëren.

M

Mulder, J.W. (Hogeschool Rotterdam)
Gezonde leefstijl door Introspective Design Thinking
De opleiding Communicatie en Multimedia Design van de Hogeschool Rotterdam is een beroepsgerichte ontwerpopleiding, die studenten een contextrijke leeromgeving biedt en hen uitdaagt bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Er is behoefte aan een nieuw reflectiemodel, een meer menscentrale werkhouding en meer studentenwelzijn. Daartoe wordt een didactisch onderwijsconcept ontwikkeld dat eerstejaarsstudenten leert empathischer te ontwerpen. Tevens leren ze te reflecteren en te acteren op cultureel-sensitieve factoren bij maatschappelijke vraagstukken.

Murchison, K.A. (UL)
The Open Medieval Editions by Students Project (TOMES)
Traditionele gedrukte bloemlezingen hebben veel voordelen voor het taalonderwijs. Maar ze kunnen onbetaalbaar zijn en de oplage is soms beperkt. Deze nadelen zijn te ondervangen door studenten – op basis van open access-publicaties – inleidingen naar middeleeuwse Engelse teksten te laten transcriberen, bewerken en schrijven. Studenten ontwikkelen redactionele vaardigheden en verwerven verschillende webvaardigheden. Voor de academische gemeenschap komen zo gratis toegankelijke leermiddelen ter beschikking.

N

Noort, E.E. van (Hogeschool Utrecht)
Fact-checking Reality. An experiential learning module
Cijfers, databestanden en statistieken zijn onderdeel van de dagelijkse routine op redacties. Veel studenten journalistiek hebben daar angst voor. In het onderwijsproject Fact-checking Reality biedt de HU die studenten een geïntegreerde en beroepsechte leeromgeving aan. Studenten leren in co-creatie met docenten en dataexperts uit de journalistiek data te ontsluiten over maatschappelijke vraagstukken. Studenten gaan ervaren hoe zij data kunnen gebruiken voor betrouwbare en aantrekkelijke verhalen.

O

Oever, M.J. van ‘t (Hogeschool Rotterdam)
Leisure Lab voor de Veerkrachtige Stad
Het Leisure Lab voor de Veerkrachtige Stad speelt in op de toenemende verdichting van de stedelijke omgeving en bijbehorende maatschappelijke vraagstukken. Het wordt opgezet met partners uit de stad; partners die experts zijn op het gebied van openbare ruimte en stedelijke ontwikkeling. Studenten werken met Participatory Action Research methodes. Doel is een educatief model voor stedelijke ontwikkeling en openbare ruimte dat als voorbeeld dient voor andere opleidingen en steden.

Olie, R.L. (EUR)
International Classroom Education Game
Studenten in multiculturele groepen worden doorgaans geconfronteerd met communicatieproblemen en spanningen. Spanningen die verband houden met de verschillende verwachtingen, doelen en denkwijzen van de groepsleden. Om het moreel en de tevredenheid van teamleden en de output van de groep te verhogen, introduceert de EUR bij groepsprojecten een online simulatiegame. De simulatie bevordert de ontwikkeling van de interculturele competenties van studenten en hun grip op projectbeheer.

Oruc, Y. (Hotelschool The Hague)
Practice You. Well-being at the heart of hospitality
Om hun algehele gemoedstoestand als student en als toekomstige leider te verbeteren, hebben we de plicht om hen meer bewust te maken van hun welzijn, aldus de Hotelschool The Hague. Veel welzijnsprogramma’s missen academische onderbouwing en integratie in het curriculum. Ook ontbreken aandachtsgebieden als authentiek geluk, competentie, sociale en emotionele vaardigheden. De Hotelschool biedt een mindfulnesscursus aan, waarin dat alles is opgenomen. Uitgangspunt is een positieve psychologie die studenten ondersteunt in het omzetten van obstakels in uitdagingen.

P

Parry, M.S. (UvA)
Embodied and Object-Based Learning in Medical and Health Humanities
Studenten lezen, luisteren, schrijven en praten. Ze doen weinig met andere zintuigen. Om daar verandering in te brengen integreert de UvA twee innovatieve pedagogische methoden: Embodied Learning en Object-Based Learning. Studenten uit verschillende disciplines delen hun specifieke kennis en leren om benaderingen uit andere vakgebieden te integreren. Het klaslokaal is ingericht als ‘multi-sensorische collaboratory’ waarin studenten, docenten en partners van organisaties in de gezondheidszorg, culturele instellingen en creatieve industrieën samenwerken.

Pessoa, I. (TUD)
Bridging DOCS. Bridging digital and on-campus students
Het onderwijs op de campus van de TU Delft blijft soms achter bij de internationale onlinecursussen. Het Bridging DOCS-project wil beide groepen studenten met elkaar verbinden. Een Bouwkunde-platform voor eerstejaarsstudenten van de masteropleiding Methodology for Urbanism AR2U088 en deelnemers van de open onlinecursus MOOC Rethink the City moet de integratie vormgeven. De onlinecasestudies en de -discussies zullen het debat op de campus verbreden, de diversiteit vergroten en een kritisch internationaal perspectief bevorderen.

Plate, L. (RU)
First Things First. Ensuring a safe and inclusive environment as a foundation for an international curriculum
First Things First geeft prioriteit aan het creëren van een veilige en inclusieve omgeving in internationale klassen. Het begeleidingsprogramma van de Arts and Culture Studies in het eerste jaar wordt herzien, met ruimte voor internationale en interculturele competenties zoals cultuurschok, aanpassing, intercultureel bewustzijn, interculturele communicatie en werken in interculturele groepen. Dit programma vormt onderdeel van het formele curriculum, als een interventie om internationale competenties te ontwikkelen.

Q

Quaedackers, E. (UvA)
Local Big Histories
Het is studenten niet altijd duidelijk hoe wereldgeschiedenis en identiteit verbonden zijn met lokale geschiedenis en identiteit. In Local Big History wil de UvA die geschiedenissen en identiteiten verbinden. Studenten uit verschillende delen van de wereld leren nadenken over hoe hun lokale geschiedenis en identiteit – allemaal op unieke manieren – zijn gevormd door gedeelde processen op wereldniveau en als gevolg daarvan kunnen worden gekoppeld aan een gedeelde ‘wereldidentiteit’.

R

Ragazzi, F.P.S.M. (UL)
International Politics through Film Practice. A pilot project in experiential learning
Studenten halen hun informatie over politiek steeds meer uit audiovisuele media. Het onderwijs in internationale betrekkingen sluit daar onvoldoende op aan. Het Institute of Political Science daagt studenten daarom uit een film te maken. Dit project is gebaseerd op de principes van ervaringsgericht leren en heeft als doel de cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden van de student te ontwikkelen; vaardigheden die een rol spelen bij hun persoonlijke ontwikkeling en in het professionele leven.

Reeder, E.G. de (Fontys Hogeschool)
Data science in het laboratorium
Ziekenhuislaboratoria halen informatie uit een toenemende hoeveelheid data. De behoefte aan medewerkers die analyses kunnen uitvoeren, groeit navenant. Het gaat om algemeen opgeleide data-analisten en vakspecialisten, die met elkaar moeten samenwerken. Deze samenwerking leren studenten in een nieuwe onderwijsmodule in de minor van de studierichtingen Applied Science en Technische Natuurkunde. De AS-student heeft inzicht in de inhoudelijke interpretatie van de data, laboratoriumprocessen en gegevenskwaliteit. De TN-studenten beschikken over meer ervaring in data-analyse.

Reelick, M.F. (Avans Hogeschool)
Practice what you teach. Digitalisering in zorg als uitgangspunt voor digitalisering van onderwijs
De vergrijzing zorgt voor stijgende zorgkosten en personeelstekorten. Daarnaast is er toenemende vraag naar patiëntgerichte zorg, en een verschuiving van ‘behandelen van ziekte’ naar ‘behoud en bevorderen van positieve gezondheid’. Hierin krijgt de (digivaardige) zorgprofessional een meer coachende rol. Deze veranderingen vragen om een nieuwe manier van werken. Technologie biedt kansen om zowel de professional als de patiënt te ondersteunen, en de zorg efficiënter en effectiever te organiseren.

Reneman, A.M. (VU)
Leren door te doceren. Rechtenstudenten voor de klas in het middelbaar onderwijs
Rechtenstudenten leren het recht begrijpen door het te doceren. Dat is de gedachte achter Street Law, een programma waarin bachelorstudenten Rechtsgeleerdheid workshops geven over het recht aan middelbare scholieren. Studenten bieden interactieve lesmethoden aan, zoals discussies, rollenspellen en oefenrechtbanken. Het leerproces van rechtenstudenten staat centraal. Zij stellen hun eigen leerdoelen vast, reflecteren en maken lesplannen over juridische onderwerpen waar leerlingen in hun dagelijks leven mee te maken krijgen.

S

Schijndel, B.I. van (Breda University of Applied Sciences)
Smart Grids Energy Game
De energietransformatie vormt een grote uitdaging voor de komende periode. Tegelijk is het lastig om de benodigde – vaak abstracte – kennis over te brengen op studenten. Bovendien gaat het om beslissingen van individuele burgers, overheden en belanghebbenden. De Smart Grids Energy Game maakt het onderwerp praktisch en inzichtelijk. Het daagt studenten uit om in een bestaande buurt veranderingen aan te brengen, zodat deze qua energievoorziening zo autonoom mogelijk kan functioneren.

Silvis-Cividjian, N. (VU)
VU-BugZoo. A persuasive digital platform for teaching software testing
Studenten beschouwen het testen van software als een saaie, ondankbare, dogmatische activiteit. Dat verandert als ze de fouten, waarvan ze de aanwezigheid gewoonlijk alleen maar vermoeden, kunnen zien. Om deze hypothese te verifiëren, ontwikkelt de VU een levendig, overtuigend en motiverend leerplatform, gebaseerd op een collectie van bugs, geïnjecteerd in zowel “pure” software, als in software die ingebouwd is in een slim apparaat. Verder zijn er onder meer geavanceerde instrumenten beschikbaar voor codediagnostiek en visualisatie.

Singer, I.S. (Hogeschool Utrecht)
Ontwikkeling praktijkmanagementgame voor logopedisten in opleiding
De arbeidsmarkt in de zorg focust zich op uitgavenreductie en kwaliteitsbeheersing. Om studenten daarop voor te bereiden ontwikkelt de HU in een bestaande digitale leeromgeving een onderwijsmodule met gebruikmaking van gamificatie (gebruik van speltypische technieken en elementen in een omgeving zonder spelcontext). Onderwijs over kwaliteit en ethiek wordt herontworpen en geïntegreerd met nieuw onderwijs over ondernemerschap. Studenten doen kennis en ervaring op met ethische en bedrijfseconomische aspecten van praktijkvoering.

Stunt, J.J. (VU)
Skills-based education. Statistiekonderwijs voor het opleiden van kritische academici
De samenleving heeft behoefte aan kritische en tot reflectie in staat zijnde academici. Dat geldt ook voor statistici en data-analisten. De VU ontwikkelt daarom een didactisch concept, waarbij studenten met elkaar en met wetenschappers discussiëren over wetenschappelijk onderzoek en de betekenis van empirische resultaten. Naast hoor- en werkcolleges interviewen studenten wetenschappers en ontwikkelen ze zowel een e-learning als een blog.

W

Weckhuysen, B.M. (UU)
The Da Vinci Project. Towards an active learning-by-doing approach to train a new generation of true connectors in the field of sustainability
Duurzame ontwikkeling en het streven naar circulaire economieën vereisen een samenwerking van maatschappij, wetenschap en technologie. Academisch onderwijs moet een nieuwe generatie transdisciplinaire professionals opleiden, die in staat zijn om – met belanghebbenden – innovatieve oplossingen te creëren. Het Da Vinci-project daagt derdejaars bachelorstudenten uit om – via leren door te doen – de grenzen tussen wetenschappelijke disciplines te overschrijden.

Wouters, A. (VU)
Buddies breaking barriers. Een buddysysteem voor diversiteitsbevordering in de geneeskundeopleiding
Een gemêleerde studentengroep en artsenpopulatie zijn cruciaal voor opleidingen en een inclusieve gezondheidszorg. Vooral niet-westerse allochtonen, studenten zonder medisch netwerk of van lagere sociaaleconomische achtergrond zijn echter ondervertegenwoordigd in de geneeskundeopleiding. Bij het aantrekken van juist die studenten zijn rolmodellen belangrijk. In dit project gaan geneeskundestudenten naar middelbare scholen met relatief veel leerlingen die voor diversiteit kunnen zorgen. In een buddysysteem begeleiden studenten leerlingen met interesse in de geneeskundestudie.

Z

Zhou, M. (Avans Hogeschool)
Big Data in Biology Education
Omgaan met big data is een essentieel onderdeel van biologieonderwijs. Avans probeert toekomstige biologen big data-vaardigheden aan te leren. Studenten gebruiken geavanceerde technieken om grote DNA-gegevenssets te genereren. Een analytisch platform, opgebouwd uit bestaande en nieuwe tools, zal die gegevens opslaan, zodat studenten die kunnen ophalen, combineren en analyseren. Om de effectiviteit van kennisoverdracht te garanderen, leren studenten samen met de docenten om directe feedback-verbeteringslussen te bouwen.

Zijverden, W.K. van (Saxion Hogeschool)
Digital Classroom. Archaeology of conflicts
Sinds 2013 werken studenten van Winchester University, Goethe University en Saxion Hogeschool samen in een internationale veldschool. De perceptie van archeologisch onderzoek varieert sterk tussen de deelnemers. Een opgegraven Halifax uit de Tweede Wereldoorlog noemen de Duitsers ‘Terreurbommenwerper’ en Nederlanders ‘bevrijder’. Deze verschillen in perceptie leiden tot verschillende benaderingen van onderzoek, beleid en publieksbereik. De archeologieafdelingen werken nu aan een educatief programma, gericht op een breder begrip van Europese conflicten en percepties van erfgoedbeheer.

Naar boven

Lijst gesorteerd op thema

International Classroom

Berg, W.M.F.E. van den (HAN)
Rethinking Education in an International Context
Internationale ervaringen tijdens de opleiding openen de geest en stimuleren het kritisch denken. In samenwerking met partnerinstellingen in de VS, China en Chili ontwikkelt de HAN een onderzoeksmodule voor studenten van lerarenopleidingen. Studenten werken in internationale groepen aan een onderzoekstaak, in een virtueel klaslokaal dat is opgezet als e-learningomgeving. Ze sluiten de taak af met een gezamenlijke presentatie.

Botman, S.J. (HvA)
My City-Your City. A comparison
Geïnspireerd door de ‘grote uitdagingen voor maatschappelijk werk’ van de American Academy of Social Work and Social Welfare werkt de HvA aan een nieuw bachelorprogramma. In het nieuwe curriculum voeren studenten samen onderzoek uit, dat innovatief denken en het ontwikkelen van vaardigheden bevordert. Studenten doen kennis op over de Nederlandse en over de internationale context, met als belangrijke thema’s migratie, culturele diversiteit en grensoverschrijdende sociale vraagstukken.

Frijns, T. (UU)
Synchrony. An embodied approach to developing intercultural competence
In tegenstelling tot traditionele cognitieve benaderingen ontwikkelt de UU een trainingsmodule met behulp van een strategie, die de interculturele competentie van studenten vergroot. Daarbij wordt een inclusief en coöperatief klaslokaalklimaat gecreëerd. De module bevordert 21ste-eeuwse vaardigheden als interculturele communicatie en samenwerking, en leerprestaties in het algemeen van de internationale masterstudenten Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie.

Geessink, J. (HAN)
Peer Feedback in the International Classroom
De studentenpopulatie van de Arnhem Business School telt ongeveer 65 nationaliteiten. Tijdens hun eerstejaarsprojectwerk geven studenten feedback aan groepsleden. De manier waarop ze dat doen verschilt, mede door hun culturele achtergrond. Het geven van peerfeedback en het ontwikkelen van interculturele competenties doen een beroep op vergelijkbare vaardigheden. Dit maakt het geven van peerfeedback in een internationale groep een ideaal instrument om te leren. Daarnaast kweekt het nieuwsgierige professionals.

Olie, R.L. (EUR)
International Classroom Education Game
Studenten in multiculturele groepen worden doorgaans geconfronteerd met communicatieproblemen en spanningen. Spanningen die verband houden met de verschillende verwachtingen, doelen en denkwijzen van de groepsleden. Om het moreel en de tevredenheid van teamleden en de output van de groep te verhogen, introduceert de EUR bij groepsprojecten een online simulatiegame. De simulatie bevordert de ontwikkeling van de interculturele competenties van studenten en hun grip op projectbeheer.

Pessoa, I. (TUD)
Bridging DOCS. Bridging digital and on-campus students
Het onderwijs op de campus van de TU Delft blijft soms achter bij de internationale onlinecursussen. Het Bridging DOCS-project wil beide groepen studenten met elkaar verbinden. Een Bouwkunde-platform voor eerstejaarsstudenten van de masteropleiding Methodology for Urbanism AR2U088 en deelnemers van de open onlinecursus MOOC Rethink the City moet de integratie vormgeven. De onlinecasestudies en de -discussies zullen het debat op de campus verbreden, de diversiteit vergroten en een kritisch internationaal perspectief bevorderen.

Plate, L. (RU)
First Things First. Ensuring a safe and inclusive environment as a foundation for an international curriculum
First Things First geeft prioriteit aan het creëren van een veilige en inclusieve omgeving in internationale klassen. Het begeleidingsprogramma van de Arts and Culture Studies in het eerste jaar wordt herzien, met ruimte voor internationale en interculturele competenties zoals cultuurschok, aanpassing, intercultureel bewustzijn, interculturele communicatie en werken in interculturele groepen. Dit programma vormt onderdeel van het formele curriculum, als een interventie om internationale competenties te ontwikkelen.

Quaedackers, E. (UvA)
Local Big Histories
Het is studenten niet altijd duidelijk hoe wereldgeschiedenis en identiteit verbonden zijn met lokale geschiedenis en identiteit. In Local Big History wil de UvA die geschiedenissen en identiteiten verbinden. Studenten uit verschillende delen van de wereld leren nadenken over hoe hun lokale geschiedenis en identiteit – allemaal op unieke manieren – zijn gevormd door gedeelde processen op wereldniveau en als gevolg daarvan kunnen worden gekoppeld aan een gedeelde ‘wereldidentiteit’.

Zijverden, W.K. van (Saxion Hogeschool)
Digital Classroom. Archaeology of conflicts
Sinds 2013 werken studenten van Winchester University, Goethe University en Saxion Hogeschool samen in een internationale veldschool. De perceptie van archeologisch onderzoek varieert sterk tussen de deelnemers. Een opgegraven Halifax uit de Tweede Wereldoorlog noemen de Duitsers ‘Terreurbommenwerper’ en Nederlanders ‘bevrijder’. Deze verschillen in perceptie leiden tot verschillende benaderingen van onderzoek, beleid en publieksbereik. De archeologieafdelingen werken nu aan een educatief programma, gericht op een breder begrip van Europese conflicten en percepties van erfgoedbeheer.

Slimmer en beter leren met ict

Aldea, A.I. (UT)
Grading Automation using Machine Learning
Het beoordelen van academische capaciteiten van studenten zou zowel het leerproces moeten stimuleren (formatieve beoordeling) als hun kennis en vaardigheden moeten evalueren (summatieve beoordeling). Bij het tijdrovende beoordelen van open vragen is dat lastig te realiseren. Om dit te ondervangen, werkt de UT aan toepassing van machine learning-technologie. Zo zouden algoritmen leraren kunnen ondersteunen bij het beoordelen van open vragen. Studenten kunnen zichzelf testen door een quiz met open vragen.

Bergwerff, C.E. (UL)
Trainen van complexe gespreksvaardigheden middels virtual reality
Voor studenten Pedagogische Wetenschappen is het belangrijk om gespreksvaardigheden aan te leren. Deze vaardigheden helpen hen gesprekken te voeren met ouders en jongeren. Innovatie van het onderwijs door middel van virtual reality biedt studenten de mogelijkheid om ervaring met complexe gesprekken op te doen. Doel is om in een digitale omgeving complexe gesprekssituaties na te bootsen, waarbij de student aan het gesprek deelneemt vanuit het perspectief van een pedagoog.

Bradbury, F.R. (UvA)
Flipping the Physical Science Lab Course and making Critical Researchers
Traditionele universitaire practica natuurkunde zijn niet effectief in het aanleren van concepten. Als alternatief ontwikkelt de UvA een nieuw soort laboratoriumopleiding. De dure en ruimte innemende laboratoriumfaciliteiten worden vervangen door halfgeleidersensoren, bijvoorbeeld in mobiele telefoons, die gekoppeld zijn aan apps en open-source code voor data-analyse. Met krachtige detectoren op zak, biedt de wereld zichzelf aan als het studentenlaboratorium, met onbeperkte gegevens en ongefilterde feedback om hun onderzoeken te sturen.

Dijck, G. van (UM)
Case Law Analytics
Om gebruik van technologie in het juridisch onderwijs te bevorderen, ontwikkelt de UM software die analyseert en visualiseert hoe rechterbeslissingen evolueren in de loop van tijd. Studenten kunnen door de jurisprudentie navigeren, clusters van beslissingen identificeren en patronen vinden die onbekend blijven bij traditionele methodieken. Tevens wordt een educatief softwareplatform gebouwd, geïntegreerd in bestaande juridische cursussen. Het is een hulpmiddel voor studenten om te leren werken met algoritmen voor het analyseren van rechtszaken.

Haaren-ten Haken, T.M. van (Zuyd Hogeschool)
Slimmer leren klinisch redeneren: de online Script Concordance Test
Het is belangrijk dat zorgprofessionals, zoals verloskundigen, goed kunnen klinisch redeneren om keuzes te beargumenteren. Studenten vinden dat vaak lastig, omdat er niet altijd één antwoord is. Daarnaast kunnen professionals verschillen in hun opvattingen over een diagnose. Script Concordance Testing is een online programma met beroepsspecifieke casussen, waarbij studenten aangeven in welke mate zij het eens zijn met een voorgestelde diagnose of keuze. Hun antwoorden kunnen ze vergelijken met die van experts.

Reelick, M.F. (Avans Hogeschool)
Practice what you teach. Digitalisering in zorg als uitgangspunt voor digitalisering van onderwijs
De vergrijzing zorgt voor stijgende zorgkosten en personeelstekorten. Daarnaast is er toenemende vraag naar patiëntgerichte zorg, en een verschuiving van ‘behandelen van ziekte’ naar ‘behoud en bevorderen van positieve gezondheid’. Hierin krijgt de (digivaardige) zorgprofessional een meer coachende rol. Deze veranderingen vragen om een nieuwe manier van werken. Technologie biedt kansen om zowel de professional als de patiënt te ondersteunen, en de zorg efficiënter en effectiever te organiseren.

Schijndel, B.I. van (Breda University of Applied Sciences)
Smart Grids Energy Game
De energietransformatie vormt een grote uitdaging voor de komende periode. Tegelijk is het lastig om de benodigde – vaak abstracte – kennis over te brengen op studenten. Bovendien gaat het om beslissingen van individuele burgers, overheden en belanghebbenden. De Smart Grids Energy Game maakt het onderwerp praktisch en inzichtelijk. Het daagt studenten uit om in een bestaande buurt veranderingen aan te brengen, zodat deze qua energievoorziening zo autonoom mogelijk kan functioneren.

Silvis-Cividjian, N. (VU)
VU-BugZoo. A persuasive digital platform for teaching software testing
Studenten beschouwen het testen van software als een saaie, ondankbare, dogmatische activiteit. Dat verandert als ze de fouten, waarvan ze de aanwezigheid gewoonlijk alleen maar vermoeden, kunnen zien. Om deze hypothese te verifiëren, ontwikkelt de VU een levendig, overtuigend en motiverend leerplatform, gebaseerd op een collectie van bugs, geïnjecteerd in zowel “pure” software, als in software die ingebouwd is in een slim apparaat. Verder zijn er onder meer geavanceerde instrumenten beschikbaar voor codediagnostiek en visualisatie.

Singer, I.S. (Hogeschool Utrecht)
Ontwikkeling praktijkmanagementgame voor logopedisten in opleiding
De arbeidsmarkt in de zorg focust zich op uitgavenreductie en kwaliteitsbeheersing. Om studenten daarop voor te bereiden ontwikkelt de HU in een bestaande digitale leeromgeving een onderwijsmodule met gebruikmaking van gamificatie (gebruik van speltypische technieken en elementen in een omgeving zonder spelcontext). Onderwijs over kwaliteit en ethiek wordt herontworpen en geïntegreerd met nieuw onderwijs over ondernemerschap. Studenten doen kennis en ervaring op met ethische en bedrijfseconomische aspecten van praktijkvoering.

Studentenwelzijn

Bogenrieder, I.M. (EUR)
Studentwelzijn Groepscoach Applicatie
Groepswerk is een uitdaging voor het persoonlijk welzijn door de complexe interacties die plaatsvinden. Een ‘groepsbarometer’ ondersteunt het individuele welzijn, creëert bewustwording en maakt problemen bespreekbaar. Onderdeel van de groepsbarometer is een applicatie voor coaching van groepen op welzijn en dynamiek. Alle groepsleden vullen regelmatig vragenlijsten in over de groepsprestatie. Het dashboard voor studenten laat algemene prestatie-indicatoren zien. Het dashboard voor docenten geeft inzicht op individueel niveau binnen groepen.

Cour, E.L. La (VU)
Opening a Dialogue about Mental Health through Comics and Creative Writing
Het aantal studenten met geestelijke gezondheidsproblemen neemt toe. Creatief schrijven en tekenen kunnen een positieve invloed hebben op zelfbegrip en welzijn. Door studenten korte verhalen en stripverhalen te laten maken, onderzoeken studenten hun persoonlijke ervaringen met psychische problemen. Dat mogen eigen ervaringen zijn, of die van een vriend, familielid of literair personage. Zo ontstaat een veilige leeromgeving, waar studenten met elkaar over deze onderwerpen kunnen praten.

Leyerzapf, H. (VU)
Doorbreek de stilte. Geneeskundestudenten maken verbindend theater over veiligheid en welbevinden
Veel geneeskundestudenten worden geconfronteerd met (seksuele) intimidatie en uitsluiting. Dit hangt samen met het normbeeld van de arts: wit, man, hoge sociaaleconomische achtergrond en heteroseksueel. Het is noodzakelijk dat studenten leren vooroordelen te vertalen naar open vragen, onveiligheid en uitsluiting te bespreken, en waarden, emoties en normen te benoemen. Door interactief theater ontwikkelen studenten met docenten, artsen en onderzoekers manieren om stiltes te doorbreken en competenties om te zorgen voor zichzelf en hun collega’s.

Oruc, Y. (Hotelschool The Hague)
Practice You. Well-being at the heart of hospitality
Om hun algehele gemoedstoestand als student en als toekomstige leider te verbeteren, hebben we de plicht om hen meer bewust te maken van hun welzijn, aldus de Hotelschool The Hague. Veel welzijnsprogramma’s missen academische onderbouwing en integratie in het curriculum. Ook ontbreken aandachtsgebieden als authentiek geluk, competentie, sociale en emotionele vaardigheden. De Hotelschool biedt een mindfulnesscursus aan, waarin dat alles is opgenomen. Uitgangspunt is een positieve psychologie die studenten ondersteunt in het omzetten van obstakels in uitdagingen.

Vrij

Bovenschen, N. (UU)
Ontwikkelen van een interdisciplinaire biomedische bachelor laboratorium cursus in synergie met gezondheidszorg
Studenten leren beter als ze hun kennis direct kunnen toepassen in een maatschappelijke of wetenschappelijke context. Translational Medicine is de (bio)medische wetenschap die zich bezighoudt met de vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar de patiënt en omgekeerd. Dit vereist een wisselwerking tussen biomedische wetenschappers, artsen, clinician-scientists en patiënten. Om deze samenwerking te realiseren, ontwikkelt de Faculteit Geneeskunde voor bachelorstudenten een curriculaire interdisciplinaire biomedische laboratorium keuzecursus, in een didactisch framewerk van op onderzoek gebaseerd leren.

Hendrikse, H.P (Katholieke Pabo Zwolle)
Kansen voor wiskundetalenten op de pabo
Pabostudenten met een reken-wiskundetalent worden in hun studie onvoldoende uitgedaagd. De Katholieke Pabo Zwolle wil voor die groep onderwijsaanbod ontwikkelen dat toewerkt naar een hoger niveau. Geïnspireerd door de situative learning theory, waarin de sociale dialoog en argumentatieve zoektocht centraal staan, streeft de pabo ernaar dat de talentvolle reken-wiskundestudenten en de overige studenten zich kunnen blijven ontwikkelen. Daartoe maakt de docent gebruik van blended learning.

Hille, S. (HKU)
Scrum in het onderwijs
Studenten hebben bij groepswerk en projectonderwijs de neiging geen of te weinig verantwoordelijkheid te nemen. Wanneer de deadline in zicht is, gaan ze vaak pas hard aan het werk. Scrum is een methode waarmee studenten in korte periodes deelproducten opleveren, waar zij direct feedback op krijgen van docenten, medestudenten en opdrachtgevers. De korte doorloopperiode en de transparantie kunnen bijdragen aan het verbeteren van het leerproces en zelfregulatie van studenten.

Lier, M.M.M. van (Fontys Hogeschool)
Impact First. Co-creation of real, international social enterprises in education
Alternatieve vormen van ondernemen groeien snel. Fontys Venlo is van mening dat zijn International Business-curriculum deze ontwikkeling moet weerspiegelen. Daarom zijn zij gestart met een pilot, waarbij studenten een sociale onderneming opzetten in samenwerking met Fontys’ universitaire partner in Zambia. Veel studenten vinden dat ondernemen over winst én over het creëren van sociale impact moet gaan. Het idee is om deze innovatieve educatieve module verder te ontwikkelen om internationale sociale ondernemingen te co-creëren.

Mulder, J.W. (Hogeschool Rotterdam)
Gezonde leefstijl door Introspective Design Thinking
De opleiding Communicatie en Multimedia Design van de Hogeschool Rotterdam is een beroepsgerichte ontwerpopleiding, die studenten een contextrijke leeromgeving biedt en hen uitdaagt bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Er is behoefte aan een nieuw reflectiemodel, een meer menscentrale werkhouding en meer studentenwelzijn. Daartoe wordt een didactisch onderwijsconcept ontwikkeld dat eerstejaarsstudenten leert empathischer te ontwerpen. Tevens leren ze te reflecteren en te acteren op cultureel-sensitieve factoren bij maatschappelijke vraagstukken.

Murchison, K.A. (UL)
The Open Medieval Editions by Students Project (TOMES)
Traditionele gedrukte bloemlezingen hebben veel voordelen voor het taalonderwijs. Maar ze kunnen onbetaalbaar zijn en de oplage is soms beperkt. Deze nadelen zijn te ondervangen door studenten – op basis van open access-publicaties – inleidingen naar middeleeuwse Engelse teksten te laten transcriberen, bewerken en schrijven. Studenten ontwikkelen redactionele vaardigheden en verwerven verschillende webvaardigheden. Voor de academische gemeenschap komen zo gratis toegankelijke leermiddelen ter beschikking.

Noort, E.E. van (Hogeschool Utrecht)
Fact-checking Reality. An experiential learning module
Cijfers, databestanden en statistieken zijn onderdeel van de dagelijkse routine op redacties. Veel studenten journalistiek hebben daar angst voor. In het onderwijsproject Fact-checking Reality biedt de HU die studenten een geïntegreerde en beroepsechte leeromgeving aan. Studenten leren in co-creatie met docenten en dataexperts uit de journalistiek data te ontsluiten over maatschappelijke vraagstukken. Studenten gaan ervaren hoe zij data kunnen gebruiken voor betrouwbare en aantrekkelijke verhalen.

Oever, M.J. van ‘t (Hogeschool Rotterdam)
Leisure Lab voor de Veerkrachtige Stad
Het Leisure Lab voor de Veerkrachtige Stad speelt in op de toenemende verdichting van de stedelijke omgeving en bijbehorende maatschappelijke vraagstukken. Het wordt opgezet met partners uit de stad; partners die experts zijn op het gebied van openbare ruimte en stedelijke ontwikkeling. Studenten werken met Participatory Action Research methodes. Doel is een educatief model voor stedelijke ontwikkeling en openbare ruimte dat als voorbeeld dient voor andere opleidingen en steden.

Parry, M.S. (UvA)
Embodied and Object-Based Learning in Medical and Health Humanities
Studenten lezen, luisteren, schrijven en praten. Ze doen weinig met andere zintuigen. Om daar verandering in te brengen integreert de UvA twee innovatieve pedagogische methoden: Embodied Learning en Object-Based Learning. Studenten uit verschillende disciplines delen hun specifieke kennis en leren om benaderingen uit andere vakgebieden te integreren. Het klaslokaal is ingericht als ‘multi-sensorische collaboratory’ waarin studenten, docenten en partners van organisaties in de gezondheidszorg, culturele instellingen en creatieve industrieën samenwerken.

Ragazzi, F.P.S.M. (UL)
International Politics through Film Practice. A pilot project in experiential learning
Studenten halen hun informatie over politiek steeds meer uit audiovisuele media. Het onderwijs in internationale betrekkingen sluit daar onvoldoende op aan. Het Institute of Political Science daagt studenten daarom uit een film te maken. Dit project is gebaseerd op de principes van ervaringsgericht leren en heeft als doel de cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden van de student te ontwikkelen; vaardigheden die een rol spelen bij hun persoonlijke ontwikkeling en in het professionele leven.

Reeder, E.G. de (Fontys Hogeschool)
Data science in het laboratorium
Ziekenhuislaboratoria halen informatie uit een toenemende hoeveelheid data. De behoefte aan medewerkers die analyses kunnen uitvoeren, groeit navenant. Het gaat om algemeen opgeleide data-analisten en vakspecialisten, die met elkaar moeten samenwerken. Deze samenwerking leren studenten in een nieuwe onderwijsmodule in de minor van de studierichtingen Applied Science en Technische Natuurkunde. De AS-student heeft inzicht in de inhoudelijke interpretatie van de data, laboratoriumprocessen en gegevenskwaliteit. De TN-studenten beschikken over meer ervaring in data-analyse.

Reneman, A.M. (VU)
Leren door te doceren. Rechtenstudenten voor de klas in het middelbaar onderwijs
Rechtenstudenten leren het recht begrijpen door het te doceren. Dat is de gedachte achter Street Law, een programma waarin bachelorstudenten Rechtsgeleerdheid workshops geven over het recht aan middelbare scholieren. Studenten bieden interactieve lesmethoden aan, zoals discussies, rollenspellen en oefenrechtbanken. Het leerproces van rechtenstudenten staat centraal. Zij stellen hun eigen leerdoelen vast, reflecteren en maken lesplannen over juridische onderwerpen waar leerlingen in hun dagelijks leven mee te maken krijgen.

Stunt, J.J. (VU)
Skills-based education. Statistiekonderwijs voor het opleiden van kritische academici
De samenleving heeft behoefte aan kritische en tot reflectie in staat zijnde academici. Dat geldt ook voor statistici en data-analisten. De VU ontwikkelt daarom een didactisch concept, waarbij studenten met elkaar en met wetenschappers discussiëren over wetenschappelijk onderzoek en de betekenis van empirische resultaten. Naast hoor- en werkcolleges interviewen studenten wetenschappers en ontwikkelen ze zowel een e-learning als een blog.

Weckhuysen, B.M. (UU)
The Da Vinci Project. Towards an active learning-by-doing approach to train a new generation of true connectors in the field of sustainability
Duurzame ontwikkeling en het streven naar circulaire economieën vereisen een samenwerking van maatschappij, wetenschap en technologie. Academisch onderwijs moet een nieuwe generatie transdisciplinaire professionals opleiden, die in staat zijn om – met belanghebbenden – innovatieve oplossingen te creëren. Het Da Vinci-project daagt derdejaars bachelorstudenten uit om – via leren door te doen – de grenzen tussen wetenschappelijke disciplines te overschrijden.

Wouters, A. (VU)
Buddies breaking barriers. Een buddysysteem voor diversiteitsbevordering in de geneeskundeopleiding
Een gemêleerde studentengroep en artsenpopulatie zijn cruciaal voor opleidingen en een inclusieve gezondheidszorg. Vooral niet-westerse allochtonen, studenten zonder medisch netwerk of van lagere sociaaleconomische achtergrond zijn echter ondervertegenwoordigd in de geneeskundeopleiding. Bij het aantrekken van juist die studenten zijn rolmodellen belangrijk. In dit project gaan geneeskundestudenten naar middelbare scholen met relatief veel leerlingen die voor diversiteit kunnen zorgen. In een buddysysteem begeleiden studenten leerlingen met interesse in de geneeskundestudie.

Zhou, M. (Avans Hogeschool)
Big Data in Biology Education
Omgaan met big data is een essentieel onderdeel van biologieonderwijs. Avans probeert toekomstige biologen big data-vaardigheden aan te leren. Studenten gebruiken geavanceerde technieken om grote DNA-gegevenssets te genereren. Een analytisch platform, opgebouwd uit bestaande en nieuwe tools, zal die gegevens opslaan, zodat studenten die kunnen ophalen, combineren en analyseren. Om de effectiviteit van kennisoverdracht te garanderen, leren studenten samen met de docenten om directe feedback-verbeteringslussen te bouwen.

Naar boven