Dagboekstudie naar sturingsrelaties tussen scholen en schoolbesturen, en de (veranderende) positie van schoolleiders

Doelgroep: beleidsgericht
Onderwijssector: po
Meetniveau: schoolbestuur
Lokaal/nationaal: nationaal
Financiering: lopend NRO gefinancierd onderzoek
Thema‘s:

  • Beleid en organisatie van de school / instelling en de administratieve lasten.

Samenvatting

In ons lopende NRO-onderzoek  naar sturingsrelaties tussen bestuurders en schoolleiders in het PO staat de vraag centraal hoe omgegaan wordt met ongewisheid in sturingsrelaties. We hebben ongewisheid bij de start van het onderzoek gezien als het vormgeven van toekomstgericht onderwijs. Net na de start van de dagboekstudie die onderdeel is van het project werd besloten om de scholen te sluiten. We hebben de dagboekstudie door laten lopen en gesteld dat de toekomst ineens nu is geworden en proberen zicht te krijgen op de omgang met ongewisse situaties in de sturingsrelaties tussen bestuurders en schoolleiders. We hebben een voormeting en zullen in juni een nameting doen!

Aanvulling:

In ons lopende NRO-project naar sturingsrelaties in het PO, valt me in gesprek met bestuurders op dat onder invloed van de crisis de bestuurlijke stijl veranderd. Dat is op zich logisch, echter de vraag is hoe dit zich vervolgens ontwikkelt. Nu blijkt dat bestuurders ten dele een ander beeld krijgen van het functioneren van hun scholen en de capaciteiten van hun schoolleiders. De reeds bestaande verschillen vergroten uit. Juist nu het analytisch en kritisch vermogen van schoolleiders op de proef gesteld wordt. In de sturing tussen bestuurders en schoolleiders is het aan het schuiven…Het is interessant om na te gaan of en op welke wijze sturing door de veelal intensievere samenwerking verandert.

Een tweede vraag; die daar in zekere zin parallel aan loopt is dat we zien dat de positie van de schoolleiders anders ervaren wordt door het lerarenteam. De dynamiek in het team verandert, spanningen lijken soms toe te nemen en het is de vraag of dit erkend en  herkend wordt.

Nu het onderwijs start, ontstaan opnieuw spanningen tussen hen die willen reflecteren en leren en anderen die gewoon weer aan de slag willen. Dit vraagt veel van leiders en bestuurders. Het is de vraag of hier voldoende kennis over voor handen is en bekend is bij schoolleiders en bestuurders. Een beknopte bundeling van literatuur Reviewstudie over crisismanagement en de periode na een crisis  in combinatie met een tool/ instrument voor reflectie in de school zouden kunnen helpen om eventuele spanningen uit de lucht te helpen.  Dit is relevant voor eventuele toekomstige crises/ de omgang met ongewisse situaties.

Instelling: Radboud Universiteit

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek