Interviewstudie onder bestuurders, schoolleiders en leraren naar de rol van (persoonlijke-, school- en organisatie-) waarden bij afwegingen die scholen maken in crisistijd

Doelgroep: praktijk
Onderwijssector: po en vo
Meetniveau: schoolbestuur
Regio: midden
Thema: Beleid en organisatie van de school / instelling en de administratieve lasten

Samenvatting:

Onderzoeksvraag:

In hoeverre en op welke manier spelen waarden een rol bij de afwegingen die scholen maken in crisistijd

Deelvragen:

1 a. Voor welke vragen/dilemma’s voelde/voelt men zich gesteld gedurende de corona-crisis?
1 b. Welke keuzes zijn/worden hierin gemaakt?

  • Op basis van welke afwegingen?
  • Welke rol spelen waarden hierbij (persoonlijke waarden, schoolwaarden, organisatiewaarden)
  • Wie zijn betrokken bij het keuzeproces?

2 a. Tot welke positieve en/of negatieve veranderingen heeft de crisissituatie geleid in:

  • Onderwijs
  • Leiderschap (van leraren, schoolleiders en bestuurders)

2 b. Wat is hiervan geleerd (wat wil men vasthouden danwel loslaten) m.b.t.:

  • Onderwijs
  • Leiderschap

2 c. In hoeverre en op welke manier is dit te relateren aan waarden?

Design/opzet/type gegevensverzameling

Semigestructureerde interviews (mei 2020)met :

  • 10 bestuurders (5 uit het PO en 5 uit het VO)
  • 10 schoolleiders (5 uit het PO en 5 uit het VO)
  • 10 leraren (5 uit het PO en 5 uit het VO)

Instelling: Penta Nova
Contactgegevens: Inge Andersen, i.andersen@hsmarnix.nl en Lisette Uiterwijk, l.uiterwijk@hsmarnix.nl

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek