Interview- en vragenlijstonderzoek onder docenten, studenten en management naar de effecten van de corona-crisis op de Hanzehogeschool als inclusieve leergemeenschap

Doelgroep: praktijk
Onderwijssector: hbo
Meetniveau: leraar en meer
Lokaal/nationaal: schoolbestuur/lokaal
Regio: noord
Thema’s:

 • De onderwijskwaliteit en professionele ontwikkeling van docenten, de leeropbrengsten en de leertijd;
 • De toegankelijkheid/kansengelijkheid van het onderwijs;
 • De werkdruk en het welzijn van leraren / docenten;
 • Het welzijn van leerlingen / studenten;
 • Beleid en organisatie van de school / instelling en de administratieve lasten;
 • De kansen van digitaal leren om de kwaliteit van het onderwijs / het leren van leerlingen in de toekomst mogelijk te versterken.

Samenvatting

De opdracht ligt er om een onderzoeksvoorstel uit te werken en uit te voeren over de effecten van de coronacrisis op de Hanzehogeschool als leergemeenschap. Hoe zorg je ervoor dat je een community bent, ook in deze tijden van corona en de nasleep daarvan? Het uiteindelijke doel is om voor de lange termijn lessen te trekken die het HO als leergemeenschap en engaged university versterken, vanuit de opdracht gericht op talentontwikkeling ten bate van een betere wereld. Het verankeren van nieuwe kennis krijgt onze speciale aandacht.

De concrete doelen van dit onderzoek zijn:

 1. Inzicht krijgen in de feitelijke acties die door studenten, docenten en overige medewerkers zijn uitgevoerd om de leergemeenschap binnen de verschillende fasen van de coronacrisis vorm te geven;
 2. De mening van de betrokkenen over de effecten van deze acties te inventariseren;
 3. Geleerde lessen rond de leergemeenschap te identificeren die in de volgende fase(n) van de coronacrisis toegepast kunnen worden (wat te doen en ook wat te laten). 

Design:

Het beoogde onderzoek omvat drie fasen:

 1. eerste uitvraag april/mei 2020, een nulmeting in juni 2020, gericht op het verzamelen van interventies die in 2020/2021 toegepast kunnen worden (en data voor vergelijking in latere fasen);
 2. een meting eind 2020, gericht op geleerde lessen rond de leergemeenschap;
 3. een meting eind 2021 / begin 2022, waarbij de inhoud afhankelijk is van het verloop van de crisis, maar die gericht zal zijn op de lessen voor de lange termijn.

Zowel docenten, studenten als overige medewerkers worden in alle fasen bevraagd.

sector:

HBO & WO met een internationale vergelijking.

Doel is dat het onderzoek zelf, waarbij we alle partijen betrekken, de professionele ontwikkeling zal ondersteunen. Vervolgens zullen ook de uitkomsten gedeeld worden op een wijze die de professionele ontwikkeling vergroot.

De leergemeenschap en de leeropbrengsten zijn daarbij onderdeel van het onderzoek.  In de operationalisering van ‘leergemeenschap’ worden de  missie en visie, ideeën over engaged learning, engaged university, transdisciplinair denken, kleinschaligheid, talentontwikkeling, IWPs en internationale samenwerking meegenomen, alsmede die van de instelling zelf. De rol van teaching and learning (beide betekenissen van leren) binnen een digitale leergemeenschap worden onderzocht, om van daaruit te adviseren over noodzakelijke interventies op het gebied van talentontwikkeling, didactiek door docenten en talentontwikkeling bij studenten.

Vraagstukken die we aan willen pakken:

 • Hoe maak en behoud je de community (denk aan ‘sense of belonging’) en hoe maak je een toekomstbestendige community in een samenleving die echt onzeker is?
 • Welke toekomst willen we met elkaar vorm geven en wat betekent dit voor ons onderwijs en waar we voor opleiden?
 • Hoe houden we contact met studenten en zorgen we voor chemie in de klas?
 • Hoe brengen we onderwijs innovaties verder? en hoe bestendigen we die
 • Hoe werken we onderzoeksmatig samen

Welk gebied pakken we wel:

 • Sociale kant, welzijn, tevredenheid, inclusiviteit
 • Didactiek en de ontwikkeling daarvan, ook gerelateerd aan talentontwikkeling
 • Honours als casus
 • Relatie met eigen visie op leergemeenschappen en waar die zich ontwikkeld of ontwikkelen moet

 Aandacht voor kansengelijkheid, toegankelijkheid en inclusiviteit

We doen hier vanuit het lectoraat Talent Development in Higher Education and Society reeds onderzoek naar. 

Design:

Matching en selectie zal onder de Corona Maatregelen anders vormgegeven worden. Met interviews en vragenlijsten zowel onder docenten als studenten kijken we expliciet naar kansengelijkheid. Ook de toelating voor honours programma’s in het eerste en tweede jaar betrekken we expliciet bij ons onderzoek. 

Aandacht voor werkdruk en welzijn van docenten

Zowel docenten, studenten maar juist ook deans worden in alle fasen bevraagd. De deans worden ook bevraagd omdat zij een sleutelpositie innemen mbt werkdruk en welzijn. Voor ons hangt welzijn ook samen met inclusiviteit.

Aandacht voor het organisatie-aspect

De organisatie van de instelling hangt nauw samen met de leergemeenschap. 

Design:

Deans worden expliciet meegenomen in alle fases van het onderzoek – zowel dat ze bevraagd worden, als dat ze mee doen in kennisdeling. We zetten vragenlijsten uit binnen een aantal schools, alsmede dus onder degene die centrale rollen spelen in de organisatie.

“Uit de eerste inventarisaties blijkt dat veel onderwijs redelijk probleemloos online is gegaan – maar dat vervolgens wel vragen komen over ‘deep learning’. Daar willen we ook meer van weten. We zijn ook op zoek naar wat we nog niet weten en wat er wel gebeurt door deze Covid-19 crises

Instelling: Hanzehogeschool Groningen
Contactgegevens:

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek