Survey en focusgroeponderzoek naar ervaringen van docenten en studenten met online onderwijs aan de UvA

Doelgroep: praktijk
Onderwijssector: wo
Meetniveau: leerling/student, leraar/docent
Lokaal/nationaal: lokaal
Regio: noord
Thema’s:

  • De onderwijskwaliteit en professionele ontwikkeling van docenten, de leeropbrengsten en de leertijd;
  • Het welzijn van leerlingen / studenten;
  • De toegankelijkheid/kansengelijkheid van het onderwijs.

Samenvatting:

Wat zijn de ervaringen van docenten en studenten met online onderwijs aan de UvA tijdens de coronacrisis?

Vraagstelling

In het voorgestelde onderzoek staat de vraag centraal: Wat zijn de ervaringen van docenten en studenten met online onderwijs aan de UvA tijdens de coronacrisis? Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van de volgende onderzoeksvragen:

m.b.t. de vormgeving van online onderwijs:
1. Hoe hebben UvA-docenten in verschillende domeinen en disciplines hun online onderwijs in de periode van coronamaatregelen vormgegeven met het oog op het realiseren van verschillende soorten leerdoelen?
2. Welke good practices op het gebied van online onderwijs zijn in de periode van coronamaatregelen ontwikkeld?
3. Welke kenmerken maken dat deze online onderwijspraktijken door studenten en/of docenten als goede voorbeelden worden ervaren?

m.b.t. ervaringen van docenten:
4. Welke aspecten van online onderwijs hebben docenten als positief resp. negatief ervaren?
5. Welke leerervaringen hebben docenten opgedaan?
6. Welke wensen hebben docenten op basis van deze ervaringen ten aanzien van de toekomst van online (aspecten van) onderwijs?

m.b.t. ervaringen van studenten:
7. Welke aspecten van online onderwijs hebben studenten als positief resp. negatief ervaren?
8. Welke wensen hebben studenten op basis van deze ervaringen ten aanzien van de toekomst van online (aspecten van) onderwijs?

Methoden
Voor de beantwoording van deze vragen wordt gebruik gemaakt van een mixed-method design; een survey, gevolgd door focusgroep interviews en casestudies. Het voorgestelde onderzoek bestaat uit 3 empirische deelstudies, voorafgegaan door een literatuurstudie, die elk worden afgerond met een beknopte tussenrapportage:

Literatuurstudie (aug 2020 t/m okt 2020)
Om te beginnen wordt een beleids- en praktijkgerichte literatuurreview uitgevoerd, waarin wordt nagegaan wat er bekend is over de kenmerken van effectief online onderwijs in het hoger onderwijs. Daarbij wordt voortgebouwd op bestaande reviews (Castro & Tumibai, 2019; Kebritchi et al., 2017; van Baalen et al,. 2015) en afgestemd met lopende reviews (L. Terbeek, VU: metastudie over blended learning). Indien de gevonden literatuur zich ervoor leent en overlap met bestaande reviews en initiatieven vermeden kan worden, zal er ook een wetenschappelijke review worden gemaakt (systematische review of meta-analyse).

Deelstudie 2: vormgeving van online onderwijs (sept 2020 t/m december 2020)
Deze deelstudie is gericht op de beantwoording van de onderzoeksvragen 1, 4, 5, en 6. Er wordt een survey ontwikkeld en uitgezet (oktober 2020) onder alle UvA-docenten (vgl. bijv. vragenlijsten Windesheim en Tondeur in Gent). Wat betreft de vormgeving van online onderwijs (vraag 1) zal gevraagd worden naar verschillende typen leerdoelen, werkvormen en tools, de wijze van toetsing, en in het bijzonder het organiseren en stimuleren van participatie en interactie. Wat betreft ervaringen (vraag 4) zal gevraagd worden naar o.a. technische aspecten, de docentrol bij online onderwijs, interactie met studenten, betrokkenheid van studenten en leeropbrengsten.
Ter voorbereiding op de ontwikkeling van de vragenlijst zullen interviews worden gehouden met sleutelfiguren uit het centrale TLC, ICTO, UCO en de LERU-werkgroep online onderwijs, en wordt desk research verricht (bijv. analyse keep-on-teaching pagina’s).

Deelstudie 3: ervaringen van docenten en studenten met online onderwijs ((okt 2020 t/m februari 2021))
In het kader van deelstudie 3 vinden focusgroep interviews plaats met docenten, ter beantwoording van de onderzoeksvragen 4 t/m 6. De interviews met docenten vormen een verdieping op de resultaten van het survey. Ze worden aangevuld met enkele interviews met opleidingsdirecteuren en leden van examencommissies en facultaire TLC’s. Bij de beantwoording van onderzoeksvraag 6 gaat het om de vraag voor wat voor cursusonderdelen docenten online onderwijs ook in de toekomst geschikt zouden vinden, en welke aspecten van online onderwijs zij (op welke manier) ook in een blended situatie een plaats zouden willen geven (en welke niet). Per faculteit wordt (ten minste) 1 focusgroep gehouden met docenten van bacheloropleidingen en 1 focusgroep met docenten van masteropleidingen.
Ter beantwoording van de onderzoeksvragen 7 en 8 zullen per faculteit (ten minste) 2 focusgroepen met studenten worden gehouden. Daarnaast zal voor de beantwoording van deze vragen worden samengewerkt met de afdeling Bestuurlijke Informatie; ook data die via UvA Q en de crisismonitor beschikbaar zijn zullen worden gebruikt om de vraag te beantwoorden hoe studenten het online onderwijs hebben ervaren.

Deelstudie 4: good practices (maart t/m mei 2021)
Deelstudie 4 is een casestudie-onderzoek naar good practices op het gebied van online onderwijs (onderzoeksvragen 2 en 3). Per faculteit worden twee vakken geselecteerd waar docenten en studenten het online onderwijs als positief hebben ervaren, en waar sprake was van een aanpak die voor andere docenten interessant en inspirerend kan zijn. Er wordt gestreefd naar een spreiding naar typen leerdoelen, gebruikte werkvormen en tools. De dataverzameling bestaat per vak uit interviews met de docent(en), een focusgroep met studenten, en een analyse van de canvaspagina van het vak en het toetsmateriaal.

De periode juni/juli wordt gebruikt voor een eindrapportage in de vorm van wetenschappelijke artikelen.

Naam instelling: Universiteit van Amsterdam
Contactgegevens: M. Volman m.l.l.volman@uva.nl

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek