Logboek onderzoek naar de (veranderende) ervaringen van leraren in afstandsonderwijs, en de mogelijkheden voor de toekomst onder leraren in alle sectoren, verspreid via het SPRONG-voorwaarts consortium

Doelgroep: praktijk
Onderwijssector: sectoroverstijgend
Meetniveau: meerdere niveaus
Lokaal/nationaal: nationaal
Thema: de onderwijskwaliteit en professionele ontwikkeling van docenten, de leeropbrengsten en de leertijd

Samenvatting

Vanuit het consortium SPRONG-Voorwaarts (subsidie van Sia-Raak en NRO) is in de periode maart – juni 2020 een onderzoek gedaan naar de gevolgen van de sluiting van scholen voor onderwijsprofessionals.

Onderzoeksvragen zijn:
1. Wat zijn de ervaringen van leraren en leidinggevenden met het geheel op afstand verzorgen van onderwijs?
2. Wat betekent het voor lesinhoud en didactiek (anders doen)
3. Wat betekent het voor de rol en identiteit van de onderwijsprofessional (anders zijn)
4. Wat betekent het voor de organisatie van het onderwijs (anders organiseren)
5. Wat betekent het voor samenwerking en aansturing (anders leidinggeven)
6. Veranderen de ervaringen in het verloop van de tijd?
7. Welke betekenis kunnen deze ervaringen – volgens de betrokkenen- hebben voor het onderwijs van de toekomst?

Methode: Om de onderwijssector niet verder te belasten is gekozen voor een vorm van dataverzameling die aansluit bij de behoefte om ‘stoom af te blazen’ of te reflecteren op de hectiek. Zo diende de dataverzameling een dubbel doel: het een plek kunnen geven aan gevoelens en gedachten rondom de noodgedwongen andere werkwijze EN het verzamelen van deze gegevens voor een overkoepelende analyse. Dataverzameling bestond uit het invullen van een beschrijving van een situatie uit het werk in het onderwijs. Daarbij kwam een aantal verdiepingsvragen gebaseerd op de deelvragen 1 a.b,c en d) om de gegevensverzameling iets te kaderen.

Instrument: Een format voor een logboek (met een paar hulpvragen als structuur) waar deelnemers anoniem een bijdrage aan kunnen leveren (in microsoft forms)

Panel: als laatste vraag van de dataverzameling is gevraagd wie er in een panel wil. Panelleden zijn vaker (tweewekelijks) benaderd voor een update van hun ervaringen. Dat is weer via de open vragen in de Microsoft Forms gebeurd, mogelijk zullen we ook interviews gaan houden.

ParticipantenLeraren, schoolleiders, bestuurders uit de sectoren po, vo, mbo, hbo konden meedoen. De oproep is gedeeld via alle consortiumpartners, en via linked-in en didactief.

Op deze website kunt u meer lezen over de onderzoeksbevindingen: Wat leren we van corona

Instelling: Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Contactgegevens: Quinta Kools: q.kools@fontys.nl

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek