Kwantitatief onderzoek o.b.v. administratiedata naar de leerprestaties van studenten van de VU in coronatijd vergeleken met dezelfde prestaties voor de corona-crisis

Doelgroep: praktijk
Onderwijssector: wo
Meetniveau: leerling/student
Lokaal/nationaal: schoolbestuur/lokaal
Regio: noord

Thema’s:

  • de onderwijskwaliteit en professionele ontwikkeling van docenten, de leeropbrengsten en de leertijd;
  • het wegvallen van overgangsnormen / de eindtoets in het basisonderwijs of het eindexamen in het voortgezet onderwijs;
  • de doorstroom binnen en tussen onderwijssectoren (en praktijkonderdelen). 

Samenvatting

Drie onderzoeken:

1. Hoe is de voortgang van universitaire studenten in coronatijden? Hiervoor gebruiken we geanonymiseerde, geregistreerde cijfers van de ongeveer 30.000 VU-studenten. We kijken naar de hoeveelheid behaalde credits, het aantal pogingen dat studenten doen om credits te behalen (wat iets over motivatie kan zeggen), en of de geregistreerde cijfers dezelfde correlatiepatronen vertonen als die op dezelfde vakken in reguliere tijden (wat iets kan zeggen over validiteit van toetsen en evt. verstopte leerachterstanden). Eerste resultaten duiden op dat de prestaties verrassend constant zijn – zelfs iets gestegen lijken in coronatijden. Er zijn echter ook aanwijzingen dat het patroon in de cijfers anders is dan normaal. Dit kan een reflectie zijn van ander studeergedrag van studenten, maar ook van minder valide toetsing. Dit wordt nog nader onderzocht.

2. Hoe is de motivatie van universitaire studenten in coronatijden? Hiervoor is in april en juni een vragenlijst afgenomen onder in totaal 166 psychologiestudenten. Hieruit bleek dat de waardering voor het onderwijs was gezakt, en studenten zich minder gemotiveerd voelden. Gerelateerd hieraan werkten ze minder uren aan hun studie dan normaal. Ze verwachtten echter zelf dat dit niet tot mindere resultaten zou leiden (terecht, bleek uit het vorige onderzoek). Zelf gaven studenten als verklaring voor deze paradox dat het studeren efficiënter was geworden door het afstandsonderwijs.

3. Hebben geslaagden in het VO dezelfde kansen in het HO, nu de examinering is veranderd, of is er kans op een cohort met grotere uitvalkansen? Hiervoor berekenen we hoe goed schoolexamenresultaten in het verleden succes in het HO konden voorspellen, gebruikmakend van eerdere examenresultaten via Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). Vervolgens bekijken we het succes van VU-studenten in hun eerste tentamens op de universiteit, en vergelijken die met dezelfde resultaten in het verleden (conditioneel op examenresultaten). Dit onderzoek leidt naar verwachting tot eerste resultaten in de lente van 2021.

Instelling: Vrije Universiteit Amsterdam
Contactgegevens: Martijn Meeter, m.meeter@vu.nl

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek