Een vragenlijststudie naar peer-feedback door studenten in MOOC’s

Doelgroep: fundamenteel
Onderwijssector: meerdere sectoren
Meetniveau: leerling/student
Thema’s:

  • De onderwijskwaliteit en professionele ontwikkeling van docenten, de leeropbrengsten en de leertijd

Samenvatting
Binnen het PhD project van Julia Kasch (onder begeleiding van Peter van Rosmalen en Marco Kalz) werd de volgende hoofdonderzoeksvraag onderzocht: “How can we design (open) online education in a scalable way that enables us to stretch the teacher bandwidth whilst assuring quality regarding student support and interaction and whilst taking into account student factors?”

Studie 1
In online/afstandsonderwijs kan het verzorgen van formatieve feedback de werkdruk bij docenten verhogen. Peer-feedback kan ondersteuning bieden bij het geven van schaalbare formatieve feedback en kan daarmee de docent ontlasten. Tegelijkertijd is het een waardevolle leeractiviteit voor studenten omdat ze met en van elkaar leren. Peer-feedback activiteiten worden niet alleen in face-to-face situaties gebruikt maar ook in online cursussen en MOOCs.

Onderzoeksvragen
-How do instructional design elements of peer-feedback (training) influence students’ peer-feedback perception in MOOCs?
-To what extent does online peer-feedback training in a MOOC positively influence students’ perception of peer-feedback and peer-feedback training?
– What is the relationship between students’ peer-feedback experience and their peer-feedback perceptions?

Het design / de opzet / type gegevensverzameling / de scope
In een MOOC over Marine Litter kregen de studenten de mogelijkheid om peer-feedback te ontvangen/geven op een eindopdracht. Voorafgaand kregen studenten een peer-feedback training in de vorm van een instructievideo, voorbeelden en oefeningen. Via vragenlijsten werd de peer-feedback ervaring en perceptie van studenten onderzocht en in kaart gebracht. De resultaten van de betreffende studies laten zien dat de ervaringen die studenten met peer-feedback hebben gemaakt invloed hebben op hun perceptie en het verloop/succes van een peer-feedback training en activiteit. Het laat ook zien dat de meerderheid van de studenten geen ervaring hebben met peer-feedback training maar de meerwaarde ervan wel zien.

Voor docenten die peer-feedback in hun cursus in willen zetten betekent dit dat er rekening moet worden gehouden met de peer-feedback ervaringen, percepties en vaardigheden van studenten. De inhoud en vormgeving van de training en activiteit moeten aansluiten bij de behoeftes van de studenten.

De sector(en) waar het onderzoek uitgevoerd wordt: Hoger Onderwijs (HBO & WO); Open Online Onderwijs

Contact:
Marco Kalz – kalz@ph-heidelberg.de
Peter van Rosmalen – p.vanrosmalen@maastrichtuniversity.nl
Julia Kasch – julia.kasch@ou.nl

Openbare Links:
Naar het specifieke artikel:
Kasch, J., Van Rosmalen, P., Löhr, A., Ragas, A., & Kalz, M. (2017, October). Student Perception of Scalable Peer-Feedback Design in Massive Open Online Courses. In International Conference on Technology Enhanced Assessment (pp. 54-68). Springer, Cham.
Er zijn nog papers in het review process. Na publicatie zullen deze open access beschikbaar zijn.
Naar NWO resultatenpagina: https://www.nwo.nl/en/research-and-results/research-projects/i/13/13613.html.
Naar de projectwebsite: www.sooner.nu.

Studie 2
De peer-feedback overtuigingen, -percepties en -opvattingen van studenten kunnen hun gedrag en daarmee het succes van peer-feedback beïnvloeden. In de literatuur is niet veel aandacht besteed aan de feedback oriëntatie van studenten (hun openheid voor het geven en ontvangen van peer-feedback). We hebben onderzocht welke onderliggende factoren de peer-feedback oriëntatie van studenten beïnvloeden. Voor deze studie is een eerste opzet gemaakt voor een instrument waarmee docenten en onderzoekers de peer-feedback van studenten in kaart kunnen brengen.

Onderzoeksvragen
-Which elements are playing a role in students’ peer-feedback orientation (i.e. openness to provide and receive peer-feedback) according to higher education students, teachers and researchers?
-How can these elements be mapped by the existing feedback orientation dimensions (utility, accountability, social awareness, self-efficacy)?
-How are utility, accountability, social awareness and self-efficacy interpreted in the context of peer-feedback in higher education?
-Are additional dimensions needed to map elements that play a role in students’ peer-feedback orientation?
-Which factor structure is suitable to investigate students’ peer-feedback orientation?

Het design / de opzet / type gegevensverzameling / de scope
Zowel kwalitatieve (interviews) als kwantitatieve (vragenlijst) gegevens werden verzameld. Via een verkennende factoranalyse werd onderzocht welke student-gerelateerde factoren invloed hebben op de peer-feedback oriëntatie van studenten. Uit het onderzoek bleek dat de volgende vijf factoren invloed hebben op studenten: ‘accountability’, ‘communicativeness’, ‘utility’, ‘self-efficacy’ en ‘receptivity’. Op basis van deze vijf factoren kon een eerste versie van een ‘Peer-Feedback Orientation Scale’ (PFOS) worden ontwikkeld die door docenten en onderzoekers gebruikt kan worden. Door voorafgaand aan een peer-feedback activiteit te verkennen hoe open studenten zijn voor het geven en ontvangen van peer-feedback en welke factoren voor hen het meest van toepassing zijn kunnen docenten betere ondersteuning bieden. Daarnaast kan het ontwerp van een peer-feedback activiteit en de bijbehorende instructies toegespitst worden op de behoeftes van de studenten. Deze bevindingen laten zien dat het succes van peer-feedback and daarmee ook de schaalbaarheid van peer-feedback niet alleen afhankelijk zijn van het onderwijs design maar ook de persoonlijke behoeftes en openheid van studenten. Voor docenten in face-to-face alsook online onderwijs betekent dit dat de relatie tussen onderwijsdesign en student behoeftes duidelijk moet zijn.

De sector(en) waar het onderzoek uitgevoerd wordt:
Hoger Onderwijs (HBO & WO)

In één van haar studies geeft Maartje Henderikx een overzicht van barrières die studenten tegen kunnen komen in MOOCs. Barrières belemmeren of verhinderen het bereiken van persoonlijke leerdoelen. Online onderwijs in de vorm van Massive Open Online Courses (MOOCs), die voor iedereen, waar en wanneer dan ook, openlijk toegankelijk zijn, kan  kansen bieden om onderwijs toegankelijker te maken. Kijkend naar de huidige corona crisis is er in vrij korte tijd een groot aantal studenten/leerlingen genoodzaakt om van thuis homeschooling/afstandsonderwijs te volgen. Hoewel online/afstandsonderwijs veel mogelijkheden biedt, wordt er verwacht dat studenten/leerlingen ook tegen barrières aan zullen lopen, zoals het bij MOOC studenten het geval is.

De onderzoeksvragen
-What type of barriers do learners face while learning in MOOCs?
-Which barriers to learning in MOOCs can be identified and how can these barriers be classified?

Het design / de opzet / type gegevensverzameling / de scope
Dit onderzoek had als doel het ontwikkelen van een zelfrapportage-instrument voor lerenden wat door MOOC-aanbieders en -ontwerpers gebruikt kan worden als diagnostisch instrument om informatie te verzamelen die de verdere ontwikkeling van MOOCs ten goede kan komen. De resultaten van de zelfrapportage kunnen vervolgens ook ingezet worden om lerenden te ondersteunen bij het bereiken van hun persoonlijke leerdoelen. Voor de instrumentontwikkeling zijn een aantal factoranalyses uitgevoerd die veelbelovende resultaten hebben opgeleverd. De gestandaardiseerde factorladingen wezen op een goede meetkwaliteit, wat in combinatie met de samenhangende diagnostische categorieën, op een goede construct-validiteit duidde en dus op een goede bruikbaarheid van het instrument.

De sector(en) waar het onderzoek uitgevoerd wordt:
Hoger Onderwijs (HBO & WO)

De openbare link naar meer informatie, of, indien niet beschikbaar: contactgegevens van een persoon die hier meer informatie over kan geven
Contactpersoon:
Maartje Henderikx – Maartje.Henderikx@ou.nl
Marco Kalz – kalz@ph-heidelberg.de
Karel Kreijns – Karel.Kreijns@ou.nl

Openbare Links:
Naar het specifieke artikel:
Henderikx, M. A. (2019). Mind The Gap: Unravelling learner success and behaviour in Massive Open Online Courses. Open Universiteit.
Naar NWO resultatenpagina: https://www.nwo.nl/en/research-and-results/research-projects/i/13/13613.html
Naar de projectwebsite: www.sooner.nu

Studie 2
Studenten in open online cursussen hebben veel zelfstandigheid: ze zijn autonoom in het vormgeven van hun leerproces. Om succesvol te zijn in open online onderwijs, moeten studenten goed om kunnen gaan met deze autonomie. Studenten moeten zelf hun eigen leerproces reguleren en studenten die niet in staat zijn tot zelfregulatie van hun leerproces vallen mogelijk vervroegd uit. Er is echter nog weinig bekend over hoe studenten hun leerproces reguleren in open online onderwijs. Meer onderzoek naar zelfregulerend leren, en meer specifiek naar het ondersteunen van zelfregulatie in open online onderwijs, is daarom noodzakelijk. Een voorwaarde voor succesvolle ondersteuning van zelfregulatie is het accuraat meten van het zelfregulerend leren van studenten. De onderzoeksvraag die in het proefschrift van Renee Jansen dan ook centraal stond is: “Hoe kan het zelfregulerend leren van studenten in open online onderwijs worden gemeten en ondersteund?”.

– De onderzoeksvragen
Hoe kan het zelfregulerend leren van studenten in open online onderwijs worden gemeten en ondersteund?

– Het design / de opzet / type gegevensverzameling / de scope
Overkoepelend laten de resultaten van de studies in dit proefschrift zien dat het ondersteunen van zelfregulatie succesvol is voor het verbeteren van het zelfregulerend leren en de prestaties van studenten. Het inbouwen van zelfregulatie ondersteuning om studenten te helpen omgaan met de geboden autonomie in open online onderwijs is daarom belangrijk. Daarnaast is het van belang dat de effecten van zelfregulatie ondersteuning op zowel zelfregulatie als leerprestaties worden onderzocht, aangezien we hebben laten zien dat zelfregulatie-interventies verschillende resultaten kunnen hebben voor deze uitkomstmaten. Door de effecten van een zelfregulatie-interventie op beide uitkomstmaten te onderzoeken kan meer inzicht worden verkregen in de effecten van deze interventies en kan beter worden begrepen waarom zelfregulatie-interventies succesvol zijn in het verbeteren van zelfregulerend leren en leerprestaties.

Wat betreft het meten van zelfregulerend leren laten de studies in dit proefschrift zien dat voor het meten van de zelfregulatie van studenten in online onderwijs andere meetmethoden nodig zijn vergeleken met het meten van de zelfregulatie van studenten in traditioneel, face-to-face onderwijs. Studenten dienen hun leren meer te reguleren in open online onderwijs. Meetinstrumenten die daarbij passen zijn noodzakelijk om het zelfregulerend leren van studenten in open online onderwijs accuraat te meten.

De sector(en) waar het onderzoek uitgevoerd wordt:
Hoger Onderwijs (HBO & WO)

De openbare link naar meer informatie, of, indien niet beschikbaar: contactgegevens van een persoon die hier meer informatie over kan geven
Contactpersoon:
Renee Jansen – R.S.Jansen-14@umcutrecht.nl
Jeroen Janssen – j.j.h.m.janssen@uu.nl
Liesbeth Kester – l.kester@uu.nl
Anouschka van Leeuwen – a.vanleeuwen@uu.nl

Openbare Links:
Naar het proefschrift: http://www.sooner.nu/wp-content/uploads/2019/09/Proefschrift_ReneeJansen_DealingWithAutonomy.pdf.
Naar NWO resultatenpagina: https://www.nwo.nl/en/research-and-results/research-projects/i/13/13613.html
Naar de projectwebsite: www.sooner.nu
Het PhD project van Martine Schophuizen (onder begeleiding van Prof. dr. Marco Kalz en Prof. dr. Marcus Specht) richt zich op de vraag in hoeverre Open Online Onderwijs en onderwijsinnovaties zijn ingebed en bestuurd in instellingen voor hoger onderwijs. Ze richt zich vooral op de organisatorische (rand) voorwaarden die tot succes leiden, het effect van onderwijsinnovaties op de organisatie.

 

Studie 1
De onderzoeksvraag
What are the challenges and opportunities for open online education innovation projects within higher learning institutions as experienced by OOE project leaders?

Het design / de opzet / type gegevensverzameling / de scope
In deze studie zijn de uitdagingen en kansen van open online onderwijs projecten binnen een organisatorische context van Nederlandse instellingen onderzocht. De data is verzameld bij 59 open online education experts, 22 projectleiders van open online onderwijsprojecten die werkzaam zijn binnen 10 universiteiten en 4 Nederlandse HBO instellingen. Binnen deze studie hebben we gebruik gemaakt van de methode “Group concept mapping” om zo de ideeën van de experts te structureren, te verduidelijken en een beeld te krijgen van het collectieve begrip over dit thema. Kernthema’s die de uitdagingen en kansen vertegenwoordigen met betrekking tot open online onderwijs die in deze studie zijn geïdentificeerd zijn: 1. Online lesgeven, 2. Ondersteunende mechanismen, 3. Beoordeling, 4. Externe doelgroepen, 5. Flexibiliteit in het onderwijs, 6. Kwaliteit van het onderwijs, 7 Institutionele reputatie, en 8. Onderwijs Efficiëntie. De resultaten wezen op een vaardigheidskloof onder docenten en een gebrek aan centrale ondersteuning voor de ontwikkeling van open online onderwijs. Binnen de huidige corona crisis is het wenselijk dat er op een structurele wijze wordt nagedacht over de juiste ondersteuning en professionalisering van docenten op het gebied van online onderwijstechnologie. Dit zou zich niet alleen op operationeel niveau moeten richten, maar ook op tactisch en strategisch niveau waar men denkt aan een duidelijke visie en beleid op het gebied van online onderwijstechnologie en hoe hiermee om te gaan.

Referentie
Schophuizen, M., Kreijns, K., Stoyanov, S., & Kalz, M. (2018). Eliciting the challenges and opportunities organizations face when delivering open online education: A group-concept mapping study. The Internet and Higher Education, 36, 1-12.

De sector(en) waar het onderzoek uitgevoerd wordt
Hoger Onderwijs (HBO & WO)

De openbare link naar meer informatie, of, indien niet beschikbaar: contactgegevens van een persoon die hier meer informatie over kan geven
Contactpersoon:
Martine Schophuizen – m.j.f.schophuizen@tudelft.nl
Marco Kalz – kalz@ph-heidelberg.de
Karel Kreijns – Karel.Kreijns@ou.nl
Slavi Stoyanov – Slavi.Stoyanov@ou.nl

Openbare Links:
Naar het specifieke artikel: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1096751617300787
Naar NWO resultatenpagina: https://www.nwo.nl/en/research-and-results/research-projects/i/13/13613.html
Naar de projectwebsite: www.sooner.nu

Studie 2
De onderzoeksvraag
Does the project character (OER focus vs. OOE focus) of innovation projects lead to perceived differences by actors involved in their implementation?

Het design / de opzet / type gegevensverzameling / de scope
Openheid in het onderwijs is geen consistente term of waarde, aangezien ‘open’ wordt gebruikt om verschillende dingen te beschrijven en vaak verschillende dingen betekent voor verschillende individuen. In een onderzoekscontext is het belangrijk om de vele interpretatie (s) en perspectieven van openheid die worden onderzocht te identificeren, vooral omdat de onderliggende ideeën achter deze verschillende interpretaties en contexten verschillende resultaten kunnen opleveren. Er bestaat niet veel empirisch onderzoek naar de implementatie aspecten van open onderwijs, met name het vergelijken van open leermiddelen (OER) en open online onderwijs (OOE). In deze studie onderzoeken wij de identificatie en prioritering van organisatorische uitdagingen en kansen van twee subgroepen van projecten (d.w.z. OER gericht of OOE gericht) binnen verschillende hoger onderwijsinstellingen in Nederland. Bevindingen geven aan dat er verschillen zijn in zowel conceptuele als praktische representatie tussen de twee groepen. Deze bevindingen impliceren dat hoger onderwijsinstellingen zich intern moeten aanpassen aan de behoeften van verschillende manifestaties van “”openheid”” om volledig te kunnen profiteren van kansen en tevens ook de bijkomende uitdagingen te overwinnen. Binnen de context van de huidige Corona crisis zouden de resultaten van deze studie het belang kunnen onderstrepen dat het innoveren van onderwijs doelgericht moet zijn voor een effectieve uitkomst en dat elk doel of specifieke innovatie een andere interne aanpak vereist.

Referentie
Schophuizen, M., Kreijns, K., Stoyanov, S., Rosas, S. & Kalz, M. (in review). Does project focus influence challenges and opportunities of open online education? A sub-group analysis of group-concept mapping data. Journal of Computing in Higher Education.

De sector(en) waar het onderzoek uitgevoerd wordt:
Hoger Onderwijs (HBO & WO)

De openbare link naar meer informatie, of, indien niet beschikbaar: contactgegevens van een persoon die hier meer informatie over kan geven

Contactpersoon:
Martine Schophuizen – m.j.f.schophuizen@tudelft.nl
Marco Kalz – kalz@ph-heidelberg.de
Karel Kreijns – Karel.Kreijns@ou.nl
Slavi Stoyanov – Slavi.Stoyanov@ou.nl
Scott Rosas – srosas@conceptsystems.com

Openbare Links:
Naar het specifieke artikel: Publicatie is in review
Naar NWO resultatenpagina: https://www.nwo.nl/en/research-and-results/research-projects/i/13/13613.html
Naar de projectwebsite: www.sooner.nu

Studie 3
De onderzoeksvraag
What is the vision and strategy of universities for educational innovations and how is this strategy implemented within these institutions to successfully embed educational innovations in the institution?

Het design / de opzet / type gegevensverzameling / de scope
In deze studie willen we inzicht krijgen in de top-down kant van open online onderwijsinnovatie en de governance daarvan. Om dit te onderzoeken hebben we casestudies uitgevoerd bij 4 verschillende Nederlandse universiteiten. De dataverzameling bestond uit interviews met vier vicerectoren van Nederlandse universiteiten, focusgroepen met directeuren van de innovatiecentra van deze universiteiten en een strategie documentstudie. Momenteel worden deze gegevens geanalyseerd en gerapporteerd. Het zal zeer interessant zijn om te zien of de governance van online onderwijs na de crisis een andere dynamiek zal hebben dan deze studie die net voor de crisis was afgerond.

Referentie
Schophuizen, M., Specht, M., Kelly, A., Utuma, C., & Kalz, M. (in preparation). A top-down case study of 4 Dutch Universities and the governance and embedding of educational innovations.

De sector(en) waar het onderzoek uitgevoerd wordt:
Hoger Onderwijs (HBO & WO)
De openbare link naar meer informatie, of, indien niet beschikbaar: contactgegevens van een persoon die hier meer informatie over kan geven

Contactpersoon:
Martine Schophuizen – m.j.f.schophuizen@tudelft.nl
Marco Kalz – kalz@ph-heidelberg.de
Marcus Specht – M.M.Specht@tudelft.nl
Aodhan Kelly – aodhan.kelly@ou.nl
Caitlin Utuma – C.L.Utama@tudelft.nl

Openbare Links:
Naar het specifieke artikel: artikel is nog in voorbereiding
Naar NWO resultatenpagina: https://www.nwo.nl/en/research-and-results/research-projects/i/13/13613.html
Naar de projectwebsite: www.sooner.nu

 

Studie 1
Hoewel er een groot aantal (open) online cursussen beschikbaar is, weten we nog weinig over schaalbaar onderwijsdesign. Online en in cursussen met grote studentenaantallen is het geven van formatieve feedback een tijdsintensieve uitdaging voor docenten. Schaalbaar onderwijsdesign is daarom van groot belang. Het stelt de docent in staat om op een effectieve en kwalitatieve manier studenten te ondersteunen en voor een interactieve leerervaring te zorgen.

Onderzoeksvragen
-Which educational methods, means for assessment and feedback and interaction possibilities are able to scale?
-How is scalable formative feedback and student interaction realized in MOOCs?
Het design / de opzet / type gegevensverzameling / de scope

Het onderwijsdesign van 50 MOOCs werd geanalyseerd waarbij de focus lag op het vinden van schaalbare best practices met betrekking tot het geven van formative feedback and student interactie. Hiervoor werd een design analyse instrument ontwikkeld en getest waarmee de schaalbaarheid van MOOCs (en andere online cursussen) in kaart gebracht kan worden. Deze studie leverde inzichten en voorbeelden op van schaalbare manieren die docenten in kunnen zetten om formatieve feedback aan een groot aantal studenten te kunnen geven. Daarnaast heeft de studie inzichten en voorbeelden gedeeld over schaalbare manieren van student-student, student-docent en student-content interactie. De resultaten uit deze studie laten docenten zien wat de mogelijkheden zijn voor schaalbaar (online) onderwijsdesign. Ze geven input over het toepassen van schaalbare methodes met betrekking tot formative feedback en interactie in online, blended maar ook face-to-face onderwijs.

De sector(en) waar het onderzoek uitgevoerd wordt:
Hoger Onderwijs (HBO & WO); Open Online Onderwijs

Contactpersoon:
Marco Kalz – kalz@ph-heidelberg.de
Peter van Rosmalen – p.vanrosmalen@maastrichtuniversity.nl
Julia Kasch – julia.kasch@ou.nl

Openbare Links:
Naar het specifieke artikel:
Kasch, J., Van Rosmalen, P., & Kalz, M. (2017). A Framework towards Educational Scalability of Open Online Courses. J. UCS, 23(9), 845-867. https://core.ac.uk/download/pdf/141754787.pdf
Van Rosmalen, P., Kasch, J., Kalz, M., Firssova, O., & Brouns, F. (2017, September). Towards ‘MOOCs with a Purpose’: Crowdsourcing and analysing scalable design solutions with MOOC learners. In European Conference on Technology Enhanced Learning (pp. 486-491). Springer, Cham.
Er zijn nog papers in het review process. Na publicatie zullen deze open access beschikbaar zijn.

Studie 2
De onderzoeksvraag
In what way did project leaders of educational innovation projects cope with organizational challenges that they encountered?

Het design / de opzet / type gegevensverzameling / de scope
Inzicht in het proces van initiatie, ontwerp, implementatie en inbedding van onderwijsinnovaties in het hoger onderwijs is noodzakelijk om betere strategieën te ontwikkelen voor duurzame, grootschalige onderwijsinnovatie. Vaak worden vroeg opgezette onderwijsinnovatieprojecten niet goed genoeg geëvalueerd, waardoor het moeilijk is om geleerde lessen te identificeren. Het doel van deze studie is te onderzoeken hoe projectleiders van innovatieprojecten in Nederlandse hogeronderwijsinstellingen omgaan met organisatorische uitdagingen rondom het ontwerpen, implementeren en inbedden van deze projecten. Wij analyseerden hiervoor kwalitatieve focusgroep gegevens door de lens van de contextuele coping-theorie. Deelnemers aan de focusgroepen waren projectleiders die innovatie projecten uitvoeren bij Nederlandse hogeronderwijsinstellingen. De resultaten tonen aan dat de projectleiders uitdagingen hebben geïdentificeerd (primaire beoordeling), mogelijke oplossingen hebben voorgesteld (secundaire beoordeling) en ook in staat waren om concrete stappen te ondernemen (coping-inspanningen) om uitdagingen te overwinnen bij het ontwerpen en implementeren van open online educatieve innovaties. Uit deze bevindingen kan worden geconcludeerd dat bottom-up initiatieven bewustwording kunnen creëren en in staat zijn om lokale middelen te vinden om steun te vinden voor het lokaal inbedden van innovaties, maar er is passende, gesynchroniseerde en tijdige top-down actie nodig vanuit de organisatie of instelling om tot een ​​duurzame en instellingsbrede ondersteuning voor experimenten en inbedding van onderwijsinnovaties te komen. De resultaten van deze studie kunnen dienen als input voor de toekomstige organisatie van online-onderwijs in hoger onderwijsinstellingen.

Referentie
Schophuizen, M., & Kalz, M. (available june 2020). Educational innovation projects in Dutch higher education: Bottom-up contextual coping to deal with organizational challenges. International Journal of Educational Technology in Higher Education.

De sector(en) waar het onderzoek uitgevoerd wordt
Hoger Onderwijs (HBO & WO)

De openbare link naar meer informatie, of, indien niet beschikbaar: contactgegevens van een persoon die hier meer informatie over kan geven

Contactpersoon:
Martine Schophuizen – m.j.f.schophuizen@tudelft.nl
Marco Kalz – kalz@ph-heidelberg.de

Openbare Links:
Naar het specifieke artikel: Publicatie per juni 2020 beschikbaar
Naar NWO resultatenpagina: https://www.nwo.nl/en/research-and-results/research-projects/i/13/13613.html
Naar de projectwebsite: www.sooner.nu

Beleidsmatig onderzoek op het gebied van (open) online onderwijs en onderwijstechnologie en wat de gevolgen zijn van beleid (of het ontbreken daarvan).

Contactgegevens: Marco Kalz, kalz@ph-heidelberg.de

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek