Vragenlijststudie naar zelfregulatiestrategiëen van studenten in het biomedisch domein, aangevuld met interviews over hun hulpbronnen en belemmeringen

Doelgroep: praktijk
Onderwijssector: wo
Meetniveau: leerling/student
Lokaal/nationaal: schoolbestuur
Regio: midden
Financiering: lopend lokaal gefinancierd

Thema’s:

  • De kennis en vaardigheden van docenten en/of leerlingen / studenten over digitaal leren en de middelen die scholen / opleidingen hebben (laptops, digitale leermiddelen etc.)

Samenvatting:

Doelstelling

De belangrijkste doelstelling van deze studie is het identificeren van de zelfregulatiestrategieën die studenten hanteren om de veranderingen in het onderwijs teweeg gebracht door de coronacrisis het hoofd te bieden. Daarbij zijn we geïnteresseerd in de verandering in zelfregulatiestrategieën over tijd om meer te leren over de effecten van het moeten tonen van veerkracht op de ontwikkeling van zelfregulerend leren. Een secundair doel van de studie is het vaststellen van de hulpbronnen en belemmeringen die studenten ervaren, en welke ze door middel van zelfregulerend leren respectievelijk gebruiken of het hoofd proberen te bieden.

Onderzoeksvragen

Het onderzoek wordt gestuurd door de volgende onderzoeksvragen:

  1. Welke invloed heeft het abrupt aanbieden van volledig online onderwijs op het gebruik van zelfregulatiestrategieën door studenten? [Primair]
  2. Welke invloed heeft het abrupt aanbieden van volledig online onderwijs op de ontwikkeling van zelfregulatiestrategieën op de langere termijn? [Primair]
  3. Wat ondersteunt en hindert studenten om hun leerproces te reguleren in online onderwijs? [Secundair]

Opzet

Dataverzameling vindt plaats in twee rondes, zes maanden uit elkaar. In beide rondes vullen studenten eerst een zelfregulatievragenlijst in (Self-regulated online learning questionnaire, revised, Jansen et al. 2018). Daarna worden ze geïnterviewd. In het interview tekenen deelnemers een tijdlijn van hun onderwijservaring, met daarbij aangegeven belangrijke gebeurtenissen, in de afgelopen vijf maanden. In het eerste interview gaat dit dus over jan 2020-interviewmoment. In het tweede interview gaat dit over interviewmoment1-interviewmoment2. De tijdlijn wordt gebruikt om de retrospectie te bevorderen. Deelnemers spreken over de door hen gehanteerde zelfregulatiestrategieën, eerst vrij, vervolgens aan de hand van een aangeboden lijst van 11 mogelijke zelfregulatiestrategieën. Daarnaast wordt in het interview ingegaan op de ervaren hulpbronnen en belemmeringen bij het studeren, en welke zelfregulatiestrategieën (zouden kunnen) helpen om om te gaan met deze belemmeringen.

Sector

Het onderzoek wordt uitgevoerd met studenten in het hoger onderwijs in het (bio)medische domein. Specifiek: studenten in de faculteit Geneeskunde van het UMC Utrecht.

Naam instelling: Onderwijscentrum UMC Utrecht (faculteit Geneeskunde, UU)
Contactgegevens: Renée Jansen, r.s.jansen-14@umcutrecht.nl

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek