Een onderzoeksvoorstel indienen, en dan?

Werkt u in het onderwijs en heeft u een goed idee voor onderwijsonderzoek? Dan heeft het NRO misschien financiering voor u. Wat moet u doen? Wie bepaalt of uw subsidieaanvraag wordt gehonoreerd? In deze animatie ziet u welke stappen worden doorlopen nadat u uw subsidieaanvraag heeft ingediend.

De animatie is specifiek gemaakt voor het praktijkgerichte onderwijsonderzoek. Maar ook voor andere soorten onderzoek toont deze animatie een blik achter de schermen bij een NRO-subsidieronde.

Onze werkwijze

De werkwijze voor het indienen van een onderzoeksvoorstel bij het NRO is in principe gelijk aan de procedure bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), waaraan het NRO is verbonden. Grofweg verloopt het indienen van een onderzoeksvoorstel bij het NRO als volgt:

  1. Openstelling van de call for proposals (oproep tot indienen van onderzoeksvoorstellen). Het NRO houdt er zoveel mogelijk rekening mee dat aanvragers voldoende tijd krijgen om een goed voorstel op te stellen.
    Calls worden vaak van tevoren aangekondigd op deze website. Wanneer een call is opengesteld vindt u deze terug bij de deadlines. Vooraankondigingen en berichten over openstelling van nieuwe calls worden ook bekendgemaakt via @hetNRO op Twitter en in de NRO nieuwsbrief. De complete call for proposals wordt altijd gepubliceerd op de website van NWO.
  2. Aanvragers dienen hun voorstel in via het digitale loket van NWO: ISAAC. Hiervoor heeft u een ISAAC-account nodig. Heeft u dat nog niet, dan is het raadzaam deze uiterlijk een week voor de deadline aan te vragen. U vindt meer over ISAAC op de NWO-website.
  3. Na verstrijken van de deadline vraagt het NRO deskundigen uit wetenschap, praktijk en/of beleid  om de aanvragen te beoordelen.
  4. Alle voorstellen worden door een beoordelingscommissie besproken, rekening houdend met de al uitgebrachte adviezen van de deskundigen. De samenstelling van deze commissie is afhankelijk van het onderwerp van de ronde.  De commissie kent aan elk voorstel een kwalificatie toe: ‘excellent’, ‘zeer goed’, ‘goed’ of ‘ontoereikend’.
  5. De commissie stelt een ranglijst op van alle voorstellen aan de hand van de kwalificaties. Het totaal vormt een advies voor honorering. Dit advies gaat naar de verantwoordelijke programmaraad.
  6. De betreffende programmaraad van het NRO besluit aan welke onderzoeksvoorstellen subsidie wordt toegekend. Het aantal te honoreren voorstellen hangt af van het beschikbare budget.
  7. De aanvragers krijgen zo snel mogelijk bericht over toewijzing of afwijzing van hun voorstel. Een aanvrager die het niet eens is met dit besluit, kan gebruikmaken van de bezwaar- en beroepsprocedure.
  8. Aanvragers van gehonoreerde voorstellen krijgen de subsidie van NRO in fases uitgekeerd. Doorgaans een deel aan de start, een deel halverwege en een laatste deel na afronding van het project. De aanvrager is gehouden aan diverse voorwaarden om hierop aanspraak te kunnen (blijven) maken. Denk aan het opleveren van voortgangsrapportages en zich houden aan de code voor wetenschappelijke integriteit.

Lees ook de werkwijze van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) waarvan het NRO gebruikmaakt.

U kunt aan deze toelichting geen rechten ontlenen.