Evaluatie en monitoring wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’ van start

Het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA) Nijmegen ontvangt subsidie voor een vierjarige evaluatie en monitoring van de Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het middelbaar beroepsonderwijs. Deze wet trad op 1 augustus 2017 in werking. KBA voert het onderzoek uit samen met de Vrije Universiteit en het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo). De onderzoekers bekijken of de beoogde doelen van de wet, het tegengaan van uitval op het mbo en een sterkere positie van de mbo-student, worden bereikt.

De onderzoekers krijgen een subsidie van 485.000 euro toegekend.  “Ik ben hier erg blij mee, met name omdat het een belangrijk thema is in het mbo de komende tijd,” vertelt hoofdaanvrager Maarten Wolbers van KBA Nijmegen. “Daarnaast past het doel van de wet – een toegankelijker mbo – bij de schakelprogramma’s vmbo-mbo die ik onderzoek in het kader van maatregelen voor gelijke onderwijskansen. Ook sluit het onderzoek aan bij de evaluatie van andere beleidsinterventies, die ik uitvoer, zoals de Evaluatie van de wet ‘Doelmatige Leerwegen’ en van de herziening kwalificatiestructuur. Door de gegevensverzameling voor dit nieuwe onderzoek te koppelen aan de reeds lopende datacollectie, wordt het mogelijk dwarsverbanden te leggen tussen de verschillende beleidsmaatregelen. En het verlaagt de bevragingslast voor het onderwijsveld.”

Sterkere positie mbo-student

Met de Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het middelbaar beroepsonderwijs wil het kabinet de overgang voor jongeren naar het mbo versoepelen, om zo schooluitval tegen te gaan en de positie van de student te versterken. De wet omvat de volgende maatregelen om dit te bereiken:

  1. betere (studiekeuze)begeleiding voor en tijdens de overstap;
  2. recht op een studiekeuzeadvies voor iedere student die zich tijdig aanmeldt;
  3. de introductie van een vroege aanmelddatum voor alle leerlingen die de overstap naar het mbo maken;
  4. de introductie van een toelatingsrecht, in samenhang met een bindend studieadvies (bsa) in het eerste jaar na aanvang van een mbo-opleiding .

Monitoring en evaluatie wet

Het onderzoek naar de effectiviteit van de wet heeft betrekking op zowel het niveau van de mbo-instelling (heeft deze de waarborgen voldoende ingevuld?) als op het niveau van de (aankomende) student (wat is de uitwerking van het bindend studieadvies op het schooltraject?). Het ministerie van OCW stelt in totaal 485.000 euro beschikbaar. Het onderzoek loopt van 2018 tot 2022 en levert twee producten op: een monitorrapportage in 2020 en een evaluatieonderzoek.

De monitor omvat onder meer het aantal studiekeuzeadviezen, het aantal uitgebrachte negatieve bsa’s en de context waarin deze adviezen zijn uitgebracht – zoals de manier waarop het beleid rondom de bsa is vormgegeven en de gronden voor een negatief advies. In de evaluatie bekijken de onderzoekers of de wet haar twee doelstellingen bereikt: het tegengaan van uitval op het mbo en een sterkere positie van de mbo-student.

Meer informatie

» Programmapagina Evaluatie en monitoring wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo