Evaluatie Passend Onderwijs – onderzoeksresultaten februari 2018

Voor de Evaluatie Passend Onderwijs zijn nieuwe onderzoeksresultaten opgeleverd. Twee onderzoeksrapporten betreffen de governance van samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Eén rapport beschrijft de ervaringen met opting out lwoo.

De rapporten zijn aan de Tweede Kamer aangeboden. De onderzoeken zijn uitgevoerd door het consortium van het NRO-onderzoeksprogramma Evaluatie Passend Onderwijs.

Bekijk de Kamerbrief van 6 februari 2018 waarin Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) de Tweede Kamer informeert over de stand van zaken inzake de moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs, waarvan een aantal op het terrein van passend onderwijs en met verwijzing naar de Evaluatie Passend Onderwijs.

Hier volgt een korte beschrijving van de rapporten.

Juridisch perspectief op de governance van samenwerkingsverbanden

De oprichting en inrichting van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben voor een fundamentele wijziging gezorgd in de wijze waarop de juridische verantwoordelijkheden van autonome besturen vorm krijgen. Schoolbesturen vormen samen het samenwerkingsverband en bepalen daarmee in gezamenlijkheid hoe schoolbesturen en samenwerkingsverband zich precies tot elkaar verhouden. Tegelijkertijd legt de wet scheiding op tussen bestuur en intern toezicht op bij samenwerkingsverbanden en regels voor medezeggenschap. In dit onderzoek is nagegaan wat voor- en nadelen zijn van verschillende juridische modellen en welke juridische kwesties spelen op het gebied van governance in samenwerkingsverbanden.

Governance in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Schoolbesturen vervullen in samenwerkingsverbanden passend onderwijs meerdere rollen: als bevoegd gezag van hun eigen organisatie worden ze geacht de belangen van hun school/scholen te behartigen; als lid van het samenwerkingsverband moeten ze het collectieve belang van het samenwerkingsverband behartigen. Hierdoor kunnen zich rol- en belangenconflicten voordoen. In dit onderzoek is via enquêtes bij directeuren van alle 152 samenwerkingsverbanden passend onderwijs en bij schoolbesturen in 38 samenwerkingsverbanden nagegaan hoe bestuur, toezicht en medezeggenschap zijn geregeld en of zich rolconflicten of andere bestuurlijke risico’s voordoen. Bij vijf samenwerkingsverbanden zijn bovendien casestudies uitgevoerd.

Verder met nieuw beleid lwoo

Sinds 1 januari 2016 zijn zesentwintig samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs via opting out gestart met het loslaten van de landelijk vastgestelde criteria, duur en/of licenties voor lwoo. In het voortgangsonderzoek naar opting out lwoo halen we ervaringen op bij samenwerkingsverbanden die kiezen voor opting out om hieruit lessen te trekken voor toekomstige wet- en regelgeving en voor de implementatie van nieuw beleid zonder landelijke regels. In deze tweede rapportage van het voortgangsonderzoek bespreken we de ontwikkelingen in de invulling die deze samenwerkingsverbanden (eerste en tweede tranche) geven aan het nieuwe lwoo-beleid en gaan we in op de eerste ervaringen van de samenwerkingsverbanden uit de eerste tranche.

Voor meer informatie zie www.evaluatiepassendonderwijs.nl