Evaluatie Passend Onderwijs – onderzoeksresultaten juni 2017

Voor de Evaluatie Passend Onderwijs zijn nieuwe onderzoeksresultaten opgeleverd. Ze geven inzicht in uiteenlopende aspecten van de invoering van passend onderwijs, zoals onder meer de ervaringen van directeuren van de samenwerkingsverbanden en de ervaren bureaucratie in de school.

De rapporten zijn tegelijk met de elfde voortgangsrapportage passend onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer aangeboden. De onderzoeken zijn uitgevoerd door het consortium van het NRO-onderzoeksprogramma Evaluatie Passend Onderwijs. Meer informatie vindt u op www.EvaluatiePassendOnderwijs.nl.

Het NRO gaf de Tweede Kamer op 27 juni 2017 een technische briefing van de onderzoeksresultaten. Bekijk de presentatie die het NRO gaf tijdens de technische briefing.

Stand van zaken Evaluatie Passend Onderwijs deel 3: Wat betekent passend onderwijs tot nu toe voor leraren en ouders?
Dit rapport geeft een overzicht van wat passend onderwijs tot nu toe betekent voor leraren en ouders op basis van uitgevoerd onderzoek.

Monitor Samenwerkingsverbanden 2016: De voortgang van passend onderwijs volgens swv-directeuren
Eind 2016 heeft ruim 80% van de directeuren van de samenwerkingsverbanden po en vo deelgenomen aan onderzoek over verschillende thema’s waar zij binnen hun samenwerkingsverband zicht op hebben. Over het geheel bezien zijn de directeuren zelf redelijk tevreden over de gezette stappen en de tot nu toe bereikte resultaten. In gesprekken benadrukken zij wel dat de invoering van passend onderwijs een proces is dat nog niet voltooid is.

Monitor Gemeenten en passend onderwijs 2017
Dit onderzoeksrapport laat zien dat alle gemeenten met vestigingen voor po en vo voeren bestuurlijk overleg met de samenwerkingsverbanden po en vo over het ondersteuningsplan. In een ruime meerderheid van de gemeenten met een mbo- of (v)so-vestiging is er ook overleg met het schoolbestuur over passend onderwijs dan wel leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. De mate waarin gemeenten met schoolbesturen afspraken maken over de inzet van jeugdhulp varieert sterk met het onderwerp en de onderwijssectoren.

Passend onderwijs bureaucratisch? Tweede vervolgmeting ervaren bureaucratie in de school
Na twee jaar zijn de meeste scholen nog van mening dat de bureaucratie met de invoering van passend onderwijs niet is afgenomen. In vergelijking met één jaar geleden wordt er nu gemiddeld gezien wel iets minder bureaucratie ervaren. Men vindt het uitvoeren van de taken voor passend onderwijs nu iets minder tijdrovend en nog iets nuttiger dan een jaar geleden. Intern begeleiders en zorgcoördinatoren van po, vo en mbo vinden passend onderwijs over het algemeen – ook administratief – wel een verbetering.

Rapport oudertevredenheid
Met dit onderzoek wordt de tevredenheid van ouders over verschillende aspecten van de leerlingenzorg op de school van hun kind in kaart gebracht. Dit wordt gedaan voor alle ouders: ouders mét een kind dat extra ondersteuning krijgt en ouders zónder een kind dat extra ondersteuning krijgt. Met een nulmeting is (in 2014) in kaart gebracht hoe ouders de leerlingenzorg voor de start van passend onderwijs ervaarden (Kuiper, Dikkers, Emmelot & Ledoux, 2015). Nu is (in 2016) gekeken in hoeverre de tevredenheid na de invoering van passend onderwijs is veranderd.

Passend onderwijs op school en in de klas. Eerste meting in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs
In dit deelonderzoek staan passend onderwijs in de klas en de randvoorwaarden die hierbij van belang zijn centraal. Dit is in kaart gebracht met behulp van vragenlijsten, lesobservaties en het verzamelen van informatie over en toetsresultaten van leerlingen. Het onderzoek is uitgevoerd in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs. Het gaat om een eerste meting. Volgend schooljaar wordt een vervolgmeting uitgevoerd, om zicht te krijgen op ontwikkelingen.

Passend onderwijs in pers en politiek. Deel I
Dit onderzoek beschrijft beleidsdiscussies en –veranderingen in pers en politiek in de periode van 1 augustus 2014 tot 1 januari 2017. In de pers klinkt vooral een ‘logica van de praktijk’ door, met veel aandacht voor de leerlingen waar het om gaat. Bewindslieden en Ministerie redeneren meer vanuit een ‘logica van het beleid’. In de Tweede Kamer komen die twee logica’s bij elkaar. Soms versterken de logica’s elkaar, bijvoorbeeld rond thuiszitters. Maar soms botsen die logica’s, bv in discussies over doorzettingsmacht.

Passend onderwijs in het MBO: tussenbalans
De impact van passend onderwijs is groter dan de meeste mbo’s in 2014 hadden voorzien. Toen verwachtten de meeste instellingen nog dat het slechts tot beperkte veranderingen zou leiden. Dat constateert het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt Nijmegen na de balans van twee jaar passend onderwijs in het mbo te hebben opgemaakt. Ruim driekwart van de mbo’s heeft het beleid aangepast. Zo is er meer oog voor de ondersteuning die studenten behoeven en zijn docenten en mentoren daar meer bij betrokken.