Evaluatie vernieuwing vmbo – onderzoeksresultaten februari 2018

De evaluatie van de vernieuwing van het vmbo heeft tot de eerste onderzoeksresultaten geleid. De reconstructie van de beleidstheorie en de monitor 2016-2017 zijn gepubliceerd.

Het gaat om de monitoring en evaluatie van een grootschalige vernieuwing waarbij het aantal beroepsgerichte programma’s wordt teruggebracht naar tien profielen, loopbaan oriëntatie- en begeleiding (LOB) wordt verankerd in de onderwijsprogramma’s en elk profiel naast algemeen vormende vakken ook een beroepsgerichte profielvak én keuzevakken kent.

Met dit onderzoek, wat loopt tot 2022, wordt beoogd te monitoren en te evalueren in hoeverre de doelstellingen van de vernieuwing van het vmbo worden bereikt. Het onderzoek kan leiden tot adviezen over voor het beleid en de onderwijspraktijk.

Beleidstheorie

De beleidstheorie is  de argumentatie voor beleidskeuzes, het beschrijft hoe beleid tot de beoogde doelen zal leiden en welke aannames en/of principes daaraan ten grondslag liggen. Tevens worden de belangrijkste proces- en resultaatindicatoren benoemd. De beleidstheorie achter de vernieuwing van het vmbo wordt beschreven door Van den Berg et al. (2017). Op basis van die beleidstheorie zijn hypothesen vastgesteld die gedurende het monitor – en evaluatieonderzoek getoetst worden. Jaarlijks verschijnen er monitorrapporten. Daarnaast wordt er gerapporteerd over de effectevaluatie en de verklarende evaluatie.

» Vernieuwing van het vmbo – Reconstructie van de beleidstheorie (PDF)

Monitor 2016-2017

Het eerste monitorrapport doet verslag van het eerste jaar: 2016/2017. Omdat nog niet alle gegevens dit jaar beschikbaar zijn, bijvoorbeeld over gevolgde keuzevakken, bevat dit rapport een selectie van gegevens. De komende jaren worden gegevens, indien beschikbaar, aan de monitor toegevoegd.

Dit rapport geeft een algemeen beeld van de leerlingen die onderwijs in de nieuwe profielen volgen en welke profielen dat zijn. Daarnaast gaat het in op de verschillen tussen onderwijsinstellingen en schoollocaties. Ook biedt het inzicht in regionale verschillen en gaat het in op de verschillen tussen locaties binnen regio’s. Stapsgewijs biedt het rapport daarmee inzicht in de manier waarop het onderwijs in binnen de beroepsgerichte vmbo-leerwegen vorm krijgt.

» Monitor vernieuwing vmbo: hoe zien de cijfers over 2016 -2017 eruit? (PDF)

Meer informatie