Evaluatie vernieuwingen vmbo – tussentijdse resultaten 2020

Sinds schooljaar 2016-2017 zijn de beroepsgerichte programma’s van het vmbo vernieuwd. Het doel van deze vernieuwingen is om te komen tot een aantrekkelijk en toekomstbestendig onderwijsaanbod dat aansluit bij de huidige (beroeps)werkelijkheid en bij de vervolgopleidingen in het mbo. Sinds 2018 wordt daarnaast door het kabinet extra geïnvesteerd in het technisch vmbo onder de noemer Sterk Techniekonderwijs.

Evaluatie en monitoring vernieuwing vmbo

Om te onderzoeken hoe de vernieuwing van het vmbo verloopt en welke resultaten bereikt worden, loopt er van 2016 tot en met 2022 een monitor- en evaluatieonderzoek. Het rapport Vernieuwing Vmbo: Monitor 2020 geeft inzicht in de stand van zaken voor het schooljaar 2018-2019. Waar van belang, wordt in het rapport beschreven welke veranderingen plaats hebben gevonden en welke effecten de vernieuwing tot nu toe heeft gehad.

Evaluatie en monitoring Sterk Techniekonderwijs (STO)

De investeringen in het STO worden tot en met 2024 gemonitord en geëvalueerd. De context van deze investeringen en welke uitkomsten, via welke weg, verwacht mogen worden, worden beschreven in de Achtergrondschets Sterk Techniekonderwijs. Daarnaast staan in deze achtergrondschets ook de (voorlopige) hypothesen die gedurende de monitor getoetst zullen worden.

Het rapport Sterk Techniekonderwijs VMBO: Monitor 2020 geeft inzicht in de stand van zaken van het technische vmbo-onderwijs in het schooljaar 2018-2019. Indien relevant, wordt in dit rapport ook beschreven welke veranderingen plaats hebben gevonden tegenover het schooljaar 2017-2018. Daarnaast wordt de situatie in de vijf technische vmbo-profielen afgezet tegen de situatie in de vijf niet-technische vmbo-profielen.

Ten slotte kun u in de Analyse van de regioplannen Sterk Techniekonderwijs een overkoepelende analyse vinden van de goedgekeurde regioplannen om duurzaam en dekkend techniekonderwijs te realiseren. Op basis van deze plannen wordt in het rapport een eerste beeld geschetst van de activiteiten die de komende jaren zullen plaatst vinden.

Projectleider en betrokken partijen

De onderzoeken worden uitgevoerd door een consortium, onder leiding van dr. Marjolein Muskens (ResearchNed). De volgende partijen zijn betrokken: ResearchNed, SEO Economisch Onderzoek, ROA en Bureau Turf.

Meer informatie
Website Nieuw vmbo.

Contactpersoon
Rachel Poldermans
probo@nro.nl
tel. 070 349 41 03