Evaluatiecommissie spreekt zich uit over het NRO

Een onafhankelijke evaluatiecommissie heeft vastgesteld dat het NRO de afgelopen drie jaar sinds haar oprichting voortvarend van start gegaan is. Ook is de commissie van mening dat het NRO een belangrijke verbindende factor aan het worden is tussen onderzoeksveld en onderwijspraktijk. De commissie formuleerde tevens een aantal aanbevelingen voor het regieorgaan.

De activiteiten van het NRO kunnen volgens de evaluatiecommissie rekenen op brede waardering. Er bestaat veel draagvlak voor een invloedrijke rol van het NRO in het onderzoeks- en onderwijsveld. Ook neemt de naamsbekendheid van het NRO toe. De bedrijfsvoering is efficiënt, en de commissie vindt het zeer positief dat er met het NRO één loket is ontstaan waar onderwijsonderzoekers en onderwijspraktijk terecht kunnen. De NRO Stuurgroep beschouwt het evaluatierapport dan ook als aanmoediging om verder te gaan op de ingeslagen weg.

Aandachtspunten op 3 gebieden

Op het gebied van regie, programmering en organisatie beveelt de evaluatiecommissie in haar rapport een aantal verdere stappen aan. De Stuurgroep heeft hierop een reactie geformuleerd. Dit leidt tot de volgende negen centrale actiepunten voor het NRO in 2016 (klap uit om alle punten te lezen).

in de regiefunctie van het nro:

  • Via de uitvoering van de pilot Kennisrotonde treedt het NRO op als makelaar tussen onderwijspraktijk, -beleid en -onderzoek. Begin 2016 heeft het NRO dit nationale loket voor vragen uit en over het onderwijs gelanceerd. Door de vragen en antwoorden digitaal te verzamelen, ontstaat een actuele kennisbank toegankelijk voor alle onderwijsprofessionals in Nederland. Via de Kennisrotonde kan de verbinding van de praktijk (en van de onderwijsprofessionals in het bijzonder) met de wetenschap vergroot worden.
  • Het NRO bereidt met de PO-Raad en het ministerie van OCW pilots over academische werkplaatsen voor.
  • Het NRO geeft de verbinding tussen onderzoek, innovatie en doorontwikkeling structureel vorm.

in de programmering van het nro:

  • Het NRO blijft benadrukken dat op vragen uit en over het onderwijs antwoorden mogelijk zijn vanuit verschillende wetenschapsdisciplines. Voor wat betreft de neuro- en cognitiewetenschappen, werkt het NRO nauw samen met het Nationaal Initiatief voor Hersenen en Cognitie (NIHC). Het NRO bezint zich op meer mogelijkheden voor (vak)didactisch onderzoek en vraagt aandacht voor de positie van didactiek in de eerste geldstroom.
  • In de planning van komende subsidierondes houdt het NRO rekening met de tijd die nodig is om samenwerking tussen scholen en onderzoekers op te bouwen, en de daarvoor meest geschikte periodes.
  • Het NRO zoekt naar een evenwicht tussen het stimuleren van internationale publicaties en deelname aan internationale conferenties enerzijds; en op Nederlandse onderwijsprofessionals toegesneden rapportages van onderzoeksresultaten en producten die daaruit voortvloeien anderzijds.

in de organisatiestructuur:

  • Het NRO beziet in hoeverre geldstromen flexibeler verdeeld kunnen worden en bekijkt wat voor invloed dit heeft op de inrichting van het NRO.
  • Het NRO spreekt met het ministerie van OCW over structurele middelen voor beleidsgericht langetermijnonderzoek via het NRO.
  • Het NRO beziet of de interne organisatie nog slagvaardiger ingericht kan worden.

Over de evaluatie

De evaluatiecommissie bestond uit vijf personen met ervaring op verschillende terreinen van wetenschap en onderwijs. De commissie heeft zich voor haar oordeel onder andere gebaseerd op gesprekken met stakeholders van het NRO. Die gesprekken voerde de commissie onder meer met leraren, vertegenwoordigers van lerarenverenigingen (zoals de Onderwijscoöperatie), vertegenwoordigers van onderwijssectororganisaties (PO-, VO-, MBO-raad en Vereniging Hogescholen), onderzoekers van universiteiten en hogescholen, betrokkenen bij beleid en onderwijsonderzoek (OCW, Inspectie van het Onderwijs, NRPO-SIA), en leden van de directie, programmaraden en stuurgroep van het NRO.

Over het NRO

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijswetenschappen (NRO) is in 2012 in opdracht van OCW opgericht en is ondergebracht bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het NRO werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek te verbeteren. meer over het NRO »