Evaluatieprogramma Passend Onderwijs: tussentijdse resultaten beschikbaar

In augustus 2014 werd de Wet passend onderwijs van kracht. Een veelomvattend beleid dat direct of indirect het iedereen raakt die te maken heeft met het primair, voortgezet, speciaal of middelbaar beroepsonderwijs. Om te onderzoeken welke impact het beleid heeft, op wie en waarom, werd het Evaluatieprogramma Passend Onderwijs opgezet. Het gehele onderzoeksprogramma wordt vervroegd opgeleverd in juni 2020, dan zal de eindbalans worden opgemaakt. Op donderdag 20 juni 2019 gaf het NRO samen met een drietal onderzoekers een technische briefing over de tussentijdse resultaten aan de commissie Onderwijs van de Tweede Kamer. Een technische briefing is een inhoudelijke presentatie, waarbij de Kamerleden ook vragen kunnen stellen over passend onderwijs.

Bekijk hier deze briefing terug.

De volgende publicaties kwamen aan bod:

Stand van Zaken Evaluatie Passend Onderwijs deel 5

Het vijfde deel spitst zich toe op het primair – en voortgezet onderwijs. Voor het middelbaar beroepsonderwijs verscheen vorig jaar een tussenstand en wordt begin 2020 een eindbalans opgemaakt. In dit rapport staan vragen en veronderstellingen centraal die een prominente rol spelen in het publieke debat. Blijven meer leerlingen in het reguliere onderwijs sinds passend onderwijs? Zijn er minder thuiszitters? Zijn er minder hindernissen om toegang te krijgen tot ondersteuning? Worden leraren voldoende ondersteund? En hoe zit het met de bureaucratie? Hoe wordt het geld voor passend onderwijs verdeeld, en hoe worden die middelen binnen scholen besteed? Deze rapportage beschrijft het overkoepelende, algehele beeld.

Monitor SWV 2018. De voortgang van passend onderwijs in 2018 volgens leidinggevenden.

Hoe is de stand van zaken binnen de samenwerkingsverbanden na ruim vier jaar passend onderwijs en welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden? Met de Monitor Samenwerkingsverbanden 2018 geven we een overkoepelend beeld van onder andere de organisatie van het samenwerkingsverband, de financiering, werking van de zorgplicht, toewijzing en bureaucratie, inzicht en sturing, de positie van belanghebbenden en de samenwerking met externe partijen vanuit het perspectief van de leidinggevenden van de samenwerkingsverbanden. Waar mogelijk vergelijken we met eerdere metingen en ‘spiegelen’ we bevindingen aan de zienswijze van andere betrokkenen uit andere onderzoeken.

Monitor scholen. Passend onderwijs in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

In dit onderzoek is nagegaan wat de ervaringen zijn van scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal (basis)onderwijs met passend onderwijs, anno 2018. Daarvoor zijn schoolleiders en intern begeleiders en zorg/ondersteuningscoördinatoren bevraagd, met digitale vragenlijsten. Het voornaamste doel van het onderzoek is achterhalen wat de stand van zaken is op een aantal voor passend onderwijs relevante thema’s, vanuit het perspectief van scholen.

Basisondersteuning in passend onderwijs deel II

In dit onderzoek wordt in kaart gebracht wat de effecten zijn van regionale verschillen in basisondersteuning voor leerlingen, ouders, leraren en scholen. Daarnaast hebben de onderzoekers verkend wat de voor- en nadelen zijn van het al dan niet vastleggen van een landelijke norm. In dit rapport leest u de uitkomsten van het tweede deel van dit onderzoek.

Passend onderwijs in de klas 2e meting

In Passend onderwijs in de klas – tweede meting in het po en vo is nagegaan hoe het staat met passend onderwijs in scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het is een breed opgezet onderzoek waarin data zijn verzameld bij intern begeleiders en ondersteuningscoördinatoren en bij leraren en leerlingen in de groepen 2, 4, 6 en 8 van het basisonderwijs en leerjaar 1 en 3 in het voortgezet onderwijs. Het gaat om een tweede meting van een longitudinaal onderzoek, de eerste meting vond plaats in 2016.

Drie jaar ervaring met nieuw beleid lwoo

Sinds 1 januari 2016 zijn 54 samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs via opting out gestart met het loslaten van de landelijk vastgestelde criteria, duur en/of licenties voor lwoo. In dit eindrapport van het voortgangsonderzoek naar opting out lwoo doen we verslag van de ontwikkelingen in de invulling die de samenwerkingsverbanden geven aan het nieuwe lwoo-beleid en van de ervaringen die in de afgelopen drie jaar hiermee zijn opgedaan. Deze ervaringen zetten we af tegen de beweegredenen die ten grondslag lagen aan de gekozen invulling van het nieuwe lwoo-beleid binnen het samenwerkingsverband en tegen de verwachte voor- en nadelen (blijkend uit het onderzoek Passend en zeker).