Evaluatie van de vernieuwing van het vmbo

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Evaluatie van de vernieuwing van het vmbo.

Doel van het programma
Met dit onderzoek wordt beoogd de vernieuwing van het vmbo te monitoren en te evalueren in hoeverre de doelstellingen van deze vernieuwing worden bereikt. Het onderzoek kan leiden tot adviezen over de aanpak van de vernieuwing voor het beleid en de onderwijspraktijk.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium, onder leiding van dr. Marjolein Muskens (ResearchNed).

De volgende partijen zijn betrokken: ResearchNed, SEO Economisch Onderzoek, ROA en Bureau Turf. Het onderzoek is gestart in 2016 en loopt tot 2022.

Het vmbo wordt ingrijpend vernieuwd. In plaats van de huidige 35 beroepsgerichte vakken en de indeling in vier sectoren met de mogelijkheid van intersectorale en intrasectorale programma’s zullen 10 beroepsgerichte profielen worden ingevoerd. De profielen in het vmbo zullen bestaan uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel.

Belangrijke mijlpalen voor de invoering:

  • per 1 augustus 2016 zijn scholen die dat wilde begonnen met de nieuwe structuur voor hun leerlingen in het derde jaar;
  • per 1 augustus 2017 moesten de overige scholen beginnen in de nieuwe structuur;
  • Per juni 2018 krijgt de eerste lichting vmbo-leerlingen het diploma ‘nieuwe stijl’.

Aanvullend o​​​nderzoek

Monitor en evaluatie van de intensivering technisch vmbo 2018-2024
Hoe komen vmbo, mbo en arbeidsmarkt gezamenlijk tot een dekkend, duurzaam en kwalitatief hoog technisch vmbo-aanbod?

In de periode 2018-2023 wordt in totaal 500 miljoen euro in het technisch vmbo geïnvesteerd. Vmbo-locaties dienen hiervoor samen met het mbo en partners uit bedrijfsleven plannen te ontwikkelen om tot een duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand technisch aanbod in de regio te komen. Vmbo-locaties bepalen zelf wat hun regio is en werken samen met regionale partners aan verduurzaming en een kwaliteitsimpuls van het techniekaanbod.

In dit monitor- en evaluatieonderzoek wordt de invulling en de werking van het programma ‘intensivering technisch vmbo’ in beeld gebracht en gevolgd. Nagegaan wordt welke regionale plannen vmbo-locaties in samenwerking met hun (keten)partners ontwikkelen, hoe in die plannen de begrippen dekkend, duurzaam en kwalitatief goed technisch vmbo-aanbod worden ingevuld, hoe vervolgens de transitie in de praktijk verloopt én tot welke, regionale en landelijke, resultaten dat leidt. We kijken daarbij expliciet naar wat werkt, voor wie, onder welke omstandigheden, en hoe, om tot maximale leereffecten en projectresultaten te komen.

De intensivering van het technisch vmbo betreft een belangrijk maatschappelijk thema, met mogelijk ingrijpende gevolgen voor het regionale vmbo, mbo en bedrijfsleven. Het is dan ook voor alle actoren belangrijk vinger aan de pols te houden. Dit monitor- en evaluatieonderzoek levert daarom via verschillende kanalen, op verschillende niveaus, informatie. Zo worden naast gedegen jaarlijkse rapportages op landelijk niveau, managementsamenvattingen opgesteld met daarin signalen voor beleidsmakers en landelijke stakeholders. Middels een dashboard wordt kerndata voor regionale partners inzichtelijk gemaakt om ‘learning by monitoring’ te faciliteren. Tevens vinden jaarlijks thematische werkconferenties plaats om van én met elkaar te leren.

Onderzoeksresultaten

Budget
€ 800.000 voor ‘Evaluatie van de vernieuwing vmbo 2016-2022’ en €1.440.000 voor het aanvullende onderzoek ‘Monitor en evaluatie van de intensivering technisch vmbo 2018-2024’. Het budget is afkomstig van het ministerie van OCW.

Meer informatie
Website Vernieuwing van het vmbo

Bijeenkomsten
Niet van toepassing

Contactpersonen
Rosanne Zwart
probo@nro.nl
tel. 070 349 40 24

Begeleidingscommissie

Mw. E. Cobussen – Ministerie van OCW
Dhr. M. Vermeulen – ProBO (NRO Programmaraad voor Beleidsgericht Onderzoek)
Mw. L. Gooskens – Ministerie van OCW
Mw. L. Pennewaard – SLO
Dhr. J. van Nierop – Platforms vmbo
Mw. J. Kerkhoffs – Platforms vmbo
Dhr. R. van der Aa (CAOP)
Mw. N. Terpstra (PBT-netwerk)