FAQ Comeniusprogramma

Hieronder een lijst met veelgestelde vragen over het Comeniusprogramma. Staat je antwoord er niet tussen? Neem dan contact op met comenius@nro.nl.

FAQ

Is a translation of the Calls for Proposal, the forms and the FAQ available?

Yes, the English version of the FAQ is available here. The English Calls for Proposals will be available early in June, here.

Can I submit my proposal for a Teaching Fellowship or Senior Fellowship in English?

Yes, you can. Please use the English application form, which you can find here and here.

Can I send a question in English to the NRO office?

Yes, you can. You can e-mail us at comenius@nro.nl with your question.

Waar vind ik de nieuwe Calls for Proposals?

De nieuwe Calls for Proposals zullen begin juni hier worden gepubliceerd op de NWO financieringspagina van het Comeniusprogramma.

Verschilt de procedure van het Comeniusprogramma 2021 van voorgaande jaren?

Ieder jaar verbetert het NRO de calls for proposals op basis van de actualiteit en ervaringen van de afgelopen ronde. Raadpleeg voor de volledige veranderingen en informatie de calls for proposals. Enkele veranderingen ten opzichte van vorig jaar staan hieronder opgesomd:

 • De thema’s voor de Teaching en Senior Fellows (zie 2.3 in de calls for proposals)
 • Duidelijkere eisen aan de inhoud van de intentieverklaring (zie 3.4)
 • De wijze van tussentijds rapporteren na eventuele toekenning van de aanvraag (zie 3.5)
 • Een licht gewijzigde beoordelingsprocedure voor de Leadership Fellows, waarin aanvragers in hun weerwoord kunnen reageren op schriftelijke beoordelingen van commissieleden (preadviseurs), in plaats van enkel op de referentenrapporten zoals in voorgaande jaren (zie 4.1)
 • De aangescherpte beoordelingscriteria (zie 4.2)
 • De weging van de beoordelingscriteria, zodat deze beter de doelstellingen van het Comeniusprogramma reflecteert (zie 4.2)

Wat zijn de deadlines en wat moet ik indienen?

1. Intentieverklaring

De intentieverklaring is een korte verklaring waarin u aangeeft de intentie te hebben een aanvraag in te dienen. Deze wordt nog niet inhoudelijk beoordeeld, maar dient om aanvragers en het NRO-bureau een beeld te geven van de belangstelling voor de verschillende rondes en thema’s. Voor de Leadership Fellows wordt de samenvatting gebruikt om referenten te benaderen met het verzoek of zij de volledige aanvraag willen beoordelen. De limiet voor de samenvatting van het projectvoorstel is 250 woorden.

Het aantal binnengekomen intentieverklaringen wordt per mail aan u bekend gemaakt. Het indienen van een intentieverklaring is een voorwaarde voor het indienen van een aanvraag.

Deadlines intentieverklaringen

 • Teaching Fellows: dinsdag 8 september 2020 14:00:00
 • Senior Fellows: dinsdag 1 september 2020 14:00:00
 • Leadership Fellows: donderdag 3 september 2020 14:00:00

2. Teaching en Senior Fellows: vooraanmelding

Precieze richtlijnen voor de vooraanmelding staan in de Call for Proposals.

Vooraanmeldingen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie. Na de beoordeling ontvangt de aanvrager een positief dan wel negatief advies voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag.

Deadlines vooraanmeldingen

 • Teaching Fellows: dinsdag 6 oktober 2020 14:00:00
 • Senior Fellows: dinsdag 29 september 2020 14:00:00

3. Teaching, Senior en Leadership: Uitgewerkte aanvraag

Teaching Fellows en Senior Fellows: het wordt sterk aangeraden om alleen bij een positief advies een uitgewerkte aanvraag in te dienen.

Leadership Fellows dienen in één keer een volledige aanvraag in.

Deadlines uitgewerkte aanvragen

 • Teaching Fellows: dinsdag 12 januari 2021 14:00:00
 • Senior Fellows: dinsdag 1 december 2020 14:00:00
 • Leadership Fellows: donderdag 8 oktober 2020 14:00:00

4. Senior Fellows en Leadership Fellows: weerwoord

De uitgewerkte aanvragen in de ronde Senior Fellows worden door commissieleden beoordeeld. De eerste schriftelijke commentaren (preadviezen) worden ter reactie voorgelegd aan de aanvrager, die vijf werkdagen de tijd krijgt om een weerwoord van maximaal 1000 woorden op te stellen.

Aanvragen in de ronde Leadership Fellows worden eerst voorgelegd aan internationale referenten. Daarna schrijven commissieleden een preadvies op de aanvraag, met het referentenrapport als input. Deze commentaren worden ter reactie voorgelegd aan de aanvrager, die acht werkdagen de tijd krijgt om een weerwoord van maximaal 1500 woorden op te stellen.

In de beoordelingsprocedure voor de ronde Teaching Fellows wordt géén weerwoord opgevraagd.

Deadlines voor het weerwoord

Senior Fellows ontvangen naar verwachting eind januari 2021 de preadviezen. De aanvrager krijgt vijf werkdagen de gelegenheid om een weerwoord te versturen naar comenius@nro.nl.

Leadership Fellows ontvangen de preadviezen en de referentencommentaren naar verwachting begin januari 2021. De aanvrager krijgt acht werkdagen de gelegenheid om een weerwoord in te dienen.

5. Leadership Fellows: interviews

Na de beoordelingsvergadering worden de aanvragers van de meest belovende voorstellen uitgenodigd voor een interview met de commissie. Uitnodigingen worden uiterlijk één week voor de interviews verstuurd. Hierin worden ter voorbereiden enkele gespreksonderwerpen benoemd. Verdere voorbereiding voor de interviews is niet nodig.

Interviewdata

Leadership Fellows: in de week van 29 maart 2021. Aanvragers ontvangen bericht zodra de precieze data vastliggen.

Ik heb niet op tijd ingediend. Kan ik alsnog indienen?

Alle intentieverklaringen, vooraanmeldingen en aanvragen die na de vermelde deadlines in de call for proposals worden ingediend, kunnen niet worden meegenomen in de verdere procedure. Dit betekent dat aanvragen die na 14.00:00 uur op de dag van de deadlines worden ingediend, niet in behandeling worden genomen. Overmacht geldt enkel wanneer er door technische problemen met ISAAC aan de kant van het NRO niet kan worden ingediend. Vergeten deadlines, slechte internetverbinding e.d. vormen geen grond voor later mogen indienen. Dien uw intentieverklaring, vooraanmelding en aanvraag dan ook altijd ruim van tevoren in.

Ik heb een fout gemaakt in mijn ingediende aanvraag. Kan ik deze nog wijzigen?

Alle aanvragers krijgen eenmalig vijf werkdagen de tijd om fouten die het NRO constateert tijdens de controle op ontvankelijkheid van de aanvraag aan te passen. Tijdens deze periode mogen geen andere (inhoudelijke) wijzigingen meer aan de aanvraag gedaan worden. Aanvragers worden aangeraden om de week na een deadline voor indienen beschikbaar te zijn om eventuele aanpassingen te maken. Aanvragen die na opnieuw indienen nog steeds niet voldoen aan de formele ontvankelijkheidscriteria (zie 4.2 in de call) worden ‘niet ontvankelijk’ verklaard en worden niet meegenomen in de verdere procedure. Neem bij twijfel over de door het NRO waargenomen fouten contact op met de secretaris van de betreffende ronde.

Wie kan een aanvraag indienen?

De voorwaarden waar aanvragers aan moeten voldoen staan vermeld in de Call for Proposals 2021.

Aanvragers die in de vorige rondes zijn afgewezen kunnen ook indienen in 2021. Let hierbij wel op de aansluiting van de aanvraag bij de  thema’s van de rondes Teaching en Senior Fellows. Ook geldt de restrictie vanaf de ronde 2020 dat een aanvrager slechts tweemaal in achtereenvolgende jaren een onsuccesvolle uitgewerkte aanvraag kan indienen in dezelfde trede van het Comeniusprogramma. Indienen voor een andere trede mag wel. NB: een vooraanmelding die een negatief advies heeft ontvangen geldt níét als een onsuccesvolle aanvraag.

Wie kan er niet (meer) indienen in 2021?

De instellingen waar in 2020 een Leadership Fellow-aanvraag aan is toegekend zijn uitgesloten van indienen voor een Leadership Fellowship in 2021. Let op! Dit geldt dus niet voor instellingen die uit de ronde 2019 een Leadership Fellow-beurs ontvingen.

Een Comenius Fellow die eerder een Comeniusbeurs toegekend heeft gekregen, kan binnen het programma ‘klimmen’, maar kan niet nogmaals een aanvraag indienen voor dezelfde beurs, of voor een beurs op een ‘lagere trede’. De aanvraag voor een beurs in de volgende trede mag worden ingediend in het laatste jaar van het lopende Comeniusproject, zodat projecten in looptijd op elkaar aansluiten; deze mogen echter niet overlappen.

Ik heb nog geen ISAAC-account

Deze account kunt u zelf aanmaken via www.isaac.nwo.nl

Ik heb een vraag over ISAAC

Als u vastloopt in de stappen en vragen heeft over ISAAC zelf kunt u ma – vr van 10:00-17:00 uur bellen met de helpdesk: 020-3467179. U kunt uw vraag via isaac.helpdesk@nwo.nl indienen waarna u binnen twee dagen antwoord ontvangt. Omdat medewerkers van NWO geen aanvraag in kunnen dienen, kunnen wij helaas niet meekijken in de interface van ISAAC zoals aanvragers deze zien.

Mijn instelling of faculteit/instituut is nog niet geregistreerd in ISAAC, of staat in een verkeerde/verouderde structuur in ISAAC

Stuur een mail naar relatiebeheer@nwo.nl zodat het secretariaat van NWO uw instelling in ISAAC aan kan maken. Vermeld in uw mail:

 • Volledige officiële naam
 • Adres (postadres en bezoekadres)
 • Algemeen telefoonnummer

Check tenminste een week voor de deadline of uw instelling/faculteit correct in ISAAC geregistreerd staat, zodat de medewerkers van NWO dit tijdig kunnen aanpassen.

Waar staat het formulier voor de intentieverklaring?

Voor de intentieverklaring bestaat geen los formulier. De intentieverklaring wordt ingediend door in ISAAC gegevens in te voeren.

Onderaan de NWO financieringspagina van het Comeniusprogramma, zie hier, kunt u navigeren naar de financieringspagina’s van de drie verschillende Comeniusbeurzen. Wanneer de rondes zijn opgesteld, klikt u op “Deze financiering digitaal aanvragen” en komt u uit bij het aanvraagsysteem ISAAC. Daar kunt u een account aanmaken, en de verdere stappen volgen. Denk er hier bij aan dat in het veld voor de samenvatting ook het thema genoemd dient te worden (Teaching Fellows en Senior Fellows)

Met vragen over ISAAC zelf (mocht u vastlopen in de stappen) kunt u bellen met de helpdesk: 020-3467179. Omdat medewerkers van NWO geen aanvraag in kunnen dienen, kunnen wij helaas niet meekijken in de interface van ISAAC zoals aanvragers deze zien.

Wat moet er in de intentieverklaring staan?

Wanneer u in ISAAC aangeeft een intentieverklaring in te dienen, vraagt ISAAC u om enkele administratieve gegevens en een samenvatting. Daar in vermeldt u:

 • In welk thema (zie paragraaf 2.3 – 2.6 van de Call voor Teaching en Senior Fellows) de aanvraag ingediend zal worden, en vanuit welke faculteit. Na indienen van een intentieverklaring kan het thema niet meer gewijzigd worden. (Niet van toepassing voor de Leadership Fellows.)
 • Titel van het projectvoorstel (deze mag bij de vooraanmelding en aanvraag nog gewijzigd worden).
 • Samenvatting van het projectvoorstel. Deze kan bij het indienen van de vooraanmelding en de aanvraag nog gewijzigd worden. De limiet voor de samenvatting van het projectvoorstel is 250 woorden. Voor de Leadership Fellows wordt de samenvatting gebruikt om referenten te benaderen met het verzoek of zij de volledige aanvraag willen beoordelen.

Maakt mijn intentieverklaring meer kans als ik ….

De intentieverklaring wordt niet aan de beoordelingscommissie voorgelegd, en dus niet (inhoudelijk) beoordeeld. De intentieverklaring maakt dus geen ‘kans’, maar geeft u slechts toegang tot de volgende fase van het aanvraagproces.

De intentieverklaringen geven een indicatie van het maximum aantal aanmeldingen binnen een bepaald thema en van wat voor expertise er nodig is binnen de beoordelingscommissie. Het aantal intentieverklaringen zal kort na het verstrijken van de deadline aan de aanvragers bekend gemaakt worden.

Let op! De samenvatting van de intentieverklaring van de Leadership Fellows wordt gebruikt voor het aanschrijven van internationale referenten. Zij moeten op basis van de samenvatting kunnen inschatten of zij in staat en bereid zijn de aanvraag te beoordelen.

Is de garantiestelling van de leidinggevende noodzakelijk voor het indienen van de intentieverklaring ?

Nee, deze is pas nodig bij het indienen van de vooraanmelding (Teaching en Senior Fellows) of aanvraag (Leadership Fellows)

Niettemin wordt aangeraden om zo vroeg mogelijk contact te zoeken met leidinggevenden om over de plannen te spreken en te sparren. Dit geldt met name voor de Senior en Leadership Fellows, waar niet alleen een handtekening vereist is, maar ook een limiet gesteld is van één aanvraag per faculteit respectievelijk instelling.

Wanneer het NRO-bureau signaleert dat uit één faculteit / instelling meerdere intentieverklaringen voor Senior Fellowship / Leadership Fellowship ingediend worden, ontvangen beide aanvragers hierover bericht. Zodra meerdere vooraanmeldingen/aanvragen ingediend worden, worden al deze aanvragen niet-ontvankelijk verklaard.

Moet mijn team compleet zijn bij het indienen van de intentieverklaring?

Wanneer u een intentieverklaring indient in de ronde Teaching Fellows of Senior Fellows, hoeft u nog geen leden van het projectteam op te geven. Ook als u dit wel doet, kunt u deze bij het indienen van de aanvraag nog wijzigen. Wanneer u een intentieverklaring indient voor de ronde Comenius Leadership Fellows, kunt u een voorlopige samenstelling van het projectteam opgeven. Ook deze samenstelling mag nog afwijken van de daadwerkelijke aanvraag.

Kan ik om [reden x] uitstel krijgen voor het indienen van een intentieverklaring?

Nee, dit is niet mogelijk. Dit is echter ook niet nodig: voor het indienen van de intentieverklaring heeft u nog géén handtekening van uw leidinggevende nodig. Titel en samenvatting kunnen nog gewijzigd worden. Slechts de naam van de aanvrager en het thema waarin ingediend wordt (vermeld dit in de samenvatting!) kunnen niet meer gewijzigd worden.

Ik wil mijn intentieverklaring weer intrekken

Dit kunt u doen door na het indienen van de intentieverklaring in te loggen in uw ISAAC account en op de pagina van uw intentieverklaring te klikken op ‘intrekken’.

Het opgeven van een reden voor het intrekken van de intentieverklaring is niet verplicht. Voor de evaluatie van het Comeniusprogramma stellen we het echter wél op prijs wanneer u uw besluit wilt toelichten. Dit kan door een e-mail te sturen naar comenius@nro.nl

Ik heb geen bevestiging ontvangen

Sommige servers/spamfilters van universiteiten/hogescholen filteren de door ISAAC automatisch verzonden e-mails. Als ook in uw spam-folder geen bevestiging zit, maar in ISAAC de aanvraag als geregistreerd staat, stuur dan een screenshot van wat u ziet in ISAAC naar comenius@nro.nl

Ik wil mijn intentieverklaring weer intrekken

Dit kunt u doen door, na het indienen van de intentieverklaring in te loggen in uw ISAAC account en op de pagina van uw intentieverklaring te klikken op ‘intrekken’.

Het opgeven van een reden voor het intrekken van de intentieverklaring is niet verplicht. Voor de evaluatie van het Comeniusprogramma stellen we het echter wél op prijs wanneer u uw besluit wilt toelichten. Dit kan door een e-mail te sturen naar comenius@nro.nl.

Ik heb geen intentieverklaring ingediend. Kan ik toch nog indienen?

Nee. De intentieverklaring dient om zowel het NRO als de aanvragers informatie te verschaffen over de maximale hoeveelheid aanvragen binnen een ronde en thema. Zonder intentieverklaring kunt u dus niet meer indienen.

Ik heb een intentieverklaring ingediend, maar wil graag een collega als aanvrager opvoeren. Kan dit nog wijzigen?

Nee. De intentieverklaring, vooraanmelding en aanvraag dienen door dezelfde aanvrager te worden ingediend, via het eigen ISAAC account.

Kan ik het thema waarin ik de aanvraag indien nog wijzigen ten opzichte van de intentieverklaring?

Nee, dit is niet meer mogelijk (zie ook de vraag over het indienen van een aanvraag zonder intentieverklaring).

Kan ik de titel van mijn aanvraag en de samenvatting van mijn vooraanmelding/aanvraag nog wijzigen ten opzichte van de intentieverklaring?

Ja, dat mag. Wanneer u de titel wijzigt vragen we u hiervan een notificatie te sturen naar comenius@nro.nl. Van wijzigingen in de samenvatting hoeft u ons niet op de hoogte te stellen.

Ik heb een (positief) advies ontvangen en wil mijn vooraanmelding omzetten naar een uitgewerkte aanvraag. Mag ik de onderdelen die al deel uitmaakten van de vooraanmelding nog wijzingen (bv. samenvatting, probleemschets)?

Ja, dat mag. In het geval van een positief advies zullen waarschijnlijk slechts kleine wijzigingen nodig zijn. In het geval van een negatief advies wordt u echter ten zeerste aangeraden om volgend jaar een nieuwe vooraanmelding in te dienen in plaats van op deze korte termijn een volledig herzien plan op te stellen.

Ik heb geen bevestiging ontvangen

Sommige instellingsservers/spamfilters filteren de door ISAAC automatisch verzonden e-mails. Als ook in uw spam-folder geen bevestiging zit, maar in ISAAC de aanvraag als geregistreerd staat, stuur dan een screenshot van wat u ziet in ISAAC naar comenius@nro.nl

De ‘drop-down’-selectievakjes in het eerste gedeelte van het aanvraagformulier werken niet

Dit komt door een communicatiefout tussen MS-word en (sommige versies van) Word op Mac-computers. Wanneer u het formulier opent op een Windows-computer werkt dit wel.

Het lukt niet om de scan van de handtekening van leidinggevende / decaan / College van Bestuur in te voegen

U kunt eventueel een volledige verklaring bijvoegen achter de aanvraag (in één PDF).

Door de beveiliging van het formulier kunnen mijn collega’s en meelezers geen wijzigingen en commentaren geven in het document.

De formulieren zijn beveiligd om wijzigingen in de structuur van het document te voorkomen. Als u ‘wijzigingen bijhouden’ en/of het invoegen van opmerkingen aan wilt zetten, kunt u overwegen om de beveiliging er af te halen. Het wachtwoord voor alle formulieren is “Comenius2021”.

Let u op dat u geen wijzigingen aanbrengt in de koppen en structuur van het document. U kunt dit checken door een nieuw (beveiligd) document te downloaden voor uw definitieve versie.

Is het mogelijk om voorbeelden van succesvolle aanvragen van vorig jaar in te zien?

Nee, het is niet mogelijk om aanvragen openbaar te maken. Wel staan de samenvattingen van alle toegekende projecten online. Deze vindt u per jaargang in de uitklapmenu’s hier:

Ik heb een project voor ogen met doelstelling [x]. Welk thema kan ik het beste kiezen? Hoeveel kans maak ik?

Deze vragen kunnen niet door het bureau van het NRO beantwoord worden. In de Call for Proposals wordt een handvat voor het selecteren van het juiste thema vermeld. In de aanvraag dient de aanvrager de aansluiting bij het gekozen thema te verantwoorden.

Bij wie kan ik terecht voor advies in het opstellen van de aanvraag?

Het bureau van het NRO en de leden van de beoordelingscommissie kunnen u geen advies geven over het schrijven van een (specifieke) aanvraag. Het NRO bureau doet geen inhoudelijke uitspraak over voorstellen.

In het opstellen van de aanvraag en het projectplan als geheel wordt aangeraden om in uw instelling hulp in te schakelen van een onderwijskundig adviseur / onderwijsonderzoeker en een subsidie-adviseur. Daarnaast wordt aangeraden om tenminste een collega én een buitenstaander mee te laten lezen. De buitenstaander checkt vooral op jargon, omdat de beoordelingscommissie een ‘wetenschapsbrede’ commissie is, met leden uit verschillende academische disciplines.

Wij hebben een docentprofessionaliseringstraject voor ogen dat zich primair richt op docenten. Studenten zijn (nog) niet direct betrokken bij dit project. Komen we in aanmerking voor een Comeniusbeurs?

Nee, in principe niet. De projecten van de Comenius Fellows dienen direct ten goede te komen aan de studenten in het Nederlandse hoger onderwijs. Het project/de interventie vindt daarom plaats ‘in’ de (virtuele) leeromgeving van studenten.

Dit betekent niet dat docentprofessionalisering geen onderdeel kan zijn van het project: met name in grootschaliger Senior en Leadershipprojecten is dit zelfs zeer waarschijnlijk.

Wij stellen een onderzoek voor dat mogelijk de basis legt voor innovatie. Die innovatie zou volgen op het Comeniusproject. Komen we in aanmerking voor een Comeniusbeurs?

Nee, in de Call for Proposals kunt u lezen dat de innovatie tijdens de loop van het project geïmplementeerd moet worden. Bij projecten met een langere looptijd (Senior en Leadership) is het toegestaan ​​om wat (meer) tijd te nemen voor initieel onderzoek.

Mijn project is voornamelijk gericht op studenten aan een andere, niet-Nederlandse instelling, kan ik indienen?

Nee. Projecten dienen in ieder geval en primair ten goede te komen aan studenten in het Nederlandse Hoger Onderwijs.

De instelling waar het project plaatsvindt is een bekostigde instelling, maar de opleiding is een post-initiële en niet-bekostigde opleiding. Kunnen wij indienen?

Nee, dit kan niet. Projecten in het Comeniusprogramma moeten plaatsvinden in het initieel hoger onderwijs, of in trajecten die de toegang tot het initiële hoger onderwijs verbeteren.

Post-initieel onderwijs, waaronder bij- en nascholingstrajecten vallen hier niet onder. Deze beperking is ingesteld omdat het Comeniusprogramma wordt gefinancierd met middelen die vrijgekomen zijn door de invoering van het studievoorschot (en daarmee afschaffing van de studiefinanciering); projecten dienen dus ten goede te komen aan studenten die voorheen studiefinanciering ontvangen zouden hebben.

Kan ik binnen het Comeniusprogramma een project uitvoeren naar aanleiding van initiatieven die na de coronamaatregelen zijn opgekomen?

Aanvragen kunnen worden ingediend voor innovatieprojecten in campus- én afstandsonderwijs. Het Comeniusprogramma staat daarmee expliciet open voor onderwijsvernieuwingen die ontstaan zijn tijdens de periode dat de Nederlandse hoger onderwijsinstellingen uitsluitend afstandsonderwijs gaven door de maatregelen om de verspreiding van het nieuwe Coronavirus te beperken – zolang het doel van het beoogde project aansluit bij één van de thema’s.

Mijn aanstelling is kleiner en/of van kortere duur dan vereist in de Call for Proposals. Kan ik toch indienen?

Dit kan, mits u een verklaring meestuurt dat uw aanstelling bij toekenning van de beurs uitgebreid zal worden tot tenminste 0.5 fte en tenminste de duur van het project. De context waarin een Comeniusproject uitgevoerd wordt is cruciaal voor de haalbaarheid van het project. Duidelijkheid over uw aanstelling en het team waarmee u kunt werken is daarom een vereiste. Wanneer u nu nog géén aanstelling heeft, kunt u niet indienen.

Ik heb nu een aanstelling in Nederland maar het grootste deel van mijn onderwijservaring in het hoger onderwijs buiten Nederland opgedaan. Kan ik indienen?

Ja, dit kan zeker.

Mijn projectteamleden hebben een andere directe leidinggevende en/of werken bij een andere faculteit. Moet iedere afzonderlijke leidinggevende een ondertekende verklaring afgeven bij de aanvraag?

Nee, dit hoeft niet. U kunt in de verklaring van de leidinggevende van de aanvrager opnemen dat er afgestemd is met alle leidinggevende van alle projectmedewerkers. Eventueel kunt u in uw projectbeschrijving en/of de beschrijving van uw team hier (kort) op ingaan.

Moet ik een los CV uploaden?

Nee, dat hoeft niet. In ISAAC kunt u naast het budget geen losse documenten uploaden. In het aanvraagformulier is plaats voor het noemen van voor het project relevante ervaring.

Ik heb een vraag over het tellen van het aantal jaren onderwijservaring

U kunt uw ervaring opgedaan in verschillende periodes en aan verschillende instellingen in binnen- en buitenland bij elkaar optellen. Het minimum aantal jaren onderwijservaring wordt geteld vanaf het moment van eventuele uitvoering van het project. Het kan dus dat u op het moment van indienen nog niet aan de minimale eis voldoet.

Hoe belangrijk is mijn (onderwijs-)ervaring? Hoe verhoudt dit zich in de beoordeling tot de onderwijsvisie?

Op basis van de genoemde onderwijservaring en de –visie zoals verwoord in het professional statement beoordeelt de commissie of u past bij het profiel van de Teaching / Senior / Leadership Fellow, en of uw ervaring aansluit bij het voorgestelde project.

In een sterk professional statement legt de aanvrager een verbinding tussen de onderwijservaring, de onderwijsvisie, het voorgestelde project en het verdere carrièreperspectief.

Als ik nu als projectmedewerker optreed in een Senior of Leadership Fellow project, kan ik dan later nog zelf een Teaching of Senior Fellowship aanvragen?

Ja, dat mag. Als projectmedewerker wordt u niet zelf benoemd tot Fellow en bent u dus niet uitgesloten van indienen voor een ‘lagere’ of dezelfde trede in het programma.

Wat betekent “maximale tarieven” voor de uurtarieven?

Dat de tarieven voor de personen op de begroting niet hoger kunnen zijn dan deze tarieven. Wanneer de werkelijke kosten binnen uw instelling lager liggen wordt u geadviseerd deze tarieven aan te houden. Meer over de totstandkoming en opbouw (overheadkosten, etc.) van deze tarieven staat in de Handleiding Overheidstarieven. Neem voor de vaststelling van de tarieven die op uw begroting moeten komen contact op met de controller binnen uw afdeling/instelling.

Wat betekent de zinsnede “Van het totale aantal uren waarvoor budget aangevraagd wordt, dient ten minste 30% de aanvrager/projectleider zelf te betreffen.” In de Teaching Fellow Call for Proposals?

Deze voorwaarde is ingesteld om te garanderen dat op zijn minst een groot deel van de aanvraag door de aanvrager zelf wordt uitgevoerd. Dit betekent niet dat minstens 30% van het budget voor de salariskosten van deze persoon moet worden gereserveerd. Dit kan variëren door het verschil in uurtarieven.

Deze voorwaarde is niet van toepassing op de Senior en Leadership Fellows, omdat de projectteams daar doorgaans groter en meer divers zijn.

Kan ik de kosten voor licenties voor software die eerder al ontwikkeld is en/of ik niet zelf heb ontwikkeld opvoeren onder materiële kosten?

Nee, dit kan niet, ook niet wanneer deze specifiek voor het voorgestelde project aangeschaft worden.

Wanneer u deze kosten toch in de projectbegroting op wilt nemen, kunt u deze laten dekken met cofinanciering, die op het moment van het indienen van de aanvraag gegarandeerd is.

Ik werk samen met mensen die een aanstelling hebben bij een andere bekostigde hoger onderwijsinstelling. Kunnen zij in de begroting opgenomen worden onder personele kosten? Hoe wordt het geld uitbetaald?

Ja, kosten voor personeel met een aanstelling aan andere bekostigde hoger onderwijsinstellingen kunnen onder de personele kosten opgenomen worden. Na toekenning zal het ministerie van OCW echter het gehele bedrag uitbetalen aan de instelling van de aanvrager. Het is vervolgens aan de instellingen om het bedrag onderling te verrekenen.

Ik werk samen met een (maatschappelijke) partnerorganisatie (geen onderwijsinstelling) en/of een externe adviseur(s). Kunnen hun personele kosten op de begroting van ons project onder ‘personele kosten’ geschaard worden?

Nee, dit kan niet. De beweegreden hier achter is dat de ‘bron’ van het budget voor het Comeniusprogramma de middelen zijn die voortkomen uit het studievoorschot. Het geld is (dus) in eerste instantie bestemd voor Nederlandse onderwijsinstellingen.

De kosten kunnen wél geschaard worden onder ‘materiële’ kosten. Houd hierbij rekening met de maximale hoogte van de materiële kosten. Overigens is cofinanciering (bijvoorbeeld in kind beschikbaar stellen van personeelsinzet) door maatschappelijke partners wél mogelijk. Houd hierbij wel rekening met de voorwaarden m.b.t. de maximale omvang van de cofinanciering.

Wanneer hoor ik meer?

De planning voor iedere ronde staat vermeld in de Call for Proposals. Alle communicatie van het NRO vindt plaats via het e-mailadres dat geregistreerd staat bij uw account in ISAAC.

Wie zitten er in de beoordelingscommissie?

De samenstelling van de beoordelingscommissie is, om externe beïnvloeding te voorkomen, vertrouwelijk. Het profiel van de commissie(-leden) wordt beschreven in de Calls for Proposals. De beoordelingscommissie voor de volledige aanvragen bestaat over het algemeen uit dezelfde leden als de beoordelingscommissie voor de vooraanmeldingen.

Wie zitten er in het interviewpanel? (Leadership Fellows)

Wanneer u wordt uitgenodigd voor een interview ontvangt u, samen met de punten die de commissie graag met u bespreekt, ook een overzicht van de leden van het panel.

Inhoudelijke voortgangs- en afrondingsrapportages

Ieder jaar in december vraagt het NRO een voortgangsrapportage op aan de projectleiders van alle lopende projecten. De afrondingsverslagen worden voor de geplande einddatum van een project opgevraagd.

Hierin rapporteert u (kort) over de voortgang/afronding van het project. Met deze rapportage laat u zien dat u aan de inspanningsverplichting zoals omschreven in de Call for Proposals voldoet. Wanneer er géén rapportage opgestuurd wordt, zal het NRO het ministerie van OCW hier over informeren. In een uiterst geval kan dit tot gevolg hebben dat de tweede en derde tranche van het budget niet uitgekeerd worden.

Het NRO deelt de voortgangsverslagen met het ComeniusNetwerk.

Projectleiders die een Comeniusproject in de ronde 2021 toegekend hebben gekregen, hoeven geen voortgangsrapportages in te dienen bij het NRO, maar dienen tussentijds te rapporteren over hun project via het landelijk digitaal kennisknooppunt hoger onderwijs voor onderwijsvernieuwingen van het NRO, een online platform dat momenteel in ontwikkeling is. Op deze wijze kunnen (tussentijdse) opbrengsten en inzichten snel gedeeld worden met het gehele hoger onderwijsveld. Projectleiders van toegekende aanvragen ontvangen hierover nader bericht.

Hoe gaat de financiële verantwoording?

Omdat het budget direct door het ministerie van OCW betaald wordt, en niet door het NRO, vraagt het NRO geen financiële verantwoording op.

Er wordt door het ministerie van OCW géén losse verantwoording voor het project opgevraagd. De besteding van het budget aan het project moet terug te vinden zijn in het (financiële) jaarverslag dat de instelling waar het project uitgevoerd opgesteld wordt. De richtlijnen hiervoor zijn bekend bij de financiële afdelingen van de instelling.

Mag ik kosten maken vóór de officiële startdatum?

Dit is, wat betreft het ministerie van OCW, toegestaan. Bespreek dit wel altijd met de financiële afdeling van uw departement/instelling.

Mijn project loopt vertraging op, wat nu?

Mocht het project vertraging oplopen, dan kunt u uitstel van de geplande einddatum aanvragen bij het NRO. Stuurt u hiervoor een toelichting op de reden van het uitstel, en een herziene planning naar projectbeheer@nro.nl met comenius@nro.nl in de cc. Wanneer het uitstel goedgekeurd wordt, wordt de geregistreerde geplande einddatum aangepast in ISAAC, en ontvangt u later dan oorspronkelijk gepland een verzoek om een afrondingsrapportage op te stellen.

De betalingen in de lumpsum worden níet uitgesteld; uw instelling mag deze middelen wel later besteden.

Wegens de coronacrisis zijn er meer mogelijkheden om een toegekend project later van start te laten gaan of later te eindigen. Projectleiders van lopende projecten hebben hier reeds bericht over ontvangen. Voor aanvullende verlengingsverzoeken van specifieke projecten, mail naar projectbeheer@nro.nl met comenius@nro.nl in de cc.

De samenstelling van mijn team verandert, moet ik dit doorgeven?

Als dit níet de hoofdaanvrager/projectleider betreft, kunt u dit noemen in de voortgangsrapportage, maar hoeft dit niet aangevraagd te worden. Als de hoofdaanvrager/projectleider wijzigt, kunt u dit, voorzien van een toelichting, mailen naar comenius@nro.nl. Wanneer deze wijziging geen grote gevolgen heeft voor de voortgang en de inhoud van een project zal het NRO de naam van de projectleider wijzigen in de administratie. De nieuwe projectleider zal het verzoek om een voortgangsrapportage in te dienen ontvangen.

Voor lidmaatschap van het ComeniusNetwerk mailt u naar comeniusnetwerk@knaw.nl.

Mijn vraag staat er niet bij

Mail naar comenius@nro.nl

Wanneer u mailt met een vraag over een specifieke ronde, vermeld dan “Teaching Fellow”, “Senior Fellow” of “Leadership Fellow” in het onderwerp.