Impressie van de Human Capital Dag 2018

Hoe kan de ontwikkeling van producten die voortkomen uit onderzoeksprojecten verder worden gebracht, wat wordt er onderzocht in de lopende Human Capital projecten? Hoe gaan andere onderzoekers om met dilemma’s in de samenwerking met de praktijk? En wat worden de contouren van het nieuwe Human Capital programma?

Zomaar wat elementen uit het programma van de Human Capital Dag van 26 maart jl. Zo’n 70 onderzoekers, beleidsmakers en praktijkprofessionals ontmoetten elkaar en wisselden kennis en ervaring uit.

De dag begon voor projectbetrokkenen met een workshop productontwikkeling door Stefan de Jong. De onderzoekers wisselden ervaringen uit over het ontwikkelen van producten voor de praktijk en het bereiken van impact. Daarna presenteerden de betrokkenen bij de vier projecten van 21e-eeuwse vaardigheden en bij de vier projecten van Professional Games for Professional Skills hun werk aan elkaar.

Korte impressie

De projecten waarbij games worden ingezet zijn veelal in het afgelopen half jaar gestart. De eerste contouren worden nu zichtbaar en er wordt druk gewerkt aan het opzetten van de verschillende studies. Uit de presentaties tijdens de kick-off werd goed duidelijk hoe de projecten van waarde kunnen zijn bij het trainen van bijvoorbeeld klinisch personeel en hulpverleningsdiensten. De samenwerking tussen de verschillende partijen zoals universiteiten, hogescholen en bedrijven wordt als inspirerend ervaren. Toch is er ook sprake van dilemma’s in de samenwerking tussen onderzoek en praktijk. Er zijn diverse suggesties gegeven over hoe de synergie tussen de verschillende projecten te bewaken, maar vooral ook te stimuleren, zoals:

  • Het organiseren van jaarlijkse voortgangsbijeenkomsten door NWO.
  • Het formeren van Special Interest Groups van uitvoerenden (AIOs, postdocs, onderzoeksassistenten, etc.) op relevante thema’s, zoals biofeedback en fysiologische indicatoren, met vooral ook aandacht voor methodologische en praktische zaken.
  • Het organiseren van actieve workshops door de projectleiders zelf, op bovengenoemde en/of andere thema’s.
  • Waar mogelijk de events te laten aansluiten op bestaande events zoals vakbijeenkomsten, workshops, en conferenties.
  • Engels als voertaal te gebruiken tijdens de bijeenkomsten, zodat ook niet-Nederlandse medewerkers volop kunnen deelnemen.

De projecten van 21e-eeuwse vaardigheden zijn al een tijd van start en de eerste resultaten worden zichtbaar. De projecten lopen behoorlijk uiteen en richten zich allemaal op een andere onderwijssector. De projecten zouden het mooi vinden om aan het einde naast de losse projecten ook een kort samenhangend rapport op programmaniveau te hebben, waarin verbindingen tussen de projecten worden gelegd.

De onderzoekers van alle nu lopende Human Capital projecten presenteerden ‘s middags hun werk en (eerste) resultaat in korte pitches. De projecten zijn zeer uiteenlopend: van ontwerpen met kinderen tot trainingen voor hulpverleners. Skills, hersenen, games, de arbeidsmarkt: het kwam allemaal voorbij. Hoewel de projecten divers zijn, ervaren de deelnemers aan de projecten dezelfde uitdagingen. Na de pitches werden aan netwerktafels ervaringen gedeeld op vier thema’s:

  • Dilemma’s in de samenwerking tussen wetenschap en de praktijk
  • De doorontwikkeling van producten
  • Leven lang ontwikkelen; Human Capital in al haar vormen
  • Het beïnvloeden van beleid met onderzoek

Op opbrengstkaarten hebben de deelnemers tips voor NWO meegegeven. De opbrengsten van de dag leveren bouwstenen op voor de nieuwe Human Capital progammering.

Eén mooi en concreet voorbeeld daarvan is het nieuwe Human Capital programma ‘Adaptief en Gepersonaliseerd leren in Learning Communities’. Daarvoor is een call in ontwikkeling waarin meerdere NWO-onderdelen samenwerken met alle topsectoren. Thema’s als onderwijs, leven lang ontwikkelen en leer, werk en innovatie omgevingen in de beroepspraktijk (learning communities) krijgen daarin een plaats. De call is in ontwikkeling, zo presenteerde Rob Heinsbroek (beleidsmedewerker NWO) de stand van zaken aan het einde van de dag.

Een goed moment om ook te luisteren naar de ideeën van de aanwezigen. Zo kon de dag worden afgerond met opbrengsten van de kaartjes en opbrengsten uit de discussie over mogelijk nieuwe Human Capital programmering. Een vruchtbaar geheel!