Leidt een adaptieve leeromgeving (bij rekenen) voor leerlingen tot voldoende feedback en leerwinst en welke rol heeft de leraar daarin?

 PO | VO | Differentiatie | ICT

Wanneer computers als een aanvulling op leraarinstructie worden gebruikt, kan dat het leerresultaat ten goede komen. Adaptieve, digitale leeromgevingen kunnen taken van leraren overnemen, zoals het afstemmen van de moeilijkheidsgraad van opgaven op het niveau van de leerlingen en het geven van feedback. De leerwinst stijgt als leraren daarnaast de voortgang monitoren, naar oorzaken van problemen zoeken, aangepaste instructie geven en mogelijkheden tot zelfsturing door de leerling geven.

Leraren werken steeds meer met adaptieve, digitale leermiddelen. De mogelijkheid om te differentiëren is een belangrijk motief om traditionele materialen te vervangen of aan te vullen. Leraren maken vooral gebruik van interactieve oefenmaterialen en methodegebonden software van uitgevers. Oefenprogramma’s als Snappet, Oefenweb en Muiswerk zijn hier voorbeelden van. Zij beloven opgaven op maat, verbeterd leerresultaat, minder werkdruk, en beter inzicht en overzicht in de klas.

Medium of instructie

Wat is belangrijker: het medium of de instructie? De discussie hierover is nog niet beslecht en dat komt mede omdat het lastig is causale verbanden vast te stellen en om effecten van medium, inhoud en instructiestrategie van elkaar te scheiden. In potentie wordt een hoger leerresultaat behaald wanneer computers als een aanvulling op en niet als een vervanging van leraarinstructie worden gebruikt.

De huidige adaptieve, digitale leeromgevingen bieden verschillende mogelijkheden om onderwijsmateriaal aan te laten sluiten bij de ontwikkeling van individuele leerlingen. De complexiteit van opgaven wordt bijvoorbeeld aan het niveau van de leerling aangepast en de leerling ontvangt meteen feedback na het maken van een opgave. Het programma geeft ook feedback aan de leraar die daardoor direct de voortgang van individuele leerlingen en van de groep als geheel ziet.

Hoewel verschillende studies leerwinst laten zien, is er geen sluitend bewijs dat dergelijke digitale omgevingen de leerprestaties verbeteren. Effecten van computerapplicaties lopen uiteen omdat programma’s van elkaar verschillen, net als de context waarin ze worden gebruikt. De wijze waarop de leerling ondersteuning krijgt is doorslaggevend.

Ondersteuning en feedback

Dat ondersteuning en feedback belangrijk zijn voor het leer- en instructieproces is al langer bekend. De onmiddellijke feedback die digitale oefenprogramma’s geven aan en over alle leerlingen zou een van de hoofdredenen zijn dat zij effectief zijn. Als leraren ondersteuning bieden in de vorm van differentiëren, is de leerwinst groter. Tot nu toe lijken twee ondersteuningsprincipes effectief te zijn. Klassikaal terugkomen op het werk van leerlingen die een tijd zonder toezicht hebben gewerkt en daarbij gebruikmaken van gegevens uit de applicatie om problemen te identificeren. En leeromgevingen gebruiken die taakgerichte feedback geven, en wel bij elke stap. Behalve of het antwoord goed of fout is, krijgen de leerlingen uitleg of advies.

Adaptieve, digitale leeromgevingen kunnen dus taken van leraren overnemen. En de technologische ontwikkelingen stellen leerlingen in staat hun eigen leerproces te sturen. Een gevolg kan zijn dat de rol van de leraar verschuift van overdrager van informatie naar begeleider van het leerproces – de leraar als coach. De didactische aanpak hangt onder meer samen met de leerdoelen die worden nagestreefd. Zo zou traditioneel, leraargestuurd onderwijs effectiever zijn voor het verwerven van feitelijke kennis, terwijl een didactiek waarin de leerling zelf kennis (re-)construeert bij lijkt te dragen aan het ontwikkelen van dieper begrip. Onderwijs, ook computeronderwijs, is effectiever als leerlingen meer controle over hun leerproces hebben en de gelegenheid krijgen om van elkaar te leren.

De rol van de leraar neemt toe als hij differentiatiestrategieën hanteert die aansluiten bij de door de applicatie overgenomen taken. Interventie blijft namelijk nodig. De leraar bepaalt de leerdoelen, bespreekt ze met de leerlingen, evalueert of ze worden gehaald en onderneemt als dat nodig is actie, rekening houdend met verschillen tussen leerlingen. Daarnaast creëert de leraar mogelijkheden voor zelfsturing, bijvoorbeeld door leerlingen hun eigen tempo te laten bepalen, zelf leerinhouden te laten kiezen, of in tweetallen of kleine groepjes te laten werken.

Meer weten?

Lees het volledige rapport opgesteld als antwoord op deze vraag, inclusief geraadpleegde bronnen.

Dit antwoord is tot stand gekomen met dank aan Claudia van Kruistum (antwoordspecialist) en José van der Hoeven (kennismakelaar Kennisrotonde). Zij hebben hiertoe Chris van Klaveren en Chiel van der Veen geconsulteerd.

Onderwijssector
PO, VO

Vraagsteller
vo-instelling - rekencoördinator

Gerelateerde vragen:

Wat is het effect van het gebruik van het 4C/ID model op de lesuitvoering van docenten en op de kwaliteit van de les?
 MBO | HO | Professionalisering
Het vier componenten instructiemodel (4C/ID-model) richt zich op het ontwerpen van leertaken. Met dit model kan het curriculum in het (middelbaar) beroepsonderwijs worden vormgegeven. Invoering van het 4C/ID-model leidt tot een verandering in de docentrollen: van vooral kennisoverdrager naar begeleider en feedbackgever. Uit eerder onderzoek weten we dat er voor een aantal aspecten van docentgedrag, zoals feedback geven, positieve effecten zijn gevonden op de leerprestaties.
Lees verder
Wat is het effect van blended lesmateriaal op onderwijsresultaten in het voortgezet onderwijs?
 VO | Differentiatie | ICT | Motivatie
Het effect van blended leren is klein tot middelgroot op de onderwijsprestaties van leerlingen. Dit gaat op voor alle onderwijsniveaus en voor alle vakgebieden. Deze vorm van leren, waarbij onder andere digitaal lesmateriaal wordt ingezet naast traditionele leermiddelen, kan naar verwachting de motivatie van leerlingen bevorderen. Bewegende beelden zijn aantrekkelijk voor leerlingen en stimuleren een actievere verwerking van de lesstof. Digitale lesmaterialen bieden ook de mogelijkheid om leerlingen pas na voldoende beheersing van een onderdeel door te laten gaan naar een volgend onderdeel.
Lees verder
Hoe en hoe vaak zou je een leerling moeten belonen in een online oefenprogramma om de leerling zo goed mogelijk te motiveren en te laten presteren?
 PO | VO | ICT | Motivatie | Toetsen & feedback
Het is raadzaam om in digitale leeromgevingen de leerdoelen te koppelen aan prettige beloningen en uitgebreide feedback. Programma’s kunnen leerlingen initieel extra motiveren en stimuleren, maar om de flow te behouden dient er een balans te zijn tussen uitdaging, belonen en leren. Beloningen en feedback zijn het liefst persoonlijk en inhoudelijk, en meer gericht op de inzet en de taak dan op de prestatie of uitkomst. Lukraak complimenten geven is dus in elk geval niet verstandig.
Lees verder

Niet gevonden waar je naar op zoek bent?

Stel direct jouw vraag