Wat is er bekend over de effectiviteit van samenwerking in netwerken van diverse actoren binnen het onderwijs?

 PO | VO | MBO | 21e-eeuwse vaardigheden | Professionalisering | Leergemeenschappen | Ook interessant
shutterstock_174539279

In het onderwijs kan worden samengewerkt binnen een professionele leergemeenschap. Deze kan het meest effectief bijdragen aan de verbetering van leerlingprestaties, wanneer de leden gericht toewerken naar vooraf concreet geformuleerde doelen en bereid zijn van elkaar te leren. Voor dit collectieve leerproces dienen de deelnemers intensief samen te werken aan onderwijsinhoudelijke producten. Met name de impliciete kennis van de deelnemers expliciteren, draagt bij aan het gezamenlijke leerproces. Wederzijds vertrouwen en openheid zijn hierbij een voorwaarde.

Een professionele leergemeenschap is een groep mensen die deel uitmaakt van dezelfde mini-cultuur, zoals het onderwijs. Deze mensen zijn bekend met elkaars werkgebied en streven naar gemeenschappelijke en gedeelde leer- en/of werkuitkomsten, vooral gericht op het leren van de leerlingen.

Het concept professionele leergemeenschap is nauw gerelateerd aan het concept lerende organisatie. Het management (van een school) heeft de taak om zo goed mogelijk gebruik te maken van de kennis van degenen die er werken. Doel is dat de organisatie als geheel ‘leert’ en zo de capaciteit opbouwt om tot duurzame onderwijsverbetering te komen die het leren van de leerlingen bevordert. De beste manier om het leren van een organisatie als geheel te bevorderen, is door te focussen op manieren om kennis te delen en te bediscussiëren.

Kennis delen

In een professionele leergemeenschap leren leraren en de schoolleiding continu, delen hun kennis en handelen op basis van die kennis (Stoll et.al., 2006). Expliciet leren van elkaar, met als doel een collectieve, expliciet gedefinieerde opbrengst te genereren, maakt een professionele leergemeenschap het meest krachtig (Hildreth et.al., 2000; Brown & Duguid, 1996).

Op basis van literatuuronderzoek onderscheiden Stoll et.al. (2006) vijf karakteristieken van professionele leergemeenschappen, die bovendien met elkaar vervlochten lijken te zijn:

 1. Gedeelde waarden en visie, met name constante focus op het leren van alle leerlingen.
 2. Collectieve verantwoordelijkheid voor het leren van de leerlingen.
 3. Reflective professional inquiry. Dit omvat: gesprekken over serieuze onderwerpen die het onderwijs betreffen; de kwaliteit van het gegeven onderwijs frequent analyseren door middel van klassenobservaties; casussen bespreken en het curriculum gezamenlijk plannen en ontwikkelen; nieuwe kennis zoeken; onbewuste kennis expliciteren door interactie met elkaar; nieuwe ideeën en informatie toepassen voor de behoeften van de leerlingen.
 4. Samenwerking
 5. Zowel het individuele leren als het leren als groep wordt bevorderd.

Naast deze vijf kenmerken onderscheiden Stoll et.al (2006) op basis van hun eigen onderzoek nog de volgende kenmerken:

 1. Wederzijds vertrouwen, respect en ondersteuning.
 2. De professionele gemeenschap is schoolbreed.
 3. Openheid: de leden zijn bereid om buiten de eigen schoolpraktijk te zoeken naar bronnen en ideeën om van te leren.

Richtlijnen

Om het functioneren van een professionele leergemeenschap te beoordelen en te optimaliseren kunnen de volgende richtlijnen gehanteerd worden:

 1. Formuleren doelstellingen
  Het doel van de professionele leergemeenschap is geoperationaliseerd in concrete opbrengsten.
 2. Organiseren van het collectieve leerproces
 • Er is gezorgd voor intensieve interactie tussen de leden;
 • De bijeenkomsten hebben betrekking op een inhoudelijk onderwerp;
 • Door middel van interactie wordt de impliciete kennis waarover de deelnemers beschikken, geëxpliciteerd;
 • De onderwijspraktijk wordt gedeprivatiseerd – ontwikkelt zich van een solitaire activiteit van de leerkracht naar een collectieve inspanning en verantwoordelijkheid van een team.
 • De deelnemers werken samen aan producten.

Meer weten?

Lees ook het volledige rapport geformuleerd als antwoord op de vraag, inclusief geraadpleegde bronnen.

 

Dit antwoord is tot stand gekomen met dank aan Thoni Houtveen.

Onderwijssector
PO, VO, MBO

Vraagsteller
schoolbestuur - adviseur of beleidsmedewerker

Gerelateerde vragen:

Is de (sekse)samenstelling van groepen studenten van invloed op de ontwikkeling van die groepen volgens de groepsfasen van Tuckman?
 MBO | Gelijke kansen
Homogene vrouwengroepen lijken zich in eerste instantie sneller te ontwikkelen en lijken ook effectiever te zijn, zo luidt een voorzichtige conclusie op basis van het weinig beschikbare onderzoek. Tegelijkertijd zouden heterogene groepen toch de voorkeur kunnen hebben, omdat deze overeenkomen met de werkelijkheid van alledag. Daarnaast beïnvloeden de persoonlijkheidskenmerken van lerenden, de rol van de docent en de leeromgeving mede de ontwikkeling en het succes van groepen.
Lees verder
Welke interventies kunnen de effectiviteit van grote (docenten)teams verhogen?
 VO | MBO | Professionalisering | Schoolorganisatie
Grote teams lijken over het algemeen een negatief effect te hebben op de effectiviteit van het team. Om die effectiviteit toch te verhogen en knelpunten in teamprocessen te overkomen zijn verschillende interventies mogelijk. Teamtrainingen zijn een van de meest gebruikte interventies. Deze kunnen variëren van teambuilding, trainingen gericht op dialogen tot taakgerichte trainingen. Elke interventie heeft een ander doel voor ogen. Het is van belang eerst de doelen van de interventie te beschrijven voordat over de inhoud wordt gedacht.
Lees verder
Is er een relatie tussen kwaliteitsbeleid van scholen voor voortgezet onderwijs en hun lerend vermogen?
 VO | Professionalisering | Leergemeenschappen | Schoolorganisatie
Vo-scholen streven steeds vaker een meer continue verbetercultuur na en willen zich tot een lerende organisatie ontwikkelen. Of kwaliteitsbeleid bijdraagt aan het lerend vermogen van een school of de ontwikkeling naar een lerende organisatie, is niet bekend. Scholen melden zelf andere elementen dan kwaliteitsbeleid die daarvoor belangrijk zijn, bijvoorbeeld goede samenwerking tussen management en werkvloer, de mogelijkheid om zich gezamenlijk te ontwikkelen en een duidelijk plan voor die ontwikkeling.
Lees verder
Kunnen leernetwerken van schoolleiders bijdragen aan hun professionele ontwikkeling? Hoe moeten deze dan worden opgezet en ingericht?
 VO | Professionalisering | Management | Leergemeenschappen
Leren in leernetwerken biedt een goede insteek voor de professionalisering van schoolleiders. Het is een vorm van informeel leren die tegemoetkomt aan hun leerwensen. Voorwaarden voor effectiviteit zijn: koppeling theorie en praktijk, intensieve, actieve opdrachten in de school en input van experts. Ook is het wenselijk dat de deelnemers de gezamenlijke leerdoelen, leerinhouden en werkvormen mede bepalen. Inhoud en werkwijze moeten worden afgestemd op de loopbaanfase van de deelnemers. Ervaren schoolleiders hebben andere behoeften en voorkeuren dan startende schoolleiders. Binnen zo'n gemengd netwerk kan het zinvol zijn op onderdelen te werken in homogene subgroepen of juist in koppels van ervaren en minder ervaren schoolleiders.
Lees verder
Wat zijn de effecten van talentgericht werken op motivatie, sociaal-emotionele ontwikkeling en leerprestaties in het primair onderwijs?
 PO | VO | Ook interessant
De effecten van talentgericht werken in het onderwijs zijn niet eenduidig. Modellen voor talentontwikkeling helpen bij het denken over de relatie tussen talentontwikkeling en uitkomsten op leerlingniveau. Ze schieten echter tekort als onderbouwing bij deze relatie. Motivatie is gunstig voor leerprestaties, werd lang gedacht. Recent onderzoek laat vooral het omgekeerde zien: het leveren van prestaties werkt motiverend. Kennis over gepersonaliseerd onderwijs wijst uit dat er onder bepaalde voorwaarden een positieve relatie is met motivatie en leeropbrengsten. Leerlingen moeten dan wel beschikken over metacognitieve en zelfregulerende vaardigheden.
Lees verder

Niet gevonden waar je naar op zoek bent?

Stel direct jouw vraag