Welke invloed heeft het aanbieden van Engels in de onderbouw van het basisonderwijs op de beheersing van het Engels in latere leerjaren?

 PO | Taal | Vakken

Het aanbieden van Engelse les in de onderbouw van de basisschool leidt niet per definitie tot een betere Engelse taalvaardigheid in de bovenbouw. Vroege starters presteren soms beter op Engelse toetsen dan late starters, maar de verschillen tussen beide groepen zijn klein. De tijd die leerlingen aan Engels besteden en buitenschools contact met Engels in het algemeen werken positief door op de Engelse taalverwerving. Zo hebben kinderen die tweetalig opgevoed worden, een beduidend betere Engelse taalvaardigheid dan kinderen die alleen op school Engels leren.

Ongeveer twintig procent van de basisscholen start in groep 1 met het aanbieden van Engelse les. Dit wordt aangeduid met vroeg vreemdetalenonderwijs, kortweg vvto. Zij besteden daar ongeveer één uur per week aan.

Vroeg beginnen leidt niet altijd tot een betere Engelse taalvaardigheid

De verwachting dat het vroeg aanbieden van Engelse les leidt tot een betere taalvaardigheid op latere leeftijd, komt niet altijd uit. De verschillen tussen leerlingen in groep 8 die met Engelse les zijn gestart in groep 1, 2 of 3 en leerlingen die in groep 7 met lessen Engels zijn begonnen zijn klein. Vvto-leerlingen zijn over het algemeen iets beter in spreken, lezen en spellen in het Engels. Echter, soms zijn de prestaties van leerlingen die op een bepaalde school in de bovenbouw zijn gestart met Engels beter op deze vaardigheden. Ook de Engelse woordenschat van vroege starters is aan het einde van de basisschool niet altijd groter dan die van late starters.

Factoren die van invloed zijn op de verwerving van het Engels

Waarom het vroeg aanbieden van Engels soms wel een positief effect heeft op de verwerving van het Engels op latere leeftijd en soms niet, is lastig te bepalen. Kleuters die meer dan één uur Engelse les per week krijgen, lijken een betere Engelse woordenschat en meer kennis van Engelse grammatica te ontwikkelen. Vanaf hoeveel uur per week Engelse les precies effectief is, is onduidelijk.

Buitenschools contact met Engels, hogere Cito-scores en een positieve houding tegenover het leren van Engels gaan gepaard met een betere Engelse taalvaardigheid. Kinderen die tweetalig opgroeien zijn in het voordeel bij het leren van Engels. Kinderen die opgroeien met zowel Nederlands als Engels hebben namelijk een beduidend grotere Engelse woordenschat, dan kinderen die vanaf groep 1 of groep 7 op school Engels leren. Ook zijn tweetalige kinderen beter in staat het verschil tussen Engelse klanken te onderscheiden. Dat geldt zowel voor jonge tweetalige kinderen als voor oudere tweetalige kinderen.

Meer weten?

Dit antwoord is tot stand gekomen met dank aan Claire Goriot (antwoordspecialist) en José van der Hoeven (kennismakelaar Kennisrotonde).

Onderwijssector
PO

Vraagsteller
po-instelling - leraar

Gerelateerde vragen:

Wat is er bekend over de relatie tussen vreemde talendidactiek en leeropbrengsten voor Engels als vreemde taal bij leerlingen van 4 tot 12 jaar?
 PO | Taal | Vakken
Langere blootstelling aan Engels in het onderwijs leidt niet automatisch tot hogere taalvaardigheid in Engels. De intensiviteit en de inhoud van het lesaanbod blijken cruciaal voor de bevordering van de taalontwikkeling in een vreemde taal. De vreemde taal in interactie gebruiken, is bewezen effectief. Ook kunnen strategieën die worden gebruikt in de moedertaal goed worden ingezet in de vreemde taal. Daarnaast blijken leerkrachtkenmerken van invloed op de leerprestaties.
Lees verder

Niet gevonden waar je naar op zoek bent?

Stel direct jouw vraag