Hoe effectief is het gebruik van leesstrategieën voor het verbeteren van begrijpend lezen van zwakke lezers in het vmbo?

 VO | Leer- & gedragsproblemen | Taal | Vakken
shutterstock_68144212

Goed leesonderwijs bevordert de woordenschat en de achtergrondkennis van zwakke lezers in het voortgezet onderwijs, en hun leesmotivatie. Daarnaast moet het bijdragen aan actieve kennis- en begripsconstructie door leerlingen strategieën aan te leren die het leesbegrip monitoren en sturen, door met hen te praten over teksten en boeken en door ze over teksten te laten schrijven.

Het niveau van technisch lezen is voor een substantieel deel van de leerlingen (bijna een kwart) in het vmbo te laag om de schoolboekteksten te kunnen begrijpen. Uit de onderzoeksliteratuur blijkt dat leesbegrip tot stand komt door een samenspel van factoren. Om het leesbegrip van leerlingen te bevorderen, moet het onderwijs aan elk van deze factoren aandacht besteden.

Empirische onderzoeksliteratuur laat volgens Vernooy (2007) zien dat er drie onderliggende vaardigheden voor begrijpend lezen zijn: de mate waarin de lezer vlot kan lezen, zijn woordenschat en leesstrategieën toepassen. Vooral vlot kunnen lezen en woordenschat zijn sterk beïnvloedende factoren van het begrijpend lezen.

Hoewel uit onderzoek blijkt dat in het voortgezet onderwijs er minder verband bestaat tussen vlot lezen en begrijpend lezen dan in het primair onderwijs, blijft voldoende vloeiend kunnen lezen een voorwaarde voor leesbegrip. Het technisch leesniveau moet dan ook op orde zijn om zinvol begrijpend leesonderwijs te kunnen geven.

Leesstrategieën

Verder laat onderzoek zien dat het toepassen van leesstrategieën op alle onderwijsniveaus in het voortgezet onderwijs positief verband houdt met begrijpend lezen. Het meest geldt dat voor de volgende strategieën:

  • gebruikmaken van structuurmarkerende verbindingswoorden (scharnierwoorden)
  • begin en einde van alinea’s lezen om tekstinhoud te voorspellen
  • passages met hoge informatieve waarde zoeken en onderstrepen (sleutelfragmenten)
  • voorspellen van tekstinhouden aan de hand van titels, kopjes en dergelijke (koppen snellen)

Leesweerstand

Een grote groep leerlingen in het vmbo heeft een weerstand tegen lezen. Nielen e.a. (2015) laten zien dat in het eerste leerjaar van het vmbo tweederde van de leerlingen niet of nooit leest. Op de basisschool ligt dit percentage veel lager (17%) en ook in het havo/vwo (7%). Zij veronderstellen dat een deel van de vmbo-ers een emotionele weerstand heeft opgebouwd tegen lezen. Deze leerlingen moeten hun angst voor lezen overwinnen en afleren om lezen als object van angst te zien. Daarvoor hebben ze waarschijnlijk begeleiding nodig.

Het begrijpend leesonderwijs zelf dient uit twee componenten te bestaan:

  1. Het opbouwen van achtergrondkennis van de leerlingen (en dus ook woordenschat) en aansluiten bij de motivatie van de leerlingen, door de leerlingen boeken naar eigen keuze te laten lezen over thema’s die aansluiten bij de thema’s uit de zaakvakken. Stillezen vormt daarmee een essentieel onderdeel van begrijpend leesonderwijs.
  2. Het bijdragen aan actieve kennis- en begripsconstructie van de leerlingen door a. het aanleren van strategieën die het leesbegrip monitoren en sturen, b. door met de leerlingen te praten over teksten en boeken en c. de leerlingen te laten schrijven over hetgeen ze gelezen hebben.

Meer weten?
Lees het volledige rapport opgesteld als antwoord op deze vraag, inclusief geraadpleegde bronnen.

 

Dit antwoord is tot stand gekomen met dank aan Thoni Houtveen, Sjerp van der Ploeg en Frans Ronteltap.

Onderwijssector
VO

Vraagsteller
vo-instelling - docent

Gerelateerde vragen:

Heeft een didactische aanpak gebaseerd op cognitieve voorkeuren van leerlingen effect op de leesvaardigheid (begrijpend lezen) in een vreemde taal?
 PO | VO | Differentiatie | Taal | Vakken | Vernieuwingsonderwijs
Dat er een effect is van aandacht voor verschillende leerstijlen en/of meervoudige intelligentie op de leesvaardigheid (begrijpend lezen) in een vreemde taal wordt niet bevestigd op basis van een literatuurstudie. Wat eerder een positief effect lijkt te hebben als uitvoerbare en effectieve onderwijsinterventie bij de ontwikkeling op leesvaardigheid, is het gebruik van leesstrategieën.
Lees verder
Wat is het effect van geanimeerde prentenboeken en het programma Letters in Beweging op de beginnende geletterdheid en taalontwikkeling van risicoleerlingen in groep 1 en 2?
 PO | VVE | Gelijke kansen | ICT | Taal | Vakken
Geanimeerde prentenboeken en het programma Letters in Beweging hebben een positief effect op de taal- en leesontwikkeling van risicoleerlingen. De effecten zijn echter mede afhankelijk van de kwaliteit van het boek, de ingebouwde interactie, het aantal keren dat het boek aangeboden wordt en de interactie met een volwassene. Bij kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden (ESM) is voorzichtigheid geboden met achtergrondgeluid en muziek.
Lees verder
Draagt het aanleren van leesstrategieën bij aan de prestaties van leerlingen in vaklessen zoals biologie en geschiedenis?
 VO | Taal | Vakken | Zelfregulerend leren
Een aantal strategieën is effectief voor het leren, dus ook voor het begrijpend en studerend lezen van zaakvakteksten. Als docenten leerlingen de opdracht geven deze strategieën uit te voeren, beïnvloedt dat hun leerprestaties positief. Met een passende didactische aanpak kunnen docenten leerlingen leesstrategieën aanleren.
Lees verder

Niet gevonden waar je naar op zoek bent?

Stel direct jouw vraag