Heeft de stagevorm (lint- of blokstage) effect op het leerrendement in het mbo?

 MBO | Werkplekleren

Er is één studie naar de invloed van lint- en blokstages op het leerrendement in het mbo, maar daarin zijn geen effecten gevonden. Een aantal andere studies laat op basis van ervaringen van betrokkenen wel verschillende andersoortige voor- en nadelen van stagevormen zien. Genoemde voordelen van een lintstage zijn onder andere betere afstemming en afwisseling tussen theorie en praktijk, en meer mogelijkheden voor feedback en reflectie. Bij een blokstage zijn dat bijvoorbeeld lagere werkdruk voor studenten en meer tijd om een beroepshouding te ontwikkelen. Deze voordelen hebben weliswaar een indirecte link met leerrendement, maar die link is niet empirisch onderzocht.

In het beroepsonderwijs staat de combinatie van leren op school en in de beroepscontext (werkplekleren) centraal. Werkplekleren kan verschillende vormen aannemen, zoals een stage, leerafdeling of een schoolbedrijf. Binnen de beroepsopleidende leerweg (bol-opleidingen) wordt vaak voor een stage gekozen, een lint – of een blokstage. Bij een lintstage volgen studenten wekelijks les op school. Tegelijkertijd lopen zij een aantal dagen stage. Bij de blokstage is er een duidelijke(re) afbakening in tijd tussen school en praktijk. Op school wordt de student voorbereid op de praktijk. In de stage ligt de begeleiding nagenoeg geheel in handen van de praktijkopleider of werkbegeleider.

Effect van lint- of blokstages op het leerrendement

Positieve effecten van leren op de werkplek zijn onder andere afhankelijk van de vormgeving ervan. Afgezien van één studie is er, voor zover bekend, geen onderzoek gedaan naar het effect van vorm van de stage (lint- of blokstages) in het mbo op het leerrendement. Met leerrendement bedoelen we in dit geval kennis, vaardigheden en houdingsaspecten die worden opgedaan tijdens een stage.

In een kleine studie onder 102 eerstejaars studenten zijn geen significante verschillen gevonden in studieresultaten tussen studenten die een lint- of een blokstage hebben gevolgd. Het onderzoek laat wel zien dat studenten die een lintstage volgden meer zelfvertrouwen hebben in het uitoefenen van het beroep.

Andersoortige voor- en nadelen van lint- of blokstages

Voor zover bekend zijn in vier studies ervaren voor- en nadelen van lint- en blokstages in het beroepsonderwijs onderzocht door middel van gesprekken of vragenlijsten onder betrokkenen (studenten, docenten en/of stagebegeleiders). Deze voor – en nadelen zouden (direct of indirect) een positieve of negatieve invloed kunnen hebben op het leerrendement. Echter, deze indirecte relatie is in geen van de gevonden studies empirisch onderzocht.

Er worden verschillende voordelen genoemd van een lintstage. Zoals een betere afstemming en afwisseling tussen theorie en praktijk en meer gemotiveerde studenten. Een lintstage zou ook geschikt zijn voor beroepsoriëntatie en meer mogelijkheden geven voor feedback. En docenten verliezen studenten van niveau 1 en 2 niet uit het oog.
Nadelen zijn de hogere werkdruk voor studenten en studenten moeten steeds opnieuw worden ingewerkt, wat de lintstage minder efficiënt maakt.

De blokstage heeft als voordeel dat studenten het hele werkproces meemaken. Ook is deze stage  geschikt voor het ontwikkelen van een beroepshouding. Bovendien zijn studenten sneller ingewerkt en is er meer variatie in het werk. En er wordt een lagere werkdruk ervaren, behalve door stagebegeleiders. Zij schatten in dat de werkdruk voor studenten bij blokstages juist hoger is, doordat studenten hierin een volledige werkweek maken.

Meer weten?

Dit antwoord is tot stand gekomen met dank aan Denise Bijman (ecbo), Ingrid Christoffels (Kennismakelaar Kennisrotonde) en Sandra Beekhoven (Kennismakelaar Kennisrotonde).

Onderwijssector
MBO

Vraagsteller
mbo-instelling - docent

Gerelateerde vragen:

Welke factoren zijn van invloed op de kwaliteit van werkplekleren in het beroepsonderwijs?
 MBO | Werkplekleren | Zelfregulerend leren
De kenmerken van drie betrokkenen, te weten de student, de werkplek en de opleiding, bepalen of werkplekleren succesvol is. En hoe ze zich tot elkaar verhouden. Communicatie en uitwisselen van kennis en ervaring tussen de partijen is daarbij van groot belang.
Lees verder
Hoe houd je binnen een groep mbo studenten het beste rekening met verschillen?
 MBO | Differentiatie
Er bestaan verschillende manieren om rekening te houden met verschillen tussen studenten. Het is belangrijk in het onderwijsproces te differentiëren maar ook in de instructie aan studenten. Binnen het mbo is er nauwelijks onderzoek naar effectieve didactieken die rekening houden met cognitieve verschillen en verschillen in kennis binnen een groep. Er is enig bewijs dat een stappenplan of leerplan docenten kan helpen differentiëren. En relatief zwakkere studenten zijn gebaat bij een korte, krachtige instructie.
Lees verder

Niet gevonden waar je naar op zoek bent?

Stel direct jouw vraag